Vytvorte si Zmluvu o výpožičke

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Inštrukcie

.

Zmluva o výpožičke

TÁTO ZMLUVA O VÝPOŽIČKE (ĎALEJ V TEXTE LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Požičiavateľ“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Vypožičiavateľ“)
(Požičiavateľ a Vypožičiavateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Chcem požičať
1
Definícia
1.1
V tejto Zmluve „Vec“ znamená značky , model , VIN: , ŠPZ: , číslo technického preukazu: , farba .
2
Predmet zmluvy
2.1
Požičiavateľ touto Zmluvou prenecháva Vypožičiavateľovi Vec k bezplatnému užívaniu a Vypožičiavateľovi Vec ako výpôžičku prijíma a zaväzuje sa Požičiavateľovi Vec vrátiť, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
2.2
Požičiavateľ vypožičiava Vec Vypožičiavateľovi k užívaniu primerane povahe veci.
2.3
Obvyklé náklady spojené s užívaním veci znáša v celom rozsahu Vypožičiavateľ.
2.4
Vypožičiavateľ právo Vec prenechať do užívania tretej osobe.
3
Odovzdanie veci
3.1
Požičiavateľ odovzdá Vec Vypožičiavateľovi .
3.2
Odovzdanie a prevzatie Veci potvrdzujú Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy.
3.3
Požičiavateľ pri odovzdaní Veci poučil Vypožičiavateľa, ako správne Vec užívať. Najmä ho poučil o .
Vec má byť vrátená
4
Vrátenie Veci
4.1
Vypožičiavateľ sa zaväzuje Vec vrátiť Požičiavateľovi najneskôr dňa .
4.2
Vec bude vrátená v mieste na
4.3
Požičiavateľ sa nemôže domáhať predčasného vrátenia Veci. To neplatí, ak Vypožičiavateľ bude Vec užívať v rozpore s touto Zmluvou.
5
Zmluvná pokuta
5.1
V prípade, že sa Vypožičiavateľ dostane do omeškania s vrátením Veci podľa článku 4 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Požičiavateľovi zmluvnú pokutu vo výške + slovami za každý deň omeškania až do vrátenia Veci.
6
Rozhodné právo
6.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ust. § 659 a násl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
7
Záverečné ustanovenia
7.1
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je im zrozumiteľný a zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov osôb oprávnených konať v ich mene alebo v ich zastúpení. Zmluvné strany zároveň týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto zmluvy.
7.2
Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
7.3
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
7.4
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
7.5
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného zmluvnými stranami alebo osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán.
7.6
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu zmluvnú stranu.
7.7
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
7.8
Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanovenia Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka, ako aj ostatnými záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
7.9
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
7.10
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
7.11
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
7.12
Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.