Vytvorte si Zmluvu o spolupráci na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Inštrukcie

  • Použije sa v prípade, že dve osoby alebo spoločnosti chcú vzájomne spolupracovať v určitej záležitosti.
  • Ak chcete dlhodobejšie predávať určitý tovar konkrétnej osobe, môžete použiť Rámcovú kúpnu zmluvu.
  • Ak má jedna osoba pre druhú vykonať určité dielo, môžete použiť Zmluvu o dielo.
  • Ak pre niekoho sústavne poskytujete služby (tzv. paušál), môžete využiť Zmluvu o poskytovaní služieb.
  • Ak potrebujete niečo zariadiť alebo obstarať, môžete použiť Príkaznú (mandátnu) zmluvu.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnancov, pre nich použite Pracovnú zmluvu.

Zmluva o spolupráci

TÁTO ZMLUVA O SPOLUPRÁCI (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Zmluvná strana 1“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Zmluvná strana 2“)
( Zmluvná strana 1 a Zmluvná strana 2 ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
1
Predmet Zmluvy
1.1
Zmluvné strany touto Zmluvou upravujú svoje vzájomné práva a povinnosti pri spolupráci Zmluvných strán a zaväzujú sa postupovať pri spolupráci v súlade s touto Zmluvou a s riadnou starostlivosťou a dodržiavať všetky práva a povinnosti stanovené touto zmluvou.
2
Práva a povinnosti Zmluvnej strany 1
2.1
Zmluvná strana 1 .
3
Práva a povinnosti Zmluvnej strany 2
3.1
Zmluvná strana 2 .
Budú si zmluvné strany vzájomne poskytovať nejaké peňažné plnenia?
4
Peňažné plnenia
4.1
sa zaväzuje zaplatiť za vo výške + slovami.
5
Platobné podmienky
5.1
Finančné plnenie bude zaplatené danej Zmluvnej strane druhou Zmluvnou stranou na základe vystavenej a doručenej faktúry - daňového dokladu.
5.2
Splatnosť faktúry bude činiť minimálne kalendárnych dní.
5.3
Zmluvné strany majú právo vystavovať faktúry aj v elektronickej podobe.
5.4
Finančné plnenie bude zaplatené bankovým prevodom na bankový účet danej Zmluvnej strany uvedený na príslušnej faktúre.
6
Trvanie a ukončenie zmluvy
6.1
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu .
6.2
Tato úprava platí ze zákona.
Ktorákoľvek strana .
Zmluvné strany zodpovedajú za škodu
Jak budou smluvní strany odpovídat za škodu způsobenou druhé smluvní straně při plnění této Smlouvy?
7
Zodpovednosť za škodu
7.1
Každá Zmluvná strana celkom zodpovedá druhej Zmluvnej strane za akúkoľvek škodu spôsobenú touto Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane akýmkoľvek porušením povinnosti tejto Zmluvnej strany uvedenej v tejto Zmluve.
8
Odstúpenie od Zmluvy
8.1
Zmluvná strana 1 má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že :
8.1.1
Zmluvná strana 2 je v omeškaní s plnením akejkoľvek svojej povinnosti uvedenej v tejto Zmluve dlhšie ako dní.
8.1.2
Zmluvná strana 2 bola zrušená s likvidáciou.
8.1.3
na majetok Zmluvnej strany 2 bol vyhlásený konkurz.
8.1.4
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zmluvnej strany 2 bol zamietnutý pre nedostatok majetku.
8.1.5
Zmluvnou stranou 2 oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako dní a Zmluvné strany se nedohodú inak.
8.2
Zmluvná strana 2 má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že :
8.2.1
Zmluvná strana 1 je v omeškaní s plnením akejkoľvek svojej povinnosti uvedenej v tejto Zmluve dlhšie ako dní.
8.2.2
Zmluvná strana 2 bola zrušená s likvidáciou.
8.2.3
na majetok Zmluvnej strany 1 bol vyhlásený konkurz.
8.2.4
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zmluvnej strany 1 bol zamietnutý pre nedostatok majetku.
8.2.5
Zmluvnou stranou 1 oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako dní a Zmluvné strany se nedohodú inak.
8.3
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy aj z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.
8.4
Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
8.5
V prípade odstúpenia Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
9
Dôvernosť
9.1
Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia, ani nepoužijú žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije.
9.1.1
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
9.1.2
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany, ani kontakty v nej,
9.1.3
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
9.1.4
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
9.1.5
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
9.1.6
spôsob fungovania podniku druhej Zmluvnej strany,
9.1.7
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
(ďalej len „Dôverná informácia“).
9.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 9.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
9.2.1
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
9.2.2
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uloží povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
9.2.3
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
9.2.4
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
9.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
9.4
Zmluvné strany si týmto vzájomne dávajú súhlas k tomu, aby ju druhá Zmluvná strana uvádzala ako svojho zákazníka.
9.5
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
10
Zmluvná pokuta
10.1
V prípade, že Zmluvná strana 1 poruší akúkoľvek svoju povinnosť stanovenú v čl. 2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zmluvnej strane 2 zmluvnú pokutu vo výške + slovami za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
10.2
V prípade, že Zmluvná strana 2 poruší akúkoľvek svoju povinnosť stanovenú v čl. 3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zmluvnej strane 1 zmluvnú pokutu vo výške + slovami za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
10.3
V prípade, že ktorákoľvek Zmluvná strana poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 9 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške + slovami za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
10.4
V prípade, že sa ktorákoľvek Zmluvná strana dostane do omeškania so zaplatením peňažného plnenia podľa čl. 4 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia dlžnej čiastky.
10.5
Zmluvná pokuta náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
11
Vyššia moc
11.1
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
11.2
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
11.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
12
Rozhodné právo
12.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, , najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
13
Záverečné ustanovenia
13.1
V prípade vzniku povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu vzniká táto povinnosť všetkým osobám, ktoré túto zmluvu uzatvárajú na jednej strane, spoločne a nerozdielne.
13.2
Pre prípad omeškania s akýmkoľvek peňažným plnením podľa tejto zmluvy, Zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
13.3
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
13.4
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
13.5
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
13.6
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
13.7
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
13.8
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
13.9
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
13.10
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.