Vytvorte si Zmluvu o spolupráci na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Inštrukcie

  • Použije sa v prípade, že dve osoby alebo spoločnosti chcú vzájomne spolupracovať v určitej záležitosti.
  • Ak chcete dlhodobejšie predávať určitý tovar konkrétnej osobe, môžete použiť Rámcovú kúpnu zmluvu.
  • Ak má jedna osoba pre druhú vykonať určité dielo, môžete použiť Zmluvu o dielo.
  • Ak pre niekoho sústavne poskytujete služby (tzv. paušál), môžete využiť Zmluvu o poskytovaní služieb.
  • Ak potrebujete niečo zariadiť alebo obstarať, môžete použiť Príkaznú (mandátnu) zmluvu.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnancov, pre nich použite Pracovnú zmluvu.

Zmluva o spolupráci

Pridať komentár
Zrušiť
TÁTO ZMLUVA O SPOLUPRÁCI (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Zmluvná strana 1“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Zmluvná strana 2“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Zmluvná strana 1 a Zmluvná strana 2 ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Pridať komentár
Zrušiť
1
Predmet Zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
1.1
Zmluvné strany touto Zmluvou upravujú svoje vzájomné práva a povinnosti pri spolupráci Zmluvných strán a zaväzujú sa postupovať pri spolupráci v súlade s touto Zmluvou a s riadnou starostlivosťou a dodržiavať všetky práva a povinnosti stanovené touto zmluvou.
Pridať komentár
Zrušiť
2
Práva a povinnosti Zmluvnej strany 1
Pridať komentár
Zrušiť
2.1
Zmluvná strana 1
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
3
Práva a povinnosti Zmluvnej strany 2
Pridať komentár
Zrušiť
3.1
Zmluvná strana 2
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
4
Peňažné plnenia
Pridať komentár
Zrušiť
Budú si zmluvné strany vzájomne poskytovať nejaké peňažné plnenia?
4.1
sa zaväzuje zaplatiť za
vo výške
+ slovami
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
5
Platobné podmienky
Pridať komentár
Zrušiť
5.1
Finančné plnenie bude zaplatené danej Zmluvnej strane druhou Zmluvnou stranou na základe vystavenej a doručenej faktúry - daňového dokladu.
Pridať komentár
Zrušiť
5.2
Splatnosť faktúry bude činiť minimálne
kalendárnych dní.
Pridať komentár
Zrušiť
5.3
Zmluvné strany majú právo vystavovať faktúry aj v elektronickej podobe.
Pridať komentár
Zrušiť
5.4
Finančné plnenie bude zaplatené bankovým prevodom na bankový účet danej Zmluvnej strany uvedený na príslušnej faktúre.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
6
Trvanie a ukončenie zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
6.1
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu
.
Pridať komentár
Zrušiť
6.2
Ktorákoľvek strana
.
Tato úprava platí ze zákona.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
7
Zodpovednosť za škodu
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany zodpovedajú za škodu
Jak budou smluvní strany odpovídat za škodu způsobenou druhé smluvní straně při plnění této Smlouvy?
7.1
Každá Zmluvná strana celkom zodpovedá druhej Zmluvnej strane za akúkoľvek škodu spôsobenú touto Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane akýmkoľvek porušením povinnosti tejto Zmluvnej strany uvedenej v tejto Zmluve.
Pridať komentár
Zrušiť
8
Odstúpenie od Zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
8.1
Zmluvná strana 1 má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že :
Pridať komentár
Zrušiť
8.1.1
Zmluvná strana 2 je v omeškaní s plnením akejkoľvek svojej povinnosti uvedenej v tejto Zmluve dlhšie ako
dní.
Pridať komentár
Zrušiť
8.1.2
Zmluvná strana 2 bola zrušená s likvidáciou.
Pridať komentár
Zrušiť
8.1.3
na majetok Zmluvnej strany 2 bol vyhlásený konkurz.
Pridať komentár
Zrušiť
8.1.4
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zmluvnej strany 2 bol zamietnutý pre nedostatok majetku.
Pridať komentár
Zrušiť
8.1.5
Zmluvnou stranou 2 oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako
dní a Zmluvné strany se nedohodú inak.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
8.2
Zmluvná strana 2 má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že :
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.1
Zmluvná strana 1 je v omeškaní s plnením akejkoľvek svojej povinnosti uvedenej v tejto Zmluve dlhšie ako
dní.
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.2
Zmluvná strana 2 bola zrušená s likvidáciou.
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.3
na majetok Zmluvnej strany 1 bol vyhlásený konkurz.
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.4
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zmluvnej strany 1 bol zamietnutý pre nedostatok majetku.
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.5
Zmluvnou stranou 1 oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako
dní a Zmluvné strany se nedohodú inak.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
8.3
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy aj z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.
Pridať komentár
Zrušiť
8.4
Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Pridať komentár
Zrušiť
8.5
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Pridať komentár
Zrušiť
9
Dôvernosť
Pridať komentár
Zrušiť
9.1
Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia, ani nepoužijú žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije.
Pridať komentár
Zrušiť
9.1.1
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Pridať komentár
Zrušiť
9.1.2
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany, ani kontakty v nej,
Pridať komentár
Zrušiť
9.1.3
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
Pridať komentár
Zrušiť
9.1.4
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
Pridať komentár
Zrušiť
9.1.5
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
Pridať komentár
Zrušiť
9.1.6
spôsob fungovania podniku druhej Zmluvnej strany,
Pridať komentár
Zrušiť
9.1.7
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Pridať komentár
Zrušiť
9.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 9.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
Pridať komentár
Zrušiť
9.2.1
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
Pridať komentár
Zrušiť
9.2.2
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uloží povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
Pridať komentár
Zrušiť
9.2.3
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
9.2.4
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
9.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
9.4
Zmluvné strany si týmto vzájomne dávajú súhlas k tomu, aby ju druhá Zmluvná strana uvádzala ako svojho zákazníka.
Pridať komentár
Zrušiť
9.5
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
Pridať komentár
Zrušiť
10
Zmluvná pokuta
Pridať komentár
Zrušiť
10.1
V prípade, že Zmluvná strana 1 poruší akúkoľvek svoju povinnosť stanovenú v čl. 2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zmluvnej strane 2 zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
10.2
V prípade, že Zmluvná strana 2 poruší akúkoľvek svoju povinnosť stanovenú v čl. 3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zmluvnej strane 1 zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
10.3
V prípade, že ktorákoľvek Zmluvná strana poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 9 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
10.4
V prípade, že sa ktorákoľvek Zmluvná strana dostane do omeškania so zaplatením peňažného plnenia podľa čl. 4 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia dlžnej čiastky.
Pridať komentár
Zrušiť
10.5
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
11
Vyššia moc
Pridať komentár
Zrušiť
11.1
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Pridať komentár
Zrušiť
11.2
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Pridať komentár
Zrušiť
11.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Pridať komentár
Zrušiť
12
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
12.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, , najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Pridať komentár
Zrušiť
13
Záverečné ustanovenia
Pridať komentár
Zrušiť
13.1
V prípade vzniku povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu vzniká táto povinnosť všetkým osobám, ktoré túto zmluvu uzatvárajú na jednej strane, spoločne a nerozdielne.
Pridať komentár
Zrušiť
13.2
Pre prípad omeškania s akýmkoľvek peňažným plnením podľa tejto zmluvy, Zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
Pridať komentár
Zrušiť
13.3
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
13.4
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
13.5
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
13.6
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
13.7
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
13.8
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
13.9
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
13.10
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.