Vytvorte si Zmluvu o propagácii a reklame

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Inštrukcie

  • Použite ak si prajete zviditeľnenie svojej firmy, svojho tovaru či služieb. Hodí sa aj pre reklamu na internete alebo na spoločenských akciách.
  • Ide o nepomenovanú zmluvu, čo znamená, že obsah zmluvy si musíte určiť čo najpresnajšie sami.
  • Použite pokiaľ chcete uzavrieť sponzorskú zmluvu.
  • Ak si prajete všeobecnejšiu zmluvu, môžete použiť zmluvu o spolupráci.

Zmluva o propagácii a reklame

TÁTO ZMLUVA O PROPAGÁCII A REKLAME (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Objednávateľ“)
(Poskytovateľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Bude prebiehať nejaká spoločenská akcia, na ktorej by malo dochádzať k propagácii?
1
Vymedzenie pojmov
1.1
Objednávateľ vyhlasuje, že:
1.1.1
vykonáva nasledujúcu činnosť: popis činnosti;
1.1.2
uviedol na trh popis tovaru (ďalej tiež ako „Produkt“);
1.1.3
má zapísanú ochrannú známku v znení pre nasledujúce tovary a služby ;
1.1.4
disponuje autorskými a osobnostnými právami k ;
(ďalej len „Predmet propagácie“).
1.1.5
Akciou“ sa rozumie spoločenská akcia „označenie akcie“. Akcia začíná dňa (ďalej tiež „Termín akcie“) v mieste (ďalej tiež „Miesto konania akcie“). Doba trvania Akcie je .
1.1.6
Ďalšie podrobnosti Akcie: .
1.1.7
Propagačnými materiálmi“ sa rozumejú najmä všetky tlačené aj elektronické reklamné plagáty, letáky, vstupenky, bannery.
2
Predmet zmluvy
2.1
Poskytovateľ sa zaväzuje Objednávateľovi poskytnúť reklamné služby za účelom zviditeľnenia Predmetu propagácie v rozsahu a počas doby dohodnutej v tejto Zmluve (ďalej len „Propagácia“).
2.2
Objednávateľ sa zaväzuje za Propagáciu zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odmenu.
3
Práva a povinnosti Zmluvných strán
3.1
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Propagáciu nasledujúcim spôsobom:
3.1.1
do počet dní dní od podpisu tejto Zmluvy umiestni na svojích internetových stránkach reklamné logo s popisom. Logo aj príslušný popis je súčasťou prílohy tejto Zmluvy, resp. budú tieto údaje na požiadanie do počet dní pracovných dní zaslané e-mailom Poskytovateľovi vo formáte vhodnom pre prezentáciu na internete. Logo bude na internetových stránkách zverejnené vo veľkosti minimálne veľkosť pixelov. Logo s popisom sa bude prichádzajúcim návštevníkom internetových stránok zobrazovať takto: . V prípade potreby sa Poskytovateľ zaväzuje Objednávateľovi zverejniť iné logo a iný popis, a to vždy bez zbytočného odkladu po prijatí požiadavky Objednávateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť túto svoju povinnosť po celú dobu trvania tejto Zmluvy.
3.1.2
umiestni propagačné materiály na propagačných plochách Poskytovateľa, ktorými sa má na mysli: . Objednávateľ sa zaväzuje dodať kompletný propagačný materiál potrebný k propagácii v zmysle tohoto odstavca pri podpise tejto Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť túto svoju povinnosť počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
3.1.3
aspoň počet dní deň/i pred konaním Akcie umiestni v Mieste konania akcie panel s logom Objednávateľa podľa technickej špecifikácie v zmysle prílohy tejto Zmluvy (ďalej tiež „Panel“). Panel bude umiestnený nasledujúcim spôsobom: . Panel bude týmto spôsobom umiestnený počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
3.1.4
zabezpečí prezentáciu loga Objednávateľa s popisom na plagátoch, letákoch, vstupenkách, direct mailoch, e-pozvánkach a pod. v rámci organizácie Akcie. Logo aj príslušný popis je súčasťou prílohy tejto Zmluvy, resp. tieto údaje budú na požiadanie do počet dní pracovných dní zaslané e-mailom Poskytovateľovi vo formáte vhodnom pre prezantáciu na tlačených materiáloch.
3.1.5
zabezpečí na svoje náklady propagačných (tlačených) materiálov návštevníkom Akcie. Zabezpečí, že tieto materiály budú odovzdané každému prichádzajúcemu návštevníkovi na mieste samom Poskytovateľom alebo ním poverenými osobami. Tieto propagačné (tlačené) materiály budú zodpovedať technickej špecifikácii podľa prílohy tejto Zmluvy a budú vyhotovené minimálne v náklade počet kusov kusov.
3.1.6
zabezpečí poďakovanie Objednávateľovi pri vyhlasovaní výsledkov súťaže a umožní účasť zástupcovi Objednávateľa pri vyhlasovaní výsledkov súťaže s osobným odovzdaním ceny víťazovi a pod..
3.2
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Propagáciu ďalej týmito spôsobmi:
3.2.1
;
Spôsob určenia odmeny
4
Odmena
4.1
Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutie Propagácie podľa tejto Zmluvy zaplatiť Poskytovateľovi odmenu vo výške + slovami (ďalej len „Odmena“).
4.2
K Odmene bude pripočítaná DPH v zákonnej výške.
4.3
Odmena v sebe zahrňuje aj všetky náklady Poskytovateľa spojené s poskytnutím Propagácie.
Odmena má byť zaplatená
5
Platobné podmienky
5.1
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi Odmenu alebo akúkoľvek jej časť na vyššie uvedenej adrese Poskytovateľa, a to v lehote splatnosti.
5.2
Odmena je splatná v lehote do .
5.3
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny.
5.4
Pre prípad omeškania s akýmkoľvek peňažným plnením podľa tejto Zmluvy Zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.
6
Trvanie zmluvy
6.1
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu , a to do .
6.2
Strany oprávnené vypovedať Zmluvu písomnou výpoveďou s výpovednou dobou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba začína plynúť prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
6.3
Po ukončení Zmluvy je Poskytovateľ povinný odstrániť Propagačné materiály z propagačných plôch na svoj náklad.
7
Rozhodné právo
7.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
8
Záverečné ustanovenia
8.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak. Význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
8.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
8.3
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
8.4
Táto Zmluva môže byť menená iba písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
8.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
8.6
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje náklady, ktoré jej vznikli v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
8.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami.
8.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.