Vytvorte si Zmluvu o prevode obchodného podielu v spoločnosti na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Inštrukcie

  • Použite pokiaľ potrebujete previesť podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akcie akciovej spoločnosti.
  • Pokiaľ chcete investora, ktorý však nechce byť zapísaný v obchodnom registri, môže sa Vám hodiť Zmluva o tichom spoločenstve. 
  • Zákonnu úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu

Zmluva o prevode obchodného podielu

TÁTO ZMLUVA O PREVODE PODIELU V SPOLOČNOSTI (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Prevodca“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)
( Prevodca a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM
Touto zmluvou sa prevádza podiel v
1
Definícia
Touto zmluvou sa prevádza
V tejto Zmluve.
Spoločnost“ znamená obchodná spoločnosť , IČO: , so sídlom .
Podiel“ znamená obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti %, ktorému zodpovedá vklad vo výške + slovami, druh podielu: .
Chcete, aby prevodca pred prevodom obchodného podielu splnil nejaké podmienky?
např. že musí poskytnout dané společnosti nějaké služby, konzultace a podobně. Netýká se povinnosti zaplatit kupní cenu.
2
Predmet zmluvy
2.1
Prevodca týmto prevádza na Nadobúdateľa Podiel a Nadobúdateľ tento Podiel príjma a zaväzuje sa zaň zaplatiť Kúpnu cenu a zaväzuje sa za to zaplatiť Prevodcovi Kúpnu cenu.
3
Kúpna cena
3.1
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevodcovi za Podiel sumu + slovami (ďalej ako „Kúpna cena“).
Kúpna cena má byť zaplatená
4
Platobné podmienky
4.1
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť .
4.2
Kúpna cena je splatná .
4.3
Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú odovzdanie Kúpnej ceny.
5
Odkladacie podmienky
5.1
Účinnosť prevodu Podielu podľa tejto Zmluvy sa odkladá do okamihu splnenia nižšie uvedených podmienok:
5.1.1
má povinnosť ;
5.2
V prípade, že nebudú splnené povinnosti uvedené v odst. 5.1 tejto Zmluvy najneskôr do , zaniká táto Zmluva bez ďalšieho od počiatku a Zmluvné strany sú povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
6
Pristúpenie k zakladateľským dokumentom Spoločnosti
6.1
Nadobúdateľ týmto pristupuje k zakladateľským dokumentom Spoločnosti.
7
Dôvernosť
7.1
Každá Zmluvná strana sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije.
7.1.1
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
7.1.2
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany ani kontakty na ne,
7.1.3
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
7.1.4
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
7.1.5
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
7.1.6
spôsob fungovania podniku druhej Zmluvnej strany,
7.1.7
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
(ďalej len „Dôverná informácia“).
7.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 7.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadu, kedy.
7.2.1
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
7.2.2
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uložil povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
7.2.3
sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
7.2.4
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
7.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v čase ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
7.4
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverná informácia tvorí obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
8
Prehlásenia a záruky Prevodcu
8.1
Prevodca berie na vedomie, že Nadobúdateľ sa pri uzatváraní tejto Zmluvy spolieha na úplnosť a pravdivosť vyhlásení a záruk v nej obsiahnutých.
8.2
Prevodca vyhlasuje a zaručuje Nadobúdateľovi, že nasledovné vyhlásenia obsiahnuté v tomto článku sú pravdivé a úplné ku dňu podpísania tejto Zmluvy:
8.2.1
Prevodca je vlastníkom prevádzaného obchodného podielu Spoločnosti,
8.2.2
Prevádzané obchodné podiely nie sú zaťažené žiadnymi záložnými ani akýmikoľvek inými právami v prospech tretích osôb,
8.2.3
Prevod obchodného podielu neodporuje žiadnym dohodám Prevodcu na strane jednej a akejkoľvek tretej osoby na strane druhej, ako ani žiadnym súdnym alebo úradným rozhodnutiam alebo predpisom,
8.2.4
Prevodca má potrebnú spôsobilosť, právomoc a oprávnenie uzavrieť túto Zmluvu a plniť záväzky, ktoré z nej vyplývajú,
8.2.5
Spoločnosť má plné právo a schopnosť vlastniť majetok a to vrátane nehnuteľného a vykonávať obchodné aktivity súčasne zapísané v obchodnom registri a sledovať ciele stanovené v základnom dokumente Spoločnosti a Prevodca splnil všetky tu uvedené podmienky a požiadavky a má spôsobilosť uzavrieť túto Zmluvu a riadne plniť z nej vyplývajúce záväzky,
8.2.6
Spoločnosť nie je v úpadku v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a úpadok Spoločnosti ani nehrozí.
8.3
Prevodca ďalej vyhlasuje že:
8.3.1
zo strany Spoločnosti nebol podaný na žiadny súd návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie,
8.3.2
pred žiadnym súdom neprebieha konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Spoločnosti a žiadny súd nerozhodol o povolení reštrukturalizácie a ani nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku a ani nezrušil konkurz,
8.3.3
podľa najlepšieho vedomia Prevodcu nehrozí Spoločnosti žiadne rozhodnutie o začatí konkurzného konania alebo vyhlásenie konkurzu alebo začatie reštrukturalizačného konania alebo povolenie reštrukturalizácie,
8.3.4
Spoločnosť, ani žiadny súd nerozhodol o zrušení a likvidácii Spoločnosti,
8.3.5
prevádzaný obchodný podiel nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, vrátane práva záložného,
8.3.6
účtovníctvo Spoločnosti bolo riadne a dôsledne vypracované v súlade s právnymi predpismi, platnými štandardami, princípmi a postupmi aplikovateľnými v príslušnom roku, a poskytuje pravdivý, úplný a objektívny obraz o aktívach, pasívach, finančných a obchodných pozíciách a neexistujú žiadne skutočné alebo podmienené záväzky Spoločnosti, ktoré by neboli zohľadnené v účtovníctve Spoločnosti, ktoré bude odovzdané Nadobúdateľovi,
8.3.7
Spoločnosť ku dňu uzavretia tejto Zmluvy nevystavila žiadnu zmenku, neprijala cudziu zmenku, neavalovala žiadnu zmenku a neindosovala žiadnu zmenku, Spoločnosť (i) neprevzala ručenie, (ii) nezaviazala sa akýmkoľvek iným spôsobom splniť akýkoľvek záväzok tretej osoby,
8.3.8
Spoločnosť majetkovú účasť v iných spoločnostiach alebo družstvách.
8.3.9
Spoločnosť má majetkovú účasť v , IČO: , so sídlom: .
8.3.10
Spoločnosť uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve.
8.3.11
Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve s .
8.3.12
Prevodca prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy voči spoločnosti doposiaľ neuplatnený nárok.
8.3.13
Prevodca má nárok voči spoločnosti pozostávajúci z .
8.4
Všetky informácie a dokumenty poskytnuté Nadobúdateľovi v súvislosti s touto Zmluvou sú úplné, pravdivé a presné a pravdivo odrážajú právny a finančný stav Spoločnosti a neopomínajú nijakú podstatnú skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na rozhodnutie Nadobúdateľa nadobudnúť obchodný podiel Spoločnosti.
9
Prehlásenie nadobúdateľa
9.1
Nadobúdateľ prehlasuje, že obchodný podiel nadobúda dobrovoľne, a že pristupuje k základnému dokumentu spoločnosti, ktorou bola spoločnosť založená postupom podľa ust. § 115 ods. 3 Obchodného zákonníka.
9.2
Nadobúdateľ potvrdzuje svojím podpisom, že sa oboznámil so všetkými účtovnými dokladmi spoločnosti.
9.3
Nadobúdateľ potvrdzuje svojím podpisom, že sa oboznámil s dokladmi týkajúcimi sa založenia Spoločnosti a jej ďalšej existencie.
10
Zmluvná pokuta
10.1
V prípade, že Zmluvná strana poruší svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 7 tejo Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške + slovami za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
10.2
Zmluvná pokuta náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
11
Odstúpenie od Zmluvy
11.1
Zmluvné strany sa dohodli, že každý z nich je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade porušenia Zmluvy podstatným spôsobom.
11.2
Za podstatné porušenie Zmluvy Prevodcom sa na účely odstúpenia považuje:
11.2.1
.
11.3
Za podstatné porušenie Zmluvy Nadobúdateľom sa na účely odstúpenia považuje:
11.3.1
nezaplatenie Kúpnej ceny spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
11.3.2
.
11.4
Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
11.5
Nadobúdateľ môže od zmluvy odstúpiť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď sa dozvie o dôvode zakladajúcom právo na odstúpenie od zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy neuplatnené v určenej lehote zaniká.
12
Rozhodné právo
12.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, ako aj súvisiacim zák. č. 230/2003 Z. z. o obchodnom registri v platnom znení.
13
Záverečné ustanovenia
13.1
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne druhej zmluvnej strane, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto zmluvy. .
13.2
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na zápis zmien údajov do obchodného registra príslušného registrového súdu podá najneskôr v lehote do odo dňa podpisu tejto Zmluvy.
13.3
Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
13.4
Všetky informácie poskytnuté v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy zmluvné strany považujú za dôverné v zmysle ustanovenia ust. § 271 Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.
13.5
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade sú zmluvné strany povinné prijať náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
13.6
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
13.7
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a iba formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného zmluvnými stranami, alebo osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán, inak sú akékoľvek zmeny tejto zmluvy neplatné.
13.8
Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu zmluvnú stranu a jedno vyhotovenie pre spoločnosť a dve vyhotovenia pre registračné účely. Podpisy Zmluvných strán sú úradne overené.
13.9
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
13.10
Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení, ako aj súvisiacimi záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
13.11
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
13.12
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
13.13
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah Zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú vôľu, a na znak súhlasu túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú.
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____

PÍSOMNÝ PROTOKOL

o odovzdaní a prevzatí účtovníctva obchodnej spoločnosti _____
Meno: _____
Dátum narodenia: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydlisko: _____
(ďalej ako „Prevodca“)
a
Meno: _____
Dátum narodenia: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydlisko: _____
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)
( Prevodca a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Prevodca záväzne prehlasuje, že Nadobúdateľovi odovzdal a Nadobúdateľ záväzne prehlasuje, že od Prevodcu prevzal kompletné účtovníctvo obchodnej spoločnosti _____ so sídlom: _____, IČO: _____.
Tento písomný protokol o odovzdaní a prevzatí účtovníctva obchodnej spoločnosti _____ sa vyhotovuje v dvoch (2) vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Prevodca a jedno vyhotovenie obdrží Nadobúdateľ.
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.