Vytvorte si Zmluvu o prevode doménového mena

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Inštrukcie

  • Použite v prípade, že prevádzate (kupujete/predávate) internetové doménové meno.
  • Pravidlá registrácie doménových mien v účinností od 01.06. 2015 tu.

Zmluva o prevode doménového mena

TÁTO ZMLUVA O PREVODE DOMENOVÉHO MENA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Telefón:
E-mail:
Identifikátor Kontaktu Prevodcu pre prevod Doménového mena:
ďalej ako „Prevodca“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Telefón:
E-mail:
Identifikátor Kontaktu Nadobúdateľa pre prevod Doménového mena:
ďalej ako „Nadobúdateľ“)
( Prevodca a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
1
Definícia
1.1
V tejto Zmluve.
1.1.1
Doménové meno“ znamená internetové doménové meno v znení „“, tvoreného doménovým menom druhej úrovne „“ a “ oddelených od seba bodkou;
1.1.2
Registrátor“ znamená spoločnosť , IČO: , so sídlom ;
1.1.3
Správca“ znamená , IČO: , so sídlom , ako správca domény najvyššej úrovne „_____“).
1.1.4
Zmenou držiteľa Doménového mena“ alebo „Prevodom Doménového mena“ sa rozumie zmena Identifikátora Kontaktu Prevodcu na Identifikátor Kontaktu Nadobúdateľa prípadne iná obdobná skutočnosť majúca za následok prevod všetkých práv k Doménovému menu na Nadobúdateľa.
2
Prehlásenia
2.1
Prevodca prehlasuje, že.
2.1.1
je výlučným a jediným vlastníkom, držiteľom a užívateľom práv k Doménovému menu.
2.1.2
je zapísaný v príslušnom registri vedenom Správcom ako výlučný a jediný vlastník a držiteľ práv k Doménovému menu.
2.1.3
informácie o Doménovom mene, jeho technické a iné špecifikácie uvedené na elektronickom výpise z databázy príslušného registra, sú úplné, pravdivé a zodpovedajú v plnom rozsahu skutočnosti.
2.1.4
nie je nijako obmedzený v právnom a faktickom nakládání a dispozícii s právami k Doménovému menu.
2.1.5
nenastala žiadna právna alebo faktická skutočnosť, na ktorej základe by akákoľvek tretia osoba mala právo užívať Doménové meno a/alebo akékoľvek iné právo k Doménovému menu.
2.1.6
neexistuje žiadna právna alebo faktická skutočnosť, ktorá by bránila naplneniu účelu tejto Zmluvy.
2.1.7
v súvislosti s vlastníctvom a užíváním práv k Doménovému menu a/alebo voči Prevodcovi a jeho majetku nie je vedené žiadne súdne, správne, rozhodcovské, insolvenčné, exekučné alebo iné obdobné konanie.
2.1.8
nenastala a po dobu platnosti Zmluvy nemá nastať žiadna právna alebo faktická skutočnosť, ktorá by spôsobila zánik alebo zrušenie práv k Doménovému menu.
3
Účel Zmluvy
3.1
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu preto, aby Nadobúdateľ riadne a v dobrej viere nadobudol Doménové meno a všetky práva a povinnosti Prevodcu k Doménovému menu od Prevodcu a mohol následne prostredníctvom týchto práv v dobrej viere, nerušene, neobmedzene a podľa svojho uváženia sprístupniť a prevádzkovať akúkoľvek internetovú stránku alebo internetovú aplikáciu a/alebo prepojiť Doménové meno s akýmkoľvek serverom prostredníctvom siete Internet.
4
Predmet Zmluvy
4.1
Prevodca sa týmto zaväzuje za podmienok stanovených v tejto Zmluve previesť Doménové meno a všetky práva k nemu prináležiace na Nadobúdateľa a Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť za to Prevodcovi Cenu, a to všetko za podmienok stanovených v tejto Zmluve.
5
Prevod doménového mena u Registrátora
5.1
Prevodca sa zaväzuje odoslať Registrátorovi na adresu sídla Registrátora doporučene s doručenkou prostredníctvom pošty pokyn (žiadosť), ktorej obsahom bude.
5.1.1
pokyn ku zmene držiteľa Doménového mena pod užívateľský účet Nadobúdateľa,
5.1.2
pokyn ku zmene údajov v registri u vlastníka Doménového mena,
5.1.3
pokyn ku zmene fakturačných údajov na Nadobúdateľa.
(ďalej spoločne ako „Pokyn“).
5.2
Prevodca sa zaväzuje podpísať Pokyn s úradne overeným podpisom. Prevodca berie na vedomie, že pokyn bez úradne overeného podpisu nespôsobí prevod Doménového mena na Nadobúdateľa u Registrátora.
5.3
Nadobúdateľ a Prevodca sa zaväzujú poskytnúť si navzájom všetku potrebnú súčinnosť v súvislosti s realizáciou prevodu Doménového mena. Medzi túto súčinnosť patrí napr. bez zbytočného odkladu podpísanie písomnej žiadosti, na základe ktorej registrátor podá pokyn ku zmene Držiteľa doménového mena na Nadobúdateľa; ďalej odovzdanie všetkých potrebných údajov a informácii potrebných pre prevod Doménového mena u Registrátora alebo medzi Registrátormi, a to bez zbytočného odkladu.
5.4
Prevodca je povinný odoslať Pokyn v lehote pracovných dňoch od uzatvorenia tejto Zmluvy.
5.5
Některé převody vyžadují výslovný souhlas s pravidly registrace doménových jmen. Například podle pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz musí nabyvatel dát souhlas s aktuální verzí Pravidel registrace k datu převodu Doménového jména. V případě, že by byl souhlas vyžadován a udělen by nebyl, nemuselo by správně dojít k převodu práv k doménovému jménu.
Nadobúdateľ udeľuje súhlas s Pravidlami registrácie doménových mien v doménou najvyššej úrovne ccTLD _____“ (s ktorými sa v aktuálnej verzii oboznámil na internetových stránkach Správcu), a to ku dňu prevodu Doménového mena, a zároveň prehlasuje, že je oprávnený tento súhlas udeliť.
6
Cena
6.1
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevodcovi za prevod Doménového mena sumu + slovami (ďalej ako „Cena“).
6.2
K Cene ďalej prináleží DPH v zákonom stanovenej výške.
Cena má byť zaplatená
7
Platobné podmienky
7.1
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevodcovi Cenu alebo akúkoľvek jej časť na vyššie uvedenej adrese .
7.2
Cena je splatná .
7.3
O zaplatení Ceny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný dokument potvrdzujúci zaplatenie ceny za prevod doménového mena.
8
Ďalšie práva a povinnosti
8.1
Prevodca sa zaväzuje neusilovať o získanie akýchkoľvek práv k akýmkoľvek označeniam obsahujúcim slovné prvky zhodné alebo zameniteľné s Doménovým menom, najmä o registráciu preklepových a/alebo podobných doménových mien, alebo registráciu ochrannej známky v zhodnom alebo zameniteľnom znení ako je Doménové meno a v prípade, že tak učiní, sa Prevodca takéto práva zaväzuje bezplatne previesť na Nadobúdateľa.
8.2
Prevodca sa zaväzuje odo dňa účinnosti tejto Zmluvy zdržať akýchkoľvek právnych alebo faktických úkonov, konaní, alebo opomenutia konania, ktoré by mohli mať za následok zmarenie účelu tejto Zmluvy alebo obmedzenie alebo zánik Nadobúdateľových práv k Doménovému menu.
8.3
Prevodca sa najmä zaväzuje do okamihu prevodu Doménového mena nepodať sám alebo prostredníctvom Registrátora pokyn ku zrušeniu registrácie Doménového mena.
8.4
V prípade, že do okamihu prevodu Doménového mena na Nadobúdateľa má dôjsť k uplynutiu lehoty, na ktorú bolo Doménové meno zaregistrované, zaväzuje sa Prevodca ešte pred uplynutím tejto lehoty predĺžiť registráciu Doménového mena o dobu minimálne jedného roka. Strany sa dohodli, že cena za toto predĺženie je súčasťou Ceny.
8.5
Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si akúkoľvek potrebnú súčinnosť k naplneniu účelu tejto Zmluvy a ku splneniu záväzkov Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy za podmienok stanovených touto Zmluvou a bez meškania sa vzájomne písomne informovať o akejkoľvek skutočnosti alebo prekážke, ktorá by bránila alebo mohla brániť naplneniu účelu tejto Zmluvy alebo splneniu záväzkov ktorejkoľvek Zmluvnej strany podľa tejto Zmluvy.
9
Zmluvná pokuta
9.1
V prípade, že sa Nadobúdateľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny alebo jej časti podľa článku 7 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Prevodcovi zmluvnú pokutu vo výške % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Ceny.
9.2
V prípade, že sa Prevodca dostane do omeškania s odoslaním Pokynu Registrátorovi, zaväzuje sa zaplatiť Nadobúdateľovi zmluvnú pokutu vo výške % z Ceny za každý deň omeškania.
9.3
V prípade, že za trvania tejto Zmluvy ešte pred prevodom Doménového mena na Nadobúdateľa dôjde k uplynutiu lehoty, na ktorú bolo Doménové meno zaregistrované, alebo dôjde k zániku práv k Doménovému menu, alebo sa predmet Zmluvy stane iným spôsobom nesplniteľný, zaväzuje sa Prevodca zaplatiť Nadobúdateľovi zmluvnú pokutu vo výške + slovami. Zmluvná pokuta je splatná do kalendárnych dní odo dňa, kedy došlo k skutočnosti zakladajúcej právo na zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku.
10
Odstúpenie od Zmluvy
10.1
Nadobúdateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek prehlásenie Prevodcu uvedené v článku 2 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
10.2
Nadobúdateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Prevodca bude v omeškaní s odoslaním Pokynu Registrátorovi dlhšie než kalendárnych dní.
10.3
Nadobúdateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že pred prevodom Doménového mena na Nadobúdateľa dôjde k uplynutiu lehoty, na ktorú bolo Doménové meno zaregistrované, alebo dôjde k zániku práv k Doménovému menu, alebo sa predmet Zmluvy stane iným spôsobom nesplniteľný. Právo nadobúdateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty tým nie je dotknuté.
10.4
Prevodca má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Nadobúdateľ bude v omeškaní so zaplatením Ceny dlhšie než kalendárnych dní.
10.5
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
11
Záverečné ustanovenia
11.1
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto Zmluvy.
11.2
Pokiaľ v tejto Zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
11.3
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú Zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
11.4
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
11.5
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán a iba formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene Zmluvných strán.
11.6
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu Zmluvnú stranu.
11.7
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch Zmluvných strán.
11.8
Pri riešení otázok touto Zmluvou neupravených, sa Zmluvné strany budú riadiť záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
11.9
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
11.10
V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať druhej Zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená Zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky Zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
11.11
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
11.12
Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
NA POTVRDENIE ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.