Vytvorte si Zmluvu o pôžičke na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Ondrej Petrán, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Použite, pokiaľ si požičiavate peniaze alebo niekomu požičiavate peniaze.
  • Ak ste už niekomu požičali peniaze, ale dlžník nezaplatil včas, môžete použiť Uznanie dlhu.
  • Spolu so zmluvou sa Vám automaticky vygeneruje aj Odovzdávací protokol o odovzdaní peňazí.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Zmluva o pôžičke

Táto zmluva o pôžičke (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená podľa ustanovenia § 657 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito zmluvnými stranami:
Typ zmluvnej strany - veriteľ:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Veriteľ“)
a
Typ zmluvnej strany - dlžník:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Dlžník“)
Chcete, aby ďalšia osoba ručila za splatenie Pôžičky?
a
Ručiteľom bude
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
(ďalej ako „Ručiteľ“)
( Veriteľ a Dlžník a Ručiteľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom obsahu zmluvy o pôžičke:
1
Predmet Zmluvy
1.1
Veriteľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi peňažnú pôžičku vo výške EUR (ďalej ako „Pôžička“) a Dlžník sa zaväzuje Veriteľovi Pôžičku vrátiť, to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
2
Odovzdanie Pôžičky
2.1
Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi Pôžičku .
2.2
Prevzatie Pôžičky Dlžníkom potvrdzujú Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy.
3
Účel
3.1
Zmluvné strany sa dohodli, že Veriteľ poskytuje Dlžníkovi Pôžičku .
4
Úroky
4.1
Zmluvné strany sa dohodli, že Pôžička sa poskytuje .
Pôžička má byť vrátená
Vyberte jednu z možností.
5
Vrátenie Pôžičky
5.1
Dlžník sa zaväzuje vrátiť Veriteľovi pôžičku najneskôr do na vyššie uvedenej adrese .
5.2
O vrátení Pôžičky bude Zmluvnými stranami napísaný a podpísaný osobitný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci vrátanie Pôžičky.
6
Zmluvná pokuta
6.1
V prípade, že sa Dlžník dostane do omeškania s vrátením Pôžičky podľa ustanovenia 5.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného vrátenia Pôžičky.
6.2
Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu na vyššie uvedenej adrese .
6.3
O zaplatení zmluvnej pokuty bude Zmluvnými stranami napísaný a podpísaný osobitný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie zmluvnej pokuty.
6.4
Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu najneskôr do dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Veriteľa k zaplateniu zmluvnej pokuty Dlžníkovi.
7
Rozhodné právo
7.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien.
8
Ručenie
8.1
Ručiteľ Veriteľovi záväzne vyhlasuje, že ak Dlžník nesplní svoju povinnosť špecifikovanú v odstavci 1.1 vyššie uvedenej Zmluvy (teda povinnosť vrátiť Pôžičku Veriteľovi) vyššie uvedenej Zmluvy (teda zaplatiť Veriteľovi úroky z Pôžičky) a v článku 6 vyššie uvedenej Zmluvy (teda zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu), ani potom, čo ho na to Veriteľ písomne vyzval, potom Ručiteľ bezpodmienečne a v plnej výške uspokojí Veriteľa, teda uhradí (splní) každý vyššie špecifikovaný peňažný záväzok Dlžníka vyplývajúci zo Zmluvy, a to vrátane jeho príslušenstva (pokiaľ vznikne), s ktorého zaplatením sa Dlžník dostane do omeškania.
8.2
Veriteľ vyslovuje svoj súhlas s ručením Ručiteľa podľa ručiteľského vyhlásenia uvedeného v tejto Zmluve.
9
Záverečné ustanovenia
9.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jednoznačne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle tiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahrňuje tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvedené iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
9.2
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
9.3
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dojednania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
9.4
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
9.5
Táto Zmluva je vyhotovená v rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
9.6
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
9.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
9.8
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.
Na dôkaz čoho zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
V dňa
_____________________________________
_____
V dňa
_____________________________________
_____
Ručiteľ:
V dňa
_____________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Ondrej Petrán | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.