Vytvorte si Zmluvu o pôžičke na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Ondrej Petrán, Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Použite, pokiaľ si požičiavate peniaze alebo niekomu požičiavate peniaze.
  • Ak ste už niekomu požičali peniaze, ale dlžník nezaplatil včas, môžete použiť Uznanie dlhu
  • Spolu so zmluvou sa Vám automaticky vygeneruje aj Odovzdávací protokol o odovzdaní peňazí.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Zmluva o pôžičke

Táto zmluva o pôžičke (ďalej len "Zmluva") bola uzatvorená nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito zmluvnými stranami:
Typ zmluvnej strany:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
Pridať osobu k tejto zmluvnej strane:
(ďalej ako „ Veriteľ “)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
Pridať osobu k tejto zmluvnej strane
(ďalej ako „ Dlžník “)
Chcete, aby ďalšia osoba ručila za splatenie Pôžičky?
a
Ručiteľom bude
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
(ďalej ako „ Ručiteľ “)
( Veriteľ a Dlžník a Ručiteľ ďalej tiež spoločne ako "Zmluvné strany" a každý jednotlivo ako "Zmluvná strana")
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:
1. Predmet Zmluvy
1.1. Veriteľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi peňažnú pôžičku vo výške EUR (ďalej ako "Pôžička") a Dlžník sa zaväzuje Veriteľovi Pôžičku vrátiť, to všetko za podmienok tejto Zmluvy.
2. Odovzdanie Pôžičky
2.1. Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi Pôžičku .
2.2. Prevzatie Pôžičky Dlžníkom potvrdzujú Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy.
3. Účel
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Veriteľ poskytuje Dlžníkovi Pôžičku .
4. Úroky
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Pôžička sa poskytuje .
5. Vrátenie Pôžičky
Pôžička má byť vrátená
5.1. Dlžník sa zaväzuje vrátiť Veriteľovi pôžičku najneskôr do na vyššie uvedenej adrese .
5.2. O vrátení Pôžičky bude Zmluvnými stranami napísaný a podpísaný osobitný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci vrátanie Pôžičky.
6. Zmluvná pokuta
6.1. V prípade, že sa Dlžník dostane do omeškania s vrátením Pôžičky podľa ustanovenia 5.1. tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného vrátenia Pôžičky.
6.2. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu na vyššie uvedenej adrese .
6.3. O zaplatení zmluvnej pokuty bude Zmluvnými stranami napísaný a podpísaný osobitný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie zmluvnej pokuty.
6.4. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu najneskôr do dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Veriteľa k zaplateniu zmluvnej pokuty Dlžníkovi.
7. Rozhodné právo
7.1. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien.
8. Ručenie
8.1. "Ručiteľ Veriteľovi záväzne vyhlasuje, že ak Dlžník nesplní svoju povinnosť špecifikovanú v odstavci 1.1. vyššie uvedenej Zmluvy (teda povinnosť vrátiť Pôžičku Veriteľovi) vyššie uvedenej Zmluvy (teda zaplatiť Veriteľovi úroky z Pôžičky) a v článku 6. vyššie uvedenej Zmluvy (teda zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu) , ani potom, čo ho na to Veriteľ písomne vyzval, potom Ručiteľ bezpodmienečne a v plnej výške uspokojí Veriteľa, teda uhradí (splní) každý vyššie špecifikovaný peňažný záväzok Dlžníka vyplývajúci zo Zmluvy, a to vrátane jeho príslušenstva (pokiaľ vznikne), s ktorého zaplatením sa Dlžník dostane do omeškania.
8.2. Veriteľ vyslovuje svoj súhlas s ručením Ručiteľa podľa ručiteľského vyhlásenia uvedeného v tejto Zmluve.
9. Záverečné ustanovenia
9.1. V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jednoznačne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle tiež význam význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahrňuje tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvedené iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
9.2. Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
9.3. Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
9.4. Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
9.5. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
9.6. Každá zo Zmluvných strán hradí svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
9.7. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
9.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.
Na dôkaz čoho zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Ručiteľ:
V , dňa
_____________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Ondrej Petrán | Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.