Vytvorte si Zmluvu o poskytnutí služby na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Jakub Štefanko, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Ak pre nejakého klienta sústavne poskytujete služby (tzv. paušál). Vhodné najmä pre firmy a živnostníkov (freelanceri, podnikatelia na voľnej nohe), ktorí sú subdodávatlia väčších spoločností.
  • Ak poskytujete službu jednorázovo, použite Zmluvu o dielo.
  • Pre opakované (avšak nie sústavné – na paušál) poskytovanie služieb pre jedného klienta je vhodná Rámcová zmluva o dielo.
  • Ak sa Vám nehodí ani jedna z nich, skúste Zmluvu o spolupráci.
  • Ak potrebujete niečo zariadiť alebo obstarať, môžete použiť Príkaznú (mandátnu) zmluvu.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnancov, pre nich použite Pracovnú zmluvu.
  • Na plnenie zmluvy sa Vám môže hodiť aj Odovzdávací protokol.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Zmluva o poskytovaní služieb

Pridať komentár
Zrušiť
TÁTO ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZAVRETÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Klient“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Poskytovateľ a Klient ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
ZMLUVNÉ STRANY DOJEDNÁVAJÚ NASLEDUJÚCE:
Pridať komentár
Zrušiť
1
Definícia
Pridať komentár
Zrušiť
1.1
V tejto Zmluve termín „Služby“ znamená
.
Pridať komentár
Zrušiť
1.2
Detailná špecifikácia Služieb je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
2
Predmet Zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
2.1
Poskytovateľ sa zaväzuje pravidelne poskytovať Klientovi Služby a Klient sa zaväzuje Poskytovateľovi za poskytnuté Služby zaplatiť Odmenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Pridať komentár
Zrušiť
3
Rozsah poskytovania Služieb
Pridať komentár
Zrušiť
3.1
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Klientovi Služby v rozsahu najviac
hodín
.
Pridať komentár
Zrušiť
3.2
Poskytovanie Služieb, ktoré by znamenalo prekročenie výšky dohodnutého rozsahu, má Poskytovateľ právo odmietnúť.
Pridať komentár
Zrušiť
3.3
V prípade odmietnutia poskytnutia Služby podľa predchádzajúceho článku sa poskytnutie danej Služby presúva do nasledujúceho dňa pokiaľ Klient neoznámi Poskytovateľovi, že o poskytnutie Služby v takom prípade nemá záujem.
Pridať komentár
Zrušiť
4
Podmienky poskytovania Služieb
Pridať komentár
Zrušiť
4.1
Poskytovateľ postupuje pri poskytovaní Služieb samostatne, je však povinný dbať na pokyny Klienta.
Pridať komentár
Zrušiť
4.2
Poskytovateľ
povinný upozorniť Klienta na zrejme nesprávny pokyn, a to bez zbytočného odkladu a s jeho plnením počkať až do doby, kým Klient potvrdí Poskytovateľovi, že na splnení pokynu i napriek tomu trvá.
Pridať komentár
Zrušiť
4.3
Poskytovateľ
právo požadovať v priebehu poskytovania Služieb primeranú časť náhrady nákladov s prihliadnutím na vynaložené náklady na poskytovanie Služieb.
Pridať komentár
Zrušiť
4.4
V prípade omeškania Klienta so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia Poskytovateľovi podľa tejto Zmluvy
Poskytovateľ právo prerušiť poskytovanie Služieb do zaplatenia predmetného finančného plnenia.
Pridať komentár
Zrušiť
4.5
Poskytovateľ
právo prenechať poskytovanie Služieb tretím osobám (subdodávateľom).
Pridať komentár
Zrušiť
4.6
V prípade, že Poskytovateľ bude pre riadne poskytovanie Služieb potrebovať informácie od Klienta, má Klient povinnosť poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť (predovšetkým mu oznámiť všetky požadované informácie), a to bez zbytočného odkladu.
Pridať komentár
Zrušiť
4.7
Klient sa zaväzuje zaistiť Poskytovateľovi a/alebo ním určeným osobám všetky podmienky nevyhnutné pre riadne poskytovanie Služieb, najmä sa Klient zaväzuje zaistiť a/alebo poskytnúť všetky potrebné prístupy.
Pridať komentár
Zrušiť
4.8
V prípade ak je podstatou poskytovania služieb Poskytovateľom na základe tejto zmluvy autorská činnosť v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon, prípadne ak je výsledkom činnosti Poskytovateľa autorské dielo - počítačový program a databáza, ako aj kartografické diela, ktoré nie sú kolektívnymi dielami, ide v súlade s § 90 autorského zákona o zamestnanecké dielo. Poskytovateľ poskytuje Klientovi súhlas s postúpením práva výkonu autorových majetkových práv j dielu tretej osobe. Odmena je už súčasťou odmeny podľa čl. 5 tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
4.9
Ak vyžaduje poskytnutie služieb podľa tejto Zmluvy, aby Poskytovateľ za Klienta právne konal, udelí Klient Poskytovateľovi plnú moc súčasne s podpisom tejto zmluvy, resp. udelí ju podľa potreby.
Pridať komentár
Zrušiť
5
Odmena
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem dohodnúť
5.1
Klient se zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytovanie Služieb v rozsahu dojednanom v článku 3 tejto Zmluvy fixnú odmenu vo výške
+ slovami
za každý jeden kalendárny
poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy (ďalej ako „Odmena“).
Pridať komentár
Zrušiť
5.2
Poskytovateľ má právo na Odmenu v plnej výške aj keď Klient nevyužije plný rozsah Služieb uvedený v článku 3 tejto Zmluvy a nemá právo na navýšenie Odmeny, pokiaľ daný rozsah prekročí.
Pridať komentár
Zrušiť
5.3
Všetky čiastky uvedené v tejto Zmluve sú uvedené
DPH.
Pridať komentár
Zrušiť
6
Platobné podmienky
Pridať komentár
Zrušiť
6.1
Odmena je splatná
dňa
za ktorý je Odmena platená.
Pridať komentár
Zrušiť
6.2
Akékoľvek finančné plnenie pre Poskytovateľa je splatné
v sídle
.
Pridať komentár
Zrušiť
6.3
Poskytovateľ má povinnosť vystaviť na Odmenu alebo na iné finančné plnenie podľa tejto Zmluvy riadny daňový doklad - faktúru, ktorej údaje budú zhodné s údajmi uvedenými v tejto Zmluve a takýto daňový doklad (faktúru) doručiť Klientovi.
Pridať komentár
Zrušiť
6.4
Poskytovateľ má právo doručiť daňový doklad - faktúru aj v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailovej správy.
Pridať komentár
Zrušiť
7
Zadávanie pokynov Poskytovateľovi
Pridať komentár
Zrušiť
7.1
Klient bude zadávať pokyny na poskytovanie Služieb Poskytovateľovi jedným z nasledujúcich spôsobov:
Pridať komentár
Zrušiť
7.1.1
písomne na adresu
.
Pridať komentár
Zrušiť
7.1.2
elektronicky na emailovú adresu
.
Pridať komentár
Zrušiť
7.1.3
telefonicky na tel. č.
.
Pridať komentár
Zrušiť
7.1.4
Pridať komentár
Zrušiť
8
Komunikácia s Klientom
Pridať komentár
Zrušiť
8.1
Poskytovateľ bude komunikovať s Klientom, predovšetkým zasielať žiadosti a informácie, upozorňovať na nesprávnosť pokynov, prípadne na požiadanie Klienta zasielať správy o vykonávaní služieb a výstupy z vykonaných Služieb, jedným z nasledujúcich spôsobov:
Pridať komentár
Zrušiť
8.1.1
písomne na adresu
.
Pridať komentár
Zrušiť
8.1.2
elektronicky na emailovú adresu
.
Pridať komentár
Zrušiť
8.1.3
telefonicky na tel. č.
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
9
Trvanie a ukončenie Zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
9.1
Táto Zmluva je uzavretá na dobu
.
Pridať komentár
Zrušiť
9.2
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou dobou
, ktorá začína plynúť
, v ktorom je výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Pridať komentár
Zrušiť
10
Zodpovednosť za škodu
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovateľ má zodpovedať za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
10.1
Poskytovateľ plne zodpovedá Klientovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Poskytovateľom Klientovi akýmkoľvek porušením povinnosti Poskytovateľa uvedenej v tejto Zmluve.
Pridať komentár
Zrušiť
11
Dôvernosť
Pridať komentár
Zrušiť
11.1
Poskytovateľ sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije:
Pridať komentár
Zrušiť
11.1.1
žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve.
Pridať komentár
Zrušiť
11.1.2
databázu zákazníkov Klienta ani kontakty na nich,
Pridať komentár
Zrušiť
11.1.3
cenovú politiku Klienta,
Pridať komentár
Zrušiť
11.1.4
marketingovú stratégiu Klienta,
Pridať komentár
Zrušiť
11.1.5
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Klienta,
Pridať komentár
Zrušiť
11.1.6
spôsob fungovania podniku Klienta,
Pridať komentár
Zrušiť
11.1.7
strategické rozhodnutie a podnikateľské zámery Klienta.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Pridať komentár
Zrušiť
11.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 11.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
Pridať komentár
Zrušiť
11.2.1
Klient udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
Pridať komentár
Zrušiť
11.2.2
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
Pridať komentár
Zrušiť
11.2.3
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
11.2.4
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
11.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
11.4
Klient týmto dáva Poskytovateľovi súhlas k tomu, aby ho Poskytovateľ uvádzal ako svojho zákazníka.
Pridať komentár
Zrušiť
11.5
Poskytovateľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Klienta.
Pridať komentár
Zrušiť
12
Zmluvná pokuta
Pridať komentár
Zrušiť
12.1
V prípade, že sa Klient dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa čl. 6.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
Pridať komentár
Zrušiť
12.2
V prípade, že Poskytovateľ poruší svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 11 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jedno porušenie uvedenej povinnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
12.3
Zaplatenie zmluvnej pokuty
nárok druhej Zmluvnej strany na náhradu škody v plnom rozsahu.
Pridať komentár
Zrušiť
13
Odstúpenie od Zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
13.1
Klient má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Pridať komentár
Zrušiť
13.1.1
Poskytovateľ je v omeškaní s poskytnutím Služieb dlhším než
dní.
Pridať komentár
Zrušiť
13.1.2
Poskytovateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Poskytovateľa a/alebo Poskytovateľ vstúpi do reštrukturalizácie.
Pridať komentár
Zrušiť
13.1.3
Poskytovateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než
dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
13.2
Poskytovateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Pridať komentár
Zrušiť
13.2.1
Klient je v omeškaní so zaplatením Odmeny alebo jej časti dlhším než
dní;
Pridať komentár
Zrušiť
13.2.2
Klient vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Klienta a/alebo Klient vstúpi do reštrukturalizácie;
Pridať komentár
Zrušiť
13.2.3
Klientom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než
dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak;
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
13.3
Ktorákoľvek zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy i z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.
Pridať komentár
Zrušiť
13.4
Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Pridať komentár
Zrušiť
13.5
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Pridať komentár
Zrušiť
14
Vyššia moc
Pridať komentár
Zrušiť
14.1
Zmluvné strany sa zbavia všetkej zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Pridať komentár
Zrušiť
14.2
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje splnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Pridať komentár
Zrušiť
14.3
Po dobu trvania vyššej moci sa splnenie záväzku podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Pridať komentár
Zrušiť
15
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
15.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Pridať komentár
Zrušiť
16
Záverečné ustanovenia
Pridať komentár
Zrušiť
16.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
16.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
16.3
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce ustanovenia ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
16.4
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
16.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
16.6
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady, ktoré vznikli v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
16.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamžiku jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
16.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nevýhodných podmienok.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Jakub Štefanko | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.