Vytvorte si Podnájomnú zmluvu na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Ondrej Petrán, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Použite ak si prenajímate byt alebo inú vec nie od vlastníka, ale od nájomcu, alebo ak ste nájomcom a chcete byt alebo inú vec prenajať ďalšej osobe.
  • Ak vec alebo jej časť prenajíma priamo vlastník, vytvorte si Nájomnú zmluvu. 
  • Spolu so zmluvou sa Vám automaticky vygeneruje aj Odovzdávací protokol. 

Zmluva o podnájme

Pridať komentár
Zrušiť
Chcem dať do podnájmu

Vyberte jednu z možností.

Chcem dať do podnájmu
Pridať komentár
Zrušiť
Táto zmluva o podnájme ( ďalej v texte len „Zmluva“) bola uzavretá nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito zmluvnými stranami
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo
Pridať komentár
Zrušiť
Trvale bytom
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej v texte ako „Prenajímateľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvale bytom:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej v texte ako „Podnájomník“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Prenajímateľ a Podnájomník ďalej v texte spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:
Pridať komentár
Zrušiť
1
Definícia
Pridať komentár
Zrušiť
1.1
V tejto Zmluve „Vec“ znamená:
Pridať komentár
Zrušiť
číslo
, vo vchode číslo
, na ulici
zapísaný na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie
, nachádzajúci sa na
stavby so súpisným číslom
zapísanej na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie
(ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“) postavenej na pozemku - parcela registra
, parcelné číslo
o výmere
druh pozemku
zapísaný na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie
(ďalej ako „Pozemok“).
Pridať komentár
Zrušiť
2
Vyhlásenie
Pridať komentár
Zrušiť
2.1
Prenajímateľ vyhlasuje, že vlastník Veci udelil súhlas s podnájmom Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
2.2
Prenajímateľ vyhlasuje, že má plné právo platne prenajať Vec podnájomníkovi.
Pridať komentár
Zrušiť
2.3
Podnájomník vyhlasuje, že si pred uzavretím tejto Zmluvy Vec prezrel a oboznámil sa so stavom Veci a v tomto stave Vec do podnájmu preberá.
Pridať komentár
Zrušiť
2.4
Prenajímateľ vyhlasuje, že Vec
Pridať komentár
Zrušiť
3
Predmet Zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
Chcete, aby spolu s podnájomníkom užíval vec spolu s ním niekto iný ním určený

vhodné například pokud má jeden podnikatel pronajatu kancelář a chce ji dále sdílet s ostatními podnikateli

3.1
Prenajímateľ sa týmto zaväzuje prenechať podnájomníkovi Vec vrátane všetkých súčastí a príslušenstva na dočasné užívanie a Podnájomník sa zaväzuje platiť za to Prenajímateľovi Nájomné.
Pridať komentár
Zrušiť
3.2
Podnájomník berie na vedomie, že
bude užívať Vec spolu s ním. Podnájomník je povinný strpieť obmedzenie v užívaní Veci prameniace zo skutočnosti, že bude Vec užívať spoločne s týmito ďalšími osobami.
Pridať komentár
Zrušiť
4
Účel podnájmu
Pridať komentár
Zrušiť
4.1
Vec je prenajatá
Pridať komentár
Zrušiť
4.2
Predmetom podnikania v prenajatých priestoroch (Veci) bude
.
Pridať komentár
Zrušiť
5
Trvanie Zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
5.1
Podnájom Veci je dohodnutý na
, a to do
.
Pridať komentár
Zrušiť
5.2
Podnájom Veci začína dňa
.
Pridať komentár
Zrušiť
6
Nájomné
Pridať komentár
Zrušiť
6.1
Podnájomník sa zaväzuje platiť za podnájom Veci nájomné vo výške
+ slovami
za každý
.
Pridať komentár
Zrušiť
6.2
Prenajímateľ
právo zvyšovat Nájomné o čiastku
Pridať komentár
Zrušiť
6.3
Zmluvné strany sa dohodli, že suma za služby spojené s podnájmom Veci
súčasťou Nájomného (t.j. čiastky sú súčasťou jednej paušálnej sumy - nájomného), pričom platby za poskytované služby sa teda neúčtujú.
Pridať komentár
Zrušiť
7
Služby súvisiace s podnájmom
Pridať komentár
Zrušiť
7.1
Dodávky elektriny zabezpečuje
a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za dodávky elektriny
vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Pridať komentár
Zrušiť
7.2
Dodávky vody a odvádzanie odpadových vôd zabezpečuje
a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd
vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Pridať komentár
Zrušiť
7.3
Dodávky zemného plynu,
, zaisťuje
a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za dodávky zemného plynu
vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Pridať komentár
Zrušiť
7.4
Služby spojené so spoločnými časťami budovy vrátane údržby, čistenia, osvetlenie a prevádzky zariadenia
, zaisťuje
Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za služby súvisiace so spoločnými časťami budovy
vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Pridať komentár
Zrušiť
7.5
Poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania zabezpečuje
a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania
vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Pridať komentár
Zrušiť
7.6
Poskytovanie pripojenia k internetu zabezpečuje
a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za poskytovanie pripojenia k internetu
vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Pridať komentár
Zrušiť
7.7
Prenajímateľ sa zaväzuje doručiť podnájomníkovi vyúčtovanie za služby zabezpečované Prenajímateľom v lehote
mesiacov od konca príslušného kalendárneho roka, najneskôr však v lehote
dní od skončenia podnájmu Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
7.8
Podnájomník sa zaväzuje uhradiť Prenajímateľovi všetky nedoplatky za služby zabezpečované Prenajímateľom a Prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť všetky preplatky za služby zabezpečované Prenajímateľom Podnájomníkovi. Nedoplatky a preplatky záloh za služby zabezpečované Prenajímateľom sú splatné v lehote.
dní od doručenia vyúčtovania za dané služby podnájomníkovi.
Pridať komentár
Zrušiť
8
Peňažná zábezpeka (kaucia)
Pridať komentár
Zrušiť
8.1
Podnájomník sa zaväzuje poskytnúť Prenajímateľovi zábezpeku (kauciu) vo výške
+ slovami
(ďalej v texte ako „Zábezpeka“).
Pridať komentár
Zrušiť
8.2
Prenajímateľ má právo použiť Zábezpeku na pokrytie akejkoľvek škody na Veci spôsobenej podnájomníkom alebo tretími osobami, ktorým Podnájomník umožnil užívanie Veci a / alebo na úhradu akýchkoľvek finančných záväzkov Podnájomníka voči Prenajímateľovi podľa tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
8.3
Prenajímateľ je povinný vrátiť podnájomníkovi Zábezpeku pri skončení podnájmu Veci. Prenajímateľ má právo započítať proti Zábezpeke svoje pohľadávky voči podnájomníkovi vzniknuté na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením.
Pridať komentár
Zrušiť
8.4
Podnájomník má právo na úroky zo Zábezpeky od jej poskytnutia do jej vrátenia alebo spotrebovania vo výške zákonnej sadzby.
Pridať komentár
Zrušiť
9
Platobné podmienky
Pridať komentár
Zrušiť
9.1
Podnájomník sa zaväzuje platiť Nájomné
najneskôr
den
za ktorý je Nájomné platené.
Pridať komentár
Zrušiť
9.2
Zálohy a / alebo pevná cena za služby uvedené v článku 7 tejto Zmluvy sú splatné spolu s Nájomným a budú platené spolu s Nájomným za daný kalendárny mesiac.
Pridať komentár
Zrušiť
9.3
Nájomné za prvý mesiac podnájmu Veci podľa tejto Zmluvy je splatné v hotovosti pri uzatvorení tejto Zmluvy. Podpisom tejto Zmluvy Zmluvné strany potvrdzujú odovzdanie a prevzatie daného Nájomného.
Pridať komentár
Zrušiť
9.4
Podnájomník
Zábezpeku
.
Pridať komentár
Zrušiť
9.5
Všetky finančné plnenia platené Prenajímateľovi v hotovosti budú zaplatené na vyššie uvedenej adrese
.
Pridať komentár
Zrušiť
9.6
O odovzdaní a prevzatí akéhokoľvek finančného plnenia plateného v hotovosti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci jeho odovzdania.
Pridať komentár
Zrušiť
10
Prevzatie Veci Podnájomníkom
Pridať komentár
Zrušiť
10.1
Prenajímateľ je povinný odovzdať Vec Podnájomníkovi
podľa odstavca 5.2 tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
10.2
Prenajímateľ odovzdá Podnájomníkovi spolu s Vecou
ks kľúčov k Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
10.3
O predaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Podnájomníkom. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stav meračov energií a vody.
Pridať komentár
Zrušiť
11
Odovzdanie Veci späť Prenajímateľovi
Pridať komentár
Zrušiť
11.1
Podnájomník je povinný odovzdať Vec Prenajímateľovi najneskôr posledný deň podnájmu podľa tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
11.2
O odovzdaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Prenajímateľovi. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stavy meračov energií a vody.
Pridať komentár
Zrušiť
11.3
Podnájomník spolu s vecou odovzdá Prenajímateľovi všetky kľúče k Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
11.4
Ak neodovzdá Podnájomník Vec späť Prenajímateľovi najneskôr posledný deň trvania podnájmu, má Prenajímateľ právo do Veci vstúpiť, a to aj v prípade pokiaľ mu v tom bráni prekážka, najmä má Prenajímateľ právo otvoriť uzamknuté dvere, vysťahovať veci Podnájomníka a vymeniť zámky na dverách, k čomu týmto Podnájomník Prenajímateľovi udeľuje súhlas.
Pridať komentár
Zrušiť
11.5
Veci Podnájomníka, ktoré Prenajímateľ vysťahuje z veci podľa ods. 11.4 tejto Zmluvy má Prenajímateľ právo na náklady Podnájomníka uskladniť a Podnájomník sa zaväzuje za toto uskladnenie vecí Prenajímateľovi nahradiť všetky náklady, ktoré mu tým vzniknú.
Pridať komentár
Zrušiť
11.6
Zmluvné strany týmto zriaďujú záložné právo v prospech Prenajímateľa ku všetkým hnuteľným veciam Podnájomníka umiestnených odo dňa vzniku záložného práva až po jeho zánik vo Veci na zabezpečenie všetkých budúcich pohľadávok Prenajímateľa za Podnájom prameniacich z tejto Zmluvy, najmä pohľadávok na zaplatenie nájomného a / alebo služieb súvisiacich s podnájmom podľa tejto zmluvy. Záložné právo vzniká prvým dňom omeškania so zaplatením akejkoľvek pohľadávky podľa predchádzajúcej vety a zaniká úplným zaplatením všetkých splatných pohľadávok.
Pridať komentár
Zrušiť
11.7
Zabezpečenie záložným právom podľa odseku 11.6 tejto Zmluvy sa poskytuje na zabezpečenie pohľadávky do maximálnej súhrnnej výšky
+ slovami
.
Pridať komentár
Zrušiť
11.8
Veci Podnájomníka, ku ktorým vznikne Prenajímateľovi záložné právo podľa toho článku a ktoré má Prenajímateľ v držbe, hlavne ním vysťahované a uskladnené veci Podnájomníka, má Prenajímateľ právo speňažiť spôsobom a za podmienok ustanovených zákonom.
Pridať komentár
Zrušiť
12
Výpoveď podnájmu
Pridať komentár
Zrušiť
12.1
Ak poruší Podnájomník svoju povinnosť závažným spôsobom, má Prenajímateľ právo vypovedať podnájom bez výpovednej doby a požadovať, aby mu Podnájomník bez zbytočného odkladu Vec odovzdal, najneskôr však do jedného mesiaca od skončenia podnájmu.
Pridať komentár
Zrušiť
12.2
Výpovedná doba je
a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Pridať komentár
Zrušiť
12.3
Podnájom Veci končí uplynutím výpovednej doby.
Pridať komentár
Zrušiť
12.4
Podnájom končí spoločne s nájmom Veci. Ak končí nájom Veci, oznámi to Prenajímateľ Podnájomníkovi s uvedením rozhodujúcich skutočností, ktoré sú najmä deň skončenia nájmu Veci a prípadne aj dĺžka výpovednej doby a začiatok jej plynutia.
Pridať komentár
Zrušiť
13
Spolubývajúci
Pridať komentár
Zrušiť
13.1
V rámci podnájmu Veci podľa tejto Zmluvy má Podnájomník právo umožniť užívanie Veci
nižšie uvedeným (uvedenému) spolubývajúcim (spolubývajúcemu):
Pridať komentár
Zrušiť
13.1.1
Meno:
, dátum narodenia:
, trvale bytom
.
Pridať komentár
Zrušiť
13.2
Prenajímateľ si týmto vyhradzuje právo udeliť súhlas s prijatím nového člena do Podnájomníkovej domácnosti za podmienok ustanovených v zákone. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Podnájomník nemá právo umožniť užívanie Veci tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu Prenajímateľa podľa tohto odseku.
Pridať komentár
Zrušiť
14
Ďalší podnájom
Pridať komentár
Zrušiť
14.1
Podnájomník
právo zriadiť tretej osobe užívacie právo (podnájom) k Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
15
Ďalšie práva a povinnosti
Pridať komentár
Zrušiť
15.1
Podnájomník je po dobu trvania podnájmu povinný zabezpečovať upratovanie spoločných častí domu podľa vnútorného rozpisu.
Pridať komentár
Zrušiť
15.2
Bežnú údržbu Veci a drobné opravy súvisiace s užívaním Veci je povinný vykonať a uhradiť
.
Pridať komentár
Zrušiť
15.3
Spolu s Vecou odovzdáva Prenajímateľ Podnájomníkovi na užívanie nasledujúce vybavenie:
.
Pridať komentár
Zrušiť
15.4
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že podnájom Veci podľa tejto Zmluvy
zapísaný v katastri nehnuteľností (ako vo verejnom registri).
Pridať komentár
Zrušiť
16
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
16.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
Pridať komentár
Zrušiť
17
Záverečné ustanovenia
Pridať komentár
Zrušiť
17.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle aj význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa aj iné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
17.2
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
17.3
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, týkajúce sa tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
17.4
Táto Zmluva môže byť menená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
17.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
17.6
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
17.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
17.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že je dohodnutá slobodne.
Pridať komentár
Zrušiť
Na dôkaz čoho strany pripájajú svoje podpisy
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Ondrej Petrán | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.