Vytvorte si Podnájomnú zmluvu na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Ondrej Petrán, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Použite ak si prenajímate byt alebo inú vec nie od vlastníka, ale od nájomcu, alebo ak ste nájomcom a chcete byt alebo inú vec prenajať ďalšej osobe.
  • Ak vec alebo jej časť prenajíma priamo vlastník, vytvorte si Nájomnú zmluvu. 
  • Spolu so zmluvou sa Vám automaticky vygeneruje aj Odovzdávací protokol. 

Zmluva o podnájme

Chcem dať do podnájmu

Vyberte jednu z možností.

Chcem dať do podnájmu
Táto zmluva o podnájme ( ďalej v texte len „Zmluva“) bola uzavretá nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito zmluvnými stranami
Typ zmluvej strany:
Meno:
Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvale bytom
Telefón:
E-mail:
(ďalej v texte ako „Prenajímateľ“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Telefón:
E-mail:
(ďalej v texte ako „Podnájomník“)
( Prenajímateľ a Podnájomník ďalej v texte spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:
1
Definícia
1.1
V tejto Zmluve „Vec“ znamená:
číslo , vo vchode číslo , na ulici zapísaný na liste vlastníctva číslo pre katastrálne územie , nachádzajúci sa na stavby so súpisným číslom zapísanej na liste vlastníctva číslo pre katastrálne územie (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“) postavenej na pozemku - parcela registra , parcelné číslo o výmere druh pozemku zapísaný na liste vlastníctva číslo pre katastrálne územie (ďalej ako „Pozemok“).
2
Vyhlásenie
2.1
Prenajímateľ vyhlasuje, že vlastník Veci udelil súhlas s podnájmom Veci.
2.2
Prenajímateľ vyhlasuje, že má plné právo platne prenajať Vec podnájomníkovi.
2.3
Podnájomník vyhlasuje, že si pred uzavretím tejto Zmluvy Vec prezrel a oboznámil sa so stavom Veci a v tomto stave Vec do podnájmu preberá.
2.4
Prenajímateľ vyhlasuje, že Vec
Chcete, aby spolu s podnájomníkom užíval vec spolu s ním niekto iný ním určený

vhodné například pokud má jeden podnikatel pronajatu kancelář a chce ji dále sdílet s ostatními podnikateli

3
Predmet Zmluvy
3.1
Prenajímateľ sa týmto zaväzuje prenechať podnájomníkovi Vec vrátane všetkých súčastí a príslušenstva na dočasné užívanie a Podnájomník sa zaväzuje platiť za to Prenajímateľovi Nájomné.
3.2
Podnájomník berie na vedomie, že bude užívať Vec spolu s ním. Podnájomník je povinný strpieť obmedzenie v užívaní Veci prameniace zo skutočnosti, že bude Vec užívať spoločne s týmito ďalšími osobami.
4
Účel podnájmu
4.1
Vec je prenajatá
4.2
Predmetom podnikania v prenajatých priestoroch (Veci) bude .
5
Trvanie Zmluvy
5.1
Podnájom Veci je dohodnutý na , a to do .
5.2
Podnájom Veci začína dňa .
6
Nájomné
6.1
Podnájomník sa zaväzuje platiť za podnájom Veci nájomné vo výške + slovami za každý .
6.2
Prenajímateľ právo zvyšovat Nájomné o čiastku
6.3
Zmluvné strany sa dohodli, že suma za služby spojené s podnájmom Veci súčasťou Nájomného (t.j. čiastky sú súčasťou jednej paušálnej sumy - nájomného), pričom platby za poskytované služby sa teda neúčtujú.
7
Služby súvisiace s podnájmom
7.1
Dodávky elektriny zabezpečuje a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za dodávky elektriny vo výške + slovami za každý kalendárny mesiac.
7.2
Dodávky vody a odvádzanie odpadových vôd zabezpečuje a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd vo výške + slovami za každý kalendárny mesiac.
7.3
Dodávky zemného plynu, , zaisťuje a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za dodávky zemného plynu vo výške + slovami za každý kalendárny mesiac.
7.4
Služby spojené so spoločnými časťami budovy vrátane údržby, čistenia, osvetlenie a prevádzky zariadenia , zaisťuje Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za služby súvisiace so spoločnými časťami budovy vo výške + slovami za každý kalendárny mesiac.
7.5
Poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania zabezpečuje a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania vo výške + slovami za každý kalendárny mesiac.
7.6
Poskytovanie pripojenia k internetu zabezpečuje a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za poskytovanie pripojenia k internetu vo výške + slovami za každý kalendárny mesiac.
7.7
Prenajímateľ sa zaväzuje doručiť podnájomníkovi vyúčtovanie za služby zabezpečované Prenajímateľom v lehote mesiacov od konca príslušného kalendárneho roka, najneskôr však v lehote dní od skončenia podnájmu Veci.
7.8
Podnájomník sa zaväzuje uhradiť Prenajímateľovi všetky nedoplatky za služby zabezpečované Prenajímateľom a Prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť všetky preplatky za služby zabezpečované Prenajímateľom Podnájomníkovi. Nedoplatky a preplatky záloh za služby zabezpečované Prenajímateľom sú splatné v lehote. dní od doručenia vyúčtovania za dané služby podnájomníkovi.
8
Peňažná zábezpeka (kaucia)
8.1
Podnájomník sa zaväzuje poskytnúť Prenajímateľovi zábezpeku (kauciu) vo výške + slovami (ďalej v texte ako „Zábezpeka“).
8.2
Prenajímateľ má právo použiť Zábezpeku na pokrytie akejkoľvek škody na Veci spôsobenej podnájomníkom alebo tretími osobami, ktorým Podnájomník umožnil užívanie Veci a / alebo na úhradu akýchkoľvek finančných záväzkov Podnájomníka voči Prenajímateľovi podľa tejto Zmluvy.
8.3
Prenajímateľ je povinný vrátiť podnájomníkovi Zábezpeku pri skončení podnájmu Veci. Prenajímateľ má právo započítať proti Zábezpeke svoje pohľadávky voči podnájomníkovi vzniknuté na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením.
8.4
Podnájomník má právo na úroky zo Zábezpeky od jej poskytnutia do jej vrátenia alebo spotrebovania vo výške zákonnej sadzby.
9
Platobné podmienky
9.1
Podnájomník sa zaväzuje platiť Nájomné najneskôr den za ktorý je Nájomné platené.
9.2
Zálohy a / alebo pevná cena za služby uvedené v článku 7 tejto Zmluvy sú splatné spolu s Nájomným a budú platené spolu s Nájomným za daný kalendárny mesiac.
9.3
Nájomné za prvý mesiac podnájmu Veci podľa tejto Zmluvy je splatné v hotovosti pri uzatvorení tejto Zmluvy. Podpisom tejto Zmluvy Zmluvné strany potvrdzujú odovzdanie a prevzatie daného Nájomného.
9.4
Podnájomník Zábezpeku .
9.5
Všetky finančné plnenia platené Prenajímateľovi v hotovosti budú zaplatené na vyššie uvedenej adrese .
9.6
O odovzdaní a prevzatí akéhokoľvek finančného plnenia plateného v hotovosti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci jeho odovzdania.
10
Prevzatie Veci Podnájomníkom
10.1
Prenajímateľ je povinný odovzdať Vec Podnájomníkovi podľa odstavca 5.2 tejto Zmluvy.
10.2
Prenajímateľ odovzdá Podnájomníkovi spolu s Vecou ks kľúčov k Veci.
10.3
O predaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Podnájomníkom. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stav meračov energií a vody.
11
Odovzdanie Veci späť Prenajímateľovi
11.1
Podnájomník je povinný odovzdať Vec Prenajímateľovi najneskôr posledný deň podnájmu podľa tejto Zmluvy.
11.2
O odovzdaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Prenajímateľovi. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stavy meračov energií a vody.
11.3
Podnájomník spolu s vecou odovzdá Prenajímateľovi všetky kľúče k Veci.
11.4
Ak neodovzdá Podnájomník Vec späť Prenajímateľovi najneskôr posledný deň trvania podnájmu, má Prenajímateľ právo do Veci vstúpiť, a to aj v prípade pokiaľ mu v tom bráni prekážka, najmä má Prenajímateľ právo otvoriť uzamknuté dvere, vysťahovať veci Podnájomníka a vymeniť zámky na dverách, k čomu týmto Podnájomník Prenajímateľovi udeľuje súhlas.
11.5
Veci Podnájomníka, ktoré Prenajímateľ vysťahuje z veci podľa ods. 11.4 tejto Zmluvy má Prenajímateľ právo na náklady Podnájomníka uskladniť a Podnájomník sa zaväzuje za toto uskladnenie vecí Prenajímateľovi nahradiť všetky náklady, ktoré mu tým vzniknú.
11.6
Zmluvné strany týmto zriaďujú záložné právo v prospech Prenajímateľa ku všetkým hnuteľným veciam Podnájomníka umiestnených odo dňa vzniku záložného práva až po jeho zánik vo Veci na zabezpečenie všetkých budúcich pohľadávok Prenajímateľa za Podnájom prameniacich z tejto Zmluvy, najmä pohľadávok na zaplatenie nájomného a / alebo služieb súvisiacich s podnájmom podľa tejto zmluvy. Záložné právo vzniká prvým dňom omeškania so zaplatením akejkoľvek pohľadávky podľa predchádzajúcej vety a zaniká úplným zaplatením všetkých splatných pohľadávok.
11.7
Zabezpečenie záložným právom podľa odseku 11.6 tejto Zmluvy sa poskytuje na zabezpečenie pohľadávky do maximálnej súhrnnej výšky + slovami.
11.8
Veci Podnájomníka, ku ktorým vznikne Prenajímateľovi záložné právo podľa toho článku a ktoré má Prenajímateľ v držbe, hlavne ním vysťahované a uskladnené veci Podnájomníka, má Prenajímateľ právo speňažiť spôsobom a za podmienok ustanovených zákonom.
12
Výpoveď podnájmu
12.1
Ak poruší Podnájomník svoju povinnosť závažným spôsobom, má Prenajímateľ právo vypovedať podnájom bez výpovednej doby a požadovať, aby mu Podnájomník bez zbytočného odkladu Vec odovzdal, najneskôr však do jedného mesiaca od skončenia podnájmu.
12.2
Výpovedná doba je a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
12.3
Podnájom Veci končí uplynutím výpovednej doby.
12.4
Podnájom končí spoločne s nájmom Veci. Ak končí nájom Veci, oznámi to Prenajímateľ Podnájomníkovi s uvedením rozhodujúcich skutočností, ktoré sú najmä deň skončenia nájmu Veci a prípadne aj dĺžka výpovednej doby a začiatok jej plynutia.
13
Spolubývajúci
13.1
V rámci podnájmu Veci podľa tejto Zmluvy má Podnájomník právo umožniť užívanie Veci nižšie uvedeným (uvedenému) spolubývajúcim (spolubývajúcemu):
13.1.1
Meno: , dátum narodenia: , trvale bytom .
13.2
Prenajímateľ si týmto vyhradzuje právo udeliť súhlas s prijatím nového člena do Podnájomníkovej domácnosti za podmienok ustanovených v zákone. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Podnájomník nemá právo umožniť užívanie Veci tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu Prenajímateľa podľa tohto odseku.
14
Ďalší podnájom
14.1
Podnájomník právo zriadiť tretej osobe užívacie právo (podnájom) k Veci.
15
Ďalšie práva a povinnosti
15.1
Podnájomník je po dobu trvania podnájmu povinný zabezpečovať upratovanie spoločných častí domu podľa vnútorného rozpisu.
15.2
Bežnú údržbu Veci a drobné opravy súvisiace s užívaním Veci je povinný vykonať a uhradiť .
15.3
Spolu s Vecou odovzdáva Prenajímateľ Podnájomníkovi na užívanie nasledujúce vybavenie: .
15.4
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že podnájom Veci podľa tejto Zmluvy zapísaný v katastri nehnuteľností (ako vo verejnom registri).
16
Rozhodné právo
16.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
17
Záverečné ustanovenia
17.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle aj význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa aj iné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto zmluvy.
17.2
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
17.3
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, týkajúce sa tejto Zmluvy.
17.4
Táto Zmluva môže byť menená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
17.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
17.6
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
17.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
17.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že je dohodnutá slobodne.
Na dôkaz čoho strany pripájajú svoje podpisy
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Ondrej Petrán | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.