Vytvorte si Zmluvu o obchodnom zástúpení na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lenka Csikyová, JUDr. Lenka Csikyová, advokátka

Inštrukcie

  • Použite pokiaľ potrebujete uzatvoriť zmluvu s obchodným zástupcom, ktorý je nezávislým podnikateľom (živnostník, spoločnosť).
  • Pokiaľ je Váš obchodný zástupca zamestnanec, použite Pracovnú zmluvu.
  • Pokiaľ potrebujete iba jednorázovo sprostredkovať nejaký obchod, použite Sprostredkovateľskú zmluvu.
  • Pokiaľ potrebujete iba zariadiť nejakú záležitosť, môže sa Vám hodiť Príkazná (mandátna) zmluva. 
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Zmluva o obchodnom zastúpení

TÁTO ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Obchodný zástupca“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Zastúpený“)
Pridať komentár
Zrušiť
(Obchodný zástupca a Zastúpený ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Pridať komentár
Zrušiť
Definícia
Pridať komentár
Zrušiť
Na účely tejto Zmluvy „Obchody“ znamenajú
.
Pridať komentár
Zrušiť
Obchody sú detailne špecifikované v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Predmet Zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
Na základe tejto Zmluvy sa Obchodný zástupca zaväzuje pre Zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu Obchodov a Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť Obchodnému zástupcovi províziu za podmienok ustanovených v tejto Zmluve.
Pridať komentár
Zrušiť
Územie
Pridať komentár
Zrušiť
Obchodný zástupca bude činnosť podľa tejto Zmluvy vykonávať na území
.
Pridať komentár
Zrušiť
Zastúpenie
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa dohodli, že Obchodný zástupca bude na území podľa odst. 3.1 tejto Zmluvy vykonávať
obchodné zastúpenie.
Pridať komentár
Zrušiť
Zastúpený sa zaväzuje neuzavrieť s treťou osobou zmluvu o obchodnom zastúpení pro uzatváraní Obchodov pre územie podľa odst. 3.1 tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Trvanie Zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva je uzatvorená na
, a to do
.
Pridať komentár
Zrušiť
Provízia
Pridať komentár
Zrušiť
Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť Obchodnému zástupcovi za sprostredkovanie
Obchodov Províziu.
Pridať komentár
Zrušiť
Provízia Obchodného zástupcu je
pre všetky typy Obchodov.
Pridať komentár
Zrušiť
Provízia Obchodného zástupcu je vo výške
+ slovami
z celkovej dohodnutej hodnoty daného Obchodu (ďalej ako "Provízia" v príslušnom gramatickom tvare).
Pridať komentár
Zrušiť
Obchodný zástupca má po zániku svojho záväzku podľa § 668 alebo § 670 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení nárok na províziu aj v prípade, ak
.
Pridať komentár
Zrušiť
Náklady Obchodného zástupcu
Pridať komentár
Zrušiť
Provízia
náklady Obchodného zástupcu spojené s obchodným zastúpením a ďalšie činnosti podľa tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Platobné podmienky
Pridať komentár
Zrušiť
Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť Obchodnému zástupcovi Províziu
, a to najneskôr do
dňa
, v ktorom je finančné plnenie tretej strany Zastúpenému, na ktoré je provízia viazaná, zaplatené Zastúpenému.
Pridať komentár
Zrušiť
Obchodnému zástupcovi
nárok na Províziu za finančné plnenie z Obchodov v prípade, že toto plnenie nie je uhradené Zastúpenému a pokiaľ nie je uhradené v lehote splatnosti, považuje sa pre účely splatnosti Provízie posledný deň lehoty splatnosti za deň úhrady finančného plnenia, na ktoré je Provízia viazaná za deň zaplatenia finančného plnenia, na ktoré je daná provízia viazaná.
Pridať komentár
Zrušiť
Uzatváranie obchodov
Pridať komentár
Zrušiť
Obchodný zástupca
právo uzatvárať Obchody v mene Zastúpeného a na jeho účet.
Pridať komentár
Zrušiť
Pri uzatváraní Obchodov v mene Zastúpeného a na jeho účet má Obchodný zástupca právo podpisovať dokumenty, ktoré bezprostredne súvisia s uzatváraním Obchodov a Zastúpený k tomu týmto Obchodnému zástupcovi udeľuje plnomocenstvo, ktoré Obchodný zástupca prijíma; plnomocenstvo zaniká spolu so zánikom obchodného zastúpenia.
Pridať komentár
Zrušiť
Ďalšia činnosť obchodného zástupcu
Pridať komentár
Zrušiť
Obchodný zástupca sa zaväzuje okrem sprostredkovania Obchodov vykonávať aj následujúcu činnosť
.
Pridať komentár
Zrušiť
Zákaz konkurencie
Pridať komentár
Zrušiť
Obchodný zástupca sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy nebude na území
vykonávať na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá by mohla mať konkurenčnú povahu vo vzťahu k podnikaniu zastúpeného, predovšetkým nebude sprostredkovať uzatváranie Obchodov v prospech inej osoby ako osoby Zastúpeného.
Pridať komentár
Zrušiť
Obchodný zástupca sa zaväzuje, že nebude na území
vykonávať po dobu
mesiacov po zániku obchodného zastúpenia podľa tejto Zmluvy na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá by mala konkurenčnú povahu vo vzťahu k podnikaniu zastúpeného, predovšetkým nebude sprostredkovať uzatváranie Obchodov v prospech inej osoby ako je Zastúpený.
Pridať komentár
Zrušiť
Výpoveď zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany majú právo vypovedať túto Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.
Pridať komentár
Zrušiť
Výpovedná doba je
a začína plynúť
, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Pridať komentár
Zrušiť
Obchodné zastúpenie končí uplynutím výpovednej doby.
Pridať komentár
Zrušiť
Odstúpenie od zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
Zastúpený má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Pridať komentár
Zrušiť
Obchodný zástupca porušil zákaz konkurencie podľa článku 11 tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy
vplyv na účinnosť zákazu konkurencie.
Pridať komentár
Zrušiť
Obchodný zástupca porušil povinnosť mlčanlivosti podľa článku 14 tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy
vplyv na trvanie povinnosti mlčanlivosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Obchodný zástupca vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov na odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane Obchodnému zástupcovi žiaden majetok alebo bola povolená reštrukturalizácia Obchodného zástupcu.
Pridať komentár
Zrušiť
Okolnosti vyššej moci majúce vplyv na splnenie povinnosti Obchondého zástupcu trvajú dlhšie než
dní a Zmluvné strany sa nedohodnú inak;
Pridať komentár
Zrušiť
Obchodný zástupca má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Pridať komentár
Zrušiť
Zastúpený je v omeškaní so zaplatením provízie alebo jej časti dlhšie než
dní;
Pridať komentár
Zrušiť
Zastúpený vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov na odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane Zastúpenému žiaden majetok alebo bola povolená reštrukturalizácia Zastúpeného.
Pridať komentár
Zrušiť
Okolnosti vyššej moci majúce vplyv na splnenie povinnosti Zastúpeného trvajú dlhšie než
dní a Zmluvné strany sa nedohodnú inak;
Pridať komentár
Zrušiť
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo od tejto Zmluvy odstúpiť aj z akéhokoľvek zákonného dôvodu.
Pridať komentár
Zrušiť
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.; tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
Pridať komentár
Zrušiť
Povinnosť mlčanlivosti
Pridať komentár
Zrušiť
Obchodný zástupca sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámi v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo jej plnením, predovšetkým nesprístupní, ani nepoužije (i) žiadnu informáciu obsiahnutú v akejkoľvek zmluve alebo dohode ak jej jej zmluvnou stranou Zastúpený, (ii) databázu zákazníkov Zastúpeného ani kontakty v nej, (iii) cenovú politiku Zastúpeného, (iv) marketingovú stratégiu Zastúpeného, (v) informácie o uzatvorených Zmluvách a dodávateľoch Zastúpeného, (vi) spôsob fungovania podniku Zastúpeného, (vii) strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Zastúpeného (ďalej len „Dôverná informácia“ v príslušnom gramatickom tvare).
Pridať komentár
Zrušiť
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 14.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadu, kedy (i) Zastúpený udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie; (ii) právny predpis alebo orgán verejnej moci stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť dôvernú informáciu; (iii) takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre plnenie tejto Zmluvy a/alebo kedy (iv) je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi zmluvnými stranami dovolené.
Pridať komentár
Zrušiť
Za dôvernú informáciu sa nepovažuje informácia, ktorá je v čase jej sprístupnenia alebo použitia bežne dostupná verejnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Vyššia moc
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa zbavujú zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy počas trvania vyššej moci za predpokladu, že nebolo možné od nich spravodlivo požadovať, aby nesplneniu povinností z tejto Zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci predišli.
Pridať komentár
Zrušiť
Na účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považuje každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie záväzkov z tejto Zmluvy a ktorú nebolo možné v čase vzniku tejto Zmluvy predvídať. Za vyššiu moc sa podľa tejto Zmluvy považuje predovšetkým prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, záplavy,vojna, štrajk alebo iná udalosť, ktorá je mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Pridať komentár
Zrušiť
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia
Pridať komentár
Zrušiť
Ak z kontextu tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam slova v množnom čísle a naopak a význam slova vyjadrujúci určitý rod rovnako zahŕňa ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané výlučne pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymožiteľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymožiteľnosť, či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva môže byť menená písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží 1 (jeden) rovnopis.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá zmluvná strana znáša svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvorená slobodne, vážne, ako aj bez nátlaku.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lenka Csikyová | JUDr. Lenka Csikyová, advokátka
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.