Vytvorte si Zmluvu o obchodnom zástúpení na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lenka Csikyová, JUDr. Lenka Csikyová, advokátka

Inštrukcie

  • Použite pokiaľ potrebujete uzatvoriť zmluvu s obchodným zástupcom, ktorý je nezávislým podnikateľom (živnostník, spoločnosť).
  • Pokiaľ je Váš obchodný zástupca zamestnanec, použite Pracovnú zmluvu.
  • Pokiaľ potrebujete iba jednorázovo sprostredkovať nejaký obchod, použite Sprostredkovateľskú zmluvu.
  • Pokiaľ potrebujete iba zariadiť nejakú záležitosť, môže sa Vám hodiť Príkazná (mandátna) zmluva. 
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Zmluva o obchodnom zastúpení

TÁTO ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Obchodný zástupca“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Zastúpený“)
(Obchodný zástupca a Zastúpený ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
1
Definícia
1.1
Na účely tejto Zmluvy „Obchody“ znamenajú .
1.2
Obchody sú detailne špecifikované v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
2
Predmet Zmluvy
2.1
Na základe tejto Zmluvy sa Obchodný zástupca zaväzuje pre Zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu Obchodov a Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť Obchodnému zástupcovi províziu za podmienok ustanovených v tejto Zmluve.
3
Územie
3.1
Obchodný zástupca bude činnosť podľa tejto Zmluvy vykonávať na území .
4
Zastúpenie
4.1
Zmluvné strany sa dohodli, že Obchodný zástupca bude na území podľa odst. 3.1 tejto Zmluvy vykonávať obchodné zastúpenie.
4.2
Zastúpený sa zaväzuje neuzavrieť s treťou osobou zmluvu o obchodnom zastúpení pro uzatváraní Obchodov pre územie podľa odst. 3.1 tejto Zmluvy.
5
Trvanie Zmluvy
5.1
Táto Zmluva je uzatvorená na , a to do .
6
Provízia
6.1
Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť Obchodnému zástupcovi za sprostredkovanie Obchodov Províziu.
6.2
Provízia Obchodného zástupcu je pre všetky typy Obchodov.
6.3
Provízia Obchodného zástupcu je vo výške + slovami z celkovej dohodnutej hodnoty daného Obchodu (ďalej ako "Provízia" v príslušnom gramatickom tvare).
6.4
Obchodný zástupca má po zániku svojho záväzku podľa § 668 alebo § 670 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení nárok na províziu aj v prípade, ak .
7
Náklady Obchodného zástupcu
7.1
Provízia náklady Obchodného zástupcu spojené s obchodným zastúpením a ďalšie činnosti podľa tejto Zmluvy.
8
Platobné podmienky
8.1
Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť Obchodnému zástupcovi Províziu , a to najneskôr do dňa , v ktorom je finančné plnenie tretej strany Zastúpenému, na ktoré je provízia viazaná, zaplatené Zastúpenému.
8.2
Obchodnému zástupcovi nárok na Províziu za finančné plnenie z Obchodov v prípade, že toto plnenie nie je uhradené Zastúpenému a pokiaľ nie je uhradené v lehote splatnosti, považuje sa pre účely splatnosti Provízie posledný deň lehoty splatnosti za deň úhrady finančného plnenia, na ktoré je Provízia viazaná za deň zaplatenia finančného plnenia, na ktoré je daná provízia viazaná.
9
Uzatváranie obchodov
9.1
Obchodný zástupca právo uzatvárať Obchody v mene Zastúpeného a na jeho účet.
9.2
Pri uzatváraní Obchodov v mene Zastúpeného a na jeho účet má Obchodný zástupca právo podpisovať dokumenty, ktoré bezprostredne súvisia s uzatváraním Obchodov a Zastúpený k tomu týmto Obchodnému zástupcovi udeľuje plnomocenstvo, ktoré Obchodný zástupca prijíma; plnomocenstvo zaniká spolu so zánikom obchodného zastúpenia.
10
Ďalšia činnosť obchodného zástupcu
10.1
Obchodný zástupca sa zaväzuje okrem sprostredkovania Obchodov vykonávať aj následujúcu činnosť .
11
Zákaz konkurencie
11.1
Obchodný zástupca sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy nebude na území vykonávať na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá by mohla mať konkurenčnú povahu vo vzťahu k podnikaniu zastúpeného, predovšetkým nebude sprostredkovať uzatváranie Obchodov v prospech inej osoby ako osoby Zastúpeného.
11.2
Obchodný zástupca sa zaväzuje, že nebude na území vykonávať po dobu mesiacov po zániku obchodného zastúpenia podľa tejto Zmluvy na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá by mala konkurenčnú povahu vo vzťahu k podnikaniu zastúpeného, predovšetkým nebude sprostredkovať uzatváranie Obchodov v prospech inej osoby ako je Zastúpený.
12
Výpoveď zmluvy
12.1
Zmluvné strany majú právo vypovedať túto Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.
12.2
Výpovedná doba je a začína plynúť , v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
12.3
Obchodné zastúpenie končí uplynutím výpovednej doby.
13
Odstúpenie od zmluvy
13.1
Zastúpený má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
13.1.1
Obchodný zástupca porušil zákaz konkurencie podľa článku 11 tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy vplyv na účinnosť zákazu konkurencie.
13.1.2
Obchodný zástupca porušil povinnosť mlčanlivosti podľa článku 14 tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy vplyv na trvanie povinnosti mlčanlivosti.
13.1.3
Obchodný zástupca vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov na odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane Obchodnému zástupcovi žiaden majetok alebo bola povolená reštrukturalizácia Obchodného zástupcu.
13.1.4
Okolnosti vyššej moci majúce vplyv na splnenie povinnosti Obchondého zástupcu trvajú dlhšie než dní a Zmluvné strany sa nedohodnú inak;
13.2
Obchodný zástupca má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
13.2.1
Zastúpený je v omeškaní so zaplatením provízie alebo jej časti dlhšie než dní;
13.2.2
Zastúpený vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov na odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane Zastúpenému žiaden majetok alebo bola povolená reštrukturalizácia Zastúpeného.
13.2.3
Okolnosti vyššej moci majúce vplyv na splnenie povinnosti Zastúpeného trvajú dlhšie než dní a Zmluvné strany sa nedohodnú inak;
13.3
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo od tejto Zmluvy odstúpiť aj z akéhokoľvek zákonného dôvodu.
13.4
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
13.5
V prípade odstúpenia Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.; tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
14
Povinnosť mlčanlivosti
14.1
Obchodný zástupca sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámi v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo jej plnením, predovšetkým nesprístupní, ani nepoužije (i) žiadnu informáciu obsiahnutú v akejkoľvek zmluve alebo dohode ak jej jej zmluvnou stranou Zastúpený, (ii) databázu zákazníkov Zastúpeného ani kontakty v nej, (iii) cenovú politiku Zastúpeného, (iv) marketingovú stratégiu Zastúpeného, (v) informácie o uzatvorených Zmluvách a dodávateľoch Zastúpeného, (vi) spôsob fungovania podniku Zastúpeného, (vii) strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Zastúpeného (ďalej len „Dôverná informácia“ v príslušnom gramatickom tvare).
14.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 14.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadu, kedy (i) Zastúpený udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie; (ii) právny predpis alebo orgán verejnej moci stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť dôvernú informáciu; (iii) takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre plnenie tejto Zmluvy a/alebo kedy (iv) je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi zmluvnými stranami dovolené.
14.3
Za dôvernú informáciu sa nepovažuje informácia, ktorá je v čase jej sprístupnenia alebo použitia bežne dostupná verejnosti.
15
Vyššia moc
15.1
Zmluvné strany sa zbavujú zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy počas trvania vyššej moci za predpokladu, že nebolo možné od nich spravodlivo požadovať, aby nesplneniu povinností z tejto Zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci predišli.
15.2
Na účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považuje každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie záväzkov z tejto Zmluvy a ktorú nebolo možné v čase vzniku tejto Zmluvy predvídať. Za vyššiu moc sa podľa tejto Zmluvy považuje predovšetkým prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, záplavy,vojna, štrajk alebo iná udalosť, ktorá je mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
15.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
16
Rozhodné právo
16.1
Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
17
Záverečné ustanovenia
17.1
Ak z kontextu tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam slova v množnom čísle a naopak a význam slova vyjadrujúci určitý rod rovnako zahŕňa ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané výlučne pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
17.2
Nevymožiteľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymožiteľnosť, či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
17.3
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
17.4
Táto Zmluva môže byť menená písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
17.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží 1 (jeden) rovnopis.
17.6
Každá zmluvná strana znáša svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy.
17.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
17.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvorená slobodne, vážne, ako aj bez nátlaku.
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lenka Csikyová | JUDr. Lenka Csikyová, advokátka
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.