Vytvorte si Zmluvu o dielo na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Inštrukcie

  • Použite, pokiaľ niečo jednorázovo vytvárate, staviate, opravujete, rekonštruujete, upravujete alebo pokiaľ poskytujete službu.
  • V prípade, že vytvárate diela pre jedného klienta opakovane, môžete použíť Rámcovu zmluvu o dielo.
  • Pokiaľ pre niekoho sústavne poskytujete služby (tzv. na paušál), môžete využíť Zmluvu o poskytovaní služieb
  • Pokiaľ sa Vám nehodí ani jedna z nich, zkúste Zmluvu o spolupráci
  • Pokiaľ potrebujete len niečo zariadiť alebo obstarať môžete použiť Mandátnu zmluvu. 
  • Spolu so zmluvou sa Vám automaticky vygeneruje aj Preberací protokol.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnanca, preň použijte Pracovnú zmluvu
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu

Zmluva o dielo

TÁTO ZMLUVA O DIELO (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Telefón:
E-mail:
Pridať osobu k tejto zmluvnej strane
(ďalej ako " Zhotoviteľ ")
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Telefón:
E-mail:
Pridať osobu k tejto zmluvnej strane
(ďalej ako " Objednávateľ ")
( Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako "Zmluvná strana")
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
1. Definícia
1.1. V tejto Zmluve "Dielo" znamená opis diela.
1.2. Detailná špecifikácia Diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
2. Predmet Zmluvy
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi Cenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
3. Zhotovenie Diela
3.1. Zhotoviteľ právo požadovať počas vykonávania Diela primeranú časť náhrady nákladov s prihliadnutím k vynaloženým nákladom.
3.2. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením finančného plnenia Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľ právo prerušiť vykonávanie Diela do zaplatenia daného finančného plnenia.
3.3. Zhotoviteľ právo prenechať vykonávanie Diela tretím osobám (subdodávateľom).
3.4. V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania Diela nejasná, má Zhotoviteľ právo informovať sa u Objednávateľa, resp. vyžiadať si od Objednávateľa upresňujúce informácie a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu.
3.5. V prípade predčasného ukončenia plnenia Zhotoviteľa (t.j. len čiastočného vykonania Diela) podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľ právo na úhradu časti odmeny za vykonanú časť Diela.
3.6. Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť Zhotoviteľovi a/alebo jemu určeným osobám všetky podmienky nutné pre riadne vykonanie Diela, najmä sa Objednávateľ zaväzuje zaistiť a/alebo poskytnúť všetky potrebné prístupy.
4. Cena Diela
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za Dielo cenu v celkovej výške slovami (ďalej ako "Cena").
4.2. Cena je pevná a nemenná, t.j. zahŕňa aj prípadné práce naviac.
5. Platobné podmienky
Cena Diela má byť zaplatená
5.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu alebo akúkoľvek jej časť na vyššie uvedenej adrese .
5.2. Cena za dielo je splatná .
5.3. O zaplatení Ceny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Ceny.
6. Odovzdanie Diela
6.1. Zhotoviteľ povinnosť predviesť Objednávateľovi spôsobilosť Diela slúžiť svojmu účelu.
6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo je vykonané jeho predvedením a odovzdaním Objednávateľovi.
6.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v lehote počet dní dní od uzatvorenia tejto Zmluvy.
6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že spôsob odovzdania Diela .
6.5. O odovzdaní a prevzatí Diela bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Diela.
7. Vady Diela
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v dobe jeho odovzdania Objednávateľovi.
7.2. Objednávateľ je povinný Dielo náležite skontrolovať a vytknúť Zhotoviteľovi prípadné zjavné vady Diela. V opačnom prípade platí, že Dielo nemá žiadne zjavné vady.
7.3. Za vytknutie vád Diela sa považuje i zaznamenanie vád Diela do preberacieho protokolu.
7.4. Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v lehote počet dní dní od doručenia oznámenia o vytknutí vád Diela.
7.5. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vytknuté vady Diela odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady Objednávateľovi uhradiť.
8. Záruka
8.1. Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku za akosť Diela v dĺžke počet mesiacov mesiacov od odovzdania Diela Objednávateľovi.
8.2. Zhotoviteľ poskytuje záruku
9. Obstaranie veci k vykonaniu Diela
Bude zhotoviteľ obstarávať (kupovať) veci k vykonaniu Diela
9.1. Kúpna cena vecí, ktoré Zhotoviteľ obstará k vykonaniu Diela, zahrnutá v Cene Diela.
9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonaniu Diela obstarať č. 2 tejto Zmluvy (ďalej ako "Veci").
9.3. Zhotoviteľ záruku za akosť Vecí , a to v dĺžke počet mesiacov mesiacov od .
10. Prechod vlastníckeho práva
10.1. Ak vznikne uskutočňovaním Diela hmotná vec, prechádza vlastnícke právo k tejto veci na Objednávateľa .
11. Zodpovednosť za škodu
Zhotoviteľ má zodpovedať za škodu
11.1. Zhotoviteľ plne zodpovedá Objednávateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Zhotoviteľom Objednávateľovi akýmkoľvek porušením povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve.
12. Prechod nebezpečenstva škody
12.1. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa momentom .
13. Autorské práva
Predmetom zmluvy je vytvorenie
13.1. Zmluvné strany sa dohodli a považujú za nesporné, že počítačový program, ktorý je predmetom Diela (ďalej ako "počítačový program"), je Zhotoviteľom vytvorený na objednávku Objednávateľa a Objednávateľ vykonáva vo svojom mene a na svoj účet majetkové autorské práva Zhotoviteľa k počítačovému programu, ktorý je súčasťou Diela, a to v súlade so zák. č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon, v znení neskorších právnych predpisov.
13.2. V prípade, že sa ustanovenie odst. 13.1. tejto Zmluvy ukáže z akéhokoľvek dôvodu ako neplatné a/alebo neúčinné (odkladacia podmienka), postupuje týmto Zhotoviteľ Objednávateľovi právo výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu.
13.3. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas s postúpením práva výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu akejkoľvek tretej osobe a akejkoľvek tretej osobe neobmedzene ďalej.
13.4. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas k zverejneniu, úpravám, spracovaniu vrátane prekladu počítačového programu, k spojeniu s iným dielom, zaradenie do súborného diela, ako aj k tomu, aby Objednávateľ uvádzal počítačový program na verejnosť pod svojím menom.
13.5. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi povolenie k dokončeniu nehotového počítačového programu.
13.6. Zhotoviteľ týmto prevádza na Objednávateľa zvláštne práva zostavovateľa databázy, ktorá je súčasťou Diela, teda právo na využívanie alebo na zúžitkovanie celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatné časti a právo udeliť inému oprávnenie k výkonu tohoto práva, a Objednávateľ zvláštne práva zostavovateľa databázy prijíma.
13.7. Zhotoviteľ poskytuje bezplatne Objednávateľovi k častiam Diela, ktoré nie sú počítačovým programom alebo databázou, najmä ku grafike, licenciu, a to , na dobu (ďalej ako "licencia").
13.8. Licencia je udelená .
13.9. Objednávateľ právo udeliť tretím osobám podlicenciu(e) v plnom alebo čiastočnom rozsahu licencie, a to .
13.10. Objednávateľ má právo celkom alebo čiastočne postúpiť licenciu ktorejkoľvek tretej osobe a táto tretia osoba neobmedzene ďalej, s čím udeľuje Zhotoviteľ súhlas.
13.11. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje všetkými právami vyplývajúcimi z duševného vlastníctva k poskytnutiu vyššie uvedených autorských práv k Dielu.
13.12. Zhotoviteľ nemá právo na akúkoľvek dodatočnú odmenu v súvislosti s autorskými právami k Dielu nedohodnutú v tejto Zmluve.
14. Odstúpenie od Zmluvy
14.1. Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
14.1.1. Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním Diela dlhšie než počet dní dní;
14.1.2. Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Zhotoviteľa a/alebo Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným;
14.1.3. Zhotoviteľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než počet dní dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak;
14.1.4. Prehlásenie Zhotoviteľa uvedené v odst. 13.11. tejto Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé;
14.2. Zhotoviteľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
14.2.1. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením Ceny alebo jej časti dlhšie než počet dní dní;
14.2.2. Objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Objednávateľa a/alebo Objednávateľ sa stane platobne neschopným;
14.2.3. Objednávateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než počet dní dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.
14.3. Ktorákoľvek zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy aj z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.
14.4. Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
14.5. V prípade odstúpenia Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
15. Dôvernosť
15.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije:
15.1.1. žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
15.1.2. databázu zákazníkov Objednávateľa ani kontakty na ne,
15.1.3. cenovú politiku Objednávateľa,
15.1.4. marketingovú stratégiu Objednávateľa,
15.1.5. informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch Objednávateľa,
15.1.6. spôsob fungovania podniku Objednávateľa,
15.1.7. strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Objednávateľa
(ďalej len „Dôverná informácia“).
15.2. Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 15.1. tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy
15.2.1. Objednávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
15.2.2. právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
15.2.3. také sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy,
15.2.4. je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
15.3. Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
15.4. Objednávateľ týmto dává Zhotoviteľovi súhlas k tomu, aby ho Zhotoviteľ uvádzal ako svojho zákazníka.
15.5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Objednávateľa.
16. Zmluvná pokuta
16.1. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny alebo jej časti podľa článku 5. tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej čiastky.
16.2. V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním Diela podľa odst. 6.3. tejto Zmluvy, zaväzuje sa Objednávateľovi poskytnúť zľavu z Ceny vo výške % z Ceny za každý deň omeškania až do vykonania Diela.
16.3. V prípade, že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 15. tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške slovami za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
16.4. Zmluvná pokuta náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
17. Vyššia moc
17.1. Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné spravodlivo požadovať, aby neplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
17.2. Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možno predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
17.3. Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
18. Rozhodné právo
18.1. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
19. Záverečné ustanovenia
19.1. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je im zrozumiteľný a zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov osôb oprávnených konať v ich mene alebo v ich zastúpení. Zmluvné strany zároveň týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto zmluvy.
19.2. Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
19.3. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
19.4. Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
19.5. K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán.
19.6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu zmluvnú stranu.
19.7. Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
19.8. Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky.
19.9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
19.10. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
19.11. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
19.12. Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcete k zmluve automaticky vygenerovať aj preberací protokol k dielu?
Chcete k zmluve automaticky vygenerovať aj potvrdenie o zaplatení ceny za dielo (kvitancia) ?
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.