Vytvorte si Zmluvu o dielo na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Inštrukcie

  • Použite, pokiaľ niečo jednorázovo vytvárate, staviate, opravujete, rekonštruujete, upravujete alebo pokiaľ poskytujete službu.
  • V prípade, že vytvárate diela pre jedného klienta opakovane, môžete použíť Rámcovu zmluvu o dielo.
  • Pokiaľ pre niekoho sústavne poskytujete služby (tzv. na paušál), môžete využíť Zmluvu o poskytovaní služieb
  • Pokiaľ sa Vám nehodí ani jedna z nich, zkúste Zmluvu o spolupráci
  • Pokiaľ potrebujete len niečo zariadiť alebo obstarať môžete použiť Mandátnu zmluvu. 
  • Spolu so zmluvou sa Vám automaticky vygeneruje aj Preberací protokol.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnanca, preň použijte Pracovnú zmluvu
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu

Zmluva o dielo

TÁTO ZMLUVA O DIELO (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalý pobyt:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako " Zhotoviteľ ")
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalý pobyt:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako " Objednávateľ ")
Pridať komentár
Zrušiť
( Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako "Zmluvná strana")
Pridať komentár
Zrušiť
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Pridať komentár
Zrušiť
1
Definícia
Pridať komentár
Zrušiť
1.1
V tejto Zmluve "Dielo" znamená
.
Pridať komentár
Zrušiť
1.2
Detailná špecifikácia Diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
2
Predmet Zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi Cenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Pridať komentár
Zrušiť
3
Zhotovenie Diela
Pridať komentár
Zrušiť
3.1
Zhotoviteľ
právo požadovať počas vykonávania Diela primeranú časť náhrady nákladov s prihliadnutím k vynaloženým nákladom.
Pridať komentár
Zrušiť
3.2
V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením finančného plnenia Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy
Zhotoviteľ právo prerušiť vykonávanie Diela do zaplatenia daného finančného plnenia.
Pridať komentár
Zrušiť
3.3
Zhotoviteľ
právo prenechať vykonávanie Diela tretím osobám (subdodávateľom).
Pridať komentár
Zrušiť
3.4
V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania Diela nejasná, má Zhotoviteľ právo informovať sa u Objednávateľa, resp. vyžiadať si od Objednávateľa upresňujúce informácie a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu.
Pridať komentár
Zrušiť
3.5
V prípade ak Zhotoviteľpredčasne ukončí vykonávanie diela (v prípade čiastočného vykonania Diela) podľa tejto Zmluvy
Zhotoviteľ právo na úhradu časti odmeny za vykonanú časť Diela.
Pridať komentár
Zrušiť
3.6
Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť pre riadne vykonanie Diela, a to v rozsahu v akom ju možno od neho spravodlivo požadovať.
Pridať komentár
Zrušiť
4
Cena Diela
Pridať komentár
Zrušiť
4.1
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za Dielo cenu v celkovej výške
+ slovami
(ďalej ako "Cena").
Pridať komentár
Zrušiť
4.2
Cena
pevná a nemenná a
aj prípadné práce naviac.
Pridať komentár
Zrušiť
5
Platobné podmienky
Pridať komentár
Zrušiť
Cena Diela má byť zaplatená
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost cena za dílo?
5.1
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Pridať komentár
Zrušiť
5.2
Cena za dielo je splatná
.
Pridať komentár
Zrušiť
5.3
O zaplatení Ceny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Ceny diela.
Pridať komentár
Zrušiť
6
Odovzdanie Diela
Pridať komentár
Zrušiť
6.1
Zhotoviteľ
povinnosť predviesť Objednávateľovi spôsobilosť Diela slúžiť svojmu účelu.
Pridať komentár
Zrušiť
6.2
Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo je vykonané predvedením jeho funkčnosti a odovzdaním Objednávateľovi.
Pridať komentár
Zrušiť
6.3
Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v lehote
dní od uzatvorenia tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
6.4
Zmluvné strany sa dohodli, že spôsob odovzdania Diela
.
Pridať komentár
Zrušiť
6.5
O odovzdaní a prevzatí Diela bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Diela.
Pridať komentár
Zrušiť
7
Vady Diela
Pridať komentár
Zrušiť
7.1
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.
Pridať komentár
Zrušiť
7.2
Objednávateľ je povinný Dielo
náležite skontrolovať a vytknúť Zhotoviteľovi prípadné zjavné vady Diela. V opačnom prípade platí, že Dielo nemá žiadne zjavné vady.
Pridať komentár
Zrušiť
7.3
Za vytknutie vád Diela sa považuje aj zaznamenanie vád Diela do preberacieho protokolu.
Pridať komentár
Zrušiť
7.4
Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v lehote
dní od doručenia oznámenia o vytknutí vád Diela.
Pridať komentár
Zrušiť
7.5
Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vytknuté vady Diela odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady Objednávateľovi uhradiť.
Pridať komentár
Zrušiť
8
Záruka
Pridať komentár
Zrušiť
8.1
Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku za akosť Diela v trvaní
mesiacov od odovzdania Diela Objednávateľovi.
Pridať komentár
Zrušiť
8.2
Zhotoviteľ poskytuje záruku
Pridať komentár
Zrušiť
9
Obstaranie veci k vykonaniu Diela
Pridať komentár
Zrušiť
Bude zhotoviteľ obstarávať (kupovať) veci k vykonaniu Diela
9.1
Kúpna cena vecí, ktoré Zhotoviteľ obstará k vykonaniu Diela,
zahrnutá v Cene Diela.
Pridať komentár
Zrušiť
9.2
Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonaniu Diela obstarať
č. 2 tejto Zmluvy (ďalej ako "Veci").
Pridať komentár
Zrušiť
9.3
Zhotoviteľ
záruku za akosť Vecí , a to v dĺžke
mesiacov od
.
Pridať komentár
Zrušiť
10
Prechod vlastníckeho práva
Pridať komentár
Zrušiť
10.1
Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa
.
Pridať komentár
Zrušiť
11
Zodpovednosť za škodu
Pridať komentár
Zrušiť
Zhotoviteľ má zodpovedať za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
11.1
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí porušením svojej zmluvnej povinnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
12
Prechod nebezpečenstva škody
Pridať komentár
Zrušiť
12.1
Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa momentom
.
Pridať komentár
Zrušiť
13
Autorské práva
Pridať komentár
Zrušiť
Predmetom zmluvy je vytvorenie
autorským díle je např. počítačový program, dílo fotografické, malířské, grafické, dále dílo literární, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické, dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem(literární), dílo hudební, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, dílo dramatické, databáze
13.1
Zmluvné strany sa dohodli a považujú za nesporné, že počítačový program, ktorý je predmetom Diela (ďalej ako "počítačový program"), je Zhotoviteľom vytvorený na objednávku Objednávateľa a Objednávateľ vykonáva vo svojom mene a na svoj účet majetkové autorské práva Zhotoviteľa k počítačovému programu, ktorý je súčasťou Diela, a to v súlade so zák. č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon, v znení neskorších právnych predpisov.
Pridať komentár
Zrušiť
13.2
V prípade, že sa ustanovenie odst. 13.1 tejto Zmluvy ukáže z akéhokoľvek dôvodu ako neplatné a/alebo neúčinné, postupuje týmto Zhotoviteľ Objednávateľovi právo výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu.
Pridať komentár
Zrušiť
13.3
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas s postúpením práva výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu akejkoľvek tretej osobe a akejkoľvek tretej osobe neobmedzene ďalej.
Pridať komentár
Zrušiť
13.4
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas k zverejneniu, úpravám, spracovaniu vrátane prekladu počítačového programu, k spojeniu s iným dielom, zaradenie do súborného diela, ako aj k tomu, aby Objednávateľ uvádzal počítačový program na verejnosť pod svojím menom.
Pridať komentár
Zrušiť
13.5
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi povolenie k dokončeniu nehotového počítačového programu.
Pridať komentár
Zrušiť
13.6
Zhotoviteľ týmto prevádza na Objednávateľa zvláštne práva zostavovateľa databázy, ktorá je súčasťou Diela, teda právo na využívanie alebo na zúžitkovanie celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatné časti a právo udeliť inému oprávnenie k výkonu tohoto práva, a Objednávateľ zvláštne práva zostavovateľa databázy prijíma.
Pridať komentár
Zrušiť
13.7
Zhotoviteľ poskytuje bezplatne Objednávateľovi k častiam Diela, ktoré nie sú počítačovým programom alebo databázou, najmä ku grafike,
licenciu, a to
, na dobu
(ďalej ako "licencia").
Pridať komentár
Zrušiť
13.8
Licencia je udelená
.
Pridať komentár
Zrušiť
13.9
Objednávateľ
právo udeliť tretím osobám podlicenciu(e) v plnom alebo čiastočnom rozsahu licencie, a to
.
Pridať komentár
Zrušiť
13.10
Objednávateľ
právo postúpiť licenciu ktorejkoľvek tretej osobe a táto tretia osoba neobmedzene ďalej , s čím udeľuje Zhotoviteľ súhlas.
Pridať komentár
Zrušiť
13.11
Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje všetkými právami vyplývajúcimi z duševného vlastníctva k poskytnutiu vyššie uvedených autorských práv k Dielu.
Pridať komentár
Zrušiť
13.12
Zhotoviteľ
právo na odmenu v súvislosti s autorskými právami k Dielu v celkovej výške
+ slovami
.
Pridať komentár
Zrušiť
14
Odstúpenie od Zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
14.1
Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Pridať komentár
Zrušiť
14.1.1
Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním Diela dlhšie než
dní;
Pridať komentár
Zrušiť
14.1.2
Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Zhotoviteľa a/alebo Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným;
Pridať komentár
Zrušiť
14.1.3
Zhotoviteľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než
dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak;
Pridať komentár
Zrušiť
14.1.4
Prehlásenie Zhotoviteľa uvedené v odst. 13.11 tejto Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé;
Pridať komentár
Zrušiť
14.2
Zhotoviteľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Pridať komentár
Zrušiť
14.2.1
Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením Ceny alebo jej časti dlhšie než
dní;
Pridať komentár
Zrušiť
14.2.2
Objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Objednávateľa a/alebo Objednávateľ sa stane platobne neschopným;
Pridať komentár
Zrušiť
14.2.3
Objednávateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než
dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.
Pridať komentár
Zrušiť
14.3
Ktorákoľvek zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy aj z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.
Pridať komentár
Zrušiť
14.4
Odstúpenie je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Pridať komentár
Zrušiť
14.5
V prípade odstúpenia od zmluvy
Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Pridať komentár
Zrušiť
15
Dôvernosť
Pridať komentár
Zrušiť
15.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije:
Pridať komentár
Zrušiť
15.1.1
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Pridať komentár
Zrušiť
15.1.2
databázu zákazníkov Objednávateľa ani kontakty na ne,
Pridať komentár
Zrušiť
15.1.3
cenovú politiku Objednávateľa,
Pridať komentár
Zrušiť
15.1.4
marketingovú stratégiu Objednávateľa,
Pridať komentár
Zrušiť
15.1.5
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch Objednávateľa,
Pridať komentár
Zrušiť
15.1.6
spôsob fungovania podniku Objednávateľa,
Pridať komentár
Zrušiť
15.1.7
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Objednávateľa
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Pridať komentár
Zrušiť
15.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 15.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy
Pridať komentár
Zrušiť
15.2.1
Objednávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Pridať komentár
Zrušiť
15.2.2
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Pridať komentár
Zrušiť
15.2.3
také sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy,
Pridať komentár
Zrušiť
15.2.4
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Pridať komentár
Zrušiť
15.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
15.4
Objednávateľ týmto dává Zhotoviteľovi súhlas k tomu, aby ho Zhotoviteľ uvádzal ako svojho zákazníka.
Pridať komentár
Zrušiť
15.5
Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Objednávateľa.
Pridať komentár
Zrušiť
16
Zmluvná pokuta
Pridať komentár
Zrušiť
16.1
V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny alebo jej časti podľa článku 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej sumy.
Pridať komentár
Zrušiť
16.2
V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním Diela podľa odst. 6.3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa Objednávateľovi poskytnúť zľavu z Ceny vo výške
% z Ceny za každý deň omeškania až do vykonania Diela.
Pridať komentár
Zrušiť
16.3
V prípade, že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 15 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
16.4
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
Pridať komentár
Zrušiť
17
Vyššia moc
Pridať komentár
Zrušiť
17.1
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné spravodlivo požadovať, aby neplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Pridať komentár
Zrušiť
17.2
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možno predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Pridať komentár
Zrušiť
17.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Pridať komentár
Zrušiť
18
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
18.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom platným pre územie Slovenskej republiky.
Pridať komentár
Zrušiť
19
Záverečné ustanovenia
Pridať komentár
Zrušiť
19.1
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je im zrozumiteľný a zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov osôb oprávnených konať v ich mene alebo v ich zastúpení. Zmluvné strany zároveň týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
19.2
Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
19.3
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Pridať komentár
Zrušiť
19.4
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
19.5
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán.
Pridať komentár
Zrušiť
19.6
Táto zmluva je vyhotovená v počte
rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením rovnopisov v počte
pre Objednávateľa a rovnopisov v počte
pre Zhotoviteľa.
Pridať komentár
Zrušiť
19.7
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy
na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
Pridať komentár
Zrušiť
19.8
Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
Pridať komentár
Zrušiť
19.9
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Pridať komentár
Zrušiť
19.10
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
Pridať komentár
Zrušiť
19.11
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
19.12
Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti nemu a forme zmluvy žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Pridať komentár
Zrušiť
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcete k zmluve automaticky vygenerovať aj preberací protokol k dielu?
Pridať komentár
Zrušiť
Chcete k zmluve automaticky vygenerovať aj potvrdenie o zaplatení ceny za dielo (kvitancia) ?
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.