Vytvorte si Zmluvu o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Ondrej Petrán, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  •  

Zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu

Táto zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu je uzavretá podľa ustanovenia § 289 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva") nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito zmluvnými stranami:
Typ zmluvnej strany - budúci prevodca:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „ Budúci prevodca “)
a
Typ zmluvnej strany - budúci nadobúdateľ:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „ Budúcí nadobúdateľ “)
(Budúci prevodca a Budúcí nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom obsahu zmluvy o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu:
Je uzavretie Zmluvy o prevode obchodného podielu viazané na splnenie podmienky ?
1
Definícia
1.1
V tejto Zmluve.
"Podmienka" znamená ;
"Zmluva o prevode obchodného podielu" predstavuje Zmluvu o prevode obchodného podielu v spoločnosti, ktorej text tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
Kto má právo vyzvať k uzavretiu Zmluvy o prevode obchodného podielu?
2
Predmet zmluvy
2.1
Budúci nadobúdateľ má právo písomne vyzvať Budúceho prevodcu k uzavretiu Zmluvy o prevode obchodného podielu v lehote kalendárnych dní odo dňa, kedy sa Budúci nadobúdateľ dozvedel o splnení Podmienky.
2.2
Lehota pre Výzvu sa považuje za zachovanú v prípade, že Výzva bude odovzdaná najneskôr posledný deň lehoty prepravcovi (držiteľovi poštovej licencie) k doručeniu.
2.3
Budúci prevodca je povinný vyhovieť výzve na uzavretie Zmluvy Budúceho nadobúdateľa podľa ods. 2.1 tejto Zmluvy, dostaviť sa v stanovenom termíne k uzavretiu Zmluvy o prevode obchodného podielu a Zmluvu o prevode obchodného podieli uzavrieť.
3
Ďalšie práva a povinnosti
3.1
Budúci prevodca je povinný po dobu trvania účinnosti tejto Zmluvy, podiel, ktorý je predmetom prevodu podľa Zmluvy o prevode obchodného podielu neprevádzať na tretie osoby, ani ho nezaťažovať žiadnym právom v prospech tretích osôb, najmä záložným právom alebo iným obdobným právom v prospech tretích osôb.
3.2
Budúci prevodca je povinný konať so starostlivosťou dobrého hospodára a ďalej zabezpečiť akékoľvek právne alebo faktické úkony tak, aby sa neznížila hodnota spoločnosti, v ktorej má podľa Zmluvy o prevode obchodného podielu nadobudnúť Budúci nadobúdateľ daný podiel.
3.3
Výzva podľa ods. 2.1 tejto Zmluvy bude vyhotovená písomne a musí byť doručená na adresu danej Zmluvnej strany, ktorá je uvedená vyššie v tejto Zmluve.
3.4
Zmluvné strany sa dohodli, že miesto, termín a čas uzavretia Zmluvy o prevode obchodného podielu budú určené vo Výzve vyhotovenej podľa ods. 2.1 tejto Zmluvy.
3.5
Zmluvné strany sú si povinné bez zbytočného odkladu poskytnúť akúkoľvek potrebnú súčinnosť pri plnení tejto Zmluvy, najmä pri uzatváraní Zmluvy o prevode obchodného podielu.
4
Zánik Zmluvy
4.1
V prípade, že Podmienka nebude splnená najneskôr do , majú obe Zmluvné strany právo od tejto Zmluvy odstúpiť.
4.2
V prípade, že márne uplynie lehota pre výzvu uvedenú v ods.. 2.1 tejto Zmluvy, zaniká táto Zmluva nasledujúcim dňom.
5
Zmluvná pokuta
5.1
V prípade, že sa Budúci prevodca aj napriek riadne doručenej Výzve nedostaví k uzavretiu Zmluvy o prevode obchodného podielu v mieste a v čase podľa ods. 3.4 tejto Zmluvy a/alebo sa dostaví, avšak neuzavrie s Budúcim nadobúdateľom Zmluvu o prevode obchodného podielu, Budúci prevodca sa zaväzuje zaplatiť Budúcemu nadobúdateľovi zmluvnú pokutu vo výške. % z Kúpnej ceny podľa Zmluvy o prevode obchodného podielu za každý deň omeškania až do uzavretia Zmluvy o prevode obchodného podielu.
6
Vyššia moc
6.1
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ po nich nebolo možné požadovať, aby neplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
6.2
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
6.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
7
Rozhodné právo
7.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ust. § 289 a násl. zákona č. 513/1901 Zb., Obchodného zákonník, v znení neskorších predpisov.
8
Záverečné ustanovenia
8.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva niečo iné, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvedené iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
8.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôžu byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
8.3
Táto Zmluva predstavuje úplnú dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
8.4
Táto Zmluva môže byť menená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
8.5
Táto Zmluva je vyhotovení v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
8.6
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
8.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami.
8.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je dohodnutá slobodne.
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____

Príloha č. 1 - Zmluva o prevode obchodného podielu

Vzor:
Meno: _____
Dátum narodenia: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydlisko: _____
(ďalej ako „Prevodca“)
a
Meno: _____
Dátum narodenia: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydlisko: _____
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)
( Prevodca a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Touto zmluvou sa prevádza podiel v
1
Definícia
Touto zmluvou sa prevádza
V tejto Zmluve.
Spoločnost“ znamená obchodná spoločnosť názov spoločnosti, IČO: , so sídlom adresa.
Podiel“ znamená obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti %, ktorému zodpovedá vklad vo výške + slovami, druh podielu: .
Chcete, aby prevodca pred prevodom obchodného podielu splnil nejaké podmienky?
např. že musí poskytnout dané společnosti nějaké služby, konzultace a podobně. Netýká se povinnosti zaplatit kupní cenu.
2
Predmet zmluvy
2.1
Prevodca týmto prevádza na Nadobúdateľa Podiel a Nadobúdateľ týmto Podiel príjma a zaväzuje sa zaň zaplatiť Kúpnu cenu a zaväzuje sa za to zaplatiť Prevodcovi Kúpnu cenu.
3
Kúpna cena
3.1
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevodcovi za Podiel sumu + slovami (ďalej ako „Kúpna cena“).
Kúpna cena má byť zaplatená
4
Platobné podmienky
4.1
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť .
4.2
Kúpna cena je splatná .
4.3
Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú odovzdanie Kúpnej ceny.
5
Odkladacie podmienky
5.1
Účinnosť prevodu Podielu podľa tejto Zmluvy sa odkladá do okamihu splnenia nižšie uvedených podmienok:
5.1.1
má povinnosť ;
5.2
V prípade, že nebudú splnené povinnosti uvedené v odst. 5.1 tejto Zmluvy najneskôr do , zaniká táto Zmluva bez ďalšieho od počiatku a Zmluvné strany sú povinné vrátiť si prípadné vzájomne poskytnuté plnenia.
6
Pristúpenie k společenskej zmluve Spoločnosti
6.1
Nadobúdateľ týmto pristupuje k spoločenskej zmluve Spoločnosti.
7
Dôvernosť
7.1
Každá Zmluvná strana sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije
7.1.1
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
7.1.2
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany ani kontakty na ne,
7.1.3
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
7.1.4
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
7.1.5
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
7.1.6
spôsob fungovania podniku druhej Zmluvnej strany,
7.1.7
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
(ďalej len „Dôverná informácia“).
7.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 7.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadu, kedy
7.2.1
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
7.2.2
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uložil povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
7.2.3
sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nutné pre realizáciu tejto Zmluvy,
7.2.4
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
7.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v čase ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
7.4
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverná informácia tvorí obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
8
Prehlásenia a záruky Prevodcu
8.1
Prevodca berie na vedomie, že Nadobúdateľ sa pri uzatváraní tejto Zmluvy spolieha na úplnosť a pravdivosť vyhlásení a záruk v nej obsiahnutých.
8.2
Prevodca vyhlasuje a zaručuje Nadobúdateľovi, že nasledovné vyhlásenia obsiahnuté v tomto článku sú pravdivé a úplné ku dňu podpísania tejto Zmluvy:
8.2.1
Prevodca je vlastníkom prevádzaného obchodného podielu Spoločnosti,
8.2.2
Prevádzané obchodné podiely nie sú zaťažené žiadnymi záložnými ani akýmikoľvek inými právami v prospech tretích osôb,
8.2.3
Prevod obchodného podielu neodporuje žiadnym dohodám Prevodcu na strane jednej a akejkoľvek tretej osoby na strane druhej, ako ani žiadnym súdnym alebo úradným rozhodnutiam alebo predpisom,
8.2.4
Prevodca má potrebnú spôsobilosť, právomoc a oprávnenie uzavrieť túto Zmluvu a plniť záväzky, ktoré z nej vyplývajú,
8.2.5
Spoločnosť má plné právo a schopnosť vlastniť majetok a to vrátane nehnuteľného a vykonávať obchodné aktivity súčasne zapísané v obchodnom registri a sledovať ciele stanovené v základnom dokumente Spoločnosti a Prevodca splnil všetky tu uvedené podmienky a požiadavky a má spôsobilosť uzavrieť túto Zmluvu a riadne plniť z nej vyplývajúce záväzky,
8.2.6
Spoločnosť nie je v úpadku v zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a úpadok Spoločnosti ani nehrozí.
8.3
Prevodca ďalej vyhlasuje že:
8.3.1
zo strany Spoločnosti nebol podaný na žiadny súd návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie,
8.3.2
pred žiadnym súdom neprebieha konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Spoločnosti a žiadny súd nerozhodol o povolení reštrukturalizácie a ani nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku a ani nezrušil konkurz,
8.3.3
podľa najlepšieho vedomia Prevodcu nehrozí Spoločnosti žiadne rozhodnutie o začatí konkurzného konania alebo vyhlásenie konkurzu alebo začatie reštrukturalizačného konania alebo povolenie reštrukturalizácie,
8.3.4
Spoločnosť, ani žiadny súd nerozhodol o zrušení a likvidácii Spoločnosti,
8.3.5
prevádzaný obchodný podiel nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, vrátane práva záložného,
8.3.6
účtovníctvo Spoločnosti bolo riadne a dôsledne vypracované v súlade s právnymi predpismi, platnými štandardami, princípmi a postupmi aplikovateľnými v príslušnom roku, a poskytuje pravdivý, úplný a objektívny obraz o aktívach, pasívach, finančných a obchodných pozíciách a neexistujú žiadne skutočné alebo podmienené záväzky Spoločnosti, ktoré by neboli zohľadnené v účtovníctve Spoločnosti, ktoré bude odovzdané Nadobúdateľovi,
8.3.7
Spoločnosť ku dňu uzavretia tejto Zmluvy nevystavila žiadnu zmenku, neprijala cudziu zmenku, neavalovala žiadnu zmenku a neindosovala žiadnu zmenku, Spoločnosť (i) neprevzala ručenie, (ii) nezaviazala sa akýmkoľvek iným spôsobom splniť akýkoľvek záväzok tretej osoby,
8.3.8
Spoločnosť majetkové účasti v iných spoločnostiach, družstvách,
8.3.9
Spoločnosť uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu,
8.3.10
Prevodca prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy voči spoločnosti doposiaľ neuplatnený nárok.
8.4
Všetky informácie a dokumenty poskytnuté Nadobúdateľovi v súvislosti s touto Zmluvou sú úplné, pravdivé a presné a pravdivo odrážajú právny a finančný stav Spoločnosti a neopomínajú nijakú podstatnú skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na rozhodnutie Nadobúdateľa nadobudnúť obchodný podiel Spoločnosti.
9
Prehlásenie nadobúdateľa
9.1
Nadobúdateľ prehlasuje, že obchodný podiel nadobúda dobrovoľne, a že pristupuje k základnému dokumentu spoločnosti, ktorou bola spoločnosť založená postupom podľa ust. § 115 ods. 3 Obchodného zákonníka.
9.2
Nadobúdateľ potvrdzuje svojím podpisom, že sa oboznámil so všetkými účtovnými dokladmi spoločnosti.
9.3
Nadobúdateľ potvrdzuje svojím podpisom, že sa oboznámil s dokladmi týkajúcimi sa založenia Spoločnosti a jej ďalšej existencie.
10
Zmluvná pokuta
10.1
V prípade, že Zmluvná strana poruší svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 7 tejo Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške + slovami za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
10.2
Zmluvná pokuta náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
11
Rozhodné právo
11.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov, ako aj zák. č. 230/2003 Z. z. o obchodnom registri v platnom znení.
12
Záverečné ustanovenia
12.1
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je im zrozumiteľný a zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov osôb oprávnených konať v ich mene alebo v ich zastúpení. Klient zároveň týmto prehlasuje, že mohol ovplyvniť obsah tejto zmluvy.
12.2
Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
12.3
Všetky informácie poskytnuté v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy zmluvné strany považujú za dôverné v zmysle ustanovenia ust. § 271 Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.
12.4
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
12.5
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
12.6
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán, inak sú akékoľvek zmeny tejto zmluvy neplatné.
12.7
Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu zmluvnú stranu a jedno vyhotovenie pre spoločnosť a dve vyhotovenia pre registračné účely. Podpis prevodcu a nadobúdateľa je úradne overený.
12.8
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
12.9
Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení, ako aj ostatnými záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
12.10
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
12.11
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
12.12
Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Podpisy prílohy (nie zmluvy samotnej):
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Ondrej Petrán | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.