Vytvorte si Zmluvu o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Ondrej Petrán, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  •  

Zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu

Táto zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu je uzavretá podľa ustanovenia § 289 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva") nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito zmluvnými stranami:
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany - budúci prevodca:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno a priezvisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „ Budúci prevodca “)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany - budúci nadobúdateľ:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno a priezvisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „ Budúcí nadobúdateľ “)
Pridať komentár
Zrušiť
(Budúci prevodca a Budúcí nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom obsahu zmluvy o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu:
Pridať komentár
Zrušiť
1
Definícia
Pridať komentár
Zrušiť
Je uzavretie Zmluvy o prevode obchodného podielu viazané na splnenie podmienky ?
1.1
V tejto Zmluve.
Pridať komentár
Zrušiť
"Podmienka" znamená
;
Pridať komentár
Zrušiť
"Zmluva o prevode obchodného podielu" predstavuje Zmluvu o prevode obchodného podielu v spoločnosti, ktorej text tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
2
Predmet zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
Kto má právo vyzvať k uzavretiu Zmluvy o prevode obchodného podielu?
2.1
Budúci nadobúdateľ má právo písomne vyzvať Budúceho prevodcu k uzavretiu Zmluvy o prevode obchodného podielu v lehote
kalendárnych dní odo dňa, kedy sa Budúci nadobúdateľ dozvedel o splnení Podmienky.
Pridať komentár
Zrušiť
2.2
Lehota pre Výzvu sa považuje za zachovanú v prípade, že Výzva bude odovzdaná najneskôr posledný deň lehoty prepravcovi (držiteľovi poštovej licencie) k doručeniu.
Pridať komentár
Zrušiť
2.3
Budúci prevodca je povinný vyhovieť výzve na uzavretie Zmluvy Budúceho nadobúdateľa podľa ods. 2.1 tejto Zmluvy, dostaviť sa v stanovenom termíne k uzavretiu Zmluvy o prevode obchodného podielu a Zmluvu o prevode obchodného podieli uzavrieť.
Pridať komentár
Zrušiť
3
Ďalšie práva a povinnosti
Pridať komentár
Zrušiť
3.1
Budúci prevodca je povinný po dobu trvania účinnosti tejto Zmluvy, podiel, ktorý je predmetom prevodu podľa Zmluvy o prevode obchodného podielu neprevádzať na tretie osoby, ani ho nezaťažovať žiadnym právom v prospech tretích osôb, najmä záložným právom alebo iným obdobným právom v prospech tretích osôb.
Pridať komentár
Zrušiť
3.2
Budúci prevodca je povinný konať so starostlivosťou dobrého hospodára a ďalej zabezpečiť akékoľvek právne alebo faktické úkony tak, aby sa neznížila hodnota spoločnosti, v ktorej má podľa Zmluvy o prevode obchodného podielu nadobudnúť Budúci nadobúdateľ daný podiel.
Pridať komentár
Zrušiť
3.3
Výzva podľa ods. 2.1 tejto Zmluvy bude vyhotovená písomne a musí byť doručená na adresu danej Zmluvnej strany, ktorá je uvedená vyššie v tejto Zmluve.
Pridať komentár
Zrušiť
3.4
Zmluvné strany sa dohodli, že miesto, termín a čas uzavretia Zmluvy o prevode obchodného podielu budú určené vo Výzve vyhotovenej podľa ods. 2.1 tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
3.5
Zmluvné strany sú si povinné bez zbytočného odkladu poskytnúť akúkoľvek potrebnú súčinnosť pri plnení tejto Zmluvy, najmä pri uzatváraní Zmluvy o prevode obchodného podielu.
Pridať komentár
Zrušiť
4
Zánik Zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
4.1
V prípade, že Podmienka nebude splnená najneskôr do
, majú obe Zmluvné strany právo od tejto Zmluvy odstúpiť.
Pridať komentár
Zrušiť
4.2
V prípade, že márne uplynie lehota pre výzvu uvedenú v ods.. 2.1 tejto Zmluvy, zaniká táto Zmluva nasledujúcim dňom.
Pridať komentár
Zrušiť
5
Zmluvná pokuta
Pridať komentár
Zrušiť
5.1
V prípade, že sa Budúci prevodca aj napriek riadne doručenej Výzve nedostaví k uzavretiu Zmluvy o prevode obchodného podielu v mieste a v čase podľa ods. 3.4 tejto Zmluvy a/alebo sa dostaví, avšak neuzavrie s Budúcim nadobúdateľom Zmluvu o prevode obchodného podielu, Budúci prevodca sa zaväzuje zaplatiť Budúcemu nadobúdateľovi zmluvnú pokutu vo výške.
% z Kúpnej ceny podľa Zmluvy o prevode obchodného podielu za každý deň omeškania až do uzavretia Zmluvy o prevode obchodného podielu.
Pridať komentár
Zrušiť
6
Vyššia moc
Pridať komentár
Zrušiť
6.1
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ po nich nebolo možné požadovať, aby neplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Pridať komentár
Zrušiť
6.2
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Pridať komentár
Zrušiť
6.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Pridať komentár
Zrušiť
7
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
7.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ust. § 289 a násl. zákona č. 513/1901 Zb., Obchodného zákonník, v znení neskorších predpisov.
Pridať komentár
Zrušiť
8
Záverečné ustanovenia
Pridať komentár
Zrušiť
8.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva niečo iné, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvedené iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
8.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôžu byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
8.3
Táto Zmluva predstavuje úplnú dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
8.4
Táto Zmluva môže byť menená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
8.5
Táto Zmluva je vyhotovení v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
8.6
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
8.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
8.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je dohodnutá slobodne.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť

Príloha č. 1 - Zmluva o prevode obchodného podielu

Vzor:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko: _____
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Prevodca“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Meno: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko: _____
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Prevodca a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
1
Definícia
Pridať komentár
Zrušiť
Touto zmluvou sa prevádza podiel v
Touto zmluvou sa prevádza
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve.
Pridať komentár
Zrušiť
Spoločnost“ znamená obchodná spoločnosť
, IČO:
, so sídlom
.
Pridať komentár
Zrušiť
Podiel“ znamená obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti
%, ktorému zodpovedá vklad vo výške
+ slovami
, druh podielu:
.
Pridať komentár
Zrušiť
2
Predmet zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
Chcete, aby prevodca pred prevodom obchodného podielu splnil nejaké podmienky?
např. že musí poskytnout dané společnosti nějaké služby, konzultace a podobně. Netýká se povinnosti zaplatit kupní cenu.
2.1
Prevodca týmto prevádza na Nadobúdateľa
Podiel a Nadobúdateľ týmto Podiel príjma a zaväzuje sa zaň zaplatiť Kúpnu cenu a zaväzuje sa za to zaplatiť Prevodcovi Kúpnu cenu.
Pridať komentár
Zrušiť
3
Kúpna cena
Pridať komentár
Zrušiť
3.1
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevodcovi za Podiel sumu
+ slovami
(ďalej ako „Kúpna cena“).
Pridať komentár
Zrušiť
4
Platobné podmienky
Pridať komentár
Zrušiť
Kúpna cena má byť zaplatená
4.1
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť
.
Pridať komentár
Zrušiť
4.2
Kúpna cena je splatná
.
Pridať komentár
Zrušiť
4.3
Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú odovzdanie Kúpnej ceny.
Pridať komentár
Zrušiť
5
Odkladacie podmienky
Pridať komentár
Zrušiť
5.1
Účinnosť prevodu Podielu podľa tejto Zmluvy sa odkladá do okamihu splnenia
nižšie uvedených podmienok:
Pridať komentár
Zrušiť
5.1.1
má povinnosť
;
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
5.2
V prípade, že nebudú splnené povinnosti uvedené v odst. 5.1 tejto Zmluvy najneskôr do
, zaniká táto Zmluva bez ďalšieho od počiatku a Zmluvné strany sú povinné vrátiť si prípadné vzájomne poskytnuté plnenia.
Pridať komentár
Zrušiť
6
Pristúpenie k společenskej zmluve Spoločnosti
Pridať komentár
Zrušiť
6.1
Nadobúdateľ týmto pristupuje k spoločenskej zmluve Spoločnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
7
Dôvernosť
Pridať komentár
Zrušiť
7.1
Každá Zmluvná strana sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije
Pridať komentár
Zrušiť
7.1.1
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Pridať komentár
Zrušiť
7.1.2
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany ani kontakty na ne,
Pridať komentár
Zrušiť
7.1.3
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
Pridať komentár
Zrušiť
7.1.4
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
Pridať komentár
Zrušiť
7.1.5
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
Pridať komentár
Zrušiť
7.1.6
spôsob fungovania podniku druhej Zmluvnej strany,
Pridať komentár
Zrušiť
7.1.7
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Pridať komentár
Zrušiť
7.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 7.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadu, kedy
Pridať komentár
Zrušiť
7.2.1
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Pridať komentár
Zrušiť
7.2.2
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uložil povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Pridať komentár
Zrušiť
7.2.3
sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nutné pre realizáciu tejto Zmluvy,
Pridať komentár
Zrušiť
7.2.4
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Pridať komentár
Zrušiť
7.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v čase ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
7.4
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverná informácia tvorí obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
Pridať komentár
Zrušiť
8
Prehlásenia a záruky Prevodcu
Pridať komentár
Zrušiť
8.1
Prevodca berie na vedomie, že Nadobúdateľ sa pri uzatváraní tejto Zmluvy spolieha na úplnosť a pravdivosť vyhlásení a záruk v nej obsiahnutých.
Pridať komentár
Zrušiť
8.2
Prevodca vyhlasuje a zaručuje Nadobúdateľovi, že nasledovné vyhlásenia obsiahnuté v tomto článku sú pravdivé a úplné ku dňu podpísania tejto Zmluvy:
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.1
Prevodca je vlastníkom prevádzaného obchodného podielu Spoločnosti,
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.2
Prevádzané obchodné podiely nie sú zaťažené žiadnymi záložnými ani akýmikoľvek inými právami v prospech tretích osôb,
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.3
Prevod obchodného podielu neodporuje žiadnym dohodám Prevodcu na strane jednej a akejkoľvek tretej osoby na strane druhej, ako ani žiadnym súdnym alebo úradným rozhodnutiam alebo predpisom,
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.4
Prevodca má potrebnú spôsobilosť, právomoc a oprávnenie uzavrieť túto Zmluvu a plniť záväzky, ktoré z nej vyplývajú,
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.5
Spoločnosť má plné právo a schopnosť vlastniť majetok a to vrátane nehnuteľného a vykonávať obchodné aktivity súčasne zapísané v obchodnom registri a sledovať ciele stanovené v základnom dokumente Spoločnosti a Prevodca splnil všetky tu uvedené podmienky a požiadavky a má spôsobilosť uzavrieť túto Zmluvu a riadne plniť z nej vyplývajúce záväzky,
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.6
Spoločnosť nie je v úpadku v zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a úpadok Spoločnosti ani nehrozí.
Pridať komentár
Zrušiť
8.3
Prevodca ďalej vyhlasuje že:
Pridať komentár
Zrušiť
8.3.1
zo strany Spoločnosti nebol podaný na žiadny súd návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie,
Pridať komentár
Zrušiť
8.3.2
pred žiadnym súdom neprebieha konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Spoločnosti a žiadny súd nerozhodol o povolení reštrukturalizácie a ani nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku a ani nezrušil konkurz,
Pridať komentár
Zrušiť
8.3.3
podľa najlepšieho vedomia Prevodcu nehrozí Spoločnosti žiadne rozhodnutie o začatí konkurzného konania alebo vyhlásenie konkurzu alebo začatie reštrukturalizačného konania alebo povolenie reštrukturalizácie,
Pridať komentár
Zrušiť
8.3.4
Spoločnosť, ani žiadny súd nerozhodol o zrušení a likvidácii Spoločnosti,
Pridať komentár
Zrušiť
8.3.5
prevádzaný obchodný podiel nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, vrátane práva záložného,
Pridať komentár
Zrušiť
8.3.6
účtovníctvo Spoločnosti bolo riadne a dôsledne vypracované v súlade s právnymi predpismi, platnými štandardami, princípmi a postupmi aplikovateľnými v príslušnom roku, a poskytuje pravdivý, úplný a objektívny obraz o aktívach, pasívach, finančných a obchodných pozíciách a neexistujú žiadne skutočné alebo podmienené záväzky Spoločnosti, ktoré by neboli zohľadnené v účtovníctve Spoločnosti, ktoré bude odovzdané Nadobúdateľovi,
Pridať komentár
Zrušiť
8.3.7
Spoločnosť ku dňu uzavretia tejto Zmluvy nevystavila žiadnu zmenku, neprijala cudziu zmenku, neavalovala žiadnu zmenku a neindosovala žiadnu zmenku, Spoločnosť (i) neprevzala ručenie, (ii) nezaviazala sa akýmkoľvek iným spôsobom splniť akýkoľvek záväzok tretej osoby,
Pridať komentár
Zrušiť
8.3.8
Spoločnosť
majetkové účasti v iných spoločnostiach, družstvách,
Pridať komentár
Zrušiť
8.3.9
Spoločnosť
uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu,
Pridať komentár
Zrušiť
8.3.10
Prevodca prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy
voči spoločnosti doposiaľ neuplatnený nárok.
Pridať komentár
Zrušiť
8.4
Všetky informácie a dokumenty poskytnuté Nadobúdateľovi v súvislosti s touto Zmluvou sú úplné, pravdivé a presné a pravdivo odrážajú právny a finančný stav Spoločnosti a neopomínajú nijakú podstatnú skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na rozhodnutie Nadobúdateľa nadobudnúť obchodný podiel Spoločnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
9
Prehlásenie nadobúdateľa
Pridať komentár
Zrušiť
9.1
Nadobúdateľ prehlasuje, že obchodný podiel nadobúda dobrovoľne, a že pristupuje k základnému dokumentu spoločnosti, ktorou bola spoločnosť založená postupom podľa ust. § 115 ods. 3 Obchodného zákonníka.
Pridať komentár
Zrušiť
9.2
Nadobúdateľ potvrdzuje svojím podpisom, že sa oboznámil so všetkými účtovnými dokladmi spoločnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
9.3
Nadobúdateľ potvrdzuje svojím podpisom, že sa oboznámil s dokladmi týkajúcimi sa založenia Spoločnosti a jej ďalšej existencie.
Pridať komentár
Zrušiť
10
Zmluvná pokuta
Pridať komentár
Zrušiť
10.1
V prípade, že Zmluvná strana poruší svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 7 tejo Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
10.2
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
Pridať komentár
Zrušiť
11
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
11.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov, ako aj zák. č. 230/2003 Z. z. o obchodnom registri v platnom znení.
Pridať komentár
Zrušiť
12
Záverečné ustanovenia
Pridať komentár
Zrušiť
12.1
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je im zrozumiteľný a zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov osôb oprávnených konať v ich mene alebo v ich zastúpení. Klient zároveň týmto prehlasuje, že mohol ovplyvniť obsah tejto zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
12.2
Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
12.3
Všetky informácie poskytnuté v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy zmluvné strany považujú za dôverné v zmysle ustanovenia ust. § 271 Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.
Pridať komentár
Zrušiť
12.4
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Pridať komentár
Zrušiť
12.5
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
12.6
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán, inak sú akékoľvek zmeny tejto zmluvy neplatné.
Pridať komentár
Zrušiť
12.7
Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu zmluvnú stranu a jedno vyhotovenie pre spoločnosť a dve vyhotovenia pre registračné účely. Podpis prevodcu a nadobúdateľa je úradne overený.
Pridať komentár
Zrušiť
12.8
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
Pridať komentár
Zrušiť
12.9
Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení, ako aj ostatnými záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Pridať komentár
Zrušiť
12.10
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Pridať komentár
Zrušiť
12.11
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
Pridať komentár
Zrušiť
12.12
Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Pridať komentár
Zrušiť
Podpisy prílohy (nie zmluvy samotnej):
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Ondrej Petrán | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.