Vytvorte si Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lenka Csikyová, JUDr. Lenka Csikyová, advokátka

Inštrukcie

  • Použite pokiaľ si potrebujete zabezpečiť v budúcnosti právo kúpiť alebo predať nehnuteľnosť, vozdilo aleboe akékoľvek iné veci alebo práva. Obsahuje aj vzor samotnej kúpnej zmluvy.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

TÁTO ZMLUVA O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ V NIŽŠIE UVEDENÝ DEŇ, MESIAC A ROK MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Budúci predávajúci“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Budúci kupujúci“)
( Budúci predávajúci a Budúci kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY MEDZI SEBOU DOHODLI NASLEDUJÚCU:
Je uzavretie Kúpnej zmluvy viazané na splnenie podmienky?
1
Definícia
1.1
V tejto zmluve:
Podmienka“ znamená popis podmienky;
Kúpna zmluva“ znamená Kúpna zmluva, ktorej text tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľnú súčasť.
Kto má právo vyzvať k uzavretiu kúpnej zmluvy ?
2
Predmet zmluvy
2.1
Budúci kupujúci má právo písomne vyzvať Budúceho predávajúceho na uzaretie Kúpnej zmluvy v lehote počet dní kalendárnych dní odo dňa, kedy sa Budúci kupujúci dozvie o splnení podmienky.
2.2
Lehota na uskutočnenie výzvy sa považuje za zachovanú, ak bude výzva najneskôr v posledný deň lehoty podaná poštovému prepravcovi (držiteľovi poštovej licencie) na doručenie.
2.3
Budúci predávajúci je povinný vyhovieť výzve Budúceho kupujúceho podľa odst. 2.1 tejto Zmluvy, dostaviť sa v stanovenom čase k uzavretiu Kúpnej zmluvy a Kúpnu zmluvu uzavrieť.
3
Ďalšie práva a povinnosti
3.1
Budúci predávajúci je povinný sa po dobu trvania tejto Zmluvy zdržať prevodu veci, ktorá je predmetom Zmluvy v prospech tretej osoby, ako aj nezaťažovať ju žiadnym právom v prospech tretích osôb, predovšetkým záložným právom alebo obdobným právom.
3.2
Výzva podľa odst. 2.1 tejto Zmluvy musí byť uskutočnená písomne a musí byť doručená určenej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
3.3
Zmluvné strany sa dohodli, že miesto a čas uzavretia Kúpnej zmluvy bude určený vo výzve uskutočnenej podľa odst. 2.1 tejto Zmluvy.
3.4
Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu poskytnúť všetkú potrebnú súčinnosť pri plnení tejto Zmluvy, predovšetkým pri uzatvorení Kúpnej zmluvy.
4
Zánik Zmluvy
4.1
V prípade, ak zmluvná podmienka nebude splnená najneskôr do , majú obe zmluvné strany právo od tejto Zmluvy odstúpiť.
4.2
V prípade, ak márne uplynula lehota na uskutočnenie výzvy ustanovená v odst. 2.1 tejto Zmluvy, zmluva zaniká nasledujúcim dňom po márnom uplynutí lehoty na uskutočnenie výzvy.
4.3
Ak napriek riadne uskutočnenej výzve oprávnenej Zmluvnej strany na uzavretie Zmluvy v dohodnutej lehote nedôjde k uzavretiu Zmluvy, má oprávnená Zmluvná strana právo sa do jedného roka od uplynutia lehoty na uzavretie Zmluvy domáhať sa na súde, aby vyhlásenie vôle povinnej Zmluvnej strany bolo nahradené súdnym rozhodnutím. Márnym uplynutím tejto lehoty, právo na uzavretie Zmluvy zanikne.
5
Zmluvná pokuta
5.1
V prípade, ak sa Budúci predávajúci aj napriek riadne doručenej výzve nedostaví na uzavretie Kúpnej zmluvy v mieste a čase podľa odst. 3.3 tejto Zmluvy a/alebo sa dostaví, avšak neuzavrie s Budúcim kupujúcim Kúpnu zmluvu, zaväzuje sa Budúci predávajúci zaplatiť Budúcemu kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške % z Kúpnej ceny podľa Kúpnej zmluvy za každý deň omeškania až do uzavretia Kúpnej zmluvy.
6
Vyššia moc
6.1
Zmluvné strany sa zbavujú zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy počas trvania vyššej moci za predpokladu, že nebolo možné od nich spravodlivo požadovať, aby nesplneniu povinností z tejto Zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci predišli.
6.2
Na účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považuje každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie záväzkov z tejto Zmluvy a ktorú nebolo možné v čase vzniku tejto Zmluvy predvídať. Za vyššiu moc sa podľa tejto Zmluvy považuje predovšetkým prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, záplavy,vojna, štrajk alebo iná udalosť, ktorá je mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
6.3
Počas pôsobenia vyššej moci a to až do odstránenia následkov vyššej moci nie sú Zmluvné strany povinné plniť záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy.
7
Rozhodné právo
7.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
8
Záverečné ustanovenia
8.1
Ak z kontextu tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam slova v množnom čísle a naopak, a význam slova vyjadrujúci určitý rod rovnako zahŕňa ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané výlučne pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
8.2
Nevymožiteľnosť, či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymožiteľnosť, či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
8.3
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
8.4
Táto Zmluva môže byť menená písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
8.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch každý s platnosťou orginálu. Každá zmluvná strana obdrží 1 jeden rovnopis.
8.6
Každá zmluvná strana znáša svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy.
8.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
8.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvorená slobodne, vážne, ako aj bez nátlaku.
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJ PODPIS
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____

Príloha č. 1 - Kúpna zmluva

VZOR:
Meno: _____
Dátum narodenia: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydlisko: _____
(ďalej ako „Predávajúci“)
a
Meno: _____
Dátum narodenia: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydlisko: _____
(ďalej ako „Kupujúci“)
( Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Chcem previesť
Chcem previesť
Chcem previesť
1
Definícia
1.1
V tejto Zmluve „Vec“ znamená:
číslo , vo vchode číslo , na ulici , nachádzajúci sa na stavby zapísanej na liste vlastníctva číslo pre katastrálne územie (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“) postavenej na pozemku - parcela registra , parcelné číslo o výmere druh pozemku zapísaný na liste vlastníctva číslo pre katastrálne územie (ďalej ako „Pozemok“).
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Stavby o veľkosti zapísaný na liste vlastníctva číslo pre katastrálne územie.
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti zapísaný na liste vlastníctva číslo pre katastrálne územie.
2
Vyhlásenia
2.1
Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Veci.
2.2
Predávajúci vyhlasuje, že Vec nie je zaťažená žiadnymi právami tretích osôb, najmä na Veci neviazne žiadne záložné právo s výnimkou zákonného záložného práva podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
2.3
Kupujúci vyhlasuje, že si Vec riadne prezrel a oboznámil sa so stavom Veci pred uzavretím tejto Zmluvy. Pridať ďalšie vyhlásenie
3
Predmet Zmluvy
3.1
Predávajúci týmto predáva Kupujúcemu Vec vrátane všetkých súčastí a príslušenstva a Kupujúci prijíma Vec do svojho výlučného vlastníctva a zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu za Vec Kúpnu cenu.
4
Popis a rozloha
4.1
Byt pozostáva z počet miestností obytnej(ých) miestnosti(í) a príslušenstva.
4.2
Príslušenstvom bytu je .
4.3
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybvenie, a to .
4.4
Celková výmera podlahovej plochy bytu je m2.
5
Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu
5.1
S vlastníctvom Veci je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení Domu.
5.2
Spoločnými časťami Domu sú .
5.3
Spoločnými zariadeniami Domu sú .
6
Technický stav domu a bytu/nebytového priestoru
6.1
Predávajúci vyhlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia bytu, jeho príslušenstva, vybavenia, spoločných častí a zariadení Domu, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť. Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámili so stavom bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, so stavom Domu, so stavom spoločných častí a zariadení, ich stav je mu dobre známy.
7
Správa domu
7.1
Predávajúci oboznámil Kupujúceho s tým, že správu Domu zabezpečuje , ktorým je údaje.
7.2
Kupujúci bol oboznámený so zmluvou o výkone správy a vyhlasuje, že k tejto zmluve o výkone správy pristupuje.
8
Prechod nebezpečenstva škody
8.1
Nebezpečenstvo škody na Veci prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom .
9
Kataster nehnuteľností
9.1
Zmluvné strany si sú vedomé skutočnosti, že vlastnícke právo k Veci vzniká až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
9.2
Návrh na vklad vlastníckeho práva k Veci v prospech Kupujúceho podá príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy a Kupujúci je povinný na tento účel poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť, najmä podpísať návrh na vklad.
9.3
V prípade, že príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor zamietne predmetný návrh na vklad alebo preruší vkladové konanie, Zmluvné strany sa zaväzujú znovu uzavrieť túto Zmluvu alebo jej dodatok, či akýkoľvek iný dokument alebo poskytnúť si nevyhnutnú súčinnosť tak, aby podmienky či požiadavky Okresného úradu, katastrálneho odboru na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností boli splnené.
10
Poplatky
10.1
Správny poplatok v súvislosti s prevodom Veci je povinný zaplatiť .
11
Odstúpenie od Zmluvy
11.1
Kupujúci má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek vyhlásenie Predávajúceho uvedené v článku 2 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
11.2
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
12
Vady Veci
12.1
Kupujúci je povinný Vec riadne prezrieť a oznámiť Predávajúcemu vady Veci a pokiaľ tak neučiní, platí, že Vec nemá žiadne zjavné vady.
12.2
Za oznámenie vád sa považuje aj uvedenie týchto vád v odovzdávacom protokole.
12.3
Ak vada Veci znamená nepodstatné porušenie tejto Zmluvy, Predávajúci je povinný odstrániť vady Veci v lehote počet dní dní od odovzdania vadnej Veci.
12.4
Ak Predávajúci neodstráni vady vo vyššie uvedenej lehote, má Kupujúci právo odstrániť vady, a to aj prostredníctvom tretej osoby, na náklady Predávajúceho, ktoré sa Predávajúci týmto zaväzuje uhradiť Kupujúcemu.
12.5
Ak vada Veci znamená podstatné porušenie tejto Zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vád dodaním novej Veci bez vád alebo dodaním chýbajúcej Veci, alebo na odstránenie vady opravou Veci, alebo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny, alebo odstúpiť od tejto Zmluvy. Ak Kupujúci neoznámi Predávajúcemu, aké právo zvolil, bez zbytočného odkladu po tom čo vady vytkol u Predávajúceho, má Kupujúci právo, ako by sa jednalo o nepodstatné porušenie tejto Zmluvy.
Predávajúci má zodpovedať za škodu
13
Zodpovednosť za škodu
13.1
Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za akúkoľvek škodu spôsobenú Predávajúcim Kupujúcemu akýmkoľvek porušením povinnosti Predávajúceho uvedeným v tejto Zmluve. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za akúkoľvek škodu spôsobenú Predávajúcim Kupujúcemu akýmkoľvek porušením povinnosti Predávajúceho uvedeným v tejto Zmluve.
14
Kúpna cena
14.1
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Vec sumu + slovami (ďalej ako „Kúpna cena“).
Kúpna cena má byť zaplatená
15
Platobné podmienky
15.1
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť na vyššie uvedenej adrese .
15.2
Kúpna cena je splatná .
15.3
O zaplatení Kúpnej ceny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Kúpnej ceny.
16
Zmluvná pokuta
16.1
V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania so zaplatením Kúpnej ceny alebo jej časti podľa článku 15 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny.
16.2
V prípade, že sa Predávajúci dostane do omeškania s odovzdaním Veci podľa článku tejto Zmluvy, zaväzuje sa Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške % z Kúpnej ceny za každý deň omeškania až do odovzdania Veci.
17
Vyššia moc
17.1
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
17.2
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
17.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
18
Rozhodné právo
18.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ust. § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
19
Záverečné ustanovenia
19.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
19.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
19.3
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
19.4
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
19.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy a 2 rovnopisy tejto Zmluvy sú určené pre príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor.
19.6
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
19.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda platnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť právoplatnosťou rozhodnutia príslušného Okresného úradu o povolení vkladu.
19.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
19.9
Prílohou tejto Zmluvy je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
Podpisy prílohy (nie zmluvy samotnej):
_____________________________________
_____
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lenka Csikyová | JUDr. Lenka Csikyová, advokátka
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.