Vytvorte si Záložnú zmluvu na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Inštrukcie

  • Použite, ak potrebujete zabezpečiť svoju peňažnú alebo nepeňažnú pohľadávku.
  • Ak dlžník nebude plniť, máte právo záloh predať.
  • Ďalšou možnosťou, ako posilnite svoje postavenie voči dlžníkovi, je Uznanie dlhu.
  • Ak chcete pohľadávku súdne vymáhať, odošlite Predžalobnú výzvu a následne podajte Návrh na vydanie platobného rozkazu.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Záložná zmluva

Chcem založiť
Chcem založiť
TÁTO ZÁLOŽNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Typ zmluvnej strany:
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Dlžník“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Veriteľ“)
( Dlžník a Veriteľ ďalej tiež ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:
Chcem založiť
1
Definícia
1.1
V tejto Zmluve „Pohľadávka“ znamená povinnosť Dlžníka , a to do , ktorá vyplývá z/zo zo dňa .
1.2
Najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa Pohľadávka zabezpečuje je + slovami.
1.3
V tejto Zmluve „Záloh“ znamená:
1.3.1
číslo , vo vchode číslo , na ulici , nachádzajúci sa na stavby so súpisným číslom , zapísanej na liste vlastníctva číslo pre katastrálne územie (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“) , postavenej na pozemku - parcela registra , parcelné číslo: , druh pozemku: o výmere m2, zapísaný na liste vlastníctva číslo pre katastrálne územie (ďalej ako „Pozemok“),
1.3.2
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Stavby o veľkosti , zapísaný na liste vlastníctva číslo pre katastrálne územie ,
1.3.3
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti , zapísaný na liste vlastníctva číslo pre katastrálne územie pridať pozemok
2
Vyhlásenia
2.1
Dlžník vyhlasuje, že je vlastníkom Zálohu a má právo zriadiť touto Zmluvou záložné právo k Zálohu.
2.2
Dlžník vyhlasuje, že Záloh je prevoditeľný.
2.3
Veriteľ vyhlasuje, že záložné právo zriadené Dlžníkom vo svoj prospech k Zálohu podľa tejto Zmluvy prijíma. Pridať ďalšie vyhlásenie
3
Predmet Zmluvy
3.1
Zmluvné strany touto Zmluvou zriaďujú k Zálohu záložné právo v prospech Veriteľa, a to za účelom zabezpečenia riadneho a včasného splnenia Pohľadávky.
3.2
Záložné právo na základe tejto Zmluvy slúži na zabezpečenie Pohľadávky a jej príslušenstva tým, že Veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia Pohľadávky z predmetu záložného práva, ktorým je Záloh, ak Pohľadávka nie je riadne a včas splnená.
3.3
Zmluvné strany sa dohodli, že záložné právo podľa tejto Zmluvy zabezpečuje aj zmluvnú pokutu, ktorá sa vzťahuje na Pohľadávku.
3.4
Dlžník je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by znížil hodnotu Zálohu.
4
Vznik záložného práva
4.1
Záložné právo k Zálohu vzniká .
4.2
Dlžník je povinný odovzdať Záloh Veriteľovi Zmluvné strany potvrdzujú odovzdanie a prevzatie Zálohu podpisom tejto Zmluvy.
4.3
Zmluvné strany berú na vedomie, že takto vzniknuté záložné právo môže byť kedykoľvek registrované v Notárskom centrálnom registri záložných práv.
4.4
Zmluvné strany berú na vedomie, že záložné právo k Zálohu vzniká až vkladom záložného práva do katastra nehnuteľností.
4.5
Návrh na vklad záložného práva k Zálohu podá na príslušnom Okresnom úrade, odbore katastrálnom, bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy a Dlžník je povinný mu za tým účelom poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.
4.6
V prípade, že príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny, rozhodne inak, ako povolením vkladu, sú Zmluvné strany povinné poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť (uzavrieť dodatok k tejto Zmluve alebo uskutočniť akýkoľvek iný katastrom požadovaný úkon) tak, aby bol vklad záložného práva na základe tejto Zmluvy úspešne povolený.
4.7
Správny poplatok spojený s podaním návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností na základe tejto Zmluvy bude znášať .
5
Výkon záložného práva
5.1
Ak Pohľadávka zabezpečená záložným právom na základe tejto Zmluvy nebude riadne a včas splnená, môže Veriteľ začať výkon záložného práva.
5.2
V rámci výkonu záložného práva sa Veriteľ môže uspokojiť niektorým z ďalej uvedených spôsobov:
5.2.1
predajom Zálohu na dražbe podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov,
5.2.2
núteným predajom Zálohu podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov,
5.2.3
priamym predajom Zálohu tretej osobe Veriteľom, ktorým je prevod vlastníckeho práva k Zálohu na tretiu osobu, pri ktorom Veriteľ koná v mene Dlžníka.
5.3
Začatie výkonu záložného práva je Veriteľ povinný písomne oznámiť Dlžníkovi. V písomnom oznámení o začatí výkonu záložného práva Veriteľ uvedie spôsob, akým sa uspokojí alebo sa bude domáhať uspokojenia zo Zálohu.
5.4
Veriteľ je povinný jedno vyhotovenie oznámenia o začatí výkonu záložného práva zaslať príslušnému okresnému úradu (katastrálny odbor), ktorý začatie výkonu záložného práva vyznačí v katastri nehnuteľností.
5.5
Pri výkone záložného práva koná Veriteľ v mene Dlžníka.
5.6
Dlžník je povinný strpieť výkon záložného práva a je povinný poskytnúť Veriteľovi súčinnosť potrebnú na výkon záložného práva.
5.7
Veriteľ je povinný informovať Dlžníka o priebehu výkonu záložného práva, najmä o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na cenu Zálohu pri jeho predaji.
6
Predaj Zálohu
6.1
Predať Záloh spôsobom určeným v tejto Zmluve alebo na dražbe môže Veriteľ najskôr po uplynutí 30 dní odo dňa oznámenia o začatí výkonu záložného práva Dlžníkovi. Ak je záložné právo registrované v Notárskom centrálnom registri záložných práv a deň registrácie začatia výkonu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv je neskorší, ako deň oznámenia o začatí výkonu záložného práva Dlžníkovi, 30-dňová lehota začína plynúť odo dňa registrácie začatia výkonu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv.
6.2
Zmluvné strany sa môžu po oznámení o začatí výkonu záložného práva dohodnúť, že Veriteľ je oprávnený predať Záloh spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve alebo na dražbe aj pred uplynutím 30 - dňovej lehoty.
6.3
V prípade predaja Zálohu iným spôsobom ako na dražbe, je Veriteľ povinný pri predaji Zálohu postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby Záloh predal za cenu, za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný predmet zvyčajne predáva za porovnateľných podmienok v čase a mieste predaja Zálohu.
6.4
Veriteľ je povinný podať Dlžníkovi písomnú správu o výkone záložného práva bez zbytočného odkladu po predaji Zálohu, v ktorej uvedie najmä údaje o predaji Zálohu, hodnote výťažku z predaja Zálohu, o nákladoch vynaložených na vykonanie záložného práva a o použití výťažku z predaja Zálohu. Náklady vynaložené v súvislosti s výkonom záložného práva je Veriteľ povinný preukázať.
6.5
Ak výťažok z predaja Zálohu prevyšuje zabezpečenú Pohľadávku, Veriteľ je povinný vydať Dlžníkovi bez zbytočného odkladu hodnotu výťažku z predaja, ktorá prevyšuje zabezpečenú Pohľadávku po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom záložného práva.
7
Zánik záložného práva
7.1
Záložné právo zriadené touto Zmluvou zaniká, ak nastane niektorá z nasledujúcich skutočností:
7.1.1
zaniknú všetky zabezpečené pohľadávky uvedené v tejto Zmluve,
7.1.2
Veriteľ sa písomne vzdá záložného práva,
7.1.3
nastanú iné skutočnosti, s ktorými všeobecne záväzný právny predpis (najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zmien) spája zánik záložného práva.
7.2
Ak je záložné právo na základe tejto Zmluvy registrované v Notárskom centrálnom registri záložných práv, po zániku záložného práva sa vykoná výmaz záložného práva z tohto registra. Po zániku záložného práva sa vykoná výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností.
7.3
Žiadosť o výmaz záložného práva je povinný podať Veriteľ bez zbytočného odkladu po zániku záložného práva. Žiadosť o výmaz záložného práva je oprávnený podať aj Dlžník spolu s písomným potvrdením o splnení zabezpečenej Pohľadávky alebo inou listinou preukazujúcou zánik záložného práva vystavenou Veriteľom.
7.4
Ak sa v dobe zániku záložného práva Záloh nachádza u Veriteľa, Veriteľ je povinný vrátiť Záloh Dlžníkovi, a to bez zbytočného odkladu po zániku záložného práva. O vrátení Zálohu Dlžníkovi bude Zmluvnými stranami napísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci vrátenie Zálohu Dlžníkovi.
8
Rozhodné právo
8.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien.
9
Záverečné ustanovenia
9.1
V tejto Zmluve, ak z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle tiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahrňuje tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
9.2
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
9.3
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
9.4
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
9.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis a 2 rovnopisy sú určené pre zápis záložného práva do katastra nehnuteľností.
9.6
Každá zo Zmluvných strán hradí svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
9.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
9.8
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.
9.9
Na dôkaz čoho zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcete ku zmluve automaticky vygenerovať aj odovzdávací protokol k veci?
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.