Vytvorte si Uznanie dlhu a Dohodu o splátkovom kalendári na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Ondrej Petrán, Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Použijete pokiaľ potrebujete od dlžníka uznať jeho dlh a tým si zaistiť lepšiu pozíciu pri jeho vymáhaní. Obsahuje aj možnosť dohodnúť si splátkový kalendár.
  • Pokiaľ potrebujete zaistiť svoje peňažné alebo nepeňažné pohľadávky ešte lepšie, použite Záložnú zmluvu.
  • Pokiaľ chcete svoju pohľadávku súdne vymáhať, odošlite Predžalobnú výzvu a následne podajte Návrh na vydanie platobného rozkazu.

 

Uznanie dlhu a dohoda o splátkovom kalendári

Dlžník,
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Telefón:
E-mail:
(ďalej v texte len ako Dlžník“)
týmto v súlade s ustanovením § 558 zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v účinnom znení, uznáva čo do dôvodu a výšky svoj nižšie uvedený dlh voči veriteľovi
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Telefón:
E-mail:
(ďalej v texte len ako „Veriteľ“)
Dlh vznikol
, ktorý vznikol Dlžníkovi v dôsledku nezaplatenia nájomného na adrese , ktorý vznikol na základe názov zmluvy uzavretú medzi Dlžníkom a Veriteľom dňa .
, a to na nezaplatenom nájomnom za mesiac roku vo výške slovami.
a na službách spojených s užíváním uvedené věci za měsíc január roku _____ v celkové výši slovami.
(ďalej v texte len „Dlh“).
Splatenie
Chcete si dohodnúť splátkový kalendár?
Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi Dlh v splátkach, a to nasledovne:
Pokiaľ sa Dlžník dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek vyššie uvedenej splátky, ktoré bude dlhšie ako počet dní dní, stáva sa nasledujúcim dňom omeškania splatný cely nezaplatený Dlh.
Dlžník sa zaväzuje zaplatiť všetky vyššie uvedené splátky na vyššie uvedenej adrese .
V , dňa
_____________________________________
_____
S vyššie uvedeným splátkovým kalendárom Dlhu súhlasím.
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou

JUDr. Ondrej Petrán

Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
69.00 €
  • Uskutočníme lustráciu dlžníka v dostupných evidenciách dlžníkov a skontrolujeme, či voči dlžníkovi nie je vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie.
  • Špecialisti nájdu to najlepšie možné riešenie vašej situácie
  • Revíziu dokumentu obdržíte do druhého pracovného dňa
  • Advokátska kancelária zodpovedá za právnu bezchybnosť dokumentu
  • Advokátska kancelária má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu
  • Platba advokátskej kancelárii prebehne až po úspešnom vybavení prípadu

Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve
zadarmo

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 €

alebo

Aktivujte si za rovnakú cenu mesačné predplatné – ďalšie 4 dokumenty zadarmo, neobmedzené úpravy a možnosť uloženia nastavení

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.