Vytvorte si Súhlas vlastníka so zápisom sídla do obchodného registra na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Inštrukcie

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla do obchodného registra

Kto vlastní danú nehnuteľnosť alebo jej časť?

Zadajte vlastníka podľa údajov z katastra nehnuteľností.

Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
týmto ako vlastník nachádzajúcej sa na adrese adresa nehnuteľnosti - stavba so súpisným číslom , popis stavby , druh stavby , postavená na parcele KN C číslo , o výmere , zapísaná na liste vlastníctva číslo pre katastrálne územie , dávam súhlas so zápisom vyššie uvedenej nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti názov spoločnosti do obchodného registra.
V , dňa
______________________________
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.