Vytvorte si Sprostredkovateľskú zmluvu na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lenka Csikyová, JUDr. Lenka Csikyová, advokátka

Inštrukcie

  • Použijte pokiaľ pre niekoho sprostredkovávate uzatvorenie zmluvy (obchodu) za províziu. 
  • Pokiaľ potrebujete uzavrieť zmluvu s obchodným zástupcom, ktorý bude pre Vás sprostredkovávať obchody dlhodobo, použite Zmluvu o obchodnom zastúpení. 
  • Pokiaľ potrebujete len zariadiť najakú záležitosť, môže sa Vám hodiť Príkazná (mandátna) zmluva. 
  • Zákonnú úpravu týkajúcí sa tejto zmluvy nájdete tu.

Sprostredkovateľská zmluva

Predmetom sprostredkovanej zmluvy je
Záujemca je v pozícii
TÁTO SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Sprostredkovateľ“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Záujemca“)
( Sprostredkovateľ a Záujemca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Ide o vec
Provízia patrí za
1
Definícia
1.1
V tejto Zmluve „Sprostredkovaná zmluva“ znamená zmluvu, ktorú si Záujemca praje uzavrieť. Ďalej v texte aj „Sprostredkovaná zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare.
1.2
V tejto Zmluve „Budúca Sprostredkovaná zmluva“ znamená zmluvu, na základe ktorej sa jedna strana zaväzuje uzavrieť po vyzvaní v dohodnutej lehote, inak do jedného roka, Sprostredkovanú zmluvu.
1.3
V tejto Zmluve „Uzatvorenie zmluvy“ znamená uzatvorenie Sprostredkovanej zmluvy alebo Budúcej Sprostredkovanej zmluvy medzi Záujemcom a .
2
Predmet Zmluvy
2.1
Predmetom Sprostredkovanej zmluvy je predaj veci.
2.2
Záujemca má v úmysle predať tretej osobe (ďalej len „Vec“ v príslušnom gramatickom tvare).
2.3
Vecou je v zmysle tohoto článku :
2.4
Bližší popis veci je nasledujúci:
2.4.1
byt o velikosti + .
2.5
Skutočnosti, ktoré majú zo strany Záujemcu rozhodný význam pre uzatvorenie Sprostredkovanej zmluvy, sú tieto:
2.5.1
kúpna cena nebude než + slovami.
2.5.2
Ze zákona je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % prodávající.
platcom dane z nadobudnutia nehnuteľných vecí bude kupujúcí.
2.5.3
kúpna cena bude uhradená využitím úschovy.
2.5.4
bližšie podrobnosti ohľadne lokality, okolia, dispozície, výmery, stavu, prípadne vybavenia: .
2.6
Skutočnosti, ktoré majú zo strany Sprostredkovateľa rozhodný význam pre jeho rozhodovanie o uzatvorení Sprostredkovanej zmluvy, sú tieto:
2.7
Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že Záujemcovi sprostredkuje uzatvorenie Sprostredkovanej zmluvy alebo Budúcej sprostredkovanej zmluvy a Záujemca sa zaväzuje za to zaplatiť Sprostredkovateľovi Províziu.
2.8
Sprostredkovateľ sa ďalej zaväzuje, že:
2.8.1
dohodne a uskutoční prehliadky.
2.8.2
zabezpečí inzerciu a propagáciu.
2.8.3
vyhotoví potrebnú fotodokumentáciu pre prezentáciu.
2.8.4
obstará všetkú komunikáciu (telefonáty, e-maily a osobný kontakt) s tretími osobami.
2.8.5
zabezpečí prostredníctvom ním zvolenej advokátskej kancelárie spísanie Sprostredkovanej zmluvy.
2.8.6
zabezpečí prostredníctvom ním zvolenej advokátskej kancelárie úschovu peňažných prostriedkov.
2.8.7
zabezpečí odovzdanie nehnuteľných vecí a za tým účelom vyhotoví odovzdávajúci protokol.
2.8.8
na žiadosť Záujemcu mu uvedie údaje potrebné k posúdeniu dôveryhodnosti osoby, s ktorou mu uzatvorenie zmluvy navrhuje.
2.9
Záujemca sa zaväzuje, že:
2.9.1
umožní prehliadky predmetu sprostredkovania.
2.9.2
poskytne Sporstredkovateľovi potrebnú súčinnosť, informácie a podklady, ktoré sú dôležité k riadnemu plneniu zmluvných záväzkov.
2.9.3
bude uvádzať Sprostredkovateľovi akékoľvek nové okolnosti súvisiace s plnením tejto Zmluvy.
2.9.4
nezaťaží predmetné veci záložným právom, vecným bremenom alebo akýmkoľvek iným právom (najmä právom nájomným alebo obdobným právom) v prospech tretej osoby, s výnimkou tých zaťažení, ktoré budú dohodnuté s potencionálnym záujemcom v Sprostredkovanej zmluve alebo v ich prospech.
2.9.5
po dobu účinnosti tejto Zmluvy neuzavrie s inou treťou osobou obdobnú zmluvu, účel ktorej bude totožný alebo obdobný s touto Zmluvou.
2.9.6
Sprostredkovanú zmluvu uzavrie iba s tretími osobami, ktoré mu budú prezentované Sprostredkovateľom, a to za účasti Sprostredkovateľa, a že nebude vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu Sprostredkovanej zmluvy bez účasti Sprostredkovateľa.
2.10
Záujemca výslovne prehlasuje, že na predmete Sprostredkovanej zmluvy neviaznu žiadne dlhy, záložné práva, vecné bremená alebo akékoľvek iné práva (najmä/nielen právo nájomné alebo obdobné právo) v prospech tretích osôb, okrem tých, ktoré záujemca výslovne uviedol v tejto Zmluve. Ďalej prehlasuje, že voči jeho osobe nie je vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, ani mu nie je známe, že by bol podaný návrh na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania. Ďalej prehlasuje, že na jeho majetok nie je ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, alebo oddlženie. Ďalej prehlasuje, že neexistuje žiadne právoplatné a vykonateľné súdne prípadne iné rozhodnutie, na základe ktorého by mohlo dôjsť k nútenému výkonu tohoto rozhodnutia, prípadne k začatiu exekúcie a že mu nie je známe, že by voči nemu bolo zahájené akékoľvek konanie týkajúce sa výkonu rozhodnutia prípadne exekučné konanie.
3
Provízia
3.1
Provízia Sprostredkovateľa je stanovená , a to + slovami (ďalej ako „Provízia“ v príslušnom gramatickom tvare).
3.2
K Provízii ďalej patrí DPH v zákonom stanovenej výške.
3.3
Sprostredkovateľ má popri Provízii právo aj na náhradu nákladov spojených so sprostredkovaním v zmysle tejto Zmluvy. Provízia podľa predchádzajúcich bodov tohto článku tieto náklady nezahŕňa.
Provízia má byť zaplatená
4
Platobné podmienky
4.1
Zájemca sa zaväzuje zaplatiť Sprostredkovateľovi Províziu alebo akúkoľvek jej časť na vyšie uvedenej adrese Sprostredkovateľa, a to v lehote splatnosti.
4.2
Provízia je splatná dní od Sprostredkovanej zmluvy alebo Budúcej sprostredkovanej zmluvy.
4.3
O zaplatení Provízie alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Provízie.
4.4
Pre prípad omeškania s akýmkoľvek peňažným plnením podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.
5
Trvanie Zmluvy
5.1
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu ,
5.2
Zmluvu zrušiť písomným oznámením druhej Zmluvnej strane.
5.3
Na právo Sprostredkovateľa na Províziu nemá vplyv ak bola zmluva, ku ktorej sa vzťahovala činnosť Sprostredkovateľa uzatvorená alebo splnená až po zániku záväzku zo Sprostredkovateľskej zmluvy. V takom prípade je Záujemca povinný Sprostredkovateľa o takom uzatvorení alebo splnení bezodkladne informovať.
6
Povinnosť mlčanlivosti
6.1
Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámila v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije.
6.1.1
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
6.1.2
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany ani kontakty na ne,
6.1.3
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
6.1.4
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
6.1.5
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
6.1.6
spôsob fungovania spoločnosti druhej Zmluvnej strany,
6.1.7
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
(ďalej len „Dôverná informácia“ v príslušnom gramatickom tvare).
6.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 6.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadu, kedy:
6.2.1
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
6.2.2
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
6.2.3
sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
6.2.4
je to podľa akejkoľvej zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
6.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia verejne dostupné.
6.4
Zmluvné strany si týmto vzájomne dávajú súhlas k tomu, aby ich druhá Zmluvná strana uvádzala ako svojho zákazníka a/alebo obchodného partnera.
6.5
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
7
Zmluvná pokuta
7.1
V prípade, že sa Záujemca dostane do omeškania so zaplatením Provízie podľa čl. 3 tejo Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Provízie.
7.2
V prípade, že Záujemca poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa čl. 2.9 tejto Zmluvy, vzniká Záujemcovi povinnosť zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške + slovami. Sprostredkovateľ je v takomto prípade rovnako oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Zmluvná pokuta je splatná do dní odo dňa porušenia danej povinnosti.
7.3
V prípade, že sa prehlásenie učinené Záujemcom v čl. 2.10 tejto Zmluvy ukáže nepravdivým, vzniká Záujemcovi povinnosť zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške + slovami. Sprostredkovateľ je v takomto prípade rovnako oprávnený od tejto Zmluvy odsupiť. Zmluvná pokuta je splatná do dní odo dňa, kedy vyjde najavo nepravdivosť Záujemcových prehlásení.
7.4
V prípade, že Sprostredkovateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť podľa čl. 2.8 tejto Zmluvy, vzniká Sprostredkovateľovi povinnosť zaplatiť Záujemcovi zmluvnú pokutu vo výške + slovami. Záujemca je v takomto prípade rovnako oprávnený od tejto Zmluvy odsupiť. Zmluvná pokuta je splatná do dní odo dňa porušenia danej povinnosti.
7.5
V prípade, že Záujemca poruší povinnosť informovať podľa čl. 5.3 tejto Zmluvy, vzniká Záujemcovi povinnosť zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške + slovami. Zmluvná pokuta je splatná do dní odo dňa, kedy sa o porušení danej povinnosti Sprostredkovateľ dozvedel.
7.6
V prípade vzniku nároku Sprostredkovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká táto povinnosť všetkým osobám, ktoré túto Zmluvu uzatvárajú na strane Záujemcu a to spoločne a nerozdielne.
8
Rozhodné právo
8.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
9
Záverečné ustanovenia
9.1
V tejto Zmluve pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
9.2
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od obsahu tejto Zmluvy.
9.3
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
9.4
Táto Zmluva môže byť menená písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
9.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 1 (jeden) rovnopis tejto Zmluvy.
9.6
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
9.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
9.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že táto Zmluva je dojednaná slobodne a vážne na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lenka Csikyová | JUDr. Lenka Csikyová, advokátka
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.