Vytvorte si Splnomocnenie na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Jakub Štefanko, Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

Splnomocnenie

Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Splnomocniteľ“)
týmto splnomocňujem
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
a
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Splnomocnenec“)
k tomu, aby Splnomocniteľa zastupoval (generálna plná moc).
Táto plná moc sa udeľuje na dobu , a to do .
Táto plná moc zanikne aj v prípade jej odvolania zo strany Splnomocniteľa alebo jej vypovedania zo strany Splnomocnenca, ďalej smrťou Splnomocnenca (ak je fyzickou osobou), vykonaním úkonu/úkonov, na ktoré je obmedzená alebo vzájomnou dohodou Splnomocniteľa a Splnomocnenca.
V prípade smrti Splnomocniteľa táto plná moc .
Splnomocnenc oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho konala za Splnomocniteľa.
V , dňa
_____________________________________
_____
Túto plnú moc v plnom rozsahu prijímam.
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou

JUDr. Jakub Štefanko

Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
29.00 €
  • kontrola vhodnosti výberu právneho dokumentu pre dosiahnutie Vášho cieľa; konzultácia s advokátom - zhodnotenie rizík a ďalšieho postupu;
  • Špecialisti nájdu to najlepšie možné riešenie vašej situácie
  • Revíziu dokumentu obdržíte do druhého pracovného dňa
  • Advokátska kancelária zodpovedá za právnu bezchybnosť dokumentu
  • Advokátska kancelária má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu
  • Platba advokátskej kancelárii prebehne až po úspešnom vybavení prípadu

Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve
zadarmo

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 €

alebo

Aktivujte si za rovnakú cenu mesačné predplatné – ďalšie 4 dokumenty zadarmo, neobmedzené úpravy a možnosť uloženia nastavení

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.