Vytvorte si Servisnú zmluvu (SLA) na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Inštrukcie

Servisná zmluva (SLA)

TÁTO SERVISNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Klient“)
( Poskytovateľ a Klient ďalej spoločne tiež ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Bude poskytovateľ okrem servisu zabezpečovať aj technickú prevádzku aplikácie (tzv. cloudové riešenie)
1
Predmet Zmluvy
1.1
Poskytovateľ sa zaväzuje pre Klienta za podmienok uvedených v tejto Zmluve technicky zabezpečovať prevádzku internetovej aplikácie s názvom , ktorej hlavnými funkcionalitami sú , ktorá je dostupná z internetovej stránky (ďalej ako „Prevádzkovanie internetovej aplikácie“).
1.2
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre Klienta nasledujúce služby:
1.2.1
,
(ďalej spoločne ako „Technická podpora“).
1.3
Klient sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi za Prevádzkovanie internetovej aplikácie a poskytovanie Technickej podpory odmenu za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
2
Podmienky Prevádzkovania internetovej aplikácie
2.1
Poskytovateľ sa zaväzuje pre Prevádzkovanie internetovej aplikácie zabezpečiť počítačové servery o minimálnej technickej špecifikácii .
2.2
Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Prevádzkovanie internetovej aplikácie pripojenie k internetu (konektivitu) o minimálnej rýchlosti .
2.3
Prevádzkovateľ sa zaväzuje v rámci Prevádzkovania internetovej aplikácie zabezpečiť prepojenie uvedenej aplikácie do siete internet v rozsahu minimálne % času v každom kalendárnom .
2.4
Poskytovateľ právo vykonávať odstávky servera, na ktorom prebieha Prevádzkovanie internetovej aplikácie, a to v čase od hod. do hod. (ďalej len „Odstávky“).
2.5
Poskytovateľ je oprávnený vykonávať Odstávky Klienta.
2.6
Doba Odstávok sa pre účely ustanovenia čl. 2.3 ako doba výpadku servera (tj. doba, kedy nebolo zabezpečené prepojenie danej aplikácie do siete internet).
3
Hlásenie požiadaviek
3.1
Klient má povinnosť hlásiť Poskytovateľovi požiadavky na poskytnutie Technickej podpory jedným z následujúcich spôsobov:
3.1.1
prostredníctvom emailovej správy na emailovú adresu ;
3.1.2
telefonicky na telefónne číslo ;
3.1.3
prostredníctvom funkcie v informačnom systéme ;
4
Dôležitosť požiadaviek
4.1
Požiadavky s najvyššou dôležitosťou sú požiadavky týkajúce sa:
4.1.1
;
4.2
Požiadavky s vysokou dôležitosťou sú požiadavky týkajúce sa:
4.2.1
;
4.3
Požiadavky so strednou dôležitosťou sú požiadavky týkajúce sa:
4.3.1
;
4.4
Požiadavky s nízkou dôležitosťou sú všetky požiadavky, ktoré nespadajú ani do jednej z vyššie uvedených skupín.
4.5
V prípade dôvodných pochybností o tom, do ktorej skupiny požiadaviek daná požiadavka patrí, platí, že patrí do skupiny s dôležitosťou.
5
Čas prijímania požiadaviek
5.1
Poskytovateľ je povinný prijímať požiadavky Klienta na poskytnutie Technickej podpory , teda v akýkoľvek čas (24 hodín denne) a v akýkoľvek deň, vrátane sviatkov a víkendov.
6
Prvá reakcia na zaslanú požiadavku
6.1
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku s najvyššou dôležitosťou najneskôr do od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
6.2
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku s vysokou dôležitosťou najneskôr do od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
6.3
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku so strednou dôležitosťou najneskôr do od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
6.4
Poskytovateľ má povinnosť odoslať Klientovi prvú reakciu (najmä oznámiť prijatie požiadavky) na požiadavku s nízkou dôležitosťou najneskôr do od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
7
Riešenie požiadaviek
7.1
Poskytovateľ má povinnosť Klienta s najvyššou dôležitosťou v lehote od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
7.2
Poskytovateľ má povinnosť Klienta s vysokou dôležitosťou v lehote od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
7.3
Poskytovateľ má povinnosť Klienta so stednou dôležitosťou v lehote od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
7.4
Poskytovateľ má povinnosť Klienta s nízkou dôležitosťou v lehote od doručenia takejto požiadavky v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 5 tejto Zmluvy.
8
Rozsah Technickej podpory
8.1
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Klientovi Technickú podporu v rozsahu najviac človekohodín .
8.2
Požiadavky, ktorých riešenie by znamenalo prekročenie vyššie dohodnutého rozsahu, má Poskytovateľ právo odmietnuť.
8.3
V prípade odmietnutia riešenia požiadavky podľa predchádzajúceho článku sa riešenie danej požiadavky presúva do nasledujúceho dňa pokiaľ Klient neoznámi Poskytovateľovi, že o vyriešenie požiadavky v takom prípade nemá záujem.
Chcem dohodnúť
9
Odmena
9.1
Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za Prevádzkovanie internetovej aplikácie čiastku + slovami , ktorá je splatná . dňa mesiaca uvedenému obdobiu.
9.2
Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytovanie Technickej podpory v rozsahu dohodnutom v čl. 8 tejto Zmluvy fixnú odmenu vo výške + slovami za každý jeden kalendárny poskytovania Technickej podpory podľa tejto Zmluvy (ďalej ako „Odmena“).
9.3
Poskytovateľ má právo na Odmenu v plnej výške aj keď Poskytovateľ nevyužije plný rozsah Technickej podpory.
9.4
Všetky čiastky uvedené v tejto Zmluve sú uvedené DPH.
10
Platebné podmienky
10.1
Odmena je splatná . dňa za ktorý je Odmena platená.
10.2
Akékoľvek finančné plnenie pre Poskytovateľa je splatné , IBAN , vedený v v sídle .
10.3
Poskytovateľ má povinnosť vystaviť na Odmenu alebo iné finančné plnenie podľa tejto Zmluvy riadny daňový doklad - faktúru, ktorej údaje budú zhodné s údajmi uvedenými v tejto Zmluve a taký daňový doklad (faktúru) doručiť Klientovi.
10.4
Poskytovateľ má právo doručiť daňový doklad - faktúru aj v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailovej správy.
11
Zmluvná pokuta
11.1
V prípade, že sa Klient dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa čl. 10.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
11.2
V prípade, že sa Poskytovateľ dostane do omeškania so začatím riešenia požiadavky Klienta s najvyššou dôležitosťou podľa odstavca 7.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa Klientovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške + slovami za omeškania až do začatia riešenia danej požiadavky Klienta.
11.3
V prípade, že sa Poskytovateľ dostane do omeškania so začatím riešenia požiadavky Klienta s vysokou dôležitosťou podľa odstavca 7.2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa Klientovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške + slovami za omeškania až do začatia riešenia danej požiadavky Klienta.
11.4
V prípade, že sa Poskytovateľ dostane do omeškania so začatím riešenia požiadavky Klienta so strednou dôležitosťou podľa odstavca 7.3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa Klientovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške + slovami za omeškania až do začatia riešenia danej požiadavky Klienta.
11.5
V prípade, že Poskytovateľ poruší svojú povinnosť uvedenú v odst. 2.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške + slovami za každý začatý deň, v ktorom bude uvedená povinnosť Poskytovateľa porušená.
11.6
V prípade, že Poskytovateľ poruší svojú povinnosť uvedenú v odst. 2.2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške + slovami za každý začatý deň, v ktorom bude uvedená povinnosť Poskytovateľa porušená.
11.7
V prípade, že Poskytovateľ poruší svojú povinnosť uvedenú v odst. 2.3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške + slovami za , v ktorej(om) nebude zabezpečené prepojenie danej aplikácie do siete internet nad limit stanovený úvodným odstavcom.
11.8
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyvv na nárok Klienta na náhradu škody v celom rozsahu.
Poskytovateľ zodpovedá za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
12
Zodpovednosť za škodu
12.1
Poskytovateľ celkom zodpovedá Klientovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Poskytovateľom Klientovi akýmkoľvek porušením povinnosti Poskytovateľa uvedenej v tejto Zmluve. Poskytovateľ zodpovedá Klientovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Poskytovateľom Klientovi akýmkoľvek porušením povinnosti Poskytovateľom uvedenej v tejto Zmluve.
13
Trvanie a ukončenie Zmluvy
13.1
Táto Zmluva je uzavretá na dobu .
13.2
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou , ktorá začína plynúť , v ktorom je výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
14
Povinnosť mlčanlivosti
14.1
Poskytovateľ sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije:
14.1.1
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
14.1.2
databázu zákazníkov Klienta ani kontakty na nich,
14.1.3
cenovú politiku Klienta,
14.1.4
marketingovú stratégiu Klienta,
14.1.5
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Klienta,
14.1.6
spôsobe fungovania podniku Klienta,
14.1.7
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Klienta.
(ďalej len „Dôverná informácia“).
14.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 14.1 tejto Zmluvy platí s výnimkov prípadov, kedy.
14.2.1
Klient udelil predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
14.2.2
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uloží povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
14.2.3
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto zmluvy,
14.2.4
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
14.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
14.4
Klient týmto dáva Poskytovateľovi súhlas k tomu, aby ho Poskytovateľ uvádzal ako svojho zákazníka.
14.5
Poskytovateľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Klienta.
15
Vyššia moc
15.1
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
15.2
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
15.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
16
Rozhodné právo
16.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
17
Záverečné ustanovenia
17.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
17.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
17.3
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
17.4
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
17.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
17.6
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
17.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
17.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.