Vytvorte si Rámcovú kúpnu zmluvu na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Inštrukcie

  • Zmluva vhodná najmä pre podnikateľov, ak chcete opakovane dodávať alebo odoberať tovar.
  • V prípade ak chcete jednorázovo predať vec, môžete použiť Kúpnu zmluvu.
  • Pre plnenie zmluvy sa Vám môže hodiť aj Preberací protokol.

Rámcová kúpna zmluva

TÁTO RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Predávajúci“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Kupujúci“)
Pridať komentár
Zrušiť
(Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Pridať komentár
Zrušiť
Predmet zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve „Tovar“ znamená
.
Pridať komentár
Zrušiť
Predmetom tejto Zmluvy je rámcová úprava právnych vzťahov Zmluvných strán vznikajúcich pri predaji Tovaru Predávajúceho.
Pridať komentár
Zrušiť
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu Tovar za podmienok uvedených v tejto Zmluve a umožniť Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje tento Tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu kúpnu cenu.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva má povahu rámcovej zmluvy, ktorá upravuje podmienky dojednávania dielčích kúpnych zmlúv uzatváraných na základe objednávok Kupujúceho, ktoré budu medzi Zmluvnými stranami v budúcnosti uzatvárané na jednotlivé dodávky Tovarov, ako aj ďalšie podmienky ako napr. dodanie Tovaru, platobné podmienky, a iné. Ak nebude v jednotlivých dielčích kúpnych zmluvách dohodnuté inak, budú sa tieto dielčie kúpne zmluvy a vzťahy z nich vyplývajúce riadiť touto Rámcovou kúpnou zmluvou.
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve „Obaly“ znamenajú
a ďalšie predmety slúžiace k zabezpečeniu Tovaru pri skladovaní a preprave.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevratné Obaly Predávajúci fakturuje Kupujúcemu spoločne s dodávakami Tovaru.
Pridať komentár
Zrušiť
Objednávka
Pridať komentár
Zrušiť
Kupujúci objednáva Tovar
objednávkou. Za písomnú formu sa
e-mail.
Pridať komentár
Zrušiť
Osobou oprávnenou urobiť za Kupujúceho objednávku je
Pridať komentár
Zrušiť
Kupujúci môže písomne dodatočne oznámiť Predávajúcemu zoznam osôb, ktoré sú oprávnené za neho urobiť objednávku.
Pridať komentár
Zrušiť
Objednávka Kupujúceho musí obsahovat aspoň:
Pridať komentár
Zrušiť
informáciu, že ide o objednávku.
Pridať komentár
Zrušiť
označenie Kupujúceho.
Pridať komentár
Zrušiť
špecifikáciu Tovaru.
Pridať komentár
Zrušiť
požadované množstvo Tovaru.
Pridať komentár
Zrušiť
jednotkovú cenu Tovaru.
Pridať komentár
Zrušiť
spôsob a miesto dodania Tovaru.
Pridať komentár
Zrušiť
termín dodania Tovaru.
Pridať komentár
Zrušiť
meno a priezvisko zamestnanca Kupujúceho povereného k preberaniu Tovaru a/alebo EČV vozidla Kupujúceho určeného pre preberanie Tovaru zo skladu Predávajúceho.
Pridať komentár
Zrušiť
meno, priezvisko a funkciu povereného zamestnanca Kupujúceho alebo inej osoby na strane Kupujúceho, ktorá objednávku vyhotovila.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Objednávka“).
Pridať komentár
Zrušiť
Kupujúci doručí Objednávku Predávajúcemu jedným z nasledovných spôsobov:
Pridať komentár
Zrušiť
písomne na adrese:
.
Pridať komentár
Zrušiť
elektronicky na emailovú adresu:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Doručenie Objednávky“).
Pridať komentár
Zrušiť
Predávajúci potvrdí doručenie Objednávky e-mailovou správou, že Objednávka bola prijatá a odovzdaná ku spracovaniu, ktorá slúži ako dôkaz o doručení Objednávky.
Pridať komentár
Zrušiť
Proces vzniku dielčej kúpnej zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
Vznik dielčej kúpnej zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
Dielčia kúpna zmluva vzniká potvrdením Objednávky
Predávajúceho.
Pridať komentár
Zrušiť
Ak Predávajúci potvrdí Objednávku iba čo do časti objednaného množstva alebo len niektorých položiek Tovaru, má sa za to, že
.
Pridať komentár
Zrušiť
Potvrdenie Objednávky Predávajúcim s uvedením inej ceny Tovaru
považované za protinávrh a nemá teda za následok vznik dielčej kúpnej zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Potvrdenie Objednávky s inou nepodstatnou zmenou
považované za protinávrh a za splnenia prípadných ďalších podmienok nebráni vzniku dielčej kúpnej zmluvy už týmto Potvrdením Objednávky.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade sporu o cene sú rozhodujúce údaje podľa
zasielaného Kupujúcemu a platného v deň
Tovaru.
Pridať komentár
Zrušiť
Doručenie písomností zaslaných e-mailom v zmysle tohto článku druhá Zmluvná strana potvrdí e-mailovou správou. Ak nebude toto potvrdenie zaslané do
dní od odoslania e-mailovej správy, má sa za to, že správa
doručená.
Pridať komentár
Zrušiť
Dodacie podmienky
Pridať komentár
Zrušiť
Chcete stanoviť podmienky dodania Tovaru pomocou pravidiel Incoterms ?
Ak nebude v Objednávke uvedený spôsob dodania Tovaru, Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu za podmienok Incoterms
.
Pridať komentár
Zrušiť
Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu Tovar uvedený v Objednávke s toleranciou podľa nasledovných pravidiel:
Pridať komentár
Zrušiť
množstvo skutočne dodaného Tovaru od množstva Tovaru dohodnutého kúpnou zmluvou sa môže líšiť maximálne o
.
Pridať komentár
Zrušiť
množstvo skutočne dodaného Tovaru od množstva Tovaru dohodnutého kúpnou zmluvou, pokiaľ sa Tovar líši vo farebnom prevedení, sa môže líšiť maximálne o
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať Tovar nad uvedenou toleranciou.
Pridať komentár
Zrušiť
Pri dodávke Tovaru do miesta Kupujúceho je Tovar dodávaný do
dní odo dňa uzavretia dielčej kúpnej zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Všetky dodávky sa uskutočnia s výhradami a obmedzeniami, ktoré vyplývajú z udalostí mimo kontrolu Predávajúceho, najmä vzniknutými v cestnej doprave.
Pridať komentár
Zrušiť
Dokladom o dodaní a prebratí Tovaru je Dodací list potvrdený zástupcom Predávajúceho a Kupujúceho. Dodací list obsahuje najmä tieto údaje:
Pridať komentár
Zrušiť
obchodný názov spoločnosti, IČO a sídlo, resp. meno, priezvisko, IČO a miesto podnikania Predávajúceho a Kupujúceho.
Pridať komentár
Zrušiť
dátum dodania.
Pridať komentár
Zrušiť
množstvo a druh vratných obalov dodaných s Tovarom.
Pridať komentár
Zrušiť
množstvo a druh vratných obalov vrátených Kupujúcim.
Pridať komentár
Zrušiť
meno, priezvisko, pozíciu a podpis povereného zamestnanca Kupujúceho, prípadne pečiatku Kupujúceho.
Pridať komentár
Zrušiť
Zástupcom Predávajúceho pri prebratí Tovaru je
.
Pridať komentár
Zrušiť
Zástupcom Kupujúceho oprávneným k prebratiu v mieste prevádzkárne Kupujúceho je
.
Pridať komentár
Zrušiť
Zástupcom Kupujúceho pre prebratie v sklade Predávajúceho je
.
Pridať komentár
Zrušiť
Predávajúci môže odmietnuť Tovar vydať, pokiaľ totožnosť zástupcu Kupujúceho vhodným spôsobom neoverí.
Pridať komentár
Zrušiť
Kupujúci je pri prebratí povinný skontrolovať množstvo Tovaru. Pokiaľ zistí nedostatky v množstve Tovaru, je povinný ich vytknúť okamžite pri prebratí, pred podpisom dodacieho listu.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade rozporu medzi údajmi o netto hmotnosti na obaloch Tovaru a hmotnosti Tovaru uvedenej na dodacom liste je rozhodujúci/a
. V takom prípade sú zástupcovia Predávajúceho a Kupujúceho povinní skutočnú hmotnosť na dodacom liste vyznačiť, predtlačený údaj na dodacom liste preškrtnúť a túto zmenu potvrdiť svojimi podpismi.
Pridať komentár
Zrušiť
Pokiaľ nie je v dodacom liste uvedený údaj o vrátených vratných obaloch, má sa za to, že žiadne obaly vrátené neboli.
Pridať komentár
Zrušiť
Údaje o netto hmotnosti dodaného Tovaru, počte dodaných vratných obalov a o počte vrátených vratných obalov potvrdené zástupcami Kupujúceho a Predávajúceho v dodacom liste, sú nesporným podkladom pre vyúčtovanie a fakturáciu kúpnej ceny.
Pridať komentár
Zrušiť
Platobné podmienky
Pridať komentár
Zrušiť
Všetky ceny sa vždy rozumejú v
, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
Pridať komentár
Zrušiť
Predávajúci Kúpnu cenu vyúčtuje faktúrou každú jednotlivú dodávku, a to vždy podľa údajov uvedených na dodacom liste, ktorý potvrdila strana Kupujúceho.
Pridať komentár
Zrušiť
Dátumom zdaniteľného plnenia sa rozumie deň dodania Tovaru.
Pridať komentár
Zrušiť
Faktúra za Tovar musí obsahovať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
Pridať komentár
Zrušiť
K cenám Tovaru a služieb sa účtuje DPH podľa právnych predpisov platných a účinných v deň uskutočneného zdaniteľného plnenia.
Pridať komentár
Zrušiť
Vratné obaly sú fakturované spoločne s Tovarom.
Pridať komentár
Zrušiť
Kupujúci môže počas kalendárneho roku vrátiť rovnaké množstvo a druh vratných obalov, ktoré mu boli dodané. Vrátené obaly sa zaúčtujú formou dobropisu. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci automaticky uskutoční zápočet dobropisovanej čiastky za vrátené obaly s príslušnou časťou pohľadávky za dodanie Tovaru v najbližšej faktúre.
Pridať komentár
Zrušiť
Splatnosť faktúry je
dní a počíta sa vždy od
a to aj v prípade nutnosti vystavenia opravnej alebo novej faktúry.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvná pokuta
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že Predávajúci poruší povinnosť dodať Tovar podľa dohodnutej tolerancie podľa čl. 4.2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške
z dohodnutej kúpnej ceny. Kupujúci v tomto prípade
právo od predmetnej Dielčej kúpnej zmluvy odstúpiť.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že sa Predávajúci dostane do omeškania so splnením povinnosti dodať Tovar, zaväzuje sa Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
z kúpnej ceny za každý deň omeškania až do splnenia povinnosti riadne dodať Tovar.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania so splnením povinnosti zaplatiť kúpnu cenu, zaväzuje sa Predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
z kupnej ceny za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia dlžnej čiastky.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
Pridať komentár
Zrušiť
Záruky, reklamácia a vrátenie Tovaru
Pridať komentár
Zrušiť
Predávajúci vyhlasuje, že dodávaný Tovar je bez právnych vád.
Pridať komentár
Zrušiť
Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný Tovar je v súlade s dielčou kúpnou zmluvou, má požadovanú akosť a vlastnosti (vyhotovenie) v zmysle dielčej kúpnej zmluvy, prípadne akosť a vlastnosti (vyhotovenie), ktoré sa hodia na dohodnutý účel alebo ak tento účel nie je dohodnutý, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa, zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a je dodaný v množstve podľa dielčej kúpnej zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Predávajúci poskytuje na Tovar záruku na akosť v trvaní
, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že výrobca príslušného Tovaru poskytne na Tovar dlhšiu záručnú dobu, poskytne ju aj Predávajúci Kupujúcemu. Túto predĺženú záručnú dobu deklaruje Predávajúci Kupujúcemu písomne na základe požiadavky Kupujúceho.
Pridať komentár
Zrušiť
Za zjavné vady sa považujú najmä:
Pridať komentár
Zrušiť
vady obalu brániace ďalšiemu zamýšľanému použitiu Tovaru.
Pridať komentár
Zrušiť
zjavné senzorické vady.
Pridať komentár
Zrušiť
nezodpovedajúca teplota Tovaru pri dodaní(najmä v prípade dodania Tovaru, ktorý sa rýchlo kazí).
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
S ohľadom na povahu dodávaného Tovaru Zmluvné strany dojednávajú, že Kupujúci je oprávnený reklamovať kvalitatívne vady Tovaru výhradne v nasledujúcich lehotách:
Pridať komentár
Zrušiť
zjavné vady Tovaru musia byť vytknuté
.
Pridať komentár
Zrušiť
Všetky vrátenia Tovaru musia byť Predávajúcemu vopred nahlásené e-mailom alebo telefonicky a to bez zbytočného odkladu po zistení vád.
Pridať komentár
Zrušiť
Vrátený Tovar musí spĺňať nasledujúce náležitosti a musí byť vrátený s nasledujúcimi dokladmi:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Kupujúci berie na vedomie, že žiadny zamestnanec alebo zástupca Predávajúceho nie je oprávnený prevziať vrátený Tovar, ktorý nespĺňa náležitosti vrátenia Tovaru.
Pridať komentár
Zrušiť
V prípade, že vady dodaného Tovaru budú reklamované iným spôsobom, ako spôsobom stanoveným v čl. 7 tejto Zmluvy, má sa za to, že Tovar bol dodaný bez vád.
Pridať komentár
Zrušiť
Trvanie zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva je uzatvorená na dobu
, a to do
.
Pridať komentár
Zrušiť
Chcete automatické predlženie tejto zmluvy?
Pridať komentár
Zrušiť
Automatické predlženie zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
Doba trvania tejto zmluvy sa automaticky predlžuje o ďalších
, pokiaľ aspoň jedna zo strán
na poštovú prepravu a/alebo doručí
, ktoré je uvedené v článku 8 tejto Zmluvy, písomné oznámenie, že trvá na jej predĺžení.
Pridať komentár
Zrušiť
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa dohodli, že úrok z omeškania s úhradou peňažnej pohľadávky vzniknutej podľa tejto Zmluvy predstavuje
% z dlžnej sumy
.
Pridať komentár
Zrušiť
Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať technické pokyny Predávajúceho vo vzťahu k Tovaru a jeho použitiu, a umožniť tak Predávajúcemu kontrolu spoľahlivosti Tovaru.
Pridať komentár
Zrušiť
Kupujúci sa zaväzuje viesť evidenciu reklamácií Tovaru, ktoré uplatnia jeho odberatelia, t.j. tretie osoby, ktoré zakúpili Tovar odoberaný Kupujúcim na základe tejto Zmluvy a ním ďalej distribuovaný. Kupujúci sa zaväzuje informovať Predávajúceho o prijatých reklamáciách a podniknúť všetky kroky, ktoré budú potrebné v súvislosti s účinným upozorňovaním svojich zákazníkov na prípadné riziká týkajúcich sa Tovaru a jeho spoľahlivosti, okrem iného ich vyzvať, aby sa s rizikovým Tovarom dostavili za účelom jeho opravy k Predávajúcemu, alebo v súvislosti s realizáciou opatrenia na stiahnutie Tovaru, ak vznikne taká potreba.
Pridať komentár
Zrušiť
Kupujúci sa zaväzuje informovať Predávajúceho o poznatkoch, sťažnostiach alebo sporoch súvisiacich s Tovarom.
Pridať komentár
Zrušiť
Kupujúci sa zaväzuje, že nebude na Tovar predávať žiadne úpravy s výnimkou takých úprav, ku ktorým dá Predávajúci predchádzajúci súhlas.
Pridať komentár
Zrušiť
Kupujúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré tvorí obchodné či iné tajomstvo Predávajúceho a o ktorých sa zamestnanci Kupujúceho dozvedia pri výkone služby. Táto povinnosť trvá aj po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia
Pridať komentár
Zrušiť
Táto zmluva vylučuje akékoľvek použitie všeobecných obchodných podmienok Zmluvných strán.
Pridať komentár
Zrušiť
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.