Vytvorte si Odovzdávací protokol na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Inštrukcie

  • Ak potrebujete dôkaz o odovzdaní nehnuteľnosti, vozidla alebo akejkoľvek inej veci
  • Často sa používa v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo

Preberací protokol

Tento odovzdávací protokol (ďalej len „Protokol“) bol uzatvorený nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito stranami:
Typ zmluvnej strany:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Odovzdávajúci“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Preberajúci“)
( Odovzdávajúci a Preberajúci ďalej tiež spoločne ako „Strany“ a každý jednotlivo ako „Strana“)
ktoré týmto potvrdzujú nasledovné:
Chcem odovzdať
Vyberte jednu z možností.
1
Definície
Chcem odovzdať
0.1
V tomto odovzdávacom protokole „ Vec “ znamená číslo o výmere m2, nachádzajúci sa na budovy súp. číslo , postavená na parcele registra , parcelné číslo , vo vchode číslo , na ulici v , zapísaný na liste vlastníctva č. , katastrálne územie .
0.2
V tomto odovzdávacom protokole „Zmluva“ znamená uzatvorenú medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim dňa .
2
Odovzdanie
2.1
Strany na základe Zmluvy uzatvorenej medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim týmto protokolom potvrdzujú, že nižšie uvedeného dňa Odovzdávajúci odovzdal Preberajúcemu Vec.
3
Stav meračov
Strany potvrdzujú, že vyššie špecifikovanú Vec Kupujúci preberá s nasledujúcim stavom meračov:
Elektrická energia:
Evidenčné číslo merača: .
Stav: .
Plyn:
Evidenčné číslo merača: .
Stav: .
Voda:
Evidenčné číslo merača: .
Stav: .
4
Vady Veci
4.1
Strany podpisom tohoto protokolu potvrdzujú, že v dobe odovzdania .
Na dôkaz čoho strany pripájajú svoje podpisy:
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.