Vytvorte si Odovzdávací protokol na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Preberací protokol

Tento odovzdávací protokol (ďalej len „Protokol“) bol uzatvorený nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito stranami:
Typ zmluvnej strany:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Odovzdávajúci“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Preberajúci“)
( Odovzdávajúci a Preberajúci ďalej tiež spoločne ako „Strany“ a každý jednotlivo ako „Strana“)
ktoré týmto potvrdzujú nasledovné:
1 Definície
Chcem odovzdať
Chcem odovzdať
0.1 V tomto odovzdávacom protokole „ Vec “ znamená číslo o výmere m2, nachádzajúci sa na budovy súp. číslo , postavená na parcele registra , parcelné číslo , vo vchode číslo , na ulici v , zapísaný na liste vlastníctva č. , katastrálne územie .
0.2 V tomto odovzdávacom protokole „Zmluva“ znamená uzatvorenú medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim dňa .
2 Odovzdanie
2.1 Strany na základe Zmluvy uzatvorenej medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim týmto protokolom potvrdzujú, že nižšie uvedeného dňa Odovzdávajúci odovzdal Preberajúcemu Vec.
3 Stav meračov
Strany potvrdzujú, že vyššie špecifikovanú Vec Kupujúci preberá s nasledujúcim stavom meračov:
Elektrická energia:
Evidenčné číslo merača: .
Stav: .
Plyn:
Evidenčné číslo merača: .
Stav: .
Voda:
Evidenčné číslo merača: .
Stav: .
4 Vady Veci
4.1 Strany podpisom tohoto protokolu potvrdzujú, že v dobe odovzdania .
Na dôkaz čoho strany pripájajú svoje podpisy:
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou

JUDr. Lukáš Polák

JUDr. Lukáš Polák, advokát
29.00 €
  • kontrola vhodnosti výberu právneho dokumentu pre dosiahnutie Vášho cieľa; konzultácia s advokátom - zhodnotenie rizík a ďalšieho postupu;
  • Špecialisti nájdu to najlepšie možné riešenie vašej situácie
  • Revíziu dokumentu obdržíte do druhého pracovného dňa
  • Advokátska kancelária zodpovedá za právnu bezchybnosť dokumentu
  • Advokátska kancelária má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu
  • Platba advokátskej kancelárii prebehne až po úspešnom vybavení prípadu

Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve
zadarmo

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 €

alebo

Aktivujte si za rovnakú cenu mesačné predplatné – ďalšie 4 dokumenty zadarmo, neobmedzené úpravy a možnosť uloženia nastavení

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.