Vytvorte si Nájomnú zmluvu na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Inštrukcie

  • Použite pokiaľ ide o nájom bytu, nebytového priestoru, domu, pozemku, vozidla alebo akejkoľvek inej veci.
  • Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. Naproti tomu je povinnosť nájomcu platiť dohodnuté nájomné.
  • Právnu úpravu nájomnej zmluvy nájdete tu.

Zmluva o krátkodobom nájme izby

Chcem prenajať:

Vyberte jednu z možností.

Chcem prenajať:

Vyberte jednu z možností.

Chcem prenajať izbu/byt:

Náš právny poriadok umožňuje prenajať byt štandardne podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu

Zmluva podľa Občianskeho zákonníka chráni viac nájomcu, zakotvuje dlhšiu výpovednú lehotu a v niektorých prípadoch je nájom ťažšie ukončiť.

Uzatvoriť zmluvu podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu je výhodnejšie pre prenajímateľa. Výpovedná doba ja kratšia a skončenie nájmu je flexibilnejšie.

Náš právny poriadok umožňuje prenajať byt štandardne podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu.

Zmluva podľa Občianskeho zákonníka chráni viac nájomcu, zakotvuje dlhšiu výpovednú lehote a v niektorých prípadoch je nájom ťažšie ukončiť.

Uzatvoriť zmluvu podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu je výhodnejšie pre prenajímateľa. Výpovedná doba ja kratšia a skončenie nájmu je flexibilnejšie.

TÁTO NÁJOMNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Prenajímateľ“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Nájomca“)
( Prenajímateľ a Nájomca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
1
Definícia
1.1
V tejto Zmluve „ Vec “ znamená:
izba v byte číslo , nachádzajúci sa v mesto , na ulici ulica a číslo , na , bytového domu so súpisným číslom , zapísaného na liste vlastníctva číslo , pre katastrálne územie , okres , postaveného na parcele číslo , zapísanej na liste vlastníctva číslo , pre katastrálne územie , okres
1.2
Izba je špecifikovaná v nákrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 1.
2
Opis stavu bytu, príslušenstva a vybavenia bytu
2.1
Byt pozostáva z počet miestností obytnej/obytných miestnosti/í a príslušenstva. Celková výmera podlahovej plochy bytu je m2.
2.2
Príslušenstvom bytu je: WC, kúpeľňa, kuchyňa
2.3
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to: vybavenie
3
Predmet Zmluvy
3.1
Prenajímateľ touto Zmluvou prenecháva Nájomcovi do užívania Vec vrátane všetkých súčastí a príslušenstva a Nájomca sa za to zaväzuje platiť Prenajímateľovi Nájomné (ďalej len „ Nájom “).
3.2
Súčasťou Nájmu je aj príslušenstvo a vybavenie bytu, ktoré je špecifikované v 2 tejto Zmluvy.
3.3
Nájomca má právo v primeranom rozsahu užívať spoločné časti a spoločné zriadenia bytového domu, tj. vnútorné komunikačné priestory, výťahy apod., ak tým neobmedzí ďalších vlastníkov alebo nájomcov.
3.4
Nájomca má právo v primeranom rozsahu užívať aj príslušenstvo bytu a jeho vnútorné vybavenie.
4
Účel nájmu
4.1
Vec je prenajatá za účelom bývania.
4.2
Nájomca je povinný užívať Vec len na tento účel po celý čas trvania Nájmu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Chcete, aby prenajímateľ (alebo niekto ním určený) užíval Vec spolu s nájomcom?
5
Vyhlásenia
5.1
Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Veci.
5.2
Prenajímateľ vyhlasuje, že má plné právo platne prenajať Vec Nájomcovi touto Zmluvou.
5.3
Prenajímateľ vyhlasuje, že Vec
5.4
Nájomca vyhlasuje, že si pred uzavretím tejto Zmluvy Vec prehliadol a zoznámil sa so stavom Veci a v tomto stave Vec do nájmu preberá.
5.5
Nájomca vyhlasuje, že si je vedomý skutočností, že táto Zmluva sa uzatvára podľa zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení neskorších predpisov.
6
Trvanie Zmluvy
6.1
Nájom Veci je dohodnutý na dobu určitú, a to na
6.2
Nájom Veci začína dňa
6.3
Nájom Veci možno na základe dohody Zmluvných strán za rovnakých podmienok predĺžiť najviac na ďalšie dva roky, a to dvakrát.
7
Nájomné
7.1
Nájomca sa zaväzuje platiť Prenajímateľovi za Nájom Veci nájomné vo výške + slovami za každý (ďalej len „ Nájomné “).
7.2
Prenajímateľ právo zvyšovať Nájomné o čiastku .
7.3
V Nájomnom nie sú zahrnuté úhrady za plnenia poskytované s užívaním Veci. Tieto bude Nájomca uhrádzať osobitne podľa čl. 8 tejto Zmluvy.
8
Úhrada za plnenia poskytované s Nájmom
8.1
Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi aj úhradu za plnenia poskytované s Nájmom vo výške + slovami za každý
8.2
Plneniami poskytovanými s Nájmom sú:
8.3
Poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania zabezpečuje a Nájomca sa zaväzuje hradiť náklady za poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania vo výške + slovami za každý kalendárny mesiac.
8.4
Poskytovanie pripojenia na internet zabezpečuje a Nájomca sa zaväzuje hradiť náklady za poskytovanie pripojenia na internet vo výške + slovami za každý kalendárny mesiac.
9
Peňažná zábezpeka (záloha)
9.1
Nájomca sa zaväzuje poskytnúť Prenajímateľovi peňažnú zábezpeku vo výške + slovami (ďalej ako „Záloha“).
9.2
Prenajímateľ má právo použiť Zálohu na pokrytie akejkoľvek škody na Veci spôsobenej Nájomcom alebo tretími osobami, ktorým Nájomca umožnil užívanie Veci a/alebo na úhradu akýchkoľvek finančných záväzkov Nájomcu voči Prenajímateľovi podľa tejto Zmluvy.
9.3
Prenajímateľ je povinný vrátiť Nájomcovi Zálohu pri skončení nájmu Veci. Prenajímateľ má právo započítať si proti Zálohe svoje pohľadávky, ktoré po Nájomcovi vznikli na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením.
10
Platobné podmienky
10.1
Nájomca sa zaväzuje platiť Nájomné najneskôr deň , za ktorý je Nájomné platené.
10.2
Úhrady za plnenia poskytované s Nájmom uvedené v článku 8 tejto Zmluvy sú splatné spolu s Nájomným a budú platené spolu s Nájomným za daný kalendárny mesiac.
10.3
Nájomca Nájomné za prvý mesiac nájmu Veci .
10.4
Nájomca Zálohu na nižšie uvedený bankový účet Prenajímateľa .
10.5
Všetky finančné plnenia platené Prenajímateľovi v hotovosti budú zaplatené na vyššie uvedenej adrese .
10.6
O odovzdaní a prevzatí akéhokoľvek finančného plnenia plateného v hotovosti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací/odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci jeho odovzdanie. Pridať platobnú podmienku
11
Ďalšie práva a povinnosti
11.1
Nájomca je po dobu trvania nájmu povinný zabezpečovať upratovanie spoločných častí domu podľa vnútorného rozpisu.
11.2
Bežnú údržbu Veci a drobné opravy súvisiace s užívaním Veci je povinný vykonať a uhradiť ; pre účely tejto Zmluvy sa bežnou údržbou a drobnými opravami rozumie údržba a oprava Veci, ktoré v jednotlivých prípadoch nepresiahnu čiastku + slovami.
11.3
Spolu s Vecou odovzdáva Prenajímateľ Nájomcovi k užívaniu aj nasledujúce vybavenie: .
12
Prevzatie veci Nájomcom
12.1
Prenajímateľ je povinný odovzdať Vec Nájomcovi podľa odseku tejto Zmluvy.
12.2
Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi spolu s Vecou ks kľúčov k Veci.
12.3
O odovzdaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný Odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Nájomcovi. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stav meračov energií a vody.
13
Odovzdanie Veci späť Prenajímateľovi
13.1
Nájomca je povinný odovzdať Vec Prenajímateľovi najneskôr posledný deň nájmu podľa tejto Zmluvy.
13.2
O odovzdaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný Odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Prenajímateľovi. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stavy meračov energií a vody.
13.3
Nájomca spolu s Vecou odovzdá Prenajímateľovi kľúče od Veci.
13.4
V prípade, že Nájomca neodovzdá Vec Prenajímateľovi späť najneskôr posledný deň trvania nájmu, prenajímateľ má právo do Veci vstúpiť, a to aj v prípade, pokiaľ mu v tom bráni prekážka, Prenajímateľ má najmä právo otvoriť zamknuté dvere, vysťahovať veci Nájomcu a vymeniť zámky vo dverách, k čomu týmto Nájomca Prenajímateľa výslovne oprávňuje.
13.5
Veci Nájomcu, ktoré prenajímateľ vysťahuje z Veci podľa ods. 13.4 tejto Zmluvy, má Prenajímateľ právo na náklady Nájomcu uskladniť a Nájomca sa zaväzuje za toto uskladnenie Vecí Prenajímateľovi nahradiť akékoľvek náklady, ktoré mu tým vzniknú.
13.6
Zmluvné strany týmto zriaďujú záložné právo v prospech Prenajímateľa ku všetkým hnuteľným veciam Nájomcu umiestnených na Veci odo dňa vzniku záložného práva až po jeho zánik k zabezpečeniu všetkých budúcich pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi vyplývajúcich z tejto Zmluvy, hlavne pohľadávok na zaplatenie nájomného a/alebo služieb súvisiacich s nájmom podľa tejto Zmluvy. Záložné právo vzniká prvým dňom omeškania so zaplatením akejkoľvek pohľadávky podľa predchádzajúcej vety a zaniká úplným zaplatením všetkých splatných pohľadávok.
13.7
Zabezpečenie záložným právom podľa ods. 13.6 tejto Zmluvy sa poskytuje pre zabezpečenie pohľadávky do maximálnej súhrnnej výšky + slovami.
13.8
Veci Nájomcu, ku ktorým vznikne Prenajímateľovi záložné právo podľa tohto článku a ktoré má Prenajímateľ v držbe, hlavne ním vysťahované a uskladnené veci Nájomcu, má Prenajímateľ právo speňažiť spôsobom a za podmienok ustanovených zákonom.
14
Zánik nájmu
14.1
Nájom zanikne:
- uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý,
- písomnou dohodou medzi Prenajímateľom a Nájomcom,
- písomnou výpoveďou jednej zo Zmluvných strán za podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo podľa zákona,
- písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
14.2
Prenajímateľ môže vypovedať Nájom, ak:
14.2.1
Nájomca alebo ten, kto s ním v byte žije alebo sa v byte nachádza so súhlasom Nájomcu, napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Prenajímateľa poškodzuje byt alebo jeho zariadenie alebo spoločné časti, spoločné zariadenia domu alebo inak hrubo porušuje dobré mravy alebo domový poriadok v dome, v ktorom sa byt nachádza,
14.2.2
Nájomca riadne a včas nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace,
14.2.3
Nájomca napriek písomnej výzve Prenajímateľa nedoplnil peňažnú zábezpeku do pôvodnej výšky,
14.2.4
Nájomca užíva Vec v rozpore s dohodnutým účelom,
14.3
Nájomca môže vypovedať Nájom, ak:
14.3.1
sa Vec stala nespôsobilá na dohodnuté užívanie a táto skutočnosť nebola spôsobená zavinením Nájomcu alebo osôb s ním žijúcich v byte,
14.3.2
došlo k ukončeniu jeho pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo iného obdobného pomeru,
14.3.3
mu vznikol nárok na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu,
14.4
Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa Nájom uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej Zmluvnej strane doručená výpoveď.
14.5
Prenajímateľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak:
14.5.1
Nájomca napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje povinnosti, ktorých porušenie by inak zakladalo právo Prenajímateľa ukončiť nájomný pomer výpoveďou,
14.6
Nájomca môže odstúpiť od Zmluvy, ak:
14.6.1
Vec nebola odovzdaná v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie,
14.6.2
Prenajímateľ v rozpore so zákonom jednostranne zmenil výšku Nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva.
15
Rozhodné právo
15.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení neskorších predpisov.
16
Záverečné ustanovenia
16.1
V tejto Zmluve, pokiaľ pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle taktiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
16.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
16.3
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce ustanovenia ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
16.4
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
16.5
Táto Zmluva je vyhotovená v rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
16.6
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
16.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
16.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvárajú slobodne, vážne, zrozumiteľne a bez nátlaku.
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.