Vytvorte si Nájomnú zmluvu na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. Naproti tomu je povinnosť nájomcu platiť dohodnuté nájomné.
  • Právnu úpravu nájomnej zmluvy nájdete tu

Nájomná zmluva

Chcem prenajať
Chcem prenajať
TÁTO NÁJOMNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
Pridať osobu k tejto zmluvnej strane
(ďalej ako „Prenajímateľ“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
Pridať osobu k tejto zmluvnej strane
(ďalej ako „Nájomca“)
( Prenajímateľ a Nájomca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
1 Definícia
1.1 V tejto Zmluve „Vec“ znamená:
číslo , o výmere m2, vo vchode číslo , na ulici , nachádzajúci sa na stavby so súpisným číslom zapísanej na liste vlastníctva číslo pre katastrálne územie (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“) postavenej na pozemku - parcela registra , parcelné číslo o výmere druh pozemku zapísaný na liste vlastníctva číslo pre katastrálne územie (ďalej ako „Pozemok“).
2 Vyhlásenie
2.1 Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Veci.
2.2 Prenajímateľ vyhlasuje, že má plné právo platne prenajať Vec Nájomcovi touto Zmluvou.
2.3 Nájomca vyhlasuje, že si pred uzavretím tejto Zmluvy Vec prehliadol a zoznámil sa so stavom Veci a v tomto stave Vec do nájmu preberá.
2.4 Prenajímateľ vyhlasuje, že Vec
3 Predmet Zmluvy
Chcete, aby prenajímateľ (alebo niekto ním určený) užíval Vec spolu s nájomcom?
3.1 Prenajímateľ sa týmto zaväzuje prenechať Nájomcovi Vec vrátane všetkých súčastí a príslušenstva na dočasné užívanie a Nájomca sa zaväzuje platiť za to Prenajímateľovi Nájomné.
3.2 Nájomca berie na vedomie, že bude užívať Vec spolu s ním. Nájomca je teda povinný strpieť obmedzenia v užívaní Veci prameniacej zo skutočnosti, že bude Vec užívať spoločne s ďalšími osobami.
4 Účel nájmu
4.1 Vec je prenajatá
5 Trvanie Zmluvy
5.1 Nájom Veci je dohodnutý na , a to do .
5.2 Nájom Veci začína dňa .
6 Nájomné
6.1 Nájomca sa zaväzuje platiť za nájom Veci nájomné vo výške slovami za každý .
6.2 Prenajímateľ právo zvyšovať Nájomné o čiastku .
6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že čiastka za služby spojené s nájmom Veci nie je súčasťou Nájomného, pričom čiastka za služby spojené s nájmom Veci je dohodnutá nižšie v tejto Zmluve.
7 Služby spojené s nájmom
7.1 Dodávky elektriny zabezpečuje a Nájomca se zaväzuje hradiť náklady za dodávky elektriny vo výške slovami za každý kalendárny mesiac.
7.2 Dodávky vody a odvádzanie odpadových vôd zabezpečuje a Nájomca sa zaväzuje hradiť náklady za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd vo výške slovami za každý kalendárny mesiac.
7.3 Dodávky zemného plynu, , zabezpečuje a Nájomca sa zaväzuje hradiť náklady za dodávky zemného plynu vo výške slovami za každý kalendárny mesiac.
7.4 Služby spojené so spoločnými časťami budovy vrátane údržby, čistenia, osvetlenia a prevádzky zariadení , zabezpečuje Nájomca sa zaväzuje hradiť náklady za služby spojené so spoločnými časťami budovy vo výške slovami za každý kalendárny mesiac.
7.5 Poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania zabezpečuje a Nájomca sa zaväzuje hradiť náklady za poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania vo výške slovami za každý kalendárny mesiac.
7.6 Poskytovanie pripojenia k internetu zabezpečuje a Nájomca sa zaväzuje hradiť náklady za poskytovanie pripojenia k internetu vo výške slovami za každý kalendárny mesiac.
7.7 Prenajímateľ sa zaväzuje doručiť Nájomcovi vyúčtovanie za služby zabezpečované Prenajímateľom v lehote od konca daného kalendárneho roka, najneskôr však v lehote dní od skončenia nájmu Veci.
7.8 Nájomca sa zaväzuje uhradiť Prenajímateľovi všetky nedoplatky za služby zabezpečované Prenajímateľom a zaväzuje sa vrátiť všetky preplatky za služby zabezpečované Prenajímateľom. Nedoplatky a preplatky záloh za služby zabezpečované Prenajímateľom sú splatné v lehote dní od doručenia vyúčtovania za dané služby Nájomcovi.
8 Záloha (kaucia)
8.1 Nájomca sa zaväzuje poskytnúť Prenajímateľovi zálohu (kauciu) vo výške slovami (ďalej ako „Záloha“).
8.2 Prenajímateľ má právo použiť Zálohu na pokrytie akejkoľvek škody na Veci spôsobenej Nájomcom alebo tretími osobami, ktorým Nájomca umožnil užívanie Veci a/alebo na úhradu akýchkoľvek finančných záväzkov Nájomcu voči Prenajímateľovi podľa tejto Zmluvy.
8.3 Prenajímateľ je povinný vrátiť Nájomcovi Zálohu pri skončení nájmu Veci. Prenajímateľ má právo započítať si proti Zálohe svoje pohľadávky, ktoré po Nájomcovi vznikli na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením.
9 Platobné podmienky
9.1 Nájomca sa zaväzuje platiť Nájomné najneskôr deň za ktorý je Nájomné platené.
9.2 Zálohy a/alebo pevná cena za služby uvedené v článku 7 tejto Zmluvy sú splatné spolu s Nájomným a budú platené spolu s Nájomným za daný kalendárny mesiac.
9.3 Nájomné za prvý mesiac nájmu Veci podľa tejto Zmluvy je splatné v hotovosti pri uzavretí tejto Zmluvy. Podpisom tejto Zmluvy Zmluvné strany potvrdzujú predanie a prevzatie daného Nájomného.
9.4 Nájomca Zálohu .
9.5 Všetky finančné plnenia platené Prenajímateľovi v hotovosti budú zaplatené na vyššie uvedenej adrese .
9.6 O odovzdaní a prevzatí akéhokoľvek finančného plnenia plateného v hotovosti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací/odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci jeho odovzdane. Pridať platobnú podmienku
10 Prevzatie veci Nájomcom
10.1 Prenajímateľ je povinný odovzdať Vec Nájomcovi podľa odseku 5.2 tejto Zmluvy.
10.2 Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi spolu s Vecou ks kľúčov k Veci.
10.3 O odovzdaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Nájomcovi. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stav meračov energií a vody.
11 Odovzdanie Veci späť Prenajímateľovi
11.1 Nájomca je povinný odovzdať Vec Prenajímateľovi najneskôr posledný deň nájmu podľa tejto Zmluvy.
11.2 O odovzdaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Prenajímateľovi. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stavy meračov energií a vody.
11.3 Nájomca spolu s Vecou odovzdá Prenajímateľovi kľúče od Veci.
11.4 V prípade, že Nájomca neodovzdá Vec Prenajímateľovi späť najneskôr posledný deň trvania nájmu, prenajímateľ má právo do Veci vstúpiť, a to aj v prípade pokiaľ mu v tom bráni prekážka, Prenajímateľ má najmä právo otvoriť zamknuté dvere, vysťahovať veci Nájomcu a vymeniť zámky vo dverách, k čomu týmto Nájomca Prenajímateľa výslovne oprávňuje.
11.5 Veci Nájomcu, ktoré prenajímateľ vysťahuje z Veci podľa ods. 11.4 tejto Zmluvy má Prenajímateľ právo na náklady Nájomcu uskladniť a Nájomca sa zaväzuje za toto uskladnenie Vecí Prenajímateľovi nahradiť akékoľvek náklady, ktoré mu tým vzniknú.
11.6 Zmluvné strany týmto zriaďujú záložné právo v prospech Prenajímateľa ku všetkým hnuteľným veciam Nájomcu umiestnených, odo dňa vzniku záložného práva až po jeho zánik, na Veci k zabezpečeniu všetkých budúcich pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi prameniacich z tejto Zmluvy, hlavne pohľadávok na zaplatenie nájomného a/alebo služieb súvisiacich s nájmom podľa tejto Zmluvy. Záložné právo vzniká prvým dňom omeškania so zaplatením akejkoľvek pohľadávky podľa predchádzajúcej vety a zaniká úplným zaplatením všetkých splatných pohľadávok.
11.7 Zabezpečenie záložným právom podľa ods. 11.6 tejto Zmluvy sa poskytuje pre zabezpečenie pohľadávky do maximálnej súhrnnej výšky slovami.
11.8 Veci Nájomcu, ku ktorým vznikne Prenajímateľovi záložné právo podľa tohto článku a ktoré má Prenajímateľ v držbe, hlavne ním vysťahované a uskladnené veci Nájomcu, má Prenajímateľ právo speňažiť spôsobom a za podmienok ustanovených zákonom.
12 Skončenie nájmu
12.1 Nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi Prenajímateľom a Nájomcom alebo písomnou výpoveďou. Nájom bytu zanikne tiež uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý.
12.2 Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola Nájomcovi doručená výpoveď.
12.3 Nájomca má právo vypovedať túto Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.
12.4 Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak:
12.4.1 Prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov,
12.4.2 Nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný,
12.4.3 Nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome,
12.4.4 Nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil Nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu Prenajímateľa,
12.4.5 je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať,
12.4.6 Nájomca využíva byt bez súhlasu Prenajímateľa na iné účely ako na bývanie.
12.5 Pre výpoveď z nájmu bytu inak platia ustanovenia § 710 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
12.6 Nájom Veci končí uplynutím výpovednej doby.
13 Spolubývajúci
13.1 V rámci nájmu Veci podľa tejto Zmluvy má Nájomca právo umožniť užívanie Veci nižšie uvedeným (mu) spolubývajúcemu(im):
13.2 Prenajímateľ si týmto vyhradzuje právo udeliť súhlas s prijatím nového člena do Nájomcovej domácnosti za podmienok uvedených v zákone č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Nájomca nemá právo umožniť užívanie Veci tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Prenajímateľa podľa tohto odstavca.
14 Podnájom
14.1 Nájomca právo zriadiť tretej osobe užívacie právo (podnájom) k Veci.
15 Ďalšie práva a povinnosti
15.1 Nájomca je po dobu trvania nájmu povinný zabezpečovať upratovanie spoločných častí domu podľa vnútorného rozpisu.
15.2 Bežnú údržbu Veci a drobné opravy súvisiace s užívaním Veci je povinný vykonať a uhradiť ; pre účely tejto Zmluvy sa bežnou údržbou a drobnými opravami rozumie údržba a oprava Veci, ktoré v jednotlivých prípadoch nepresiahnu čiastku slovami.
15.3 Spolu s Vecou odovzdáva Prenajímateľ Nájomcovi k užívaniu aj nasledujúce vybavenie: .
16 Rozhodné právo
16.1 Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
17 Záverečné ustanovenia
17.1 V tejto Zmluve, pokiaľ pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle taktiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
17.2 Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
17.3 Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce ustanovenia ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
17.4 Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
17.5 Táto Zmluva je vyhotovená v rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
17.6 Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
17.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
17.8 Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvárajú slobodne, vážne, zrozumiteľne a bez nátlaku.
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.