Vytvorte si Licenčnú zmluvu na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Použite ak poskytujete licenciu (právo na užívanie) napr. k softwaru, Vašemu logu, grafickému dielu alebo inému autorskému dielu.
  • Pokiaľ bude autorské dielo vytvorené pre Vás na zakázku, použite Zmluvu o dielo (ktorá obsahuje licenčnú zmluvu) alebo Rámcovú zmluvu o dielo, ak ste stálym dodávateľom alebo objednávateľom.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Licenčná zmluva

TÁTO LICENČNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
Pridať osobu k tejto zmluvnej strane
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
Pridať osobu k tejto zmluvnej strane
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)
( Poskytovateľ a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
1 Definícia
1.1 V tejto Zmluve „Predmet licencie“ znamená popis licencie.
1.2 Predmet licencie je detailne špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
2 Licencia
2.1 Poskytovateľ týmto poskytuje Nadobúdateľovi k Predmetu licencie licenciu, a to , na dobu (ďalej ako „Licencia“).
2.2 Licencia je poskytnutá
2.3 Nadobúdateľ právo udeliť tretím osobám podlicenciu(e) v plnom alebo čiastočnom rozsahu licencie, a to .
2.4 Nadobúdateľ právo celkom alebo čiastočne postúpiť Licenciu ktorejkoľvek tretej osobe a táto tretia osoba neobmedzene ďalej, k čomu týmto Poskytovateľ udeľuje súhlas.
2.5 Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými právami vyplývajúcimi z duševného vlastníctva k poskytnutiu vyššie uvedenej Licencie, vrátane všetkých práv uvedených v tomto článku.
3 Trvanie Zmluvy
3.1 Táto Zmluva je uzatvorená na dobu trvania Licencie podľa čl. 2 tejto Zmluvy.
4 Odmena za Licenciu
4.1 Zmluvné strany sa dohodli , že Poskytovateľ poskytuje Nadobúdateľovi Licenciu .
4.2 Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za Licenciu slovami bez ohľadu na dobu trvania Licencie (ďalej ako „Odmena“).
5 Platobné podmienky
Odmena má byť zaplatená
5.1 Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Odmenu alebo akúkoľvek jej časť na vyššie uvedenej adrese .
5.2 Odmena je splatná .
5.3 O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny. Zaplatením Odmeny a/alebo akejkoľvek jej časti sa rozumie pripísanie celej príslušnej čiastky na bankový účet Poskytovateľa.
6 Zmluvná pokuta
6.1 V prípade, že sa Nadobúdateľ dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa článku 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
7 Výpoveď
7.1 Zmluvné strany právo vypovedať túto Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.
7.2 Výpovedná doba je počet a začína plynúť , v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
7.3 Licencia končí uplynutím výpovednej doby.
8 Odstúpenie od Zmluvy
8.1 Nadobúdateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
8.1.1 Poskytovateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie;
8.1.2 Vyhlásenie Poskytovateľa uvedené v ods. 2.5 tejto Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé.
8.2 Poskytovateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
8.2.1 Nadobúdateľa je v omeškaní so zaplatením Odmeny alebo jej časti dlhšie ako počet dní dní;
8.2.2 Nadobúdateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie;
8.2.3 Nadobúdateľ poruší podmienky Licencie uvedené v čl. 2 tejto Zmluvy.
8.3 Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
8.4 V prípade odstúpenia Zmluvné strany povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia; tým nie je dotknutý nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.
9 Rozhodné právo
9.1 Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov.
10 Záverečné ustanovenia
10.1 V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
10.2 Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
10.3 Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
10.4 Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
10.5 Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
10.6 Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
10.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
10.8 Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.