Vytvorte si Kúpnu zmluvu na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Inštrukcie

  • Použite, ak predávate alebo kupujete vozidlo, nehnuteľnosť alebo akúkoľvek inú vec (konkrétne nastavenie je v zmluve).
  • V prípade, že "kupujete" software, použite Licenčnú zmluvu.
  • Ak si nechávate vytvoriť nejakú vec „na zákazku“, použite Zmluvu o dielo.
  • Spolu so zmluvou sa Vám automaticky vygeneruje aj Odovzdávací protokol.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu

Kúpna zmluva na byt

Chcem previesť
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem previesť
Pridať komentár
Zrušiť
TÁTO KÚPNA ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno a priezvisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné priezvisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalý pobyt:
Pridať komentár
Zrušiť
Štátna príslušnosť:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Predávajúci“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno a priezvisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné priezvisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
Pridať komentár
Zrušiť
Štátna príslušnosť:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Kupujúci“)
Pridať komentár
Zrušiť
(Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Pridať komentár
Zrušiť
1
Definícia
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem previesť
1.1
V tejto Zmluve „Vec“ znamená:
Pridať komentár
Zrušiť
číslo
, vo vchode číslo
, na ulici
, nachádzajúci sa na
stavby so súpisným číslom
, zapísanej na liste vlastníctva číslo
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“), postavenej na pozemku - parcela registra
, parcelné číslo
, o výmere
m2, druh pozemku
, zapísaný na liste vlastníctva číslo
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Pozemok“)
Pridať komentár
Zrušiť
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti
Pridať komentár
Zrušiť
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
1.2
Predávajúci je výlučným vlastníkom Veci, čo znamená, že je vlastníkom bytu v podiele
a spoluvlastníkom podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a spoluvlastníkom podielu na Pozemku o veľkosti _____
Pridať komentár
Zrušiť
2
Predmet Zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
2.1
Predávajúci týmto predáva Kupujúcemu Vec v podieloch podľa článku 1 Zmluvy vrátane všetkých súčastí a príslušenstva a Kupujúci prijíma Vec do svojho vlastníctva a zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu za Vec Kúpnu cenu.
Pridať komentár
Zrušiť
3
Vyhlásenia
Pridať komentár
Zrušiť
3.1
Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
3.2
Predávajúci vyhlasuje, že Vec nie je zaťažená žiadnymi právami tretích osôb, najmä na Veci neviazne žiadne záložné právo s výnimkou zákonného záložného práva podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Pridať komentár
Zrušiť
3.3
Kupujúci vyhlasuje, že si Vec riadne prezrel a oboznámil sa so stavom Veci pred uzavretím tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
4
Popis a rozloha
Pridať komentár
Zrušiť
4.1
Byt pozostáva z
obytnej(ých) miestnosti(í) a príslušenstva.
Pridať komentár
Zrušiť
4.2
Príslušenstvom bytu je
.
Pridať komentár
Zrušiť
4.3
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybvenie, a to
.
Pridať komentár
Zrušiť
4.4
Celková výmera podlahovej plochy bytu je
m2.
Pridať komentár
Zrušiť
5
Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu
Pridať komentár
Zrušiť
5.1
S vlastníctvom Veci je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení Domu.
Pridať komentár
Zrušiť
5.2
Spoločnými časťami Domu sú
.
Pridať komentár
Zrušiť
5.3
Spoločnými zariadeniami Domu sú
.
Pridať komentár
Zrušiť
6
Technický stav domu a bytu/nebytového priestoru
Pridať komentár
Zrušiť
6.1
Predávajúci vyhlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia bytu, jeho príslušenstva, vybavenia, spoločných častí a zariadení Domu, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť. Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámili so stavom bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, so stavom Domu, so stavom spoločných častí a zariadení, ich stav je mu dobre známy.
Pridať komentár
Zrušiť
7
Správa domu
Pridať komentár
Zrušiť
7.1
Predávajúci oboznámil Kupujúceho s tým, že správu Domu zabezpečuje
, ktorým je
.
Pridať komentár
Zrušiť
7.2
Kupujúci bol oboznámený so zmluvou o výkone správy a vyhlasuje, že k tejto zmluve o výkone správy pristupuje.
Pridať komentár
Zrušiť
8
Prechod nebezpečenstva škody
Pridať komentár
Zrušiť
8.1
Nebezpečenstvo škody na Veci prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom
.
Pridať komentár
Zrušiť
9
Kataster nehnuteľností
Pridať komentár
Zrušiť
9.1
Zmluvné strany si sú vedomé skutočnosti, že vlastnícke právo k Veci vzniká až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Pridať komentár
Zrušiť
9.2
Návrh na vklad vlastníckeho práva k Veci v prospech Kupujúceho podá príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru
bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy a Kupujúci je povinný na tento účel poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť, najmä podpísať návrh na vklad.
Pridať komentár
Zrušiť
9.3
V prípade, že príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor zamietne predmetný návrh na vklad alebo preruší vkladové konanie, Zmluvné strany sa zaväzujú znovu uzavrieť túto Zmluvu alebo jej dodatok, či akýkoľvek iný dokument alebo poskytnúť si nevyhnutnú súčinnosť tak, aby podmienky či požiadavky Okresného úradu, katastrálneho odboru na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností boli splnené.
Pridať komentár
Zrušiť
10
Poplatky
Pridať komentár
Zrušiť
10.1
Správny poplatok v súvislosti s prevodom Veci je povinný zaplatiť
.
Pridať komentár
Zrušiť
11
Odstúpenie od Zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
11.1
Kupujúci má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek vyhlásenie Predávajúceho uvedené v článku 3 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
Pridať komentár
Zrušiť
11.2
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Pridať komentár
Zrušiť
12
Vady Veci
Pridať komentár
Zrušiť
12.1
Kupujúci je povinný Vec riadne prezrieť
a oznámiť Predávajúcemu vady Veci a pokiaľ tak neučiní, platí, že Vec nemá žiadne zjavné vady.
Pridať komentár
Zrušiť
12.2
Za oznámenie vád sa považuje aj uvedenie týchto vád v odovzdávacom protokole.
Pridať komentár
Zrušiť
12.3
Ak vada Veci znamená nepodstatné porušenie tejto Zmluvy, Predávajúci je povinný odstrániť vady Veci v lehote
dní od odovzdania vadnej Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
12.4
Ak Predávajúci neodstráni vady vo vyššie uvedenej lehote, má Kupujúci právo odstrániť vady, a to aj prostredníctvom tretej osoby, na náklady Predávajúceho, ktoré sa Predávajúci týmto zaväzuje uhradiť Kupujúcemu.
Pridať komentár
Zrušiť
12.5
Ak vada Veci znamená podstatné porušenie tejto Zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vád dodaním novej Veci bez vád alebo dodaním chýbajúcej Veci, alebo na odstránenie vady opravou Veci, alebo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny, alebo odstúpiť od tejto Zmluvy. Ak Kupujúci neoznámi Predávajúcemu, aké právo zvolil, bez zbytočného odkladu po tom čo vady vytkol u Predávajúceho, má Kupujúci právo, ako by sa jednalo o nepodstatné porušenie tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
13
Zodpovednosť za škodu
Pridať komentár
Zrušiť
14
Kúpna cena
Pridať komentár
Zrušiť
14.1
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Vec sumu
+ slovami
(ďalej ako „Kúpna cena“).
Pridať komentár
Zrušiť
15
Platobné podmienky
Pridať komentár
Zrušiť
Kúpna cena má byť zaplatená
15.1
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Pridať komentár
Zrušiť
15.2
Kúpna cena je splatná
.
Pridať komentár
Zrušiť
15.3
O zaplatení Kúpnej ceny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Kúpnej ceny.
Pridať komentár
Zrušiť
16
Zmluvná pokuta
Pridať komentár
Zrušiť
16.1
V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania so zaplatením Kúpnej ceny alebo jej časti podľa článku 15 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny.
Pridať komentár
Zrušiť
16.2
V prípade, že sa Predávajúci dostane do omeškania s odovzdaním Veci podľa článku tejto Zmluvy, zaväzuje sa Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
% z Kúpnej ceny za každý deň omeškania až do odovzdania Veci.
Pridať komentár
Zrušiť
17
Vyššia moc
Pridať komentár
Zrušiť
17.1
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Pridať komentár
Zrušiť
17.2
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Pridať komentár
Zrušiť
17.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Pridať komentár
Zrušiť
18
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
18.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ust. § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
Pridať komentár
Zrušiť
19
Záverečné ustanovenia
Pridať komentár
Zrušiť
19.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
19.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
19.3
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
19.4
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
19.5
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží
rovnopis tejto Zmluvy a 2 rovnopisy tejto Zmluvy sú určené pre príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor.
Pridať komentár
Zrušiť
19.6
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
19.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda platnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť právoplatnosťou rozhodnutia príslušného Okresného úradu o povolení vkladu.
Pridať komentár
Zrušiť
19.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Pridať komentár
Zrušiť
19.9
Prílohou tejto Zmluvy je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcete k zmluve automaticky vygenerovať aj odovzdávací protokol k veci?
Pridať komentár
Zrušiť

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Názov úradu:
Pridať komentár
Zrušiť
Ulica a číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Mesto a PSČ:
Pridať komentár
Zrušiť
Nižšie uvedený navrhovateľ ako Predávajúci uzavrel dňa
kúpnu zmluvu s Kupujúcim:
Pridať komentár
Zrušiť
Navrhovateľ - účastník konania
Pridať komentár
Zrušiť
Meno: _____ , rod.: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Štátna príslušnosť: _____
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Predávajúci“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Meno: _____ , rod.: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Štátna príslušnosť: _____
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Kupujúci“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
Prílohy:
Pridať komentár
Zrušiť
- Kupná zmluva
Pridať komentár
Zrušiť
- Správny poplatok
Pridať komentár
Zrušiť
Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe predmetnej kúpnej zmluvy je nasledujúca nehnuteľnosť:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
byt číslo _____, vo vchode číslo _____, na ulici _____, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom _____, zapísanej na liste vlastníctva číslo _____, pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“), postavenej na pozemku - parcela registra C, parcelné číslo _____, o výmere _____ m2, druh pozemku _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____, pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Pozemok“)
Pridať komentár
Zrušiť
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____
Pridať komentár
Zrušiť
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti _____
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Na základe predmetnej kúpnej zmluvy Kupujúci nadobúda byt v podiele o veľkosti _____ a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a podiel na Pozemku o veľkosti _____
Pridať komentár
Zrušiť
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby _____ povolil vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v zmysle priloženej Kúpnej zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Navrhovateľ vyhlasuje, že jeho prejav vôle je hodnoverný, dostatočne určitý a zrozumiteľný a zmluvná voľnosť ako i právo nakladať s nehnuteľnosťami nie sú obmedzené.
Pridať komentár
Zrušiť
S úctou
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.