Vytvorte si Dohodu o konkurenčnej doložke na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Ondrej Petrán, Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Vhodné riešenie pre kľúčových zamestnancov, alebo pre obchodných zástupcov či iných zmluvných partnerov, u ktorých hrozí, že Vám vezmú Vaše knoh-how a začnú podnikať alebo ich odovzdajú Vašej konkurencii.
  • Použijete ju na všetky prípady, keď chcete ochrániť svoje podnikanie pred zneužítím skúseností a kontaktov získaných vo Vašej spoločnosti.
  • Buďte obozretný a staroslitvý pri špecifikácii činnosti, pri ktorej zákaz konkurencie vzniká.
  • Dajte si záležať na jasne rozoznateľnom podpise všetkých strán - v prípade sporu môže vzniknúť riziko, že nepreukážete pravosť podpisu druhej strany.
  • Zákonnú úpravu podľa Zákonníka práce týkajúcu sa tejto problematiky nájdete tu.

 

Konkurenčná doložka (dohoda)

TÁTO DOHODA O KONKURENČNEJ DOLOŽKE (ĎALEJ LEN „DOHODA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
Pridať osobu k tejto zmluvnej strane
(ďalej ako „Povinný“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
Přidat osobu k této smluvní straně
(ďalej ako „Oprávnený“)
(Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
1 Predmet zmluvy
Túto dohodu uzatvárate s
Zmluvné strany vyhlasujú, že dňa medzi sebou uzavreli Pracovnú zmluvu (ďalej v texte len ako „Zmluva“).
1.1 Povinný môže popri svojom zamestnaní vykonávanom pre Oprávneného na základe Zmluvy vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti Oprávneného, len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.
1.2 Povinný sa zaväzuje, že sa v čase mesiacov od skončenia účinnosti zmluvy (tj. od skončenia pracovného pomeru) na území (ďalej v texte len „Územie“) zdrží výkonu zárobkovej činnosti, ktorá by bola zhodná s predmetom činnosti Oprávneného alebo ktorá by mala voči nemu súťažnú povahu a Oprávnený sa zaväzuje poskytnúť za to Povinnému primerané peňažné vyrovnanie dohodnuté ďalej v tejto Dohode.
1.3 Povinný má povinnosť zdržať sa na danom Území činnosti voči .
2 Primeranosť konkurenčnej doložky
Bude povinný dostávať finančnú kompenzáciu?
2.1 Zmluvné strany vyhlasujú za nesporné, že konkurenčná doložka uvedená v predchádzajúcom článku Dohody neobmedzuje Povinného viac, než vyžaduje potrebná ochrana Oprávneného a ďalej, že konkurenčná doložka je vzájomne vyvážená, a to najmä vzhľadom na to, že:
2.1.1 Oprávnený oboznámil Povinného so svojim know-how a obchodným tajomstvom;
2.1.2 Oprávnený zoznámil Povinného so svojimi klientmi;
pridat ďalší dôvod
3 Finančná kompenzácia
3.1 Oprávnený sa zaväzuje zaplatiť Povinnému peňažné vyrovnanie vo výške slovami za každý mesiac trvania konkurenčnej doložky uvedenej v ods. 1.2 tejto Dohody (ďalej v texte len ako „Vyrovnanie“).
3.2 Vyrovnanie je splatné , a to ku . dňu mesiaci, za ktorý je Vyrovnanie platené.
3.3 Vyrovnanie bude Povinnému zaplatené bankovým prevodom na bankový účet IBAN , vedený v .
4 Zmluvná pokuta
4.1 V prípade, že Povinný poruší svoju povinnosť špecifikovanú v ods. 1.2 tejto Dohody, zaväzuje sa zaplatiť Oprávnenému Zmluvnú pokutu vo výške slovami.
5 Rozhodné právo
5.1 .
6 Záverečné ustanovenia
6.1 V tejto Dohode, pokiaľ pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle taktiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na výklad tejto Dohody.
6.2 Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Dohody, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Dohody.
6.3 Táto Dohoda predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Dohody a nahrádza všetky predchádzajúce ustanovenia ohľadom predmetu tejto Dohody.
6.4 Táto Dohoda môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
6.5 Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Dohody.
6.6 Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Dohody.
6.7 Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
6.8 Zmluvné strany si túto Dohodu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvárajú slobodne, vážne, zrozumiteľne a bez nátlaku.
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Ondrej Petrán | Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.