Souhlas s poskytnutím osobních údajů

1. Uživatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním Osobních údajů Uživatelem poskytnutých prostřednictvím aplikace Legito správci, kterým je Provozovatel a souhlasí s tím, aby osobní údaje Uživatele byly Provozovatelem, jeho zaměstnancem a/nebo jím pověřeným obchodním partnerem zpracovány a použity. Tento souhlas je udělen na dobu tří (3) let od jeho poskytnutí nebo po dobu existence uživatelského účtu, bude-li uživatelský účet existovat i po uplynutí dvou let.

2. Provozovatelem stanovený účel zpracování Osobních údajů Uživatele je použití Osobních údajů  pro zasílání obchodních sdělení subjektu údajů (Uživateli) prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dále pro marketingové a obchodní potřeby Provozovatele a jeho smluvních partnerů.

3. V případě, že Uživatel přímo a účinně zašle Provozovateli informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Provozovatelem nadále zasílány, Provozovatel je povinen zdržet se zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

4. Uživatel prohlašuje, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a prohlašuje, že všechny Osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

5. Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Provozovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s Provozovatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo obchodního vztahu.

6. Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat elektronickými prostředky (automatizovaně) prostřednictvím počítačových programů, k nimž disponuje užívacími právy (způsob zpracování), zejména prostřednictvím aplikace Legito.

7. Souhlas Uživatele je svobodné a vědomé právní jednání, jehož obsahem je svolení subjektu údajů (Uživatele) se zpracováním Osobních údajů.