Create a Customized Zmluvu o výpožičke

This template was prepared by: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instructions

.

Zmluva o výpožičke

TÁTO ZMLUVA O VÝPOŽIČKE (ĎALEJ V TEXTE LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Požičiavateľ“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Vypožičiavateľ“)
Add Comment
Cancel
(Požičiavateľ a Vypožičiavateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Add Comment
Cancel
1
Definícia
Add Comment
Cancel
Chcem požičať
1.1
V tejto Zmluve „Vec“ znamená
značky
, model
, VIN:
, ŠPZ:
, číslo technického preukazu:
, farba
.
Add Comment
Cancel
2
Predmet zmluvy
Add Comment
Cancel
2.1
Požičiavateľ touto Zmluvou prenecháva Vypožičiavateľovi Vec k bezplatnému užívaniu a Vypožičiavateľovi Vec ako výpôžičku prijíma a zaväzuje sa Požičiavateľovi Vec vrátiť, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Add Comment
Cancel
2.2
Požičiavateľ vypožičiava Vec Vypožičiavateľovi k užívaniu
primerane povahe veci.
Add Comment
Cancel
2.3
Obvyklé náklady spojené s užívaním veci znáša v celom rozsahu Vypožičiavateľ.
Add Comment
Cancel
2.4
Vypožičiavateľ
právo Vec prenechať do užívania tretej osobe.
Add Comment
Cancel
3
Odovzdanie veci
Add Comment
Cancel
3.1
Požičiavateľ odovzdá Vec Vypožičiavateľovi
.
Add Comment
Cancel
3.2
Odovzdanie a prevzatie Veci potvrdzujú Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
3.3
Požičiavateľ pri odovzdaní Veci poučil Vypožičiavateľa, ako správne Vec užívať. Najmä ho poučil o
.
Add Comment
Cancel
4
Vrátenie Veci
Add Comment
Cancel
Vec má byť vrátená
4.1
Vypožičiavateľ sa zaväzuje Vec vrátiť Požičiavateľovi najneskôr dňa
.
Add Comment
Cancel
4.2
Vec bude vrátená v mieste na
Add Comment
Cancel
4.3
Požičiavateľ sa nemôže domáhať predčasného vrátenia Veci. To neplatí, ak Vypožičiavateľ bude Vec užívať v rozpore s touto Zmluvou.
Add Comment
Cancel
5
Zmluvná pokuta
Add Comment
Cancel
5.1
V prípade, že sa Vypožičiavateľ dostane do omeškania s vrátením Veci podľa článku 4 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Požičiavateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každý deň omeškania až do vrátenia Veci.
Add Comment
Cancel
6
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
6.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ust. § 659 a násl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
Add Comment
Cancel
7
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
7.1
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je im zrozumiteľný a zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov osôb oprávnených konať v ich mene alebo v ich zastúpení. Zmluvné strany zároveň týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto zmluvy.
Add Comment
Cancel
7.2
Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
7.3
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Add Comment
Cancel
7.4
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
7.5
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného zmluvnými stranami alebo osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
7.6
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu zmluvnú stranu.
Add Comment
Cancel
7.7
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
7.8
Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanovenia Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka, ako aj ostatnými záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
7.9
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
7.10
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
Add Comment
Cancel
7.11
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
7.12
Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Add Comment
Cancel
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.