Create a customized Zmluvu o výkone funkcie štatutárneho orgánu

This template was prepared by: JUDr. Igor Demčák, Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

  • Zákonnú úpravu tejto zmluvy nájdete tu,
  • Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie spoločnosti alebo písomne všetci spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene,
  • Stanovy akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie môžu určiť, že zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje dozorná rada.

Zmluva o výkone funkcie štatutárneho orgánu

TÁTO ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej spoločne ako „ Štatutárny orgán “)
a
Spoločnosť:
IČO:
Sídlo:
Za ktorú koná:
Telefón:
E-mail:
(ďalej spoločne ako „ Spoločnosť “)
( Štatutárny orgán a Spoločnosť ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
1. Predmet Zmluvy
1.1. Štatutárny orgán sa zaväzuje vykonávať pre Spoločnosť funkciu za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
2. Práva a povinnosti Zmluvných strán
2.1. Štatutárny orgán sa zaväzuje vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy so starostlivosťou riadneho hospodára a lojalitou k Spoločnosti, a to v súlade so záujmami Spoločnosti, so spoločenskou zmluvou (resp. zakladateľskou listinou) , so všetkými právnymi predpismi a záväznými pokynmi valného zhromaždenia Spoločnosti a spôsobom konania zapísaným v obchodnom registri.
2.2. Spoločnosť je povinná poskytnúť Štatutárnemu orgánu všetku potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu výkonu jeho pôsobnosti.
2.3. Štatutárny orgán v rámci výkonu funkcie štatutárneho orgánu Spoločnosti je povinný predovšetkým:
2.3.1. zastupovať Spoločnosť navonok voči tretím osobám vo všetkých ich záležitostiach,
2.3.2. zaisťovať riadne obchodné vedenie Spoločnosti,
2.3.3. zvolávať valné zhromaždenie Spoločnosti a vykonávať ich rozhodnutia, v prípade, že nie sú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi,
2.3.4. zaisťovať riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti vrátane zaistenia vypracovania riadnych a mimoriadnych účtovných závierok Spoločnosti,
2.3.5. riadne hospodáriť s prostriedkami Spoločnosti a chrániť majetok Spoločnosti,
2.3.6. plniť ďalšie povinnosti stanovené príslušnými právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi Spoločnosti.
2.3.7. Pridať ďalšiu povinnosť
3. Zákaz konkurencie
3.1. Štatutárny orgán je povinný dodržiavať zákaz konkurencie podľa ust. § 84 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a je povinný informovať dozornú radu, ak je zriadená, inak valné zhromaždenie Spoločnosti o možnom konflikte jeho záujmov so záujmami Spoločnosti, to isté platí obdobne aj pre možný konflikt záujmov osôb blízkych Štatutárnemu orgánu alebo osôb ním ovládaných.
4. Náklady
4.1. Účelne vynaložené náklady Štatutárneho orgánu, ktoré vzniknú pri plnení povinností vyplývajúcich z výkonu funkcie podľa tejto Zmluvy hradí .
5. Dovolenka
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Štatutárny orgán má právo čerpať dovolenku v celkovej dĺžke počet v každom jednom kalendárnom roku.
5.2. Štatutárny orgán právo na odmenu podľa odst. tejto Zmluvy za dobu čerpania dovolenky.
6. Trvanie a ukončenie Zmluvy
6.1. Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie konateľa Spoločnosti a skončením výkonu uvedenej funkcie v Spoločnosti táto Zmluva bez ďalšieho zaniká.
6.2. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy uvedenej vyššie v tomto článku, môžu Zmluvné strany túto Zmluvu ukončiť iba písomnou dohodou oboch Zmluvných strán; Ukončenie Zmluvy v tomto prípade nemá vplyv na trvanie funkcie Štatutárneho orgánu.
7. Dôvernosť
7.1. Štatutárny orgán sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámi v súvislosti s výkonom funkcie v Spoločnosti, najmä nesprístupní, ani nepoužije (i) žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v akejkoľvek zmluve alebo dohode ktorej zmluvnou stranou je Spoločnosť, (ii) databázu zákazníkov Spoločnosti ani kontakty na nich, (iii) cenovú politiku Spoločnosti, (iv) marketingovú stratégiu Spoločnosti, (v) informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Spoločnosti, (vi) spôsob fungovania závodu Spoločnosti, (vii) strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Spoločnosti (ďalej len „Dôverná informácia“).
7.2. Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 7.1. tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, keď (i) Spoločnosť udelila predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie; (ii) právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu; (iii) takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu výkonu funkcie v Spoločnosti a/alebo keď (iv) je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
7.3. Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
8. Rozhodné právo
8.1. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
9. Záverečné ustanovenia
9.1. V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
9.2. Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
9.3. Táto Zmluva predstavuje dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
9.4. Táto Zmluva môže byť zmenená písomným dodatkom podpísaným všetkými Zmluvnými stranami.
9.5. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
9.6. Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady, ktoré vznikli v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
9.7. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamžiku jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
9.8. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho ju zmluvné strany vlastnoručne podpísali.
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____ _____
I would like my document verified by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Please wait, document is now generating.