Create a Customized Zmluvu o spolupráci na mieru

This template was prepared by: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instructions

  • Použije sa v prípade, že dve osoby alebo spoločnosti chcú vzájomne spolupracovať v určitej záležitosti.
  • Ak chcete dlhodobejšie predávať určitý tovar konkrétnej osobe, môžete použiť Rámcovú kúpnu zmluvu.
  • Ak má jedna osoba pre druhú vykonať určité dielo, môžete použiť Zmluvu o dielo.
  • Ak pre niekoho sústavne poskytujete služby (tzv. paušál), môžete využiť Zmluvu o poskytovaní služieb.
  • Ak potrebujete niečo zariadiť alebo obstarať, môžete použiť Príkaznú (mandátnu) zmluvu.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnancov, pre nich použite Pracovnú zmluvu.

Zmluva o spolupráci

Add Comment
Cancel
TÁTO ZMLUVA O SPOLUPRÁCI (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Zmluvná strana 1“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Zmluvná strana 2“)
Add Comment
Cancel
( Zmluvná strana 1 a Zmluvná strana 2 ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Add Comment
Cancel
Predmet Zmluvy
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany touto Zmluvou upravujú svoje vzájomné práva a povinnosti pri spolupráci Zmluvných strán a zaväzujú sa postupovať pri spolupráci v súlade s touto Zmluvou a s riadnou starostlivosťou a dodržiavať všetky práva a povinnosti stanovené touto zmluvou.
Add Comment
Cancel
Práva a povinnosti Zmluvnej strany 1
Add Comment
Cancel
Zmluvná strana 1
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Práva a povinnosti Zmluvnej strany 2
Add Comment
Cancel
Zmluvná strana 2
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Peňažné plnenia
Add Comment
Cancel
Budú si zmluvné strany vzájomne poskytovať nejaké peňažné plnenia?
sa zaväzuje zaplatiť za
vo výške
+ slovami
.
Add Comment
Cancel
Platobné podmienky
Add Comment
Cancel
Finančné plnenie bude zaplatené danej Zmluvnej strane druhou Zmluvnou stranou na základe vystavenej a doručenej faktúry - daňového dokladu.
Add Comment
Cancel
Splatnosť faktúry bude činiť minimálne
kalendárnych dní.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany majú právo vystavovať faktúry aj v elektronickej podobe.
Add Comment
Cancel
Finančné plnenie bude zaplatené bankovým prevodom na bankový účet danej Zmluvnej strany uvedený na príslušnej faktúre.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Trvanie a ukončenie zmluvy
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu
.
Add Comment
Cancel
Ktorákoľvek strana
.
Tato úprava platí ze zákona.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Zodpovednosť za škodu
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany zodpovedajú za škodu
Jak budou smluvní strany odpovídat za škodu způsobenou druhé smluvní straně při plnění této Smlouvy?
Každá Zmluvná strana celkom zodpovedá druhej Zmluvnej strane za akúkoľvek škodu spôsobenú touto Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane akýmkoľvek porušením povinnosti tejto Zmluvnej strany uvedenej v tejto Zmluve.
Add Comment
Cancel
Odstúpenie od Zmluvy
Add Comment
Cancel
Zmluvná strana 1 má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že :
Add Comment
Cancel
Zmluvná strana 2 je v omeškaní s plnením akejkoľvek svojej povinnosti uvedenej v tejto Zmluve dlhšie ako
dní.
Add Comment
Cancel
Zmluvná strana 2 bola zrušená s likvidáciou.
Add Comment
Cancel
na majetok Zmluvnej strany 2 bol vyhlásený konkurz.
Add Comment
Cancel
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zmluvnej strany 2 bol zamietnutý pre nedostatok majetku.
Add Comment
Cancel
Zmluvnou stranou 2 oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako
dní a Zmluvné strany se nedohodú inak.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Zmluvná strana 2 má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že :
Add Comment
Cancel
Zmluvná strana 1 je v omeškaní s plnením akejkoľvek svojej povinnosti uvedenej v tejto Zmluve dlhšie ako
dní.
Add Comment
Cancel
Zmluvná strana 2 bola zrušená s likvidáciou.
Add Comment
Cancel
na majetok Zmluvnej strany 1 bol vyhlásený konkurz.
Add Comment
Cancel
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zmluvnej strany 1 bol zamietnutý pre nedostatok majetku.
Add Comment
Cancel
Zmluvnou stranou 1 oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako
dní a Zmluvné strany se nedohodú inak.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy aj z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.
Add Comment
Cancel
Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Add Comment
Cancel
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Add Comment
Cancel
Dôvernosť
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia, ani nepoužijú žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije.
Add Comment
Cancel
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Add Comment
Cancel
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany, ani kontakty v nej,
Add Comment
Cancel
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
Add Comment
Cancel
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
Add Comment
Cancel
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
Add Comment
Cancel
spôsob fungovania podniku druhej Zmluvnej strany,
Add Comment
Cancel
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Add Comment
Cancel
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 9.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
Add Comment
Cancel
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
Add Comment
Cancel
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uloží povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
Add Comment
Cancel
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany si týmto vzájomne dávajú súhlas k tomu, aby ju druhá Zmluvná strana uvádzala ako svojho zákazníka.
Add Comment
Cancel
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
Add Comment
Cancel
Zmluvná pokuta
Add Comment
Cancel
V prípade, že Zmluvná strana 1 poruší akúkoľvek svoju povinnosť stanovenú v čl. 2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zmluvnej strane 2 zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
Add Comment
Cancel
V prípade, že Zmluvná strana 2 poruší akúkoľvek svoju povinnosť stanovenú v čl. 3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zmluvnej strane 1 zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
Add Comment
Cancel
V prípade, že ktorákoľvek Zmluvná strana poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 9 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa ktorákoľvek Zmluvná strana dostane do omeškania so zaplatením peňažného plnenia podľa čl. 4 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia dlžnej čiastky.
Add Comment
Cancel
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Vyššia moc
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Add Comment
Cancel
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, , najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
V prípade vzniku povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu vzniká táto povinnosť všetkým osobám, ktoré túto zmluvu uzatvárajú na jednej strane, spoločne a nerozdielne.
Add Comment
Cancel
Pre prípad omeškania s akýmkoľvek peňažným plnením podľa tejto zmluvy, Zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Add Comment
Cancel
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.