Create a Customized Zmluvu o pôžičke na mieru

This template was prepared by: JUDr. Ondrej Petrán, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

  • Použite, pokiaľ si požičiavate peniaze alebo niekomu požičiavate peniaze.
  • Ak ste už niekomu požičali peniaze, ale dlžník nezaplatil včas, môžete použiť Uznanie dlhu.
  • Spolu so zmluvou sa Vám automaticky vygeneruje aj Odovzdávací protokol o odovzdaní peňazí.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Zmluva o pôžičke

Táto zmluva o pôžičke (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená podľa ustanovenia § 657 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito zmluvnými stranami:
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany - veriteľ:
Add Comment
Cancel
Meno a priezvisko:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Veriteľ“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany - dlžník:
Add Comment
Cancel
Meno a priezvisko:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Dlžník“)
Add Comment
Cancel
Chcete, aby ďalšia osoba ručila za splatenie Pôžičky?
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Ručiteľom bude
Add Comment
Cancel
Meno a priezvisko:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Ručiteľ“)
Add Comment
Cancel
( Veriteľ a Dlžník a Ručiteľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom obsahu zmluvy o pôžičke:
Add Comment
Cancel
Predmet Zmluvy
Add Comment
Cancel
Veriteľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi peňažnú pôžičku vo výške
EUR (ďalej ako „Pôžička“) a Dlžník sa zaväzuje Veriteľovi Pôžičku vrátiť, to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Add Comment
Cancel
Odovzdanie Pôžičky
Add Comment
Cancel
Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi Pôžičku
.
Add Comment
Cancel
Prevzatie Pôžičky Dlžníkom potvrdzujú Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Účel
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa dohodli, že Veriteľ poskytuje Dlžníkovi Pôžičku
.
Add Comment
Cancel
Úroky
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa dohodli, že Pôžička sa poskytuje
.
Add Comment
Cancel
Vrátenie Pôžičky
Add Comment
Cancel
Pôžička má byť vrátená
Vyberte jednu z možností.
Dlžník sa zaväzuje vrátiť Veriteľovi pôžičku najneskôr do
na vyššie uvedenej adrese
.
Add Comment
Cancel
O vrátení Pôžičky bude Zmluvnými stranami napísaný a podpísaný osobitný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci vrátanie Pôžičky.
Add Comment
Cancel
Zmluvná pokuta
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa Dlžník dostane do omeškania s vrátením Pôžičky podľa ustanovenia 5.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného vrátenia Pôžičky.
Add Comment
Cancel
Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu
na vyššie uvedenej adrese
.
Add Comment
Cancel
O zaplatení zmluvnej pokuty bude Zmluvnými stranami napísaný a podpísaný osobitný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie zmluvnej pokuty.
Add Comment
Cancel
Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu najneskôr do
dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Veriteľa k zaplateniu zmluvnej pokuty Dlžníkovi.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien.
Add Comment
Cancel
Ručenie
Add Comment
Cancel
Ručiteľ Veriteľovi záväzne vyhlasuje, že ak Dlžník nesplní svoju povinnosť špecifikovanú v odstavci 1.1 vyššie uvedenej Zmluvy (teda povinnosť vrátiť Pôžičku Veriteľovi) vyššie uvedenej Zmluvy (teda zaplatiť Veriteľovi úroky z Pôžičky) a v článku 6 vyššie uvedenej Zmluvy (teda zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu), ani potom, čo ho na to Veriteľ písomne vyzval, potom Ručiteľ bezpodmienečne a v plnej výške uspokojí Veriteľa, teda uhradí (splní) každý vyššie špecifikovaný peňažný záväzok Dlžníka vyplývajúci zo Zmluvy, a to vrátane jeho príslušenstva (pokiaľ vznikne), s ktorého zaplatením sa Dlžník dostane do omeškania.
Add Comment
Cancel
Veriteľ vyslovuje svoj súhlas s ručením Ručiteľa podľa ručiteľského vyhlásenia uvedeného v tejto Zmluve.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jednoznačne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle tiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahrňuje tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvedené iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dojednania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.
Add Comment
Cancel
Na dôkaz čoho zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
Add Comment
Cancel
V
dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Ručiteľ:
Add Comment
Cancel
V
dňa
Add Comment
Cancel
_____________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Ondrej Petrán | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.