Create a customized Zmluvu o pôžičke na mieru

This template was prepared by: JUDr. Ondrej Petrán, Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

  • Použite, pokiaľ si požičiavate peniaze alebo niekomu požičiavate peniaze.
  • Ak ste už niekomu požičali peniaze, ale dlžník nezaplatil včas, môžete použiť Uznanie dlhu
  • Spolu so zmluvou sa Vám automaticky vygeneruje aj Odovzdávací protokol o odovzdaní peňazí.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Zmluva o pôžičke

Táto zmluva o pôžičke (ďalej len "Zmluva") bola uzatvorená nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito zmluvnými stranami:
Typ zmluvnej strany:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „ Veriteľ “)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „ Dlžník “)
Chcete, aby ďalšia osoba ručila za splatenie Pôžičky?
a
Ručiteľom bude
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
(ďalej ako „ Ručiteľ “)
( Veriteľ a Dlžník a Ručiteľ ďalej tiež spoločne ako "Zmluvné strany" a každý jednotlivo ako "Zmluvná strana")
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:
1. Predmet Zmluvy
1.1. Veriteľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi peňažnú pôžičku vo výške EUR (ďalej ako "Pôžička") a Dlžník sa zaväzuje Veriteľovi Pôžičku vrátiť, to všetko za podmienok tejto Zmluvy.
2. Odovzdanie Pôžičky
2.1. Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi Pôžičku .
2.2. Prevzatie Pôžičky Dlžníkom potvrdzujú Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy.
3. Účel
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Veriteľ poskytuje Dlžníkovi Pôžičku .
4. Úroky
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Pôžička sa poskytuje .
5. Vrátenie Pôžičky
Pôžička má byť vrátená
5.1. Dlžník sa zaväzuje vrátiť Veriteľovi pôžičku najneskôr do na vyššie uvedenej adrese .
5.2. O vrátení Pôžičky bude Zmluvnými stranami napísaný a podpísaný osobitný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci vrátanie Pôžičky.
6. Zmluvná pokuta
6.1. V prípade, že sa Dlžník dostane do omeškania s vrátením Pôžičky podľa ustanovenia 5.1. tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného vrátenia Pôžičky.
6.2. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu na vyššie uvedenej adrese .
6.3. O zaplatení zmluvnej pokuty bude Zmluvnými stranami napísaný a podpísaný osobitný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie zmluvnej pokuty.
6.4. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu najneskôr do dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Veriteľa k zaplateniu zmluvnej pokuty Dlžníkovi.
7. Rozhodné právo
7.1. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien.
8. Ručenie
8.1. "Ručiteľ Veriteľovi záväzne vyhlasuje, že ak Dlžník nesplní svoju povinnosť špecifikovanú v odstavci 1.1. vyššie uvedenej Zmluvy (teda povinnosť vrátiť Pôžičku Veriteľovi) vyššie uvedenej Zmluvy (teda zaplatiť Veriteľovi úroky z Pôžičky) a v článku 6. vyššie uvedenej Zmluvy (teda zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu) , ani potom, čo ho na to Veriteľ písomne vyzval, potom Ručiteľ bezpodmienečne a v plnej výške uspokojí Veriteľa, teda uhradí (splní) každý vyššie špecifikovaný peňažný záväzok Dlžníka vyplývajúci zo Zmluvy, a to vrátane jeho príslušenstva (pokiaľ vznikne), s ktorého zaplatením sa Dlžník dostane do omeškania.
8.2. Veriteľ vyslovuje svoj súhlas s ručením Ručiteľa podľa ručiteľského vyhlásenia uvedeného v tejto Zmluve.
9. Záverečné ustanovenia
9.1. V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jednoznačne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle tiež význam význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahrňuje tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvedené iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
9.2. Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
9.3. Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
9.4. Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
9.5. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
9.6. Každá zo Zmluvných strán hradí svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
9.7. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
9.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.
Na dôkaz čoho zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Ručiteľ:
V , dňa
_____________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office
JUDr. Ondrej Petrán | Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Please wait, document is now generating.