Create a Customized zmluvu o postúpení pohľadávky na mieru

This template was prepared by: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instructions

  • použite pokiaľ potrebujete previesť práva k pohľadávke resp. pohľadávkam, ktoré máte voči dlžníkovi
  • právnu úpravu nájdete tu

Zmluva o postúpení pohľadávky

TÁTO ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Postupca“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Postupník“)
Add Comment
Cancel
(Postupca a Postupník ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Add Comment
Cancel
Prehlásenie
Pokiaľ prevádzate veľké množstvo pohľadávok, je vhodné zvoliť možnosť "Priložím ich zoznam do prílohy zmluvy"
Add Comment
Cancel
Kde chcete pohľadávky špecifikovať?
Pokiaľ prevádzate veľké množstvo pohľadávok, je vhodné zvoliť možnosť "Priložím ich zoznam do prílohy zmluvy"
Postupca prehlasuje, že:
Add Comment
Cancel
má voči dlžníkovi -
, nar.
, bytom
. Pohľadávka vznikla z titulu
. Splatnosť pohľadávky je
. Výška pohľadávky predstavuje sumu
+ slovami
. Pohľadávka
zabezpečená, a to
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
ďalej len „Predmet postúpenia.
Add Comment
Cancel
Postupca ďalej prehlasuje, že:
Add Comment
Cancel
predmet postúpenia v zmysle predchádzajúceho odstavca nie je zaťažený záložným alebo iným obdobným právom v prospech tretích osôb.
Add Comment
Cancel
postúpeniu pohľadávky nebráni žiadna právna skutočnosť alebo iné obmedzenie, Postupca je oprávnený neobmedzene disponovať s Predmetom postúpenia a tento Predmet postúpenia nebol akýmkoľvek spôsobom už postúpený a že podľa najlepšej viery Postupcu neexistujú a nebudú existovať žádne započitateľné protipohľadávky dlžníka alebo tretích osôb.
Add Comment
Cancel
postúpenie Pohľadávky nie je vylúčené nakoľko Pohľadávka je postupiteľná, postúpenie nevylučuje dohoda Dlžníka a veriteľa (Postupcu), nejedná sa o pohledávku, ktorá zaniká smrťou alebo ktorej obsah by sa zmenou veriteľa na ťarchu Dlžníka zmenil.
Add Comment
Cancel
ak je potrebný súhlas súdu k postúpeniu pohľadávky v zmysle osobitného zákona (napr. zákon o konkurzu a reštrukturalizácii), tak postupca prohlasuje, že je oprávnený postúpiť túto pohľadávku postupníkovi mimo dražbu na základe súhlasu súdu udeleného na základe tohoto osobitného zákona.
Add Comment
Cancel
Predmet zmluvy
Add Comment
Cancel
Je pohľadávka postúpená bezodplatne?
Postupca postupuje postupníkovi pohľadávku s príslušenstvom v zmysle čl. 1 tejto Zmluvy ako Predmet postúpenia. Postupník tento Predmet postúpenia prijíma a zaväzuje sa za Predmet postúpenia zaplatiť postupcovi sumu
+ slovami
(ďalej len „Cena“).
Add Comment
Cancel
Na postupníka prechádza aj všetko príslušenstvom a všetky práva spojené s Predmetom postúpenia, vrátane zabezpečeovacieho práva.
Add Comment
Cancel
Strany berú na vedomie, že ak je pohľadávka postúpená za odplatu, zodpovedá postupca postupníkovi až do výšky prijatej odplaty s úrokmi za to, že pohľadávka v čase postúpenia existovala, a ručí za jej vymožiteľnosť. To neplatí, pokiaľ postupník vedel, že pohľadávka je budúca, neistá alebo nevymožiteľná. Postupca nezodpovedá za vymožiteľnosť postúpenej pohľadávky, ak sa stala nevymožiteľnou až po postúpení buď okolnosťou nezávislou od vôle postupcu, alebo konaním postupníka tým, že nevymáha pohľadávku bez zbytočného odkladu potom, čo sa stala splatnou alebo odloží splatnosť pohľadávky.
Add Comment
Cancel
Platobné podmienky
Add Comment
Cancel
Cena má byť zaplatená
Postupník sa zaväzuje zaplatiť Postupcovi Cenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Add Comment
Cancel
Cena je splatná
.
Add Comment
Cancel
Odstúpenie od zmluvy
Add Comment
Cancel
Postupník je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek z prehlásení Postupcu v zmysle čl. 1 tejto Zmluvy ukáže nepravdivým.
Add Comment
Cancel
Postupca je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa Postupník dostane do omeškania so zaplatením Ceny viac ako
kalendárnych dní.
Add Comment
Cancel
Odstúpenie od Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté prípadné právo na náhradu škody alebo právo na zaplatenie zmluvných pokút.
Add Comment
Cancel
Zmluvná pokuta
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa Postupník dostane do omeškania so zaplatením Ceny, zaväzuje sa Postupcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Ceny.
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa niektoré z prehlásení Postupcu v zmysle čl. 1 této Smlouvy ukáže ako nepravdivé, je Postupca povinný uhradiť Postupníkovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
, a to za každé jednotlivé nepravdivé prehlásenie.
Add Comment
Cancel
Osobitné ustanovenia
Add Comment
Cancel
Postupca sa zaväzuje vyrozumieť Dlžníka o postúpení pohľadávky najneskôr do
dní od podpisu tejto Zmluvy. Dokiaľ Postupca Dlžníka nevyrozumie alebo dokiaľ Postupník postúpenie pohľadávky Dlžníka nepreukáže, môže sa Dlžník svojej povinnosti zbaviť tým, že splní dlh Postupcovi alebo sa s ním iným spôsobom vyrovná.
Add Comment
Cancel
Postúpenie pohľadávky nemá účinky voči osobe, ktorá dlh zabezpečila záložným právom, ručením alebo inak, dokiaľ ju Postupca o postúpení Pohľadávky nevyrozumie alebo dokiaľ ju Postupník postúpením pohľadávky nepreukáže.
Add Comment
Cancel
Postupník berie na vedomie, že:
Add Comment
Cancel
dlžníkovi zostávajú aj po postúpení pohľadávky zachované námietky proti pohľadávke, ktoré mal v dobe postúpenia.
Add Comment
Cancel
svoje vzájomné pohľadávky voči Postupcovi môže dlžník uplatniť aj voči Postupníkovi,aj keď v dobe postúpenia eště neboli splatné; musí však svoje pohľadávky Postupníkovi oznámiť bez zbytočného odkladu potom, čo sa o postúpení dozvedel.
Add Comment
Cancel
Oznámenie o postúpení pohľadávky a návrh na vstup postupníka do súvisiacih konaní zašle po podpise tejto Zmluvy
.
Add Comment
Cancel
Postupca vydá postupníkovi pri podpise tejto Zmluvy všetky potrebné doklady týkajúce sa pohľadávky a oznámi mu všetko, čo je k uplatneniu pohľadávky potrebné. V prípade potreby sa Postupca zaväzuje poskytnúť Postupníkovi ďalšie požadované doklady a informácie, a to bez zbytočného odkladu po obdržaní žiadosti Postupníka.
Add Comment
Cancel
Ak bude Predmet postúpenia alebo jeho časť zaplatené po uzatvorení tejto Zmluvy Postupcovi, Postupca sa zaväzuje zaplatenú čiastku uhradiť Postupníkovi do 10 dní od jej prijatia Postupcom.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k Predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dojednania ohľadne Predmetu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva môže byť zmenená len a iba písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je dohodnutá slobodne a vážne.
Add Comment
Cancel
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.