Create a Customized Zmluvu o poskytnutí služby na mieru

This template was prepared by: JUDr. Jakub Štefanko, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

  • Ak pre nejakého klienta sústavne poskytujete služby (tzv. paušál). Vhodné najmä pre firmy a živnostníkov (freelanceri, podnikatelia na voľnej nohe), ktorí sú subdodávatlia väčších spoločností.
  • Ak poskytujete službu jednorázovo, použite Zmluvu o dielo.
  • Pre opakované (avšak nie sústavné – na paušál) poskytovanie služieb pre jedného klienta je vhodná Rámcová zmluva o dielo.
  • Ak sa Vám nehodí ani jedna z nich, skúste Zmluvu o spolupráci.
  • Ak potrebujete niečo zariadiť alebo obstarať, môžete použiť Príkaznú (mandátnu) zmluvu.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnancov, pre nich použite Pracovnú zmluvu.
  • Na plnenie zmluvy sa Vám môže hodiť aj Odovzdávací protokol.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Zmluva o poskytovaní služieb

Add Comment
Cancel
TÁTO ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZAVRETÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Klient“)
Add Comment
Cancel
( Poskytovateľ a Klient ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
ZMLUVNÉ STRANY DOJEDNÁVAJÚ NASLEDUJÚCE:
Add Comment
Cancel
Definícia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve termín „Služby“ znamená
.
Add Comment
Cancel
Detailná špecifikácia Služieb je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Predmet Zmluvy
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ sa zaväzuje pravidelne poskytovať Klientovi Služby a Klient sa zaväzuje Poskytovateľovi za poskytnuté Služby zaplatiť Odmenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Add Comment
Cancel
Rozsah poskytovania Služieb
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Klientovi Služby v rozsahu najviac
hodín
.
Add Comment
Cancel
Poskytovanie Služieb, ktoré by znamenalo prekročenie výšky dohodnutého rozsahu, má Poskytovateľ právo odmietnúť.
Add Comment
Cancel
V prípade odmietnutia poskytnutia Služby podľa predchádzajúceho článku sa poskytnutie danej Služby presúva do nasledujúceho dňa pokiaľ Klient neoznámi Poskytovateľovi, že o poskytnutie Služby v takom prípade nemá záujem.
Add Comment
Cancel
Podmienky poskytovania Služieb
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ postupuje pri poskytovaní Služieb samostatne, je však povinný dbať na pokyny Klienta.
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ
povinný upozorniť Klienta na zrejme nesprávny pokyn, a to bez zbytočného odkladu a s jeho plnením počkať až do doby, kým Klient potvrdí Poskytovateľovi, že na splnení pokynu i napriek tomu trvá.
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ
právo požadovať v priebehu poskytovania Služieb primeranú časť náhrady nákladov s prihliadnutím na vynaložené náklady na poskytovanie Služieb.
Add Comment
Cancel
V prípade omeškania Klienta so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia Poskytovateľovi podľa tejto Zmluvy
Poskytovateľ právo prerušiť poskytovanie Služieb do zaplatenia predmetného finančného plnenia.
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ
právo prenechať poskytovanie Služieb tretím osobám (subdodávateľom).
Add Comment
Cancel
V prípade, že Poskytovateľ bude pre riadne poskytovanie Služieb potrebovať informácie od Klienta, má Klient povinnosť poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť (predovšetkým mu oznámiť všetky požadované informácie), a to bez zbytočného odkladu.
Add Comment
Cancel
Klient sa zaväzuje zaistiť Poskytovateľovi a/alebo ním určeným osobám všetky podmienky nevyhnutné pre riadne poskytovanie Služieb, najmä sa Klient zaväzuje zaistiť a/alebo poskytnúť všetky potrebné prístupy.
Add Comment
Cancel
V prípade ak je podstatou poskytovania služieb Poskytovateľom na základe tejto zmluvy autorská činnosť v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon, prípadne ak je výsledkom činnosti Poskytovateľa autorské dielo - počítačový program a databáza, ako aj kartografické diela, ktoré nie sú kolektívnymi dielami, ide v súlade s § 90 autorského zákona o zamestnanecké dielo. Poskytovateľ poskytuje Klientovi súhlas s postúpením práva výkonu autorových majetkových práv j dielu tretej osobe. Odmena je už súčasťou odmeny podľa čl. 5 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Ak vyžaduje poskytnutie služieb podľa tejto Zmluvy, aby Poskytovateľ za Klienta právne konal, udelí Klient Poskytovateľovi plnú moc súčasne s podpisom tejto zmluvy, resp. udelí ju podľa potreby.
Add Comment
Cancel
Odmena
Add Comment
Cancel
Chcem dohodnúť
Klient se zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytovanie Služieb v rozsahu dojednanom v článku 3 tejto Zmluvy fixnú odmenu vo výške
+ slovami
za každý jeden kalendárny
poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy (ďalej ako „Odmena“).
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ má právo na Odmenu v plnej výške aj keď Klient nevyužije plný rozsah Služieb uvedený v článku 3 tejto Zmluvy a nemá právo na navýšenie Odmeny, pokiaľ daný rozsah prekročí.
Add Comment
Cancel
Všetky čiastky uvedené v tejto Zmluve sú uvedené
DPH.
Add Comment
Cancel
Platobné podmienky
Add Comment
Cancel
Odmena je splatná
dňa
za ktorý je Odmena platená.
Add Comment
Cancel
Akékoľvek finančné plnenie pre Poskytovateľa je splatné
v sídle
.
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ má povinnosť vystaviť na Odmenu alebo na iné finančné plnenie podľa tejto Zmluvy riadny daňový doklad - faktúru, ktorej údaje budú zhodné s údajmi uvedenými v tejto Zmluve a takýto daňový doklad (faktúru) doručiť Klientovi.
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ má právo doručiť daňový doklad - faktúru aj v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailovej správy.
Add Comment
Cancel
Zadávanie pokynov Poskytovateľovi
Add Comment
Cancel
Klient bude zadávať pokyny na poskytovanie Služieb Poskytovateľovi jedným z nasledujúcich spôsobov:
Add Comment
Cancel
písomne na adresu
.
Add Comment
Cancel
elektronicky na emailovú adresu
.
Add Comment
Cancel
telefonicky na tel. č.
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Komunikácia s Klientom
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ bude komunikovať s Klientom, predovšetkým zasielať žiadosti a informácie, upozorňovať na nesprávnosť pokynov, prípadne na požiadanie Klienta zasielať správy o vykonávaní služieb a výstupy z vykonaných Služieb, jedným z nasledujúcich spôsobov:
Add Comment
Cancel
písomne na adresu
.
Add Comment
Cancel
elektronicky na emailovú adresu
.
Add Comment
Cancel
telefonicky na tel. č.
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Trvanie a ukončenie Zmluvy
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva je uzavretá na dobu
.
Add Comment
Cancel
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou dobou
, ktorá začína plynúť
, v ktorom je výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Add Comment
Cancel
Zodpovednosť za škodu
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ má zodpovedať za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Poskytovateľ plne zodpovedá Klientovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Poskytovateľom Klientovi akýmkoľvek porušením povinnosti Poskytovateľa uvedenej v tejto Zmluve.
Add Comment
Cancel
Dôvernosť
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije:
Add Comment
Cancel
žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve.
Add Comment
Cancel
databázu zákazníkov Klienta ani kontakty na nich,
Add Comment
Cancel
cenovú politiku Klienta,
Add Comment
Cancel
marketingovú stratégiu Klienta,
Add Comment
Cancel
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Klienta,
Add Comment
Cancel
spôsob fungovania podniku Klienta,
Add Comment
Cancel
strategické rozhodnutie a podnikateľské zámery Klienta.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Add Comment
Cancel
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 11.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
Add Comment
Cancel
Klient udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
Add Comment
Cancel
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
Add Comment
Cancel
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Add Comment
Cancel
Klient týmto dáva Poskytovateľovi súhlas k tomu, aby ho Poskytovateľ uvádzal ako svojho zákazníka.
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Klienta.
Add Comment
Cancel
Zmluvná pokuta
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa Klient dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa čl. 6.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
Add Comment
Cancel
V prípade, že Poskytovateľ poruší svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 11 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jedno porušenie uvedenej povinnosti.
Add Comment
Cancel
Zaplatenie zmluvnej pokuty
nárok druhej Zmluvnej strany na náhradu škody v plnom rozsahu.
Add Comment
Cancel
Odstúpenie od Zmluvy
Add Comment
Cancel
Klient má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ je v omeškaní s poskytnutím Služieb dlhším než
dní.
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Poskytovateľa a/alebo Poskytovateľ vstúpi do reštrukturalizácie.
Add Comment
Cancel
Poskytovateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než
dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.
Add Comment
Cancel
Poskytovateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Add Comment
Cancel
Klient je v omeškaní so zaplatením Odmeny alebo jej časti dlhším než
dní;
Add Comment
Cancel
Klient vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Klienta a/alebo Klient vstúpi do reštrukturalizácie;
Add Comment
Cancel
Klientom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než
dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak;
Add Comment
Cancel
Ktorákoľvek zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy i z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.
Add Comment
Cancel
Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Add Comment
Cancel
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Add Comment
Cancel
Vyššia moc
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa zbavia všetkej zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Add Comment
Cancel
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje splnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
Po dobu trvania vyššej moci sa splnenie záväzku podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce ustanovenia ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady, ktoré vznikli v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamžiku jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nevýhodných podmienok.
Add Comment
Cancel
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Jakub Štefanko | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.