Create a Customized Podnájomnú zmluvu na mieru

This template was prepared by: JUDr. Ondrej Petrán, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

  • Použite ak si prenajímate byt alebo inú vec nie od vlastníka, ale od nájomcu, alebo ak ste nájomcom a chcete byt alebo inú vec prenajať ďalšej osobe.
  • Ak vec alebo jej časť prenajíma priamo vlastník, vytvorte si Nájomnú zmluvu. 
  • Spolu so zmluvou sa Vám automaticky vygeneruje aj Odovzdávací protokol. 

Zmluva o podnájme

Add Comment
Cancel
Chcem dať do podnájmu

Vyberte jednu z možností.

Chcem dať do podnájmu
Add Comment
Cancel
Táto zmluva o podnájme ( ďalej v texte len „Zmluva“) bola uzavretá nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito zmluvnými stranami
Add Comment
Cancel
Typ zmluvej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia
Add Comment
Cancel
Rodné číslo
Add Comment
Cancel
Trvale bytom
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej v texte ako „Prenajímateľ“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvale bytom:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej v texte ako „Podnájomník“)
Add Comment
Cancel
( Prenajímateľ a Podnájomník ďalej v texte spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:
Add Comment
Cancel
Definícia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve „Vec“ znamená:
Add Comment
Cancel
číslo
, vo vchode číslo
, na ulici
zapísaný na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie
, nachádzajúci sa na
stavby so súpisným číslom
zapísanej na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie
(ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“) postavenej na pozemku - parcela registra
, parcelné číslo
o výmere
druh pozemku
zapísaný na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie
(ďalej ako „Pozemok“).
Add Comment
Cancel
Vyhlásenie
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ vyhlasuje, že vlastník Veci udelil súhlas s podnájmom Veci.
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ vyhlasuje, že má plné právo platne prenajať Vec podnájomníkovi.
Add Comment
Cancel
Podnájomník vyhlasuje, že si pred uzavretím tejto Zmluvy Vec prezrel a oboznámil sa so stavom Veci a v tomto stave Vec do podnájmu preberá.
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ vyhlasuje, že Vec
Add Comment
Cancel
Predmet Zmluvy
Add Comment
Cancel
Chcete, aby spolu s podnájomníkom užíval vec spolu s ním niekto iný ním určený

vhodné například pokud má jeden podnikatel pronajatu kancelář a chce ji dále sdílet s ostatními podnikateli

Prenajímateľ sa týmto zaväzuje prenechať podnájomníkovi Vec vrátane všetkých súčastí a príslušenstva na dočasné užívanie a Podnájomník sa zaväzuje platiť za to Prenajímateľovi Nájomné.
Add Comment
Cancel
Podnájomník berie na vedomie, že
bude užívať Vec spolu s ním. Podnájomník je povinný strpieť obmedzenie v užívaní Veci prameniace zo skutočnosti, že bude Vec užívať spoločne s týmito ďalšími osobami.
Add Comment
Cancel
Účel podnájmu
Add Comment
Cancel
Vec je prenajatá
Add Comment
Cancel
Predmetom podnikania v prenajatých priestoroch (Veci) bude
.
Add Comment
Cancel
Trvanie Zmluvy
Add Comment
Cancel
Podnájom Veci je dohodnutý na
, a to do
.
Add Comment
Cancel
Podnájom Veci začína dňa
.
Add Comment
Cancel
Nájomné
Add Comment
Cancel
Podnájomník sa zaväzuje platiť za podnájom Veci nájomné vo výške
+ slovami
za každý
.
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ
právo zvyšovat Nájomné o čiastku
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa dohodli, že suma za služby spojené s podnájmom Veci
súčasťou Nájomného (t.j. čiastky sú súčasťou jednej paušálnej sumy - nájomného), pričom platby za poskytované služby sa teda neúčtujú.
Add Comment
Cancel
Služby súvisiace s podnájmom
Add Comment
Cancel
Dodávky elektriny zabezpečuje
a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za dodávky elektriny
vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Add Comment
Cancel
Dodávky vody a odvádzanie odpadových vôd zabezpečuje
a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd
vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Add Comment
Cancel
Dodávky zemného plynu,
, zaisťuje
a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za dodávky zemného plynu
vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Add Comment
Cancel
Služby spojené so spoločnými časťami budovy vrátane údržby, čistenia, osvetlenie a prevádzky zariadenia
, zaisťuje
Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za služby súvisiace so spoločnými časťami budovy
vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Add Comment
Cancel
Poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania zabezpečuje
a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania
vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Add Comment
Cancel
Poskytovanie pripojenia k internetu zabezpečuje
a Podnájomník sa zaväzuje uhradiť náklady za poskytovanie pripojenia k internetu
vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ sa zaväzuje doručiť podnájomníkovi vyúčtovanie za služby zabezpečované Prenajímateľom v lehote
mesiacov od konca príslušného kalendárneho roka, najneskôr však v lehote
dní od skončenia podnájmu Veci.
Add Comment
Cancel
Podnájomník sa zaväzuje uhradiť Prenajímateľovi všetky nedoplatky za služby zabezpečované Prenajímateľom a Prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť všetky preplatky za služby zabezpečované Prenajímateľom Podnájomníkovi. Nedoplatky a preplatky záloh za služby zabezpečované Prenajímateľom sú splatné v lehote.
dní od doručenia vyúčtovania za dané služby podnájomníkovi.
Add Comment
Cancel
Peňažná zábezpeka (kaucia)
Add Comment
Cancel
Podnájomník sa zaväzuje poskytnúť Prenajímateľovi zábezpeku (kauciu) vo výške
+ slovami
(ďalej v texte ako „Zábezpeka“).
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ má právo použiť Zábezpeku na pokrytie akejkoľvek škody na Veci spôsobenej podnájomníkom alebo tretími osobami, ktorým Podnájomník umožnil užívanie Veci a / alebo na úhradu akýchkoľvek finančných záväzkov Podnájomníka voči Prenajímateľovi podľa tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ je povinný vrátiť podnájomníkovi Zábezpeku pri skončení podnájmu Veci. Prenajímateľ má právo započítať proti Zábezpeke svoje pohľadávky voči podnájomníkovi vzniknuté na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením.
Add Comment
Cancel
Podnájomník má právo na úroky zo Zábezpeky od jej poskytnutia do jej vrátenia alebo spotrebovania vo výške zákonnej sadzby.
Add Comment
Cancel
Platobné podmienky
Add Comment
Cancel
Podnájomník sa zaväzuje platiť Nájomné
najneskôr
den
za ktorý je Nájomné platené.
Add Comment
Cancel
Zálohy a / alebo pevná cena za služby uvedené v článku 7 tejto Zmluvy sú splatné spolu s Nájomným a budú platené spolu s Nájomným za daný kalendárny mesiac.
Add Comment
Cancel
Nájomné za prvý mesiac podnájmu Veci podľa tejto Zmluvy je splatné v hotovosti pri uzatvorení tejto Zmluvy. Podpisom tejto Zmluvy Zmluvné strany potvrdzujú odovzdanie a prevzatie daného Nájomného.
Add Comment
Cancel
Podnájomník
Zábezpeku
.
Add Comment
Cancel
Všetky finančné plnenia platené Prenajímateľovi v hotovosti budú zaplatené na vyššie uvedenej adrese
.
Add Comment
Cancel
O odovzdaní a prevzatí akéhokoľvek finančného plnenia plateného v hotovosti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci jeho odovzdania.
Add Comment
Cancel
Prevzatie Veci Podnájomníkom
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ je povinný odovzdať Vec Podnájomníkovi
podľa odstavca 5.2 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ odovzdá Podnájomníkovi spolu s Vecou
ks kľúčov k Veci.
Add Comment
Cancel
O predaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Podnájomníkom. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stav meračov energií a vody.
Add Comment
Cancel
Odovzdanie Veci späť Prenajímateľovi
Add Comment
Cancel
Podnájomník je povinný odovzdať Vec Prenajímateľovi najneskôr posledný deň podnájmu podľa tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
O odovzdaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Prenajímateľovi. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stavy meračov energií a vody.
Add Comment
Cancel
Podnájomník spolu s vecou odovzdá Prenajímateľovi všetky kľúče k Veci.
Add Comment
Cancel
Ak neodovzdá Podnájomník Vec späť Prenajímateľovi najneskôr posledný deň trvania podnájmu, má Prenajímateľ právo do Veci vstúpiť, a to aj v prípade pokiaľ mu v tom bráni prekážka, najmä má Prenajímateľ právo otvoriť uzamknuté dvere, vysťahovať veci Podnájomníka a vymeniť zámky na dverách, k čomu týmto Podnájomník Prenajímateľovi udeľuje súhlas.
Add Comment
Cancel
Veci Podnájomníka, ktoré Prenajímateľ vysťahuje z veci podľa ods. 11.4 tejto Zmluvy má Prenajímateľ právo na náklady Podnájomníka uskladniť a Podnájomník sa zaväzuje za toto uskladnenie vecí Prenajímateľovi nahradiť všetky náklady, ktoré mu tým vzniknú.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany týmto zriaďujú záložné právo v prospech Prenajímateľa ku všetkým hnuteľným veciam Podnájomníka umiestnených odo dňa vzniku záložného práva až po jeho zánik vo Veci na zabezpečenie všetkých budúcich pohľadávok Prenajímateľa za Podnájom prameniacich z tejto Zmluvy, najmä pohľadávok na zaplatenie nájomného a / alebo služieb súvisiacich s podnájmom podľa tejto zmluvy. Záložné právo vzniká prvým dňom omeškania so zaplatením akejkoľvek pohľadávky podľa predchádzajúcej vety a zaniká úplným zaplatením všetkých splatných pohľadávok.
Add Comment
Cancel
Zabezpečenie záložným právom podľa odseku 11.6 tejto Zmluvy sa poskytuje na zabezpečenie pohľadávky do maximálnej súhrnnej výšky
+ slovami
.
Add Comment
Cancel
Veci Podnájomníka, ku ktorým vznikne Prenajímateľovi záložné právo podľa toho článku a ktoré má Prenajímateľ v držbe, hlavne ním vysťahované a uskladnené veci Podnájomníka, má Prenajímateľ právo speňažiť spôsobom a za podmienok ustanovených zákonom.
Add Comment
Cancel
Výpoveď podnájmu
Add Comment
Cancel
Ak poruší Podnájomník svoju povinnosť závažným spôsobom, má Prenajímateľ právo vypovedať podnájom bez výpovednej doby a požadovať, aby mu Podnájomník bez zbytočného odkladu Vec odovzdal, najneskôr však do jedného mesiaca od skončenia podnájmu.
Add Comment
Cancel
Výpovedná doba je
a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Add Comment
Cancel
Podnájom Veci končí uplynutím výpovednej doby.
Add Comment
Cancel
Podnájom končí spoločne s nájmom Veci. Ak končí nájom Veci, oznámi to Prenajímateľ Podnájomníkovi s uvedením rozhodujúcich skutočností, ktoré sú najmä deň skončenia nájmu Veci a prípadne aj dĺžka výpovednej doby a začiatok jej plynutia.
Add Comment
Cancel
Spolubývajúci
Add Comment
Cancel
V rámci podnájmu Veci podľa tejto Zmluvy má Podnájomník právo umožniť užívanie Veci
nižšie uvedeným (uvedenému) spolubývajúcim (spolubývajúcemu):
Add Comment
Cancel
Meno:
, dátum narodenia:
, trvale bytom
.
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ si týmto vyhradzuje právo udeliť súhlas s prijatím nového člena do Podnájomníkovej domácnosti za podmienok ustanovených v zákone. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Podnájomník nemá právo umožniť užívanie Veci tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu Prenajímateľa podľa tohto odseku.
Add Comment
Cancel
Ďalší podnájom
Add Comment
Cancel
Podnájomník
právo zriadiť tretej osobe užívacie právo (podnájom) k Veci.
Add Comment
Cancel
Ďalšie práva a povinnosti
Add Comment
Cancel
Podnájomník je po dobu trvania podnájmu povinný zabezpečovať upratovanie spoločných častí domu podľa vnútorného rozpisu.
Add Comment
Cancel
Bežnú údržbu Veci a drobné opravy súvisiace s užívaním Veci je povinný vykonať a uhradiť
.
Add Comment
Cancel
Spolu s Vecou odovzdáva Prenajímateľ Podnájomníkovi na užívanie nasledujúce vybavenie:
.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že podnájom Veci podľa tejto Zmluvy
zapísaný v katastri nehnuteľností (ako vo verejnom registri).
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle aj význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa aj iné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto zmluvy.
Add Comment
Cancel
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, týkajúce sa tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva môže byť menená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že je dohodnutá slobodne.
Add Comment
Cancel
Na dôkaz čoho strany pripájajú svoje podpisy
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Ondrej Petrán | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.