Create a Customized Zmluvu o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu

This template was prepared by: JUDr. Ondrej Petrán, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

  •  

Zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu

Táto zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu je uzavretá podľa ustanovenia § 289 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva") nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito zmluvnými stranami:
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany - budúci prevodca:
Add Comment
Cancel
Meno a priezvisko:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „ Budúci prevodca “)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany - budúci nadobúdateľ:
Add Comment
Cancel
Meno a priezvisko:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „ Budúcí nadobúdateľ “)
Add Comment
Cancel
(Budúci prevodca a Budúcí nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom obsahu zmluvy o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu:
Add Comment
Cancel
Definícia
Add Comment
Cancel
Je uzavretie Zmluvy o prevode obchodného podielu viazané na splnenie podmienky ?
V tejto Zmluve.
Add Comment
Cancel
"Podmienka" znamená
;
Add Comment
Cancel
"Zmluva o prevode obchodného podielu" predstavuje Zmluvu o prevode obchodného podielu v spoločnosti, ktorej text tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Predmet zmluvy
Add Comment
Cancel
Kto má právo vyzvať k uzavretiu Zmluvy o prevode obchodného podielu?
Budúci nadobúdateľ má právo písomne vyzvať Budúceho prevodcu k uzavretiu Zmluvy o prevode obchodného podielu v lehote
kalendárnych dní odo dňa, kedy sa Budúci nadobúdateľ dozvedel o splnení Podmienky.
Add Comment
Cancel
Lehota pre Výzvu sa považuje za zachovanú v prípade, že Výzva bude odovzdaná najneskôr posledný deň lehoty prepravcovi (držiteľovi poštovej licencie) k doručeniu.
Add Comment
Cancel
Budúci prevodca je povinný vyhovieť výzve na uzavretie Zmluvy Budúceho nadobúdateľa podľa ods. 2.1 tejto Zmluvy, dostaviť sa v stanovenom termíne k uzavretiu Zmluvy o prevode obchodného podielu a Zmluvu o prevode obchodného podieli uzavrieť.
Add Comment
Cancel
Ďalšie práva a povinnosti
Add Comment
Cancel
Budúci prevodca je povinný po dobu trvania účinnosti tejto Zmluvy, podiel, ktorý je predmetom prevodu podľa Zmluvy o prevode obchodného podielu neprevádzať na tretie osoby, ani ho nezaťažovať žiadnym právom v prospech tretích osôb, najmä záložným právom alebo iným obdobným právom v prospech tretích osôb.
Add Comment
Cancel
Budúci prevodca je povinný konať so starostlivosťou dobrého hospodára a ďalej zabezpečiť akékoľvek právne alebo faktické úkony tak, aby sa neznížila hodnota spoločnosti, v ktorej má podľa Zmluvy o prevode obchodného podielu nadobudnúť Budúci nadobúdateľ daný podiel.
Add Comment
Cancel
Výzva podľa ods. 2.1 tejto Zmluvy bude vyhotovená písomne a musí byť doručená na adresu danej Zmluvnej strany, ktorá je uvedená vyššie v tejto Zmluve.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa dohodli, že miesto, termín a čas uzavretia Zmluvy o prevode obchodného podielu budú určené vo Výzve vyhotovenej podľa ods. 2.1 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sú si povinné bez zbytočného odkladu poskytnúť akúkoľvek potrebnú súčinnosť pri plnení tejto Zmluvy, najmä pri uzatváraní Zmluvy o prevode obchodného podielu.
Add Comment
Cancel
Zánik Zmluvy
Add Comment
Cancel
V prípade, že Podmienka nebude splnená najneskôr do
, majú obe Zmluvné strany právo od tejto Zmluvy odstúpiť.
Add Comment
Cancel
V prípade, že márne uplynie lehota pre výzvu uvedenú v ods.. 2.1 tejto Zmluvy, zaniká táto Zmluva nasledujúcim dňom.
Add Comment
Cancel
Zmluvná pokuta
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa Budúci prevodca aj napriek riadne doručenej Výzve nedostaví k uzavretiu Zmluvy o prevode obchodného podielu v mieste a v čase podľa ods. 3.4 tejto Zmluvy a/alebo sa dostaví, avšak neuzavrie s Budúcim nadobúdateľom Zmluvu o prevode obchodného podielu, Budúci prevodca sa zaväzuje zaplatiť Budúcemu nadobúdateľovi zmluvnú pokutu vo výške.
% z Kúpnej ceny podľa Zmluvy o prevode obchodného podielu za každý deň omeškania až do uzavretia Zmluvy o prevode obchodného podielu.
Add Comment
Cancel
Vyššia moc
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ po nich nebolo možné požadovať, aby neplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Add Comment
Cancel
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ust. § 289 a násl. zákona č. 513/1901 Zb., Obchodného zákonník, v znení neskorších predpisov.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva niečo iné, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvedené iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôžu byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva predstavuje úplnú dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva môže byť menená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva je vyhotovení v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je dohodnutá slobodne.
Add Comment
Cancel
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel

Príloha č. 1 - Zmluva o prevode obchodného podielu

Vzor:
Add Comment
Cancel
Meno: _____
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia: _____
Add Comment
Cancel
Rodné číslo: _____
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko: _____
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Prevodca“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Meno: _____
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia: _____
Add Comment
Cancel
Rodné číslo: _____
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko: _____
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)
Add Comment
Cancel
( Prevodca a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
Definícia
Add Comment
Cancel
Touto zmluvou sa prevádza podiel v
Touto zmluvou sa prevádza
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve.
Add Comment
Cancel
Spoločnost“ znamená obchodná spoločnosť
, IČO:
, so sídlom
.
Add Comment
Cancel
Podiel“ znamená obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti
%, ktorému zodpovedá vklad vo výške
+ slovami
, druh podielu:
.
Add Comment
Cancel
Predmet zmluvy
Add Comment
Cancel
Chcete, aby prevodca pred prevodom obchodného podielu splnil nejaké podmienky?
např. že musí poskytnout dané společnosti nějaké služby, konzultace a podobně. Netýká se povinnosti zaplatit kupní cenu.
Prevodca týmto prevádza na Nadobúdateľa
Podiel a Nadobúdateľ týmto Podiel príjma a zaväzuje sa zaň zaplatiť Kúpnu cenu a zaväzuje sa za to zaplatiť Prevodcovi Kúpnu cenu.
Add Comment
Cancel
Kúpna cena
Add Comment
Cancel
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevodcovi za Podiel sumu
+ slovami
(ďalej ako „Kúpna cena“).
Add Comment
Cancel
Platobné podmienky
Add Comment
Cancel
Kúpna cena má byť zaplatená
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť
.
Add Comment
Cancel
Kúpna cena je splatná
.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú odovzdanie Kúpnej ceny.
Add Comment
Cancel
Odkladacie podmienky
Add Comment
Cancel
Účinnosť prevodu Podielu podľa tejto Zmluvy sa odkladá do okamihu splnenia
nižšie uvedených podmienok:
Add Comment
Cancel
má povinnosť
;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
V prípade, že nebudú splnené povinnosti uvedené v odst. 5.1 tejto Zmluvy najneskôr do
, zaniká táto Zmluva bez ďalšieho od počiatku a Zmluvné strany sú povinné vrátiť si prípadné vzájomne poskytnuté plnenia.
Add Comment
Cancel
Pristúpenie k společenskej zmluve Spoločnosti
Add Comment
Cancel
Nadobúdateľ týmto pristupuje k spoločenskej zmluve Spoločnosti.
Add Comment
Cancel
Dôvernosť
Add Comment
Cancel
Každá Zmluvná strana sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije
Add Comment
Cancel
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Add Comment
Cancel
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany ani kontakty na ne,
Add Comment
Cancel
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
Add Comment
Cancel
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
Add Comment
Cancel
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
Add Comment
Cancel
spôsob fungovania podniku druhej Zmluvnej strany,
Add Comment
Cancel
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
Add Comment
Cancel
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Add Comment
Cancel
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 7.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadu, kedy
Add Comment
Cancel
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Add Comment
Cancel
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uložil povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Add Comment
Cancel
sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nutné pre realizáciu tejto Zmluvy,
Add Comment
Cancel
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Add Comment
Cancel
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v čase ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Add Comment
Cancel
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverná informácia tvorí obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
Add Comment
Cancel
Prehlásenia a záruky Prevodcu
Add Comment
Cancel
Prevodca berie na vedomie, že Nadobúdateľ sa pri uzatváraní tejto Zmluvy spolieha na úplnosť a pravdivosť vyhlásení a záruk v nej obsiahnutých.
Add Comment
Cancel
Prevodca vyhlasuje a zaručuje Nadobúdateľovi, že nasledovné vyhlásenia obsiahnuté v tomto článku sú pravdivé a úplné ku dňu podpísania tejto Zmluvy:
Add Comment
Cancel
Prevodca je vlastníkom prevádzaného obchodného podielu Spoločnosti,
Add Comment
Cancel
Prevádzané obchodné podiely nie sú zaťažené žiadnymi záložnými ani akýmikoľvek inými právami v prospech tretích osôb,
Add Comment
Cancel
Prevod obchodného podielu neodporuje žiadnym dohodám Prevodcu na strane jednej a akejkoľvek tretej osoby na strane druhej, ako ani žiadnym súdnym alebo úradným rozhodnutiam alebo predpisom,
Add Comment
Cancel
Prevodca má potrebnú spôsobilosť, právomoc a oprávnenie uzavrieť túto Zmluvu a plniť záväzky, ktoré z nej vyplývajú,
Add Comment
Cancel
Spoločnosť má plné právo a schopnosť vlastniť majetok a to vrátane nehnuteľného a vykonávať obchodné aktivity súčasne zapísané v obchodnom registri a sledovať ciele stanovené v základnom dokumente Spoločnosti a Prevodca splnil všetky tu uvedené podmienky a požiadavky a má spôsobilosť uzavrieť túto Zmluvu a riadne plniť z nej vyplývajúce záväzky,
Add Comment
Cancel
Spoločnosť nie je v úpadku v zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a úpadok Spoločnosti ani nehrozí.
Add Comment
Cancel
Prevodca ďalej vyhlasuje že:
Add Comment
Cancel
zo strany Spoločnosti nebol podaný na žiadny súd návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie,
Add Comment
Cancel
pred žiadnym súdom neprebieha konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Spoločnosti a žiadny súd nerozhodol o povolení reštrukturalizácie a ani nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku a ani nezrušil konkurz,
Add Comment
Cancel
podľa najlepšieho vedomia Prevodcu nehrozí Spoločnosti žiadne rozhodnutie o začatí konkurzného konania alebo vyhlásenie konkurzu alebo začatie reštrukturalizačného konania alebo povolenie reštrukturalizácie,
Add Comment
Cancel
Spoločnosť, ani žiadny súd nerozhodol o zrušení a likvidácii Spoločnosti,
Add Comment
Cancel
prevádzaný obchodný podiel nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, vrátane práva záložného,
Add Comment
Cancel
účtovníctvo Spoločnosti bolo riadne a dôsledne vypracované v súlade s právnymi predpismi, platnými štandardami, princípmi a postupmi aplikovateľnými v príslušnom roku, a poskytuje pravdivý, úplný a objektívny obraz o aktívach, pasívach, finančných a obchodných pozíciách a neexistujú žiadne skutočné alebo podmienené záväzky Spoločnosti, ktoré by neboli zohľadnené v účtovníctve Spoločnosti, ktoré bude odovzdané Nadobúdateľovi,
Add Comment
Cancel
Spoločnosť ku dňu uzavretia tejto Zmluvy nevystavila žiadnu zmenku, neprijala cudziu zmenku, neavalovala žiadnu zmenku a neindosovala žiadnu zmenku, Spoločnosť (i) neprevzala ručenie, (ii) nezaviazala sa akýmkoľvek iným spôsobom splniť akýkoľvek záväzok tretej osoby,
Add Comment
Cancel
Spoločnosť
majetkové účasti v iných spoločnostiach, družstvách,
Add Comment
Cancel
Spoločnosť
uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu,
Add Comment
Cancel
Prevodca prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy
voči spoločnosti doposiaľ neuplatnený nárok.
Add Comment
Cancel
Všetky informácie a dokumenty poskytnuté Nadobúdateľovi v súvislosti s touto Zmluvou sú úplné, pravdivé a presné a pravdivo odrážajú právny a finančný stav Spoločnosti a neopomínajú nijakú podstatnú skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na rozhodnutie Nadobúdateľa nadobudnúť obchodný podiel Spoločnosti.
Add Comment
Cancel
Prehlásenie nadobúdateľa
Add Comment
Cancel
Nadobúdateľ prehlasuje, že obchodný podiel nadobúda dobrovoľne, a že pristupuje k základnému dokumentu spoločnosti, ktorou bola spoločnosť založená postupom podľa ust. § 115 ods. 3 Obchodného zákonníka.
Add Comment
Cancel
Nadobúdateľ potvrdzuje svojím podpisom, že sa oboznámil so všetkými účtovnými dokladmi spoločnosti.
Add Comment
Cancel
Nadobúdateľ potvrdzuje svojím podpisom, že sa oboznámil s dokladmi týkajúcimi sa založenia Spoločnosti a jej ďalšej existencie.
Add Comment
Cancel
Zmluvná pokuta
Add Comment
Cancel
V prípade, že Zmluvná strana poruší svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 7 tejo Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
Add Comment
Cancel
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov, ako aj zák. č. 230/2003 Z. z. o obchodnom registri v platnom znení.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je im zrozumiteľný a zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov osôb oprávnených konať v ich mene alebo v ich zastúpení. Klient zároveň týmto prehlasuje, že mohol ovplyvniť obsah tejto zmluvy.
Add Comment
Cancel
Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Všetky informácie poskytnuté v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy zmluvné strany považujú za dôverné v zmysle ustanovenia ust. § 271 Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.
Add Comment
Cancel
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán, inak sú akékoľvek zmeny tejto zmluvy neplatné.
Add Comment
Cancel
Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu zmluvnú stranu a jedno vyhotovenie pre spoločnosť a dve vyhotovenia pre registračné účely. Podpis prevodcu a nadobúdateľa je úradne overený.
Add Comment
Cancel
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení, ako aj ostatnými záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Add Comment
Cancel
Podpisy prílohy (nie zmluvy samotnej):
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Ondrej Petrán | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.