Create a customized Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na mieru

This template was prepared by: JUDr. Lenka Csikyová, JUDr. Lenka Csikyová, advokátka

Instructions

  • Použite pokiaľ si potrebujete zabezpečiť v budúcnosti právo kúpiť alebo predať nehnuteľnosť, vozdilo aleboe akékoľvek iné veci alebo práva. Obsahuje aj vzor samotnej kúpnej zmluvy.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

TÁTO ZMLUVA O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ V NIŽŠIE UVEDENÝ DEŇ, MESIAC A ROK MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Budúci predávajúci“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Budúci kupujúci“)
( Budúci predávajúci a Budúci kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY MEDZI SEBOU DOHODLI NASLEDUJÚCU:
1 Definícia
Je uzavretie Kúpnej zmluvy viazané na splnenie podmienky?
1.1 V tejto zmluve:
Podmienka“ znamená popis podmienky;
Kúpna zmluva“ znamená Kúpna zmluva, ktorej text tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľnú súčasť.
2 Predmet zmluvy
Kto má právo vyzvať k uzavretiu kúpnej zmluvy ?
2.1 Budúci kupujúci má právo písomne vyzvať Budúceho predávajúceho na uzaretie Kúpnej zmluvy v lehote počet dní kalendárnych dní odo dňa, kedy sa Budúci kupujúci dozvie o splnení podmienky.
2.2 Lehota na uskutočnenie výzvy sa považuje za zachovanú, ak bude výzva najneskôr v posledný deň lehoty podaná poštovému prepravcovi (držiteľovi poštovej licencie) na doručenie.
2.3 Budúci predávajúci je povinný vyhovieť výzve Budúceho kupujúceho podľa odst. 2.1 tejto Zmluvy, dostaviť sa v stanovenom čase k uzavretiu Kúpnej zmluvy a Kúpnu zmluvu uzavrieť.
3 Ďalšie práva a povinnosti
3.1 Budúci predávajúci je povinný sa po dobu trvania tejto Zmluvy zdržať prevodu veci, ktorá je predmetom Zmluvy v prospech tretej osoby, ako aj nezaťažovať ju žiadnym právom v prospech tretích osôb, predovšetkým záložným právom alebo obdobným právom.
3.2 Výzva podľa odst. 2.1 tejto Zmluvy musí byť uskutočnená písomne a musí byť doručená určenej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že miesto a čas uzavretia Kúpnej zmluvy bude určený vo výzve uskutočnenej podľa odst. 2.1 tejto Zmluvy.
3.4 Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu poskytnúť všetkú potrebnú súčinnosť pri plnení tejto Zmluvy, predovšetkým pri uzatvorení Kúpnej zmluvy.
4 Zánik Zmluvy
4.1 V prípade, ak zmluvná podmienka nebude splnená najneskôr do , majú obe zmluvné strany právo od tejto Zmluvy odstúpiť.
4.2 V prípade, ak márne uplynula lehota na uskutočnenie výzvy ustanovená v odst. 2.1 tejto Zmluvy, zmluva zaniká nasledujúcim dňom po márnom uplynutí lehoty na uskutočnenie výzvy.
4.3 Ak napriek riadne uskutočnenej výzve oprávnenej Zmluvnej strany na uzavretie Zmluvy v dohodnutej lehote nedôjde k uzavretiu Zmluvy, má oprávnená Zmluvná strana právo sa do jedného roka od uplynutia lehoty na uzavretie Zmluvy domáhať sa na súde, aby vyhlásenie vôle povinnej Zmluvnej strany bolo nahradené súdnym rozhodnutím. Márnym uplynutím tejto lehoty, právo na uzavretie Zmluvy zanikne.
5 Zmluvná pokuta
5.1 V prípade, ak sa Budúci predávajúci aj napriek riadne doručenej výzve nedostaví na uzavretie Kúpnej zmluvy v mieste a čase podľa odst. 3.3 tejto Zmluvy a/alebo sa dostaví, avšak neuzavrie s Budúcim kupujúcim Kúpnu zmluvu, zaväzuje sa Budúci predávajúci zaplatiť Budúcemu kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške % z Kúpnej ceny podľa Kúpnej zmluvy za každý deň omeškania až do uzavretia Kúpnej zmluvy.
6 Vyššia moc
6.1 Zmluvné strany sa zbavujú zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy počas trvania vyššej moci za predpokladu, že nebolo možné od nich spravodlivo požadovať, aby nesplneniu povinností z tejto Zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci predišli.
6.2 Na účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považuje každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie záväzkov z tejto Zmluvy a ktorú nebolo možné v čase vzniku tejto Zmluvy predvídať. Za vyššiu moc sa podľa tejto Zmluvy považuje predovšetkým prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, záplavy,vojna, štrajk alebo iná udalosť, ktorá je mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
6.3 Počas pôsobenia vyššej moci a to až do odstránenia následkov vyššej moci nie sú Zmluvné strany povinné plniť záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy.
7 Rozhodné právo
7.1 Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
8 Záverečné ustanovenia
8.1 Ak z kontextu tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam slova v množnom čísle a naopak, a význam slova vyjadrujúci určitý rod rovnako zahŕňa ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané výlučne pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
8.2 Nevymožiteľnosť, či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymožiteľnosť, či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
8.3 Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
8.4 Táto Zmluva môže byť menená písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
8.5 Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch každý s platnosťou orginálu. Každá zmluvná strana obdrží 1 jeden rovnopis.
8.6 Každá zmluvná strana znáša svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy.
8.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
8.8 Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvorená slobodne, vážne, ako aj bez nátlaku.
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJ PODPIS
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____

Príloha č. 1 - Kúpna zmluva

VZOR:
Meno: _____
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Meno:
Dátum narodenia:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Meno:
IČO:
Miesto podnikania:
Firma:
IČO:
Sídlo:
(ďalej spoločne ako „Predávajúci“)
a
Meno: _____
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Meno:
Dátum narodenia:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Meno:
IČO:
Miesto podnikania:
Firma:
IČO:
Sídlo:
(ďalej spoločne ako „Kupujúci“)
( Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „ “)
I would like my document verified by a solicitor’s office
JUDr. Lenka Csikyová | JUDr. Lenka Csikyová, advokátka
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Please wait, document is now generating.