Create a Customized Záložnú zmluvu na mieru

This template was prepared by: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instructions

  • Použite, ak potrebujete zabezpečiť svoju peňažnú alebo nepeňažnú pohľadávku.
  • Ak dlžník nebude plniť, máte právo záloh predať.
  • Ďalšou možnosťou, ako posilnite svoje postavenie voči dlžníkovi, je Uznanie dlhu.
  • Ak chcete pohľadávku súdne vymáhať, odošlite Predžalobnú výzvu a následne podajte Návrh na vydanie platobného rozkazu.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Záložná zmluva

Chcem založiť
Add Comment
Cancel
Chcem založiť
Add Comment
Cancel
TÁTO ZÁLOŽNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno a priezvisko:
Add Comment
Cancel
Rodné priezvisko:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Dlžník“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno a priezvisko:
Add Comment
Cancel
Rodné priezvisko:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Veriteľ“)
Add Comment
Cancel
( Dlžník a Veriteľ ďalej tiež ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:
Add Comment
Cancel
Chcem založiť
Add Comment
Cancel
Definícia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve „Pohľadávka“ znamená povinnosť Dlžníka
, a to do
, ktorá vyplývá z/zo
zo dňa
.
Add Comment
Cancel
Najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa Pohľadávka zabezpečuje je
+ slovami
.
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve „Záloh“ znamená:
Add Comment
Cancel
číslo
, vo vchode číslo
, na ulici
, nachádzajúci sa na
stavby so súpisným číslom
, zapísanej na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie
(ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“) , postavenej na pozemku - parcela registra
, parcelné číslo:
, druh pozemku:
o výmere
m2, zapísaný na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie
(ďalej ako „Pozemok“),
Add Comment
Cancel
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Stavby o veľkosti
, zapísaný na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie
,
Add Comment
Cancel
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti
, zapísaný na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie
pridať pozemok
Add Comment
Cancel
Vyhlásenia
Add Comment
Cancel
Dlžník vyhlasuje, že je vlastníkom Zálohu a má právo zriadiť touto Zmluvou záložné právo k Zálohu.
Add Comment
Cancel
Dlžník vyhlasuje, že Záloh je prevoditeľný.
Add Comment
Cancel
Veriteľ vyhlasuje, že záložné právo zriadené Dlžníkom vo svoj prospech k Zálohu podľa tejto Zmluvy prijíma. Pridať ďalšie vyhlásenie
Add Comment
Cancel
Predmet Zmluvy
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany touto Zmluvou zriaďujú k Zálohu záložné právo v prospech Veriteľa, a to za účelom zabezpečenia riadneho a včasného splnenia Pohľadávky.
Add Comment
Cancel
Záložné právo na základe tejto Zmluvy slúži na zabezpečenie Pohľadávky a jej príslušenstva tým, že Veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia Pohľadávky z predmetu záložného práva, ktorým je Záloh, ak Pohľadávka nie je riadne a včas splnená.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa dohodli, že záložné právo podľa tejto Zmluvy zabezpečuje aj zmluvnú pokutu, ktorá sa vzťahuje na Pohľadávku.
Add Comment
Cancel
Dlžník je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by znížil hodnotu Zálohu.
Add Comment
Cancel
Vznik záložného práva
Add Comment
Cancel
Záložné právo k Zálohu vzniká
.
Add Comment
Cancel
Dlžník je povinný odovzdať Záloh Veriteľovi
Zmluvné strany potvrdzujú odovzdanie a prevzatie Zálohu podpisom tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany berú na vedomie, že takto vzniknuté záložné právo môže byť kedykoľvek registrované v Notárskom centrálnom registri záložných práv.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany berú na vedomie, že záložné právo k Zálohu vzniká až vkladom záložného práva do katastra nehnuteľností.
Add Comment
Cancel
Návrh na vklad záložného práva k Zálohu podá na príslušnom Okresnom úrade, odbore katastrálnom,
bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy a Dlžník je povinný mu za tým účelom poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.
Add Comment
Cancel
V prípade, že príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny, rozhodne inak, ako povolením vkladu, sú Zmluvné strany povinné poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť (uzavrieť dodatok k tejto Zmluve alebo uskutočniť akýkoľvek iný katastrom požadovaný úkon) tak, aby bol vklad záložného práva na základe tejto Zmluvy úspešne povolený.
Add Comment
Cancel
Správny poplatok spojený s podaním návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností na základe tejto Zmluvy bude znášať
.
Add Comment
Cancel
Výkon záložného práva
Add Comment
Cancel
Ak Pohľadávka zabezpečená záložným právom na základe tejto Zmluvy nebude riadne a včas splnená, môže Veriteľ začať výkon záložného práva.
Add Comment
Cancel
V rámci výkonu záložného práva sa Veriteľ môže uspokojiť niektorým z ďalej uvedených spôsobov:
Add Comment
Cancel
predajom Zálohu na dražbe podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov,
Add Comment
Cancel
núteným predajom Zálohu podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov,
Add Comment
Cancel
priamym predajom Zálohu tretej osobe Veriteľom, ktorým je prevod vlastníckeho práva k Zálohu na tretiu osobu, pri ktorom Veriteľ koná v mene Dlžníka.
Add Comment
Cancel
Začatie výkonu záložného práva je Veriteľ povinný písomne oznámiť Dlžníkovi. V písomnom oznámení o začatí výkonu záložného práva Veriteľ uvedie spôsob, akým sa uspokojí alebo sa bude domáhať uspokojenia zo Zálohu.
Add Comment
Cancel
Veriteľ je povinný jedno vyhotovenie oznámenia o začatí výkonu záložného práva zaslať príslušnému okresnému úradu (katastrálny odbor), ktorý začatie výkonu záložného práva vyznačí v katastri nehnuteľností.
Add Comment
Cancel
Pri výkone záložného práva koná Veriteľ v mene Dlžníka.
Add Comment
Cancel
Dlžník je povinný strpieť výkon záložného práva a je povinný poskytnúť Veriteľovi súčinnosť potrebnú na výkon záložného práva.
Add Comment
Cancel
Veriteľ je povinný informovať Dlžníka o priebehu výkonu záložného práva, najmä o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na cenu Zálohu pri jeho predaji.
Add Comment
Cancel
Predaj Zálohu
Add Comment
Cancel
Predať Záloh spôsobom určeným v tejto Zmluve alebo na dražbe môže Veriteľ najskôr po uplynutí 30 dní odo dňa oznámenia o začatí výkonu záložného práva Dlžníkovi. Ak je záložné právo registrované v Notárskom centrálnom registri záložných práv a deň registrácie začatia výkonu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv je neskorší, ako deň oznámenia o začatí výkonu záložného práva Dlžníkovi, 30-dňová lehota začína plynúť odo dňa registrácie začatia výkonu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa môžu po oznámení o začatí výkonu záložného práva dohodnúť, že Veriteľ je oprávnený predať Záloh spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve alebo na dražbe aj pred uplynutím 30 - dňovej lehoty.
Add Comment
Cancel
V prípade predaja Zálohu iným spôsobom ako na dražbe, je Veriteľ povinný pri predaji Zálohu postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby Záloh predal za cenu, za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný predmet zvyčajne predáva za porovnateľných podmienok v čase a mieste predaja Zálohu.
Add Comment
Cancel
Veriteľ je povinný podať Dlžníkovi písomnú správu o výkone záložného práva bez zbytočného odkladu po predaji Zálohu, v ktorej uvedie najmä údaje o predaji Zálohu, hodnote výťažku z predaja Zálohu, o nákladoch vynaložených na vykonanie záložného práva a o použití výťažku z predaja Zálohu. Náklady vynaložené v súvislosti s výkonom záložného práva je Veriteľ povinný preukázať.
Add Comment
Cancel
Ak výťažok z predaja Zálohu prevyšuje zabezpečenú Pohľadávku, Veriteľ je povinný vydať Dlžníkovi bez zbytočného odkladu hodnotu výťažku z predaja, ktorá prevyšuje zabezpečenú Pohľadávku po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom záložného práva.
Add Comment
Cancel
Zánik záložného práva
Add Comment
Cancel
Záložné právo zriadené touto Zmluvou zaniká, ak nastane niektorá z nasledujúcich skutočností:
Add Comment
Cancel
zaniknú všetky zabezpečené pohľadávky uvedené v tejto Zmluve,
Add Comment
Cancel
Veriteľ sa písomne vzdá záložného práva,
Add Comment
Cancel
nastanú iné skutočnosti, s ktorými všeobecne záväzný právny predpis (najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zmien) spája zánik záložného práva.
Add Comment
Cancel
Ak je záložné právo na základe tejto Zmluvy registrované v Notárskom centrálnom registri záložných práv, po zániku záložného práva sa vykoná výmaz záložného práva z tohto registra. Po zániku záložného práva sa vykoná výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností.
Add Comment
Cancel
Žiadosť o výmaz záložného práva je povinný podať Veriteľ bez zbytočného odkladu po zániku záložného práva. Žiadosť o výmaz záložného práva je oprávnený podať aj Dlžník spolu s písomným potvrdením o splnení zabezpečenej Pohľadávky alebo inou listinou preukazujúcou zánik záložného práva vystavenou Veriteľom.
Add Comment
Cancel
Ak sa v dobe zániku záložného práva Záloh nachádza u Veriteľa, Veriteľ je povinný vrátiť Záloh Dlžníkovi, a to bez zbytočného odkladu po zániku záložného práva. O vrátení Zálohu Dlžníkovi bude Zmluvnými stranami napísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci vrátenie Zálohu Dlžníkovi.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve, ak z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle tiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahrňuje tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis a 2 rovnopisy sú určené pre zápis záložného práva do katastra nehnuteľností.
Add Comment
Cancel
Každá zo Zmluvných strán hradí svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Na dôkaz čoho zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Chcete ku zmluve automaticky vygenerovať aj odovzdávací protokol k veci?
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.