Create a customized Výpoveď na mieru

This template was prepared by: JUDr. Jakub Štefanko, Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

  • Použite na všetky prípady, kedy chcete ukončiť akúkoľvek zmluvu alebo dohodu s výnimkou pracovnej zmluvy.
  • Pokiaľ sa namiesto ukončenia zmluvy výpoveďou chcete dohodnúť na ukončení zmluvy, použite Dohodu o ukončení zmluvy.

Výpoveď

Meno adresáta:
Ulica a č.:
Mesto a PSČ:
V , dňa
Vec: Výpoveď
, dátum narodenia , bytom , týmto vypovedá , ktorú s vami uzavrel dňa (ďalej ako „Zmluva“).
Táto výpoveď Zmluvy je daná
Účinnosť Zmluvy končí uplynutím výpovednej doby.
S pozdravom
______________________________
_____
Prevzatie výpovede
Táto výpoveď bola doručená (odovzdaná) dňa .
V , dňa
___________________________
MENO (paličkovým písmom):
I would like my document verified by a solicitor’s office
JUDr. Jakub Štefanko | Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Please wait, document is now generating.