Create a customized Výpoveď na mieru

51671

Users trust us

Prepared by specialist
Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Guarantee  Up-to-date
1

Customization

2

Summary

3

Generated document

Hide un-changeable paragraphs.

Výpoveď

Meno adresáta: .
Ulica a č.: .
Mesto a PSČ: .
V , dňa
DD.MM.RRRR
.
Vec: Výpoveď
, dátum narodenia
DD.MM.RRRR
, bytom , týmto vypovedá , ktorú s vami uzavrel dňa
DD.MM.RRRR
(ďalej ako „Zmluva“).
Táto výpoveď Zmluvy je daná .
Účinnosť Zmluvy končí uplynutím výpovednej doby.
S pozdravom.
______________________________.
_____.
Prevzatie výpovede
Táto výpoveď bola doručená (odovzdaná) dňa
DD.MM.RRRR
.
V , dňa
DD.MM.RRRR
.
___________________________.
MENO (paličkovým písmom):

E-mail my contract to in PDF and Word

You can create this contract for only 6.9 EUR or activate monthly membership for the same price. The membership includes 5 documents per month with all future changes for free.

Submit voucher

This is premium feature. Available for premium users only. Create premium account.

This legal document has been drawn up by

JUDr. Jakub Štefanko
Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Registration ID no. 7234

„Zameriavam sa na odvetvie občianskeho a pracovného práva.“

Lawyer’s hint

  • Použite na všetky prípady, kedy chcete ukončiť akúkoľvek zmluvu alebo dohodu s výnimkou pracovnej zmluvy.
  • Pokiaľ sa namiesto ukončenia zmluvy výpoveďou chcete dohodnúť na ukončení zmluvy, použite Dohodu o ukončení zmluvy
Don’t have time to finish it now?

We will save this document Výpoveď. Just give us your email address and we will take care of the rest!

We want to improve Legito for you. Thank you very much for your help!

This website uses cookies. Continuing browsing or clicking "I Agree" you consent to the use of cookies. More information