Create a Customized Vyhlásenie správcu vkladu na mieru

This template was prepared by: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instructions

Spoločník, ktorý spláca vklad je
Add Comment
Cancel

Vyhlásenie správcu vkladu

Add Comment
Cancel
Podpísaný
, narodený
, rodné číslo
, trvalý pobyt
, ako osoba poverená správou vkladov v zmysle
, spoločnosti
, so sídlom
(ďalej len „Spoločnosť“), týmto podľa § 60 ods. 4 Obchodného zákonníka
Add Comment
Cancel
vyhlasujem, že
Add Comment
Cancel
spoločník
, rodné číslo
,narodený
, trvalý pobyt
splatil svoj peňažný vklad do základného imania Spoločnosti vo výške
+ slovami
, čím došlo k splateniu jeho vkladu v rozsahu
%, pred podaním návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra.
Add Comment
Cancel
V dôsledku splatenia vkladu došlo k splateniu základného imania Spoločnosti v sume
+ slovami
, t. j. v rozsahu
%. Správca vkladu sa zaväzuje, že po vzniku spoločnosti odovzdá vklady Spoločnosti.
Add Comment
Cancel
V ________________________, dňa
Add Comment
Cancel
_____ - správca vkladu
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.