Create a customized Uznanie dlhu a Dohodu o splátkovom kalendári na mieru

This template was prepared by: JUDr. Ondrej Petrán, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

  • Použijete pokiaľ potrebujete od dlžníka uznať jeho dlh a tým si zaistiť lepšiu pozíciu pri jeho vymáhaní. Obsahuje aj možnosť dohodnúť si splátkový kalendár.
  • Pokiaľ potrebujete zaistiť svoje peňažné alebo nepeňažné pohľadávky ešte lepšie, použite Záložnú zmluvu.
  • Pokiaľ chcete svoju pohľadávku súdne vymáhať, odošlite Predžalobnú výzvu a následne podajte Návrh na vydanie platobného rozkazu.

 

Uznanie dlhu a dohoda o splátkovom kalendári

Dlžník,
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Telefón:
E-mail:
(ďalej v texte len ako Dlžník“)
týmto v súlade s ustanovením § 558 zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v účinnom znení, uznáva čo do dôvodu a výšky svoj nižšie uvedený dlh voči veriteľovi
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Telefón:
E-mail:
(ďalej v texte len ako „Veriteľ“)
Dlh vznikol
, ktorý vznikol Dlžníkovi v dôsledku nezaplatenia nájomného na adrese , ktorý vznikol na základe názov zmluvy uzavretú medzi Dlžníkom a Veriteľom dňa .
, a to na nezaplatenom nájomnom za mesiac roku vo výške slovami.
a na službách spojených s užíváním uvedené věci za měsíc január roku _____ v celkové výši slovami.
(ďalej v texte len „Dlh“).
Chcete si dohodnúť splátkový kalendár?
Vyberte jednu z možností.
Splatenie
Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi Dlh v splátkach, a to nasledovne:
Pokiaľ sa Dlžník dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek vyššie uvedenej splátky, ktoré bude dlhšie ako počet dní dní, stáva sa nasledujúcim dňom omeškania splatný cely nezaplatený Dlh.
Dlžník sa zaväzuje zaplatiť všetky vyššie uvedené splátky na vyššie uvedenej adrese .
V , dňa
_____________________________________
_____
S vyššie uvedeným splátkovým kalendárom Dlhu súhlasím.
V , dňa
_____________________________________
_____
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Ondrej Petrán | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.