Create a Customized Uznanie dlhu a Dohodu o splátkovom kalendári na mieru

This template was prepared by: JUDr. Ondrej Petrán, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

  • Použijete pokiaľ potrebujete od dlžníka uznať jeho dlh a tým si zaistiť lepšiu pozíciu pri jeho vymáhaní. Obsahuje aj možnosť dohodnúť si splátkový kalendár.
  • Pokiaľ potrebujete zaistiť svoje peňažné alebo nepeňažné pohľadávky ešte lepšie, použite Záložnú zmluvu.
  • Pokiaľ chcete svoju pohľadávku súdne vymáhať, odošlite Predžalobnú výzvu a následne podajte Návrh na vydanie platobného rozkazu.

 

Uznanie dlhu a dohoda o splátkovom kalendári

Dlžník,
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvale bytom:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej v texte len ako Dlžník“)
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
týmto v súlade s ustanovením § 558 zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v účinnom znení, uznáva čo do dôvodu a výšky svoj nižšie uvedený dlh voči veriteľovi
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvale bytom:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej v texte len ako „Veriteľ“)
Add Comment
Cancel
Dlh vznikol
Add Comment
Cancel
, ktorý vznikol Dlžníkovi v dôsledku nezaplatenia nájomného
na adrese
, ktorý vznikol na základe
uzavretú medzi Dlžníkom a Veriteľom dňa
.
Add Comment
Cancel
, a to na nezaplatenom nájomnom za mesiac
roku
vo výške
+ slovami
.
Add Comment
Cancel
a na službách spojených s užíváním uvedené věci za měsíc január roku _____ v celkové výši
+ slovami
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
(ďalej v texte len „Dlh“).
Add Comment
Cancel
Splatenie
Add Comment
Cancel
Chcete si dohodnúť splátkový kalendár?
Vyberte jednu z možností.
Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi Dlh v splátkach, a to nasledovne:
Add Comment
Cancel
Pokiaľ sa Dlžník dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek vyššie uvedenej splátky, ktoré bude dlhšie ako
dní, stáva sa nasledujúcim dňom omeškania splatný cely nezaplatený Dlh.
Add Comment
Cancel
Dlžník sa zaväzuje zaplatiť všetky vyššie uvedené splátky
na vyššie uvedenej adrese
.
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
S vyššie uvedeným splátkovým kalendárom Dlhu súhlasím.
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Ondrej Petrán | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.