Create a Customized Súhlas vlastníka so zápisom sídla do obchodného registra na mieru

This template was prepared by: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instructions

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla do obchodného registra

Kto vlastní danú nehnuteľnosť alebo jej časť?

Zadajte vlastníka podľa údajov z katastra nehnuteľností.

Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalý pobyt:
Add Comment
Cancel
týmto ako vlastník
nachádzajúcej sa na adrese
- stavba so súpisným číslom , popis stavby
, druh stavby
, postavená na parcele KN C číslo
, o výmere
, zapísaná na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie
, dávam súhlas so zápisom vyššie uvedenej nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti
do obchodného registra.
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
______________________________
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.