Create a customized Súhlas s použitím osobných údajov na mieru

This template was prepared by: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instructions

 • Použite pokiaľ potrebujete od osôb získať osobné údaje a nakládať s nimi.
 • Nevyhnutné taktiež pre prevádzkovateľov internetových aplikácii a stránok (vrátane e-shopov).
 • Mal by Vás v tejto súvislosti zaujímať aj súhlas s použitím súborov cookies.
 • Prípadne si môžete rovno vytvoriť celé obchodné podmienky. 
 • Zákonnu úpravu týkajúcu sa tohoto dokumentu nájdete tu

Súhlas s poskytnutím osobných údajov

Ja,
meno, dátum narodenia , trvale bytom adresa
týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR" a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon“), súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je: meno, dátum narodenia , trvalý pobyt adresa (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli :
prevádzkovateľom;
akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa;
akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa;
Tento súhlas je udelený na dobu .
Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre.
zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa;
marketingové účely;
poskytovanie osobných údajov tretím osobám;
zaradenie osobných údajov do databázy;
sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám;
Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa GDPR a zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:
automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov;
v písomnej podobe;
Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.
V mesto, dňa .
_____________________________
_____.
I would like my document verified by a solicitor’s office

JUDr. Lukáš Polák

JUDr. Lukáš Polák, advokát
69.00 €
 • kontrola vhodnosti výberu právneho dokumentu (zmluvy) pre dosiahnutie Vášho cieľa, konzultácia s advokátom - zhodnotenie rizík a ďalšieho postupu, preverenie zmluvného partnera vo verejných registroch - zhodnotenie rizík
 • Specialists will determine the best possible solution to your situation
 • You will receive the revision of the document the next working day
 • The solicitor’s office is responsible for the legal flawlessness of the document
 • The solicitor’s office has liability insurance
 • The solicitor’s office receives payment only once everything has been successfully processed

I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach
for free

Get this document in PDF and Word

This document costs 6.90 €

Or

activate a monthly subscription for the same price – get more 4 documents for free, unlimited modifications, and an option to save your templates for later

Please wait, document is now generating.