Create a customized Splnomocnenie na mieru

This template was prepared by: JUDr. Jakub Štefanko, Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

Splnomocnenie

Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Splnomocniteľ“)
týmto splnomocňujem
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
a
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Splnomocnenec“)
k tomu, aby Splnomocniteľa zastupoval (generálna plná moc).
Táto plná moc sa udeľuje na dobu , a to do .
Táto plná moc zanikne aj v prípade jej odvolania zo strany Splnomocniteľa alebo jej vypovedania zo strany Splnomocnenca, ďalej smrťou Splnomocnenca (ak je fyzickou osobou), vykonaním úkonu/úkonov, na ktoré je obmedzená alebo vzájomnou dohodou Splnomocniteľa a Splnomocnenca.
V prípade smrti Splnomocniteľa táto plná moc .
Splnomocnenc oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho konala za Splnomocniteľa.
V , dňa
_____________________________________
_____
Túto plnú moc v plnom rozsahu prijímam.
V , dňa
_____________________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office

JUDr. Jakub Štefanko

Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
29.00 €
  • kontrola vhodnosti výberu právneho dokumentu pre dosiahnutie Vášho cieľa; konzultácia s advokátom - zhodnotenie rizík a ďalšieho postupu;
  • Specialists will determine the best possible solution to your situation
  • You will receive the revision of the document the next working day
  • The solicitor’s office is responsible for the legal flawlessness of the document
  • The solicitor’s office has liability insurance
  • The solicitor’s office receives payment only once everything has been successfully processed

I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach
for free

Get this document in PDF and Word

This document costs 6.90 €

Or

activate a monthly subscription for the same price – get more 4 documents for free, unlimited modifications, and an option to save your templates for later

Please wait, document is now generating.