Create a customized Splnomocnenie na mieru

This template was prepared by: JUDr. Jakub Štefanko, Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

Splnomocnenie

Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Splnomocniteľ“)
týmto splnomocňujem
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
a
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Splnomocnenec“)
k tomu, aby Splnomocniteľa zastupoval (generálna plná moc).
Táto plná moc sa udeľuje na dobu , a to do .
Táto plná moc zanikne aj v prípade jej odvolania zo strany Splnomocniteľa alebo jej vypovedania zo strany Splnomocnenca, ďalej smrťou Splnomocnenca (ak je fyzickou osobou), vykonaním úkonu/úkonov, na ktoré je obmedzená alebo vzájomnou dohodou Splnomocniteľa a Splnomocnenca.
V prípade smrti Splnomocniteľa táto plná moc .
Splnomocnenc oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho konala za Splnomocniteľa.
V , dňa
_____________________________________
_____
Túto plnú moc v plnom rozsahu prijímam.
V , dňa
_____________________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office
JUDr. Jakub Štefanko | Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Please wait, document is now generating.