Create a Customized Splnomocnenie na mieru

This template was prepared by: JUDr. Jakub Štefanko, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

  • Použite, ak potrebujete splnomocniť nejakú osobu k vykonaniu určitých právnych úkonov za Vás alebo jej udeliť generálnu plnú moc
  • Udelenie plnomocenstva môže, ale nemusí, predchádzať uzavretiu mandátnej zmluvy, kde si môžete dohodnúť podmienky zastupovania 

Splnomocnenie

Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Splnomocniteľ“)
Add Comment
Cancel
týmto splnomocňujem
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Splnomocnenec“)
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
k tomu, aby Splnomocniteľa zastupoval
(generálna plná moc).
Add Comment
Cancel
Táto plná moc sa udeľuje na dobu
, a to do
.
Add Comment
Cancel
Táto plná moc zanikne aj v prípade jej odvolania zo strany Splnomocniteľa alebo jej vypovedania zo strany Splnomocnenca, ďalej smrťou Splnomocnenca (ak je fyzickou osobou), vykonaním úkonu/úkonov, na ktoré je obmedzená alebo vzájomnou dohodou Splnomocniteľa a Splnomocnenca.
Add Comment
Cancel
V prípade smrti Splnomocniteľa táto plná moc
.
Add Comment
Cancel
Splnomocnenc
oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho konala za Splnomocniteľa.
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Túto plnú moc v plnom rozsahu prijímam.
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Jakub Štefanko | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.