Create a Customized Smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí licence

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí licence

TATO SMLOUVA O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Objednatelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Objednatel“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Výkonným umělcem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Umělec“ nebo též „Výkonný umělec“)
Add Comment
Cancel
( Objednatel a Umělec dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Vymezení pojmů
Add Comment
Cancel
Uměleckým výkonem“ se pro účely této Smlouvy rozumí ve smyslu § 67 autorského zákona výkon
.
Add Comment
Cancel
Činnost Umělce podle této Smlouvy spočívá v podílení se na vytvoření Díla. „Dílem“ se pro účely této Smlouvy rozumí
s názvem
.
Add Comment
Cancel
Podrobnější identifikace Díla:
Add Comment
Cancel
autor:
Add Comment
Cancel
režie:
Add Comment
Cancel
scénář:
Add Comment
Cancel
výtvarník scény:
Add Comment
Cancel
kostymér:
Add Comment
Cancel
hudební doprovod/kapela/skupina:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
, přičemž účelem vytvoření Uměleckého výkonu je jeho zařazení do Díla.
Add Comment
Cancel
Uměleckým výkonem je tedy přesněji:
Add Comment
Cancel
v rámci Díla nastudování a opakované vytváření (provádění, ztvárnění a realizace) herecké role označené
Add Comment
Cancel
Šatnou“ se pro účely této Smlouvy rozumí místnost/prostor, která/který slouží zejména k převlékání. Šatna musí být čistá, osvětlená a uzamykatelná. Šatna bude vybavená elektrickou přípojkou na 220 V, věšákem, židlemi, stolem, zrcadlem
.
Add Comment
Cancel
Detailnější popis Uměleckého výkonu, technické požadavky a podmínky, za kterých se Umělec zavazuje provést Umělecký výkon, případně další podmínky, tvoří přílohu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Předmět smlouvy
Add Comment
Cancel
Umělec se touto Smlouvou zavazuje vytvořit na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Umělecký výkon a Objednatel se zavazuje za Umělecký výkon zaplatit/platit Umělci odměnu, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Add Comment
Cancel
Podmínky plnění
Add Comment
Cancel
Umělec se zavazuje Umělecký výkon vytvořit podle svých nejlepších schopností a dovedností.
Add Comment
Cancel
Místo provedení Uměleckého výkonu
.
Add Comment
Cancel
Termín provedení Uměleckého výkonu
.
Add Comment
Cancel
Umělec se zavazuje provést Umělecký výkon na předem sjednaném místě v předem domluveném termínu. Umělec se zavazuje dostavit se na sjednané místo ve stavu, který umožní provedení Uměleckého výkonu.
Add Comment
Cancel
Nemůže-li se Umělec zúčastnit se závažných důvodů Uměleckého výkonu či zkoušek a jiných povinností souvisejících, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele a řádně doložit důvod své nepřítomnosti. Závažným důvodem se rozumí důvody způsobené vyšší mocí a důvody, které Umělec nemohl předvídat ani jim zabránit, např. nemoc, úraz apod. Případnou nemoc musí doložit písemným potvrzením lékaře.
Add Comment
Cancel
Umělec je povinen vytvořit Umělecký výkon ve spolupráci s případnými dalšími výkonnými umělci (budou-li součástí Díla) a autory Díla a na základě scénáře k Dílu dále a podle pokynů režiséra Díla a/nebo podle pokynů Objednatele.
Add Comment
Cancel
Dílo bude vytvářeno od
do
. Umělec je povinen účastnit se vytváření Díla podle pokynů Objednatele, zejména je povinen se v Objednatelem sdělené časy dostavit na Objednatelem určené místo. Objednatel je povinen respektovat již existující závazky Umělce sdělené Objednateli při uzavření Smlouvy. Umělec je povinen odpovídajícím způsobem spolupracovat na vytváření Díla až do okamžiku dokončení Díla, i když budou překročeny výše uvedené termíny.
Add Comment
Cancel
Umělec se zavazuje, že až do dokončení Uměleckého výkonu nezmění bez souhlasu Objednatele výrazným způsobem svůj vzhled.
Add Comment
Cancel
Náklady na výrobu Díla hradí na vlastní účet Objednatel.
Add Comment
Cancel
Objednatel se zavazuje zajistit pro Umělce samostatnou Šatnu.
Add Comment
Cancel
Autorská práva
Add Comment
Cancel
Umělec poskytuje Objednateli za následujících podmínek následující oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 občanského zákoníku (dále jako „Licence“):
Add Comment
Cancel
právo užití Uměleckého výkonu Umělce a případně dalších zapojených osob na straně Umělce sdělováním Uměleckého výkonu veřejnosti jeho živým provozováním,
Add Comment
Cancel
právo k zaznamenání Uměleckého výkonu na zvukový záznam,
Add Comment
Cancel
právo k zaznamenání Uměleckého výkonu na zvukově obrazový záznam,
Add Comment
Cancel
obrazový či zvukově obrazový záznam ani využití jmen, podobizen či jiných projevů osobní povahy Umělce nesmí sloužit pro jiné účely než pro přímou propagaci Uměleckého výkonu; taková propagace nesmí být přímou nebo nepřímou propagací třetí osoby ani jejích výrobků nebo služeb,
Add Comment
Cancel
právo k zařazení Uměleckého výkonu do Díla,
Add Comment
Cancel
Licence k užití Uměleckého výkonu se poskytuje jako výhradní,
Add Comment
Cancel
Licence je poskytována na dobu
Umělce k Uměleckému výkonu,
Add Comment
Cancel
Licence je
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Součástí Licence jsou též následující oprávnění:
Add Comment
Cancel
užít fotografie z natáčení Uměleckého výkonu a/nebo Díla v neomezeném rozsahu;
Add Comment
Cancel
Umělecký výkon a/nebo Dílo zpracovat, upravit či jinak změnit a/nebo spojit s jiným dílem či zařadit do díla souborného;
Add Comment
Cancel
opatřit Umělecký výkon a/nebo Dílo titulky a/nebo dabingem v cizím jazyce;
Add Comment
Cancel
užít jen část Uměleckého výkonu a/nebo Díla nebo některé jeho části včetně oprávnění užít odděleně zvukovou a obrazovou složku Uměleckého výkonu a/nebo Díla;
Add Comment
Cancel
užít zvukový a/nebo zvukově obrazový materiál pořízený při natáčení Uměleckého výkonu a/nebo Díla pro účely dokumentu o vzniku Díla a neomezeně jej následně užít;
Add Comment
Cancel
zařadit části Uměleckého výkonu a/nebo Díla do jiného audiovizuálního díla a užít je v jeho rámci v neomezeném rozsahu;
Add Comment
Cancel
při televizním, internetovém či jiném způsobu vysílání Uměleckého výkonu a/nebo Díla jej přerušovat reklamou;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Objednatel
povinen Licenci využít.
Add Comment
Cancel
Objednatel
oprávněn práva z Licence poskytnout podlicenčně (v neomezeném rozsahu co do počtu podlicencí) nebo postoupením Licence třetí osobě bez omezení, k čemuž tímto Umělec uděluje souhlas.
Add Comment
Cancel
Umělec souhlasí se zveřejněním Uměleckého výkonu a/nebo Díla za podmínek této Smlouvy s tím, aby byl Umělecký výkon užit i bez uvedení jeho jména, nebo je-li to pro daný účel užití Díla obvyklé. Objednatel má však právo uvádět jméno Umělce v souvislosti s Dílem, uzná-li to za vhodné.
Add Comment
Cancel
Odměna
Add Comment
Cancel
Chci sjednat
Objednatel je povinen za provedení Uměleckého výkonu Umělci uhradit odměnu ve výši
+ slovy
(dále jako „Odměna“).
Add Comment
Cancel
Umělec má právo na Odměnu v plné výši i pokud Objednatel nevyužije plný rozsah služeb poskytovaných Umělcem a nemá právo na navýšení Odměny, pokud daný rozsah překročí.
Add Comment
Cancel
Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny
DPH.
Add Comment
Cancel
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
Odměna má být zaplacena
Objednatel
Umělci Odměnu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Add Comment
Cancel
Odměna je splatná
.
Add Comment
Cancel
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
Add Comment
Cancel
Odstoupení od smlouvy
Add Comment
Cancel
Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Umělec poruší svou povinnost ve smyslu odst. 3.4 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Umělec poruší svou povinnost ve smyslu odst. 3.8 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Umělec je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel využije Licenci v rozporu s touto Smlouvou či nad rámec této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Umělec je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že dosud nebylo započato plnění Smlouvy, a to nejpozději
kalendářních dní před sjednaným termínem konání Uměleckého výkonu.
Add Comment
Cancel
Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno případné právo na náhradu škody či právo na zaplacení smluvních pokut.
Add Comment
Cancel
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Odměny, se zavazuje Umělci zaplatit smluvní pokutu ve výši
% denně z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Add Comment
Cancel
V případě, že Objednatel poruší některou svou v tomto odstavci výslovně vyjmenovanou povinnost, se zavazuje Umělci zaplatit smluvní pokutu:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Povinnost zaplatit smluvní pokutu platí za každé jednotlivé porušení výše uvedených povinností.
Add Comment
Cancel
V případě, že Umělec poruší některou svou v tomto odstavci výslovně vyjmenovanou povinnost, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu:
Add Comment
Cancel
ve výši
+ slovy
pro porušení povinnosti ve smyslu odst. 3.4 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
ve výši
+ slovy
pro porušení povinnosti ve smyslu odst. 3.8 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Povinnost zaplatit smluvní pokutu platí za každé jednotlivé porušení výše uvedených povinností.
Add Comment
Cancel
Neodvratitelná událost
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva zaniká a Smluvní strany vůči sobě nebudou mít žádné vzájemné nároky v případě, že Uměleckému výkonu bude zabráněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo vliv Smluvních stran, např. v důsledku přírodní katastrofy, epidemie, úředního zákazu, nemoci nebo úrazu Umělce, úmrtí v jeho rodině apod. Strana, na jejíž straně ona nepředvídatelná okolnost nastala, je povinna o tom bez odkladu informovat druhou Stranu, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.