Create a Customized Smlouvu o odpovědném zástupci na míru

This template was prepared by: Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Instructions

  • Použijte, pokud potřebujete provozovat živnost, která vyžaduje, abyste měli odborného zástupce, např. bary, restaurace, řemeslné živnosti.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o odpovědném zástupci

Add Comment
Cancel
TATO SMLOUVA O ODPOVĚDNÉM ZÁSTUPCI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Odpovědným zástupcem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Odpovědný zástupce“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Podnikatelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Podnikatel“)
Add Comment
Cancel
( Odpovědný zástupce a Podnikatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Způsobilost
Add Comment
Cancel
Odpovědný zástupce prohlašuje, že je osobou splňující všeobecné podmínky provozování živnosti dle ustanovení § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „živnostenský zákon“), a zvláštní podmínky provozování živnosti dle ustanovení § 7 ve spojení s ustanovením § 21 živnostenského zákona, a je tak osobou odborně způsobilou pro výkon živnosti „
“ ve smyslu živnostenského zákona a jeho příloh (dále jako „Živnost“).
Add Comment
Cancel
Předmět smlouvy
Add Comment
Cancel
Odpovědný zástupce se na základě této Smlouvy zavazuje vykonávat pro Podnikatele činnost odpovědného zástupce pro Živnost podle ustanovení § 11 živnostenského zákona, a stává se tak garantem řádného provozování živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů.
Add Comment
Cancel
Odměna
Add Comment
Cancel
Smluvní strany ujednávají, že Odpovědný zástupce bude pro Podnikatele vykonávat činnost podle této Smlouvy
.
Add Comment
Cancel
Podnikatel se zavazuje zaplatit Odpovědnému zástupci za činnost podle této Smlouvy částku
+ slovy
(dále jako „Odměna“).
Add Comment
Cancel
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
Podnikatel se zavazuje zaplatit Odměnu nebo jakoukoliv její část Odpovědnému zástupci
na výše uvedené adrese
.
Add Comment
Cancel
Odměna je splatná
.
Add Comment
Cancel
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
Add Comment
Cancel
Trvání a ukončení Smlouvy
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
.
Add Comment
Cancel
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Add Comment
Cancel
Práva a povinnosti Odpovědného zástupce
Add Comment
Cancel
Odpovědný zástupce je povinen vykonávat činnost podle této Smlouvy s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy.
Add Comment
Cancel
Podnikatel je povinen do
předat Odpovědnému zástupci veškeré doklady, podklady a dokumentaci týkající se jeho činnosti, které jsou potřebné k tomu, aby mohl Odpovědný zástupce provádět činnost podle této Smlouvy s náležitou péčí a odborností.
Add Comment
Cancel
Odpovědný zástupce neodpovídá ani neručí za závazky Podnikatele.
Add Comment
Cancel
Odpovědnost za škodu
Add Comment
Cancel
Odpovědný zástupce má odpovídat za škodu, kterou způsobí Podnikateli
Jak bude Odpovědný zástupce odpovídat za škodu?
Odpovědný zástupce plně odpovídá Podnikateli za jakoukoliv škodu způsobenou Odpovědným zástupcem Podnikateli jakýmkoliv porušením povinnosti Odpovědného zástupce uvedené v této Smlouvě.
Add Comment
Cancel
Důvěrnost
Add Comment
Cancel
Odpovědný zástupce se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Add Comment
Cancel
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Add Comment
Cancel
databázi zákazníků Podnikatele ani kontakty na ně,
Add Comment
Cancel
cenovou politiku Podnikatele,
Add Comment
Cancel
marketingovou strategii Podnikatele,
Add Comment
Cancel
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Podnikatele,
Add Comment
Cancel
způsob fungování podniku (závodu) Podnikatele,
Add Comment
Cancel
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Podnikatele
Add Comment
Cancel
(dále jen „Důvěrná informace“).
Add Comment
Cancel
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 8.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Add Comment
Cancel
Podnikatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Add Comment
Cancel
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Add Comment
Cancel
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Add Comment
Cancel
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Add Comment
Cancel
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Add Comment
Cancel
Odpovědný zástupce bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Podnikatele.
Add Comment
Cancel
Vyšší moc
Add Comment
Cancel
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Add Comment
Cancel
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Add Comment
Cancel
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.