Create a Customized Odovzdávací protokol na mieru

This template was prepared by: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instructions

  • Ak potrebujete dôkaz o odovzdaní nehnuteľnosti, vozidla alebo akejkoľvek inej veci
  • Často sa používa v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo

Preberací protokol

Tento odovzdávací protokol (ďalej len „Protokol“) bol uzatvorený nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito stranami:
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno a priezvisko:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Odovzdávajúci“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno a priezvisko:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Preberajúci“)
Add Comment
Cancel
( Odovzdávajúci a Preberajúci ďalej tiež spoločne ako „Strany“ a každý jednotlivo ako „Strana“)
Add Comment
Cancel
ktoré týmto potvrdzujú nasledovné:
Add Comment
Cancel
Definície
Add Comment
Cancel
Chcem odovzdať
Vyberte jednu z možností.
Chcem odovzdať
Add Comment
Cancel
V tomto odovzdávacom protokole „ Vec “ znamená
číslo
o výmere
m2, nachádzajúci sa na
budovy súp. číslo
, postavená na parcele registra
, parcelné číslo
, vo vchode číslo
, na ulici
v
, zapísaný na liste vlastníctva č.
, katastrálne územie
.
Add Comment
Cancel
V tomto odovzdávacom protokole „Zmluva“ znamená
uzatvorenú medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim dňa
.
Add Comment
Cancel
Odovzdanie
Add Comment
Cancel
Strany na základe Zmluvy uzatvorenej medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim týmto protokolom potvrdzujú, že nižšie uvedeného dňa Odovzdávajúci odovzdal Preberajúcemu Vec.
Add Comment
Cancel
Stav meračov
Add Comment
Cancel
Strany potvrdzujú, že vyššie špecifikovanú Vec Kupujúci preberá s nasledujúcim stavom meračov:
Add Comment
Cancel
Elektrická energia:
Add Comment
Cancel
Evidenčné číslo merača:
.
Add Comment
Cancel
Stav:
.
Add Comment
Cancel
Plyn:
Add Comment
Cancel
Evidenčné číslo merača:
.
Add Comment
Cancel
Stav:
.
Add Comment
Cancel
Voda:
Add Comment
Cancel
Evidenčné číslo merača:
.
Add Comment
Cancel
Stav:
.
Add Comment
Cancel
Vady Veci
Add Comment
Cancel
Strany podpisom tohoto protokolu potvrdzujú, že v dobe odovzdania
.
Add Comment
Cancel
Na dôkaz čoho strany pripájajú svoje podpisy:
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.