Create a customized Odovzdávací protokol na mieru

This template was prepared by: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Preberací protokol

Tento odovzdávací protokol (ďalej len „Protokol“) bol uzatvorený nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito stranami:
Typ zmluvnej strany:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Odovzdávajúci“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Preberajúci“)
( Odovzdávajúci a Preberajúci ďalej tiež spoločne ako „Strany“ a každý jednotlivo ako „Strana“)
ktoré týmto potvrdzujú nasledovné:
1 Definície
Chcem odovzdať
Chcem odovzdať
0.1 V tomto odovzdávacom protokole „ Vec “ znamená číslo o výmere m2, nachádzajúci sa na budovy súp. číslo , postavená na parcele registra , parcelné číslo , vo vchode číslo , na ulici v , zapísaný na liste vlastníctva č. , katastrálne územie .
0.2 V tomto odovzdávacom protokole „Zmluva“ znamená uzatvorenú medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim dňa .
2 Odovzdanie
2.1 Strany na základe Zmluvy uzatvorenej medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim týmto protokolom potvrdzujú, že nižšie uvedeného dňa Odovzdávajúci odovzdal Preberajúcemu Vec.
3 Stav meračov
Strany potvrdzujú, že vyššie špecifikovanú Vec Kupujúci preberá s nasledujúcim stavom meračov:
Elektrická energia:
Evidenčné číslo merača: .
Stav: .
Plyn:
Evidenčné číslo merača: .
Stav: .
Voda:
Evidenčné číslo merača: .
Stav: .
4 Vady Veci
4.1 Strany podpisom tohoto protokolu potvrdzujú, že v dobe odovzdania .
Na dôkaz čoho strany pripájajú svoje podpisy:
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office

JUDr. Lukáš Polák

JUDr. Lukáš Polák, advokát
29.00 €
  • kontrola vhodnosti výberu právneho dokumentu pre dosiahnutie Vášho cieľa; konzultácia s advokátom - zhodnotenie rizík a ďalšieho postupu;
  • Specialists will determine the best possible solution to your situation
  • You will receive the revision of the document the next working day
  • The solicitor’s office is responsible for the legal flawlessness of the document
  • The solicitor’s office has liability insurance
  • The solicitor’s office receives payment only once everything has been successfully processed

I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach
for free

Get this document in PDF and Word

This document costs 6.90 €

Or

activate a monthly subscription for the same price – get more 4 documents for free, unlimited modifications, and an option to save your templates for later

Please wait, document is now generating.