Create a Customized Pracovnú zmluvu na mieru

This template was prepared by: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instructions

  • Použite ak zamestnávate zamestnanca na plný alebo čiastočný záväzok.
  • Zamestnanca môžete zamestnať tiež na základe Dohody o vykonaní práce alebo Dohody o pracovnej činnosti. 
  • Pokiaľ k zmluve potrebujete mzdový výmer, vytvoríte si ho zdarma tu. 
  • Pokiaľ máte „spolupracovníka“, ktorý pre vás vykonává činnosti „na IČO / živnostník“, nepoužívejte žiadny z týchto dokumentov a použite Zmluvu o dielo alebo Rámcovu zmluvu o dielo. 
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu

Pracovná zmluva na dobu určitú

Add Comment
Cancel
TÁTO PRACOVNÁ ZMLUVA UZATVORENÁ V SÚLADE S USTANOVENÍM § 42 A NÁSL. ZÁKONA Č. 311/2001 Z.z. ZÁKONNÍK PRÁCE V PLATNOM ZNENÍ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU JE UZATVORENÁ MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“ V PRÍSLUŠNOM GRAMATICKOM TVARE)
Add Comment
Cancel
Je zamestnanec mladší ako 18 rokov alebo má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony?
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalý pobyt:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
Krtorého zastupuje
,
, dátum narodenia
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Zamestnanec“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
IČO:
Add Comment
Cancel
Miesto podnikania:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Zamestnávateľ“)
Add Comment
Cancel
( Zamestnanec a Zamestnávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM OBSAHU ZMLUVY:
Add Comment
Cancel
1
Druh práce
Add Comment
Cancel
1.1
Zamestnanec sa touto Zmluvou zaväzuje pre Zamestnávateľa vykonávať prácu na pozícii
(druh práce).
Add Comment
Cancel
1.2
Pracovná pozícia uvedená v odst. 1.1 obsahuje najmä nasledujúce pracovné činnosti:
.
Add Comment
Cancel
2
Miesto výkonu práce
Add Comment
Cancel
2.1
Zmluvné strany sa dohodli, že miestom výkonu práce (tj. riadnym pracoviskom) je
.
Add Comment
Cancel
3
Deň nástupu do práce
Add Comment
Cancel
3.1
Zmluvné strany si dohodli ako deň nástupu do práce
.
Add Comment
Cancel
3.2
Pracovný pomer založený touto Zmluvou vzniká dňom uvedeným v odst. 3.1 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
3.3
Zamestnanec preukázal Zamestnávateľovi zdravotnú spôsobilosť k vykonávanej práci pracovno-lékarskou prehliadkou alebo preventívnou prehliadkou dňa
.
Add Comment
Cancel
4
Skúšobná doba
Add Comment
Cancel
4.1
Zmluvné strany
skúšobnú dobu Zamestnanca, a to v dĺžke
počnúc dňom nástupu do práce podľa odst. 3.1 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
4.2
Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane Zamestnanca. 4.1 tejto Zmluvy sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane Zamestnanca.
Add Comment
Cancel
4.3
V skúšobnej dobe má právo Zamestnávateľ i Zamestnanec zrušiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.
Add Comment
Cancel
4.4
Písomné oznámenie o zrušení pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa doručí druhej Zmluvnej strane spravidla spoň tri dni pred dňom, kedy má pracovný pomer skončiť, avšak nedodržanie tejto lehoty nezpôsobuje neplatnosť zrušenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe.
Add Comment
Cancel
5
Trvanie pracovného pomeru
Add Comment
Cancel
5.1
Pracovný pomer založený touto Zmluvou je na dobu
, a to do
.
Add Comment
Cancel
6
Pracovná doba
Add Comment
Cancel
6.1
Dĺžka
pracovnej doby Zamestnance predstavuje
hodín.
Add Comment
Cancel
6.2
Zamestnanec súhlasí s vyslaním na pracovné cesty k plneniu úloh Zamestnávateľa.
Add Comment
Cancel
6.3
Zamestnanec má nárok na úhradu všetkých cestovných náhrad, ktoré mu vznikli v súvislosti s plnením pracovných úloh. Výška tejto náhrady je stanovená v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších právnych predpisov.
Add Comment
Cancel
7
Mzda
Add Comment
Cancel
7.1
Zamenstnacovi patrí za vykonanú prácu mzda. Mzdou sa rozumie základná mzda, mzdové príplatky, náhrada mzdy a za podmienok uvedených vo vnútornom mzdovom predpise Zamestnávateľa i ostatné mzdové zložky.
Add Comment
Cancel
7.2
Základná hrubá mesačná mzda Zamestnanca
+ slovami
.
Add Comment
Cancel
7.3
Mzda uvedená v odst. 7.2 tejto Zmluvy je hodinová mzda.
Add Comment
Cancel
7.4
Mzda podľa odst. 7.2 tejto Zmluvy
dohodnutá s prihliadnutím k prípadnej práci nadčas, a to v rozsahu
hodín práce nadčas za kalendárny rok. Dosiahnutá mzda a príplatok ani náhradné voľno podľa odst. 7.5 Zamestnancovi za túto dobu nepatrí.
Add Comment
Cancel
7.5
Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Zamestnávateľ
Zamestnancovi poskytovať náhradné voľno namiesto príplatku za prácu nadčas. Zamestnávateľ a Zamestnanec sa dohodli, že Zamestnávateľ poskytne náhradné voľno v lehote
po výkonu danej práce.
Add Comment
Cancel
7.6
Zmluvné strany sa dohodli, že za dobu práce vo sviatok
Zamestnávateľ poskytovať Zamestnancovi príplatok k dosiahnutej mzde, a to vo výške
% priemerného zárobku. Zamestnancovi nepatrí náhradné voľno za prácu vo sviatok.
Add Comment
Cancel
7.7
Za dobu nočnej práce patrí Zamestnancovi dosiahnutá mzda a príplatok najmenej vo výške
% priemerného zárobku.
Add Comment
Cancel
7.8
Za dobu práce v sobotu a v nedeľu patrí Zamestnancovi dosiahnutá mzda a príplatok vo výške
% priemerného zárobku.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
8
Užívanie veci Zamestnávateľa
Add Comment
Cancel
8.1
Zamestnanec má právo v súvislosti s pracovným pomerom u Zamestnávateľa užívať.
Add Comment
Cancel
8.1.1
služobné vozidlo;
Add Comment
Cancel
8.1.2
služobný telefón;
Add Comment
Cancel
8.1.3
služobný notebook;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
8.2
Pravidlá pre užívanie vyššie uvedených vecí a/alebo zariadení, spôsob a forma úhrady výdajov s tým spojených a ďalšie veci sú bližšie upravené vnútropodnikovými predpismi Zamestnávateľa.
Add Comment
Cancel
9
Platobné podmienky
Add Comment
Cancel
9.1
Mzda je splatná
. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý je mzda vyplácaná, pokiaľ taký deň pripadne na deň pracovného voľna, tak najbližší nasledujúci pracovný deň.
Add Comment
Cancel
9.2
Mzda bude Zamestnancovi platená
na bankový účet Zamestnanca, IBAN:
, vedený v
, s čím Zamestnanec vyslovuje súhlas.
Add Comment
Cancel
10
Dovolenka
Add Comment
Cancel
10.1
Zamestnanec má právo čerpať dovolenku v celkovej dĺžke
v jednom kalednárnom roku.
Add Comment
Cancel
10.2
Dátum čerpania dovolenky Zamestnanca určuje Zamestnávateľ.
Add Comment
Cancel
10.3
V prípade ak zamestnanec počas nepretržitého pracovného pomeru k zamestnávateľovi vykonával prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítavajú. Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania pracovného pomeru jedna dvanástina (1/12) dovolenky za kalendárny rok.
Add Comment
Cancel
10.4
Základná výmera dovolenky sú štyri (4) týždne. V prípade ak zamestnanec do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku je základná výmera dovolenky päť (5) týždňov.
Add Comment
Cancel
10.5
V prípade ak zamestnancovi nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, má nárok na dovolenku za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny (1/12) dovolenky za kalendárny rok za každých dvadsaťjeden (21) odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.
Add Comment
Cancel
10.6
Za každú neospravedlnene zmeškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o dva (2) dni. Neospravedlnené zmeškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú.
Add Comment
Cancel
11
Výpovedná doba
Add Comment
Cancel
11.1
V prípade, že dôjde k výpovedi tejto Zmluvy podľa zákonníka práce akoukoľvek Zmluvnou stranou, je výpovedná doba
mesiace okrem prípadov vymedzených v ust. § 62 ods. 3 písm. a), b) Zákonníka práce.
Add Comment
Cancel
11.2
Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane a končí uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Add Comment
Cancel
11.3
Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby.
Add Comment
Cancel
12
Autorské práva
Add Comment
Cancel
12.1
Zmluvné strany sa dohodli, že Zamestnanec bude v rámci výkonu práce pre Zamestnávateľa, tj. k splneniu svojich pracovných povinností, vytvárať autorské diela (ďalej ako „zamestnanecké diela“). Zamestnávateľ vykonává vo svojom mene a na svoj účet Zamestnancove majetkové práva k zamestnaneckým dielam.
Add Comment
Cancel
12.2
Zamestnanec týmto poskytuje Zamestnávateľovi súhlas k tomu, aby Zamestnávateľ postúpil právo výkonu majetkových autorských práv k zamestnaneckému dielu na ktorúkoľvek Zamestnávateľom zvolenú tretiu osobu.
Add Comment
Cancel
12.3
Zamestnanec týmto poskytuje tretej osobe, ktorej Zamestnávateľ postúpi právo výkonu majetkových autorských práv, súhlas k tomu, aby postúpila právo výkonu majetkových autorských práv k zamestnaneckému dielu ďalej na ktorúkoľvek tretiu osobu a takým tretím osobám neobmedzene ďalej.
Add Comment
Cancel
12.4
Zamestnávateľ nemá povinnosť vykonávať majetkové práva k zamestnaneckému dielu a nemá povinnosť poskytovať Zamestnancovi licenciu k zamestnaneckému dielu.
Add Comment
Cancel
12.5
Zamestnanec týmto udeľuje Zamestnávateľovi súhlas ku zverejneniu, úpravám, spracovaniu vrátane prekladu zamestnaneckého diela, spojeniu s iným dielom, zaradeniu do súborného diela, ako aj k tomu, aby Zamestnávateľ uvádzal zamestnanecké dielo na verejnosť pod svojou obchodnou firmou alebo akýmkoľvek iným, ním zvoleným označením.
Add Comment
Cancel
12.6
Zamestnanec týmto udeľuje Zamestnávateľovi súhlas k dokončeniu svojho nehotového zamestnaneckého diela.
Add Comment
Cancel
12.7
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zamestnanec nemá právo na akúkoľvek dodatočnú odmenu v súlade s autorským zákonom v súvislosti so zamestnaneckým dielom.
Add Comment
Cancel
12.8
Skončenie pracovného pomeru Zamestnanca u Zamestnávateľa nemá vplyv na účinnosť ustanovení tohoto článku.
Add Comment
Cancel
13
Iná zárobková činnosť Zamestnanca
Add Comment
Cancel
13.1
Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní podľa tejto Zmluvy vykonávaného v základnom pracovnoprávnom vzťahu u Zamestnávateľa vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti Zamestnávateľa, len s jeho predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom.
Add Comment
Cancel
13.2
Zamestnávateľ týmto udeľuje zamestnancovi súhlas s vykonávaním tejto zárobkovej činnosti:
.
Add Comment
Cancel
13.3
Zamestnávateľ je oprávnený kedykoľvek písomne takýto súhlas odvolať. Zamestnanec je potom povinný výkon tejto inej zárobkovej činnosti bez zbytočného odkladu ukončiť a preukázať jej ukončenie zamestnávateľovi. V opačnom prípade je povinný uhradiť zamestnávateľovi zmluvnú pokutu v celkovej výške
EUR.
Add Comment
Cancel
14
Informovanie o obsahu pracovného pomeru
Add Comment
Cancel
14.1
Zamestnávateľ týmto informuje Zamestnanca v súlade so zák.č.: 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov, o tom že:
Add Comment
Cancel
14.1.1
bližším označením miesta výkonu práce Zamestnanca je
,
Add Comment
Cancel
14.1.2
Zamestnávateľ
uzatvorenú nasledujúcu kolektívnu zmluvu a/alebo vyššiu kolektívnu zmluvu:
.
Add Comment
Cancel
14.2
Zmluvné stany prehlasujú, že táto Zmluva obsahuje údaje o všetkých právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovného pomeru, o ktorých má byť Zamestnanec informovaný v súlade so zák.č.: 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov.
Add Comment
Cancel
15
Povinnosť mlčanlivosti
Add Comment
Cancel
15.1
Zamestnanec sa zaväzuje, že nesprítupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámil v súvislosti s pracovným pomerom u Zamestnávateľa, najmä nesprístupní, ani nepoužije (i) žiadnu takú informáciu obsiahnutú v akejkoľvek zmluve alebo dohode, pri ktorej zmluvnou stranou je Zamestnávateľ, (ii) databázu zákazníkov Zamestnávateľa ani kontakty na ne, (iii) cenovú politiku Zamestnávateľa, (iv) marketingovú stratégiu Zamestnávateľa, (v) informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch Zamestnávateľa, (vi) spôsob fungovania podniku Zamestnávateľa, (vii) strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Zamestnávateľa (ďalej len „Dôverná informácia“).
Add Comment
Cancel
15.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 15 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadu, kedy (i) Zamestnávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie; (ii) právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu; (iii) takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu pracovných pokynov Zamestnávateľa a/alebo kedy (iv) je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Add Comment
Cancel
15.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Add Comment
Cancel
15.4
Tieto povinnosti trvajú i po skončení pracovného pomeru, bez časového obmedzenia. V prípade porušenia týchto povinností je zamestnanec povinný uhradiť zamestnávateľovi zmluvnú pokutu v celkovej výške
EUR.
Add Comment
Cancel
16
Osobné údaje
Add Comment
Cancel
16.1
Pri spracúvaní osobných údajov Zamestnávateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Add Comment
Cancel
16.2
Zamestnanec týmto vyhlasuje, že bol Zamestnávateľom informovaný o svojich právach a povinnostiach v súvislosti s ochranou osobných údajov a zásadách spracúvania osobných údajov u Zamestnávateľa. Zamestnanec súhlasí so spracovaním osobných údajov Zamestnávateľom za účelom realizácie plnení podľa tejto Zmluvy a pre vnútorné účely Zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo spracovať osobné údaje elektronickými prostriedkami spôsobom umožňujúcim uloženie osobných údajov v elektronických databázach a spracovanie týchto údajov počítačovými programami používanými Zamestnávateľom a/alebo osobami, ktoré pre Zamestnávateľa vykonávajú vnútornú správu jeho podniku. Zamestnanec výslovne oprávňuje Zamestnávateľa v rámci vyššie uvedeného súhlasu k odovzdaniu osobných údajov Zamestnanca osobám, ktoré pre Zamestnávateľa vykonávajú vnútornú správu jeho podniku, najmä osobám zabezpečujúcim pre Zamestnávateľa účtovníctvo, právne a finančné služby.
Add Comment
Cancel
16.3
Zamestnanec je v dobe podpisu tejto pracovnej zmluvy poistencom zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie podľa osobitného právneho predpisu, kde je poistencom u
V prípade zmeny zdravotnej poisťovne je Zamestnanec povinný túto zmenu oznámiť bez meškania Zamestnávateľovi.
Add Comment
Cancel
17
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
17.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ust. § 42 a násl. zák. č. 311/2001 Z.z.., Zákonník práce, v znení neskorších právnych predpisov.
Add Comment
Cancel
18
Spoločné ustanovenia
Add Comment
Cancel
18.1
Zamestnanec prehlasuje, že bol pred uzatvorením tejto pracovnej zmluvy oboznámený s právami a povinnosťami, ktoré pre neho z tejto pracovnej zmluvy vyplývajú, a s pracovnými a mzdovými podmienkami, za ktorých bude zamestnaný.
Add Comment
Cancel
18.2
Zamestnanec bol zároveň riadne oboznámený s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s protipožiarnymi predpismi. Zamestnanec je povinný tieto predpisy pri práci dodržiavať.
Add Comment
Cancel
18.3
Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tohto pracovného pomeru sa riadia Zákonníkom práce a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi a smernicami zamestnávateľa v platnom znení.
Add Comment
Cancel
19
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
19.1
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je im zrozumiteľný a zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov osôb oprávnených konať v ich mene alebo v ich zastúpení. Zamestnanec zároveň týmto prehlasuje, že mohol ovplyvniť obsah tejto zmluvy.
Add Comment
Cancel
19.2
Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
19.3
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Add Comment
Cancel
19.4
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
19.5
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
19.6
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu zmluvnú stranu.
Add Comment
Cancel
19.7
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
19.8
Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení, ako aj ostatnými záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
19.9
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
19.10
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
Add Comment
Cancel
19.11
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
19.12
Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Add Comment
Cancel
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.