Create a Customized Návrh na rozvod manželstva

This template was prepared by: JUDr. Lenka Csikyová, JUDr. Lenka Csikyová, advokátka

Instructions

.

Návrh na rozvod manželstva

Add Comment
Cancel
Návrh podáva
Označenie súdu:
Add Comment
Cancel
Ulica a orientačné číslo:
Add Comment
Cancel
Mesto a PSČ:
Add Comment
Cancel
Manžel:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalý pobyt:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Manžel“)
Add Comment
Cancel
Manželka:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalý pobyt:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „ Manželka “)
Add Comment
Cancel
Návrh na rozvod manželstva podľa ust. § 23 zák. č. 36/2005 Z. z., o rodine v platnom znení.
Add Comment
Cancel
Prílohy:
Add Comment
Cancel
- podľa textu
Add Comment
Cancel
Uzavretie manželstva
Add Comment
Cancel
Máte spolu deti?
Manželstvo bolo uzavreté dňa
je zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu
vo zväzku
ročník
strana
poradové číslo
. U manželky ide o manželstvo
. U manžela ide o manželstvo
.
Add Comment
Cancel
Manžel je národnosti
a štátnym občanom
.Manželka je národnosti
a štátnym občanom
. Miestna príslušnosť súdu je daná podľa miesta posledného spoločného pobytu manželov, a to
.
Add Comment
Cancel
Dôkaz:
Add Comment
Cancel
- Fotokópia potvrdenia o poslednom spoločnom pobyte manželov.
Add Comment
Cancel
- Fotokópia sobášneho listu.
Add Comment
Cancel
Trvalý rozvrat manželstva
Add Comment
Cancel
Spolužitie manžela a manželky bolo spočiatku harmonické a manželstvo plnilo svoje funkcie. V priebehu trvania manželstva však manžel postupne zistil, že s prihliadnutím na jeho rozdielne povahové vlastnosti, životné ciele a rozpory v názoroch týkajúcich sa vedenia domácnosti, nie sú ich predstavy ohľadom spoločnej budúcnosti už naďalej zlúčiteľné. Postupne sa názory manželov na vedenie spoločného života stále viac líšili, čo vyústilo k citovému odcudzeniu. Manžel je presvedčený, že manželstvo sa nachádza v takom trvalom, hlbokom a nenapraviteľnom rozvrate, že je vylúčené obnovenie manželského spolužitia ako aj obnovenie plnenia funkcií manželstva. Manželstvo je k dnešnému dňu len formálnym zväzkom.
Add Comment
Cancel
Manžel ako príčinu rozvratu manželstva uvádza:
Add Comment
Cancel
-
;
Add Comment
Cancel
Dôkaz:
Add Comment
Cancel
- Výsluch strán sporu.
Add Comment
Cancel
Petit
Add Comment
Cancel
S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti sa medzi manželmi vytratil ich vzájomný citový vzťah a zároveň stratili dôveru medzi sebou navzájom a ich manželstvo je tak hlboko a trvalo rozvrátané, že nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia , a preto manžel manželka navrhuje, aby súd po vykonaní dokazovania vydal nasledujúci.
Add Comment
Cancel
rozsudok:
Add Comment
Cancel
Súd maželstvo uzavreté dňa _____ medzi manželkou _____, dátum narodenia _____, trvalý pobyt _____ a manželom _____, dátum narodenia _____, trvalý pobyt _____, rozvádza.
Add Comment
Cancel
Žiadna zo strán sporu nemá právo na náhradu trov konania.
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Lenka Csikyová | JUDr. Lenka Csikyová, advokátka
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.