Create a Customized Nájomnú zmluvu na mieru

This template was prepared by: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instructions

  • Použite pokiaľ ide o nájom bytu, nebytového priestoru, domu, pozemku, vozidla alebo akejkoľvek inej veci.
  • Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. Naproti tomu je povinnosť nájomcu platiť dohodnuté nájomné.
  • Právnu úpravu nájomnej zmluvy nájdete tu.

Zmluva o krátkodobom nájme izby

Add Comment
Cancel
Chcem prenajať:

Vyberte jednu z možností.

Chcem prenajať:

Vyberte jednu z možností.

Add Comment
Cancel
Chcem prenajať izbu/byt:

Náš právny poriadok umožňuje prenajať byt štandardne podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu

Zmluva podľa Občianskeho zákonníka chráni viac nájomcu, zakotvuje dlhšiu výpovednú lehotu a v niektorých prípadoch je nájom ťažšie ukončiť.

Uzatvoriť zmluvu podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu je výhodnejšie pre prenajímateľa. Výpovedná doba ja kratšia a skončenie nájmu je flexibilnejšie.

Náš právny poriadok umožňuje prenajať byt štandardne podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu.

Zmluva podľa Občianskeho zákonníka chráni viac nájomcu, zakotvuje dlhšiu výpovednú lehote a v niektorých prípadoch je nájom ťažšie ukončiť.

Uzatvoriť zmluvu podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu je výhodnejšie pre prenajímateľa. Výpovedná doba ja kratšia a skončenie nájmu je flexibilnejšie.

Add Comment
Cancel
TÁTO NÁJOMNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Prenajímateľ“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Nájomca“)
Add Comment
Cancel
( Prenajímateľ a Nájomca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Add Comment
Cancel
Definícia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve „ Vec “ znamená:
Add Comment
Cancel
v byte číslo
, nachádzajúci sa v
, na ulici
, na
, bytového domu so súpisným číslom
, zapísaného na liste vlastníctva číslo
, pre katastrálne územie
, okres
, postaveného na parcele číslo
, zapísanej na liste vlastníctva číslo
, pre katastrálne územie
, okres
Add Comment
Cancel
Izba je špecifikovaná v nákrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 1.
Add Comment
Cancel
Opis stavu bytu, príslušenstva a vybavenia bytu
Add Comment
Cancel
Byt pozostáva z
obytnej/obytných miestnosti/í a príslušenstva. Celková výmera podlahovej plochy bytu je
m2.
Add Comment
Cancel
Príslušenstvom bytu je:
Add Comment
Cancel
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to:
Add Comment
Cancel
Predmet Zmluvy
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ touto Zmluvou prenecháva Nájomcovi do užívania Vec vrátane všetkých súčastí a príslušenstva a Nájomca sa za to zaväzuje platiť Prenajímateľovi Nájomné (ďalej len „ Nájom “).
Add Comment
Cancel
Súčasťou Nájmu je aj príslušenstvo a vybavenie bytu, ktoré je špecifikované v 2 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Nájomca má právo v primeranom rozsahu užívať spoločné časti a spoločné zriadenia bytového domu, tj. vnútorné komunikačné priestory, výťahy apod., ak tým neobmedzí ďalších vlastníkov alebo nájomcov.
Add Comment
Cancel
Nájomca má právo v primeranom rozsahu užívať aj príslušenstvo bytu a jeho vnútorné vybavenie.
Add Comment
Cancel
Účel nájmu
Add Comment
Cancel
Vec je prenajatá za účelom bývania.
Add Comment
Cancel
Nájomca je povinný užívať Vec len na tento účel po celý čas trvania Nájmu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Add Comment
Cancel
Vyhlásenia
Add Comment
Cancel
Chcete, aby prenajímateľ (alebo niekto ním určený) užíval Vec spolu s nájomcom?
Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Veci.
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ vyhlasuje, že má plné právo platne prenajať Vec Nájomcovi touto Zmluvou.
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ vyhlasuje, že Vec
Add Comment
Cancel
Nájomca vyhlasuje, že si pred uzavretím tejto Zmluvy Vec prehliadol a zoznámil sa so stavom Veci a v tomto stave Vec do nájmu preberá.
Add Comment
Cancel
Nájomca vyhlasuje, že si je vedomý skutočností, že táto Zmluva sa uzatvára podľa zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení neskorších predpisov.
Add Comment
Cancel
Trvanie Zmluvy
Add Comment
Cancel
Nájom Veci je dohodnutý na dobu určitú, a to na
Add Comment
Cancel
Nájom Veci začína dňa
Add Comment
Cancel
Nájom Veci možno na základe dohody Zmluvných strán za rovnakých podmienok predĺžiť najviac na ďalšie dva roky, a to dvakrát.
Add Comment
Cancel
Nájomné
Add Comment
Cancel
Nájomca sa zaväzuje platiť Prenajímateľovi za Nájom Veci nájomné vo výške
+ slovami
za každý
(ďalej len „ Nájomné “).
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ
právo zvyšovať Nájomné o čiastku
.
Add Comment
Cancel
V Nájomnom nie sú zahrnuté úhrady za plnenia poskytované s užívaním Veci. Tieto bude Nájomca uhrádzať osobitne podľa čl. 8 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Úhrada za plnenia poskytované s Nájmom
Add Comment
Cancel
Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi aj úhradu za plnenia poskytované s Nájmom
vo výške
+ slovami
za každý
Add Comment
Cancel
Plneniami poskytovanými s Nájmom sú:
Add Comment
Cancel
Poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania zabezpečuje
a Nájomca sa zaväzuje hradiť náklady za poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Add Comment
Cancel
Poskytovanie pripojenia na internet zabezpečuje
a Nájomca sa zaväzuje hradiť náklady za poskytovanie pripojenia na internet vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Add Comment
Cancel
Peňažná zábezpeka (záloha)
Add Comment
Cancel
Nájomca sa zaväzuje poskytnúť Prenajímateľovi peňažnú zábezpeku vo výške
+ slovami
(ďalej ako „Záloha“).
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ má právo použiť Zálohu na pokrytie akejkoľvek škody na Veci spôsobenej Nájomcom alebo tretími osobami, ktorým Nájomca umožnil užívanie Veci a/alebo na úhradu akýchkoľvek finančných záväzkov Nájomcu voči Prenajímateľovi podľa tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ je povinný vrátiť Nájomcovi Zálohu pri skončení nájmu Veci. Prenajímateľ má právo započítať si proti Zálohe svoje pohľadávky, ktoré po Nájomcovi vznikli na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením.
Add Comment
Cancel
Platobné podmienky
Add Comment
Cancel
Nájomca sa zaväzuje platiť Nájomné
najneskôr
deň
, za ktorý je Nájomné platené.
Add Comment
Cancel
Úhrady za plnenia poskytované s Nájmom uvedené v článku 8 tejto Zmluvy sú splatné spolu s Nájomným a budú platené spolu s Nájomným za daný kalendárny mesiac.
Add Comment
Cancel
Nájomca
Nájomné za prvý mesiac nájmu Veci
.
Add Comment
Cancel
Nájomca
Zálohu
na nižšie uvedený bankový účet Prenajímateľa
.
Add Comment
Cancel
Všetky finančné plnenia platené Prenajímateľovi v hotovosti budú zaplatené na vyššie uvedenej adrese
.
Add Comment
Cancel
O odovzdaní a prevzatí akéhokoľvek finančného plnenia plateného v hotovosti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací/odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci jeho odovzdanie. Pridať platobnú podmienku
Add Comment
Cancel
Ďalšie práva a povinnosti
Add Comment
Cancel
Nájomca je po dobu trvania nájmu povinný zabezpečovať upratovanie spoločných častí domu podľa vnútorného rozpisu.
Add Comment
Cancel
Bežnú údržbu Veci a drobné opravy súvisiace s užívaním Veci je povinný vykonať a uhradiť
; pre účely tejto Zmluvy sa bežnou údržbou a drobnými opravami rozumie údržba a oprava Veci, ktoré v jednotlivých prípadoch nepresiahnu čiastku
+ slovami
.
Add Comment
Cancel
Spolu s Vecou odovzdáva Prenajímateľ Nájomcovi k užívaniu aj nasledujúce vybavenie:
.
Add Comment
Cancel
Prevzatie veci Nájomcom
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ je povinný odovzdať Vec Nájomcovi
podľa odseku tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi spolu s Vecou
ks kľúčov k Veci.
Add Comment
Cancel
O odovzdaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný Odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Nájomcovi. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stav meračov energií a vody.
Add Comment
Cancel
Odovzdanie Veci späť Prenajímateľovi
Add Comment
Cancel
Nájomca je povinný odovzdať Vec Prenajímateľovi najneskôr posledný deň nájmu podľa tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
O odovzdaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný Odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Prenajímateľovi. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stavy meračov energií a vody.
Add Comment
Cancel
Nájomca spolu s Vecou odovzdá Prenajímateľovi kľúče od Veci.
Add Comment
Cancel
V prípade, že Nájomca neodovzdá Vec Prenajímateľovi späť najneskôr posledný deň trvania nájmu, prenajímateľ má právo do Veci vstúpiť, a to aj v prípade, pokiaľ mu v tom bráni prekážka, Prenajímateľ má najmä právo otvoriť zamknuté dvere, vysťahovať veci Nájomcu a vymeniť zámky vo dverách, k čomu týmto Nájomca Prenajímateľa výslovne oprávňuje.
Add Comment
Cancel
Veci Nájomcu, ktoré prenajímateľ vysťahuje z Veci podľa ods. 13.4 tejto Zmluvy, má Prenajímateľ právo na náklady Nájomcu uskladniť a Nájomca sa zaväzuje za toto uskladnenie Vecí Prenajímateľovi nahradiť akékoľvek náklady, ktoré mu tým vzniknú.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany týmto zriaďujú záložné právo v prospech Prenajímateľa ku všetkým hnuteľným veciam Nájomcu umiestnených na Veci odo dňa vzniku záložného práva až po jeho zánik k zabezpečeniu všetkých budúcich pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi vyplývajúcich z tejto Zmluvy, hlavne pohľadávok na zaplatenie nájomného a/alebo služieb súvisiacich s nájmom podľa tejto Zmluvy. Záložné právo vzniká prvým dňom omeškania so zaplatením akejkoľvek pohľadávky podľa predchádzajúcej vety a zaniká úplným zaplatením všetkých splatných pohľadávok.
Add Comment
Cancel
Zabezpečenie záložným právom podľa ods. 13.6 tejto Zmluvy sa poskytuje pre zabezpečenie pohľadávky do maximálnej súhrnnej výšky
+ slovami
.
Add Comment
Cancel
Veci Nájomcu, ku ktorým vznikne Prenajímateľovi záložné právo podľa tohto článku a ktoré má Prenajímateľ v držbe, hlavne ním vysťahované a uskladnené veci Nájomcu, má Prenajímateľ právo speňažiť spôsobom a za podmienok ustanovených zákonom.
Add Comment
Cancel
Zánik nájmu
Add Comment
Cancel
Nájom zanikne:
Add Comment
Cancel
- uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý,
Add Comment
Cancel
- písomnou dohodou medzi Prenajímateľom a Nájomcom,
Add Comment
Cancel
- písomnou výpoveďou jednej zo Zmluvných strán za podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo podľa zákona,
Add Comment
Cancel
- písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ môže vypovedať Nájom, ak:
Add Comment
Cancel
Nájomca alebo ten, kto s ním v byte žije alebo sa v byte nachádza so súhlasom Nájomcu, napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Prenajímateľa poškodzuje byt alebo jeho zariadenie alebo spoločné časti, spoločné zariadenia domu alebo inak hrubo porušuje dobré mravy alebo domový poriadok v dome, v ktorom sa byt nachádza,
Add Comment
Cancel
Nájomca riadne a včas nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace,
Add Comment
Cancel
Nájomca napriek písomnej výzve Prenajímateľa nedoplnil peňažnú zábezpeku do pôvodnej výšky,
Add Comment
Cancel
Nájomca užíva Vec v rozpore s dohodnutým účelom,
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Nájomca môže vypovedať Nájom, ak:
Add Comment
Cancel
sa Vec stala nespôsobilá na dohodnuté užívanie a táto skutočnosť nebola spôsobená zavinením Nájomcu alebo osôb s ním žijúcich v byte,
Add Comment
Cancel
došlo k ukončeniu jeho pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo iného obdobného pomeru,
Add Comment
Cancel
mu vznikol nárok na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu,
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa Nájom uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je
a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej Zmluvnej strane doručená výpoveď.
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak:
Add Comment
Cancel
Nájomca napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje povinnosti, ktorých porušenie by inak zakladalo právo Prenajímateľa ukončiť nájomný pomer výpoveďou,
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Nájomca môže odstúpiť od Zmluvy, ak:
Add Comment
Cancel
Vec nebola odovzdaná v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie,
Add Comment
Cancel
Prenajímateľ v rozpore so zákonom jednostranne zmenil výšku Nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení neskorších predpisov.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve, pokiaľ pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle taktiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce ustanovenia ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvárajú slobodne, vážne, zrozumiteľne a bez nátlaku.
Add Comment
Cancel
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.