Create a Customized Kúpnu zmluvu na mieru

This template was prepared by: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instructions

  • Použite, ak predávate alebo kupujete vozidlo, nehnuteľnosť alebo akúkoľvek inú vec (konkrétne nastavenie je v zmluve).
  • V prípade, že "kupujete" software, použite Licenčnú zmluvu.
  • Ak si nechávate vytvoriť nejakú vec „na zákazku“, použite Zmluvu o dielo.
  • Spolu so zmluvou sa Vám automaticky vygeneruje aj Odovzdávací protokol.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu

Kúpna zmluva na byt

Chcem previesť
Add Comment
Cancel
Chcem previesť
Add Comment
Cancel
TÁTO KÚPNA ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno a priezvisko:
Add Comment
Cancel
Rodné priezvisko:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalý pobyt:
Add Comment
Cancel
Štátna príslušnosť:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Predávajúci“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno a priezvisko:
Add Comment
Cancel
Rodné priezvisko:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Štátna príslušnosť:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Kupujúci“)
Add Comment
Cancel
(Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Add Comment
Cancel
Definícia
Add Comment
Cancel
Chcem previesť
V tejto Zmluve „Vec“ znamená:
Add Comment
Cancel
číslo
, vo vchode číslo
, na ulici
, nachádzajúci sa na
stavby so súpisným číslom
, zapísanej na liste vlastníctva číslo
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“), postavenej na pozemku - parcela registra
, parcelné číslo
, o výmere
m2, druh pozemku
, zapísaný na liste vlastníctva číslo
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Pozemok“)
Add Comment
Cancel
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti
Add Comment
Cancel
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Predávajúci je výlučným vlastníkom Veci, čo znamená, že je vlastníkom bytu v podiele
a spoluvlastníkom podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a spoluvlastníkom podielu na Pozemku o veľkosti _____
Add Comment
Cancel
Predmet Zmluvy
Add Comment
Cancel
Predávajúci týmto predáva Kupujúcemu Vec v podieloch podľa článku 1 Zmluvy vrátane všetkých súčastí a príslušenstva a Kupujúci prijíma Vec do svojho vlastníctva a zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu za Vec Kúpnu cenu.
Add Comment
Cancel
Vyhlásenia
Add Comment
Cancel
Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Veci.
Add Comment
Cancel
Predávajúci vyhlasuje, že Vec nie je zaťažená žiadnymi právami tretích osôb, najmä na Veci neviazne žiadne záložné právo s výnimkou zákonného záložného práva podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Add Comment
Cancel
Kupujúci vyhlasuje, že si Vec riadne prezrel a oboznámil sa so stavom Veci pred uzavretím tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Popis a rozloha
Add Comment
Cancel
Byt pozostáva z
obytnej(ých) miestnosti(í) a príslušenstva.
Add Comment
Cancel
Príslušenstvom bytu je
.
Add Comment
Cancel
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybvenie, a to
.
Add Comment
Cancel
Celková výmera podlahovej plochy bytu je
m2.
Add Comment
Cancel
Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu
Add Comment
Cancel
S vlastníctvom Veci je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení Domu.
Add Comment
Cancel
Spoločnými časťami Domu sú
.
Add Comment
Cancel
Spoločnými zariadeniami Domu sú
.
Add Comment
Cancel
Technický stav domu a bytu/nebytového priestoru
Add Comment
Cancel
Predávajúci vyhlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia bytu, jeho príslušenstva, vybavenia, spoločných častí a zariadení Domu, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť. Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámili so stavom bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, so stavom Domu, so stavom spoločných častí a zariadení, ich stav je mu dobre známy.
Add Comment
Cancel
Správa domu
Add Comment
Cancel
Predávajúci oboznámil Kupujúceho s tým, že správu Domu zabezpečuje
, ktorým je
.
Add Comment
Cancel
Kupujúci bol oboznámený so zmluvou o výkone správy a vyhlasuje, že k tejto zmluve o výkone správy pristupuje.
Add Comment
Cancel
Prechod nebezpečenstva škody
Add Comment
Cancel
Nebezpečenstvo škody na Veci prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom
.
Add Comment
Cancel
Kataster nehnuteľností
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany si sú vedomé skutočnosti, že vlastnícke právo k Veci vzniká až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Add Comment
Cancel
Návrh na vklad vlastníckeho práva k Veci v prospech Kupujúceho podá príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru
bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy a Kupujúci je povinný na tento účel poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť, najmä podpísať návrh na vklad.
Add Comment
Cancel
V prípade, že príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor zamietne predmetný návrh na vklad alebo preruší vkladové konanie, Zmluvné strany sa zaväzujú znovu uzavrieť túto Zmluvu alebo jej dodatok, či akýkoľvek iný dokument alebo poskytnúť si nevyhnutnú súčinnosť tak, aby podmienky či požiadavky Okresného úradu, katastrálneho odboru na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností boli splnené.
Add Comment
Cancel
Poplatky
Add Comment
Cancel
Správny poplatok v súvislosti s prevodom Veci je povinný zaplatiť
.
Add Comment
Cancel
Odstúpenie od Zmluvy
Add Comment
Cancel
Kupujúci má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek vyhlásenie Predávajúceho uvedené v článku 3 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
Add Comment
Cancel
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Add Comment
Cancel
Vady Veci
Add Comment
Cancel
Kupujúci je povinný Vec riadne prezrieť
a oznámiť Predávajúcemu vady Veci a pokiaľ tak neučiní, platí, že Vec nemá žiadne zjavné vady.
Add Comment
Cancel
Za oznámenie vád sa považuje aj uvedenie týchto vád v odovzdávacom protokole.
Add Comment
Cancel
Ak vada Veci znamená nepodstatné porušenie tejto Zmluvy, Predávajúci je povinný odstrániť vady Veci v lehote
dní od odovzdania vadnej Veci.
Add Comment
Cancel
Ak Predávajúci neodstráni vady vo vyššie uvedenej lehote, má Kupujúci právo odstrániť vady, a to aj prostredníctvom tretej osoby, na náklady Predávajúceho, ktoré sa Predávajúci týmto zaväzuje uhradiť Kupujúcemu.
Add Comment
Cancel
Ak vada Veci znamená podstatné porušenie tejto Zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vád dodaním novej Veci bez vád alebo dodaním chýbajúcej Veci, alebo na odstránenie vady opravou Veci, alebo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny, alebo odstúpiť od tejto Zmluvy. Ak Kupujúci neoznámi Predávajúcemu, aké právo zvolil, bez zbytočného odkladu po tom čo vady vytkol u Predávajúceho, má Kupujúci právo, ako by sa jednalo o nepodstatné porušenie tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Zodpovednosť za škodu
Add Comment
Cancel
Kúpna cena
Add Comment
Cancel
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Vec sumu
+ slovami
(ďalej ako „Kúpna cena“).
Add Comment
Cancel
Platobné podmienky
Add Comment
Cancel
Kúpna cena má byť zaplatená
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Add Comment
Cancel
Kúpna cena je splatná
.
Add Comment
Cancel
O zaplatení Kúpnej ceny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Kúpnej ceny.
Add Comment
Cancel
Zmluvná pokuta
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania so zaplatením Kúpnej ceny alebo jej časti podľa článku 15 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny.
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa Predávajúci dostane do omeškania s odovzdaním Veci podľa článku tejto Zmluvy, zaväzuje sa Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
% z Kúpnej ceny za každý deň omeškania až do odovzdania Veci.
Add Comment
Cancel
Vyššia moc
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Add Comment
Cancel
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ust. § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží
rovnopis tejto Zmluvy a 2 rovnopisy tejto Zmluvy sú určené pre príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor.
Add Comment
Cancel
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda platnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť právoplatnosťou rozhodnutia príslušného Okresného úradu o povolení vkladu.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Add Comment
Cancel
Prílohou tejto Zmluvy je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
Add Comment
Cancel
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Chcete k zmluve automaticky vygenerovať aj odovzdávací protokol k veci?
Add Comment
Cancel

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Názov úradu:
Add Comment
Cancel
Ulica a číslo:
Add Comment
Cancel
Mesto a PSČ:
Add Comment
Cancel
Nižšie uvedený navrhovateľ ako Predávajúci uzavrel dňa
kúpnu zmluvu s Kupujúcim:
Add Comment
Cancel
Navrhovateľ - účastník konania
Add Comment
Cancel
Meno: _____ , rod.: _____
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia: _____
Add Comment
Cancel
Rodné číslo: _____
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko: _____
Add Comment
Cancel
Štátna príslušnosť: _____
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Predávajúci“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Meno: _____ , rod.: _____
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia: _____
Add Comment
Cancel
Rodné číslo: _____
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko: _____
Add Comment
Cancel
Štátna príslušnosť: _____
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Kupujúci“)
Add Comment
Cancel
( Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
Prílohy:
Add Comment
Cancel
- Kupná zmluva
Add Comment
Cancel
- Správny poplatok
Add Comment
Cancel
Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe predmetnej kúpnej zmluvy je nasledujúca nehnuteľnosť:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
byt číslo _____, vo vchode číslo _____, na ulici _____, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom _____, zapísanej na liste vlastníctva číslo _____, pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“), postavenej na pozemku - parcela registra C, parcelné číslo _____, o výmere _____ m2, druh pozemku _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____, pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Pozemok“)
Add Comment
Cancel
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____
Add Comment
Cancel
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti _____
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Na základe predmetnej kúpnej zmluvy Kupujúci nadobúda byt v podiele o veľkosti _____ a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a podiel na Pozemku o veľkosti _____
Add Comment
Cancel
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby _____ povolil vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v zmysle priloženej Kúpnej zmluvy.
Add Comment
Cancel
Navrhovateľ vyhlasuje, že jeho prejav vôle je hodnoverný, dostatočne určitý a zrozumiteľný a zmluvná voľnosť ako i právo nakladať s nehnuteľnosťami nie sú obmedzené.
Add Comment
Cancel
S úctou
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.