Create a customized Dohodu o konkurenčnej doložke na mieru

This template was prepared by: JUDr. Ondrej Petrán, Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

 • Vhodné riešenie pre kľúčových zamestnancov, alebo pre obchodných zástupcov či iných zmluvných partnerov, u ktorých hrozí, že Vám vezmú Vaše knoh-how a začnú podnikať alebo ich odovzdajú Vašej konkurencii.
 • Použijete ju na všetky prípady, keď chcete ochrániť svoje podnikanie pred zneužítím skúseností a kontaktov získaných vo Vašej spoločnosti.
 • Buďte obozretný a staroslitvý pri špecifikácii činnosti, pri ktorej zákaz konkurencie vzniká.
 • Dajte si záležať na jasne rozoznateľnom podpise všetkých strán - v prípade sporu môže vzniknúť riziko, že nepreukážete pravosť podpisu druhej strany.
 • Zákonnú úpravu podľa Zákonníka práce týkajúcu sa tejto problematiky nájdete tu.

 

Konkurenčná doložka (dohoda)

TÁTO DOHODA O KONKURENČNEJ DOLOŽKE (ĎALEJ LEN „DOHODA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Povinný“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Oprávnený“)
(Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
1 Predmet zmluvy
Túto dohodu uzatvárate s
Zmluvné strany vyhlasujú, že dňa medzi sebou uzavreli Pracovnú zmluvu (ďalej v texte len ako „Zmluva“).
1.1 Povinný môže popri svojom zamestnaní vykonávanom pre Oprávneného na základe Zmluvy vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti Oprávneného, len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.
1.2 Povinný sa zaväzuje, že sa v čase mesiacov od skončenia účinnosti zmluvy (tj. od skončenia pracovného pomeru) na území (ďalej v texte len „Územie“) zdrží výkonu zárobkovej činnosti, ktorá by bola zhodná s predmetom činnosti Oprávneného alebo ktorá by mala voči nemu súťažnú povahu a Oprávnený sa zaväzuje poskytnúť za to Povinnému primerané peňažné vyrovnanie dohodnuté ďalej v tejto Dohode.
1.3 Povinný má povinnosť zdržať sa na danom Území činnosti voči .
2 Primeranosť konkurenčnej doložky
Bude povinný dostávať finančnú kompenzáciu?
2.1 Zmluvné strany vyhlasujú za nesporné, že konkurenčná doložka uvedená v predchádzajúcom článku Dohody neobmedzuje Povinného viac, než vyžaduje potrebná ochrana Oprávneného a ďalej, že konkurenčná doložka je vzájomne vyvážená, a to najmä vzhľadom na to, že:
2.1.1 Oprávnený oboznámil Povinného so svojim know-how a obchodným tajomstvom;
2.1.2 Oprávnený zoznámil Povinného so svojimi klientmi;
3 Finančná kompenzácia
3.1 Oprávnený sa zaväzuje zaplatiť Povinnému peňažné vyrovnanie vo výške slovami za každý mesiac trvania konkurenčnej doložky uvedenej v ods. 1.2 tejto Dohody (ďalej v texte len ako „Vyrovnanie“).
3.2 Vyrovnanie je splatné , a to ku . dňu mesiaci, za ktorý je Vyrovnanie platené.
3.3 Vyrovnanie bude Povinnému zaplatené bankovým prevodom na bankový účet IBAN , vedený v .
4 Zmluvná pokuta
4.1 V prípade, že Povinný poruší svoju povinnosť špecifikovanú v ods. 1.2 tejto Dohody, zaväzuje sa zaplatiť Oprávnenému Zmluvnú pokutu vo výške slovami.
5 Rozhodné právo
5.1 .
6 Záverečné ustanovenia
6.1 V tejto Dohode, pokiaľ pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle taktiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na výklad tejto Dohody.
6.2 Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Dohody, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Dohody.
6.3 Táto Dohoda predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Dohody a nahrádza všetky predchádzajúce ustanovenia ohľadom predmetu tejto Dohody.
6.4 Táto Dohoda môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
6.5 Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Dohody.
6.6 Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Dohody.
6.7 Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
6.8 Zmluvné strany si túto Dohodu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvárajú slobodne, vážne, zrozumiteľne a bez nátlaku.
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office

JUDr. Ondrej Petrán

Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
69.00 €
 • kontrola vhodnosti výberu právneho dokumentu (zmluvy) pre dosiahnutie Vášho cieľa; konzultácia s advokátom - zhodnotenie rizík a ďalšieho postupu; preverenie zmluvného partnera vo verejných registroch - zhodnotenie rizík
 • Specialists will determine the best possible solution to your situation
 • You will receive the revision of the document the next working day
 • The solicitor’s office is responsible for the legal flawlessness of the document
 • The solicitor’s office has liability insurance
 • The solicitor’s office receives payment only once everything has been successfully processed

I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach
for free

Get this document in PDF and Word

This document costs 6.90 €

Or

activate a monthly subscription for the same price – get more 4 documents for free, unlimited modifications, and an option to save your templates for later

Please wait, document is now generating.