Create a Customized Dohodu o vykonaní práce

This template was prepared by: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instructions

.

Dohoda o vykonaní práce

TÁTO DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE (ĎALEJ LEN „DOHODA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Je zamestnanec mladší ako 18 rokov alebo má obmedzenú spôsobilosť?
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
Ktorého zastupuje
,
, dátum narodenia
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Zamestnanec“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
IČO:
Add Comment
Cancel
Miesto podnikania:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Zamestnávateľ“)
Add Comment
Cancel
( Zamestnanec a Zamestnávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Add Comment
Cancel
Predmet Dohody
Add Comment
Cancel
Zamestnanec sa zaväzuje, že pre Zamestnávateľa bude vykonávať tieto pracovné úlohy:
.
Add Comment
Cancel
Rozsah
Add Comment
Cancel
Dohodnutý rozsah práce (pracovnej úlohy) predstavuje
hodín, pričom rozsah práce, nesmie prekročiť 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná Zamestnancom pre Zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.
Add Comment
Cancel
Rozloženie pracovnej doby bude stanovené podľa pokynov Zamestnávateľa.
Add Comment
Cancel
Odmena
Add Comment
Cancel
Za vykonanie pracovnej úlohy bude Zamestnancovi poskytnutá dohodnutá odmena vo výške
+ slovami
.
Add Comment
Cancel
Doba trvania dohody
Add Comment
Cancel
Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do
.
Add Comment
Cancel
Deň nástupu do práce
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany dohodli ako deň nástupu do práce
Pracovnoprávny vzťah založený touto Dohodou vzniká dňom
.
Add Comment
Cancel
Zamestnanec preukázal Zamestnávateľovi zdravotnú spôsobilosť k vykonávanej práci lekárskou prehliadkou alebo preventívnou prehliadkou zo dňa
.
Add Comment
Cancel
Miesto výkonu práce
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa dohodli, že miesto výkonu pracovnej úlohy
.
Add Comment
Cancel
Platobné podmienky
Add Comment
Cancel
Odmena je splatná
. dňom mesiaca následujúceho po mesiaci, za ktorý je odmena vyplácaná, pokiaľ takýto deň pripadne na deň pracovného voľna, tak najbližší následujúcí pracovný deň.
Add Comment
Cancel
Odmena bude Zamestnancovi platená
na bankový účet Zamestnanca, č. ú.
, vedený v
, s čím Zamestnanec vyslovuje súhlas.
Add Comment
Cancel
Ukončenie Dohody
Add Comment
Cancel
Táto Dohoda môže byť ukončená dohodou Zmluvných strán, v ktorej sa určí deň ukončenia tejto Dohody.
Add Comment
Cancel
Zamestnávateľ môže odstúpiť od tejto Dohody len ak zadaná úloha nebola Zamestnancom splnená v stanovenom termíne. Dohoda zaniká dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
Add Comment
Cancel
Zamestnanec môže odstúpiť od tejto Dohody, ak mu Zamestnávateľ nevytvoril pracovné podmienky, za ktoré sa na účely tejto Dohody považuje
.
Add Comment
Cancel
Autorské práva
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa dohodli, že Zamestnanec bude v rámci vykonávania pracovnej úlohy podľa tejto Dohody pre Zamestnávateľa vytvárať autorské diela (ďalej ako „zamestnanecké diela“). Zamestnávateľ vykonáva vo svojom mene a na svoj účet Zamestnancove majetkové práva k zamestnaneckým dielam.
Add Comment
Cancel
Zamestnanec týmto poskytuje Zamestnávateľovi povolenie k tom, aby Zamestnávateľ postúpil právo výkonu majetkových autorských práv k zamestnaneckému dielu na ktorúkoľvek Zamestnávateľom zvolenú tretiu osobu.
Add Comment
Cancel
Zamestnanec týmto poskytuje tretej osobe, ktorej Zamestnávateľ postúpi právo výkonu majetkových autorských práv k zamestnaneckému dielu, povolenie k tomu, aby táto postúpila právo výkonu majetkových autorských práv k zamestnaneckému dielu ďalej na ktorúkoľvek tretiu osobu a týmto tretím osobám neobmedzene ďalej.
Add Comment
Cancel
Zamestnávateľ nemá povinnosť vykonávať majetkové autorské práva k zamestnaneckému dielu a nemá povinnosť poskytovať Zamestnancovi licenciu k zamestnaneckému dielu.
Add Comment
Cancel
Zamestnanec týmto udeľuje Zamestnávateľovi povolenie k zverejneniu, úpravám, spracovnaniu vrátane prekladu zamestnaneckého diela, spojenie s iným dielom, zaradenie do diela súborného, ako aj to, aby Zamestnávateľ uviedol zamestnanecké dielo na verejnosť pod svojou obchodnou značkou, alebo akýmkoľvek iným, Zamestnávateľom zvoleným označením.
Add Comment
Cancel
Zamestnanec týmto udeľuje Zamestnávateľovi povolenie k dokončeniu nehotového zamestnaneckého diela.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zamestnanec nemá právo na dodatočnú odmenu v súvislosti so zamestnaneckým dielom.
Add Comment
Cancel
Ukončenie výkonu pracovnej úlohy na základe tejto Dohody nemá vplyv na účinnosť ustanovení tohto článku.
Add Comment
Cancel
Dôvernosť
Add Comment
Cancel
Zamestnanec sa zaväzuje, že nesprístupní a nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s výkonávaním pracovnej úlohy podľa tejto Dohody u Zamestnávateľa, najmä nesprístupní, nepoužije (i) žiadnu takú informáciu obsiahnutú v akejkoľvej zmluve alebo dohode, ktorej zmluvnou stranou je Zamestnávateľ, (ii) databázu zákazníkov Zamestnávateľa a ani kontakty na nich, (iii) cenovú politiku Zamestnávateľa, (iv) marketingovú stratégiu Zamestnávateľa, (v) informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch Zamestnávateľa, (vi) spôsob fungovania podniku Zamestnávatela, (vii) strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Zamestnávateľa (ďalej v texte len „Dôverná informácia“).
Add Comment
Cancel
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 10.1 tejto Dohody platí s výnimkou prípadu, kedy (i) Zamestnávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas Zamestnancovi so sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie, (ii) právny predpis alebo verejnoprávny orgán uložil povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu, (iii) sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu a vykonávanie pracovnej úlohy podľa tejto Dohody a/alebo je to podľa inej zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dovolené.
Add Comment
Cancel
Medzi Dôverné informácie nepatria informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Add Comment
Cancel
Osobné údaje
Add Comment
Cancel
Zamestnanec týmto Zamestnávateľovi udeľuje výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v súlade so zák. č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom realizácie plnení podľa tejto Dohody a pre vnútorné účely Zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo spracovať osobné údaje Zamestnanca elektronickými prostriedkami a spôsobom umožňujúcim uloženie osobných údajov v elektronických databázach a spracovať tieto údaje počítačovými programami používanými Zamestnávateľom a/alebo osobami, ktoré pre Zamestnávateľa vykonávajú vnútornú správu jeho podniku. Zamestnanec výslovne oprávňuje Zamestnávateľa v rámci vyššie uvedeného súhlasu k odovzdaniu osobných údajov Zamestnanca osobám, ktoré pre Zamestnávateľa vykonávajú vnútornú správu podniku, najmä osobám zabezpečujúcim pre Zamestnávateľa účtovníctvo, právne a finančné služby a pod.
Add Comment
Cancel
Zamestnanec je v čase podpisu tejto Dohody o vykonaní práce poistencom v zdravotnej poisťovni
V prípade zmeny zdravotnej poisťovne je Zamestnanec povinný túto zmenu bezodkladne oznámiť Zamestnávateľovi.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Táto Dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä § 223 a nasl. zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto Dohode. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že obsah tejto Dohody je im zrozumiteľný a zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov osôb oprávnených konať v ich mene alebo v ich zastúpení. Zmluvné strany zároveň týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto Dohody.
Add Comment
Cancel
Pokiaľ v tejto Dohode z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Dohody.
Add Comment
Cancel
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Dohody s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Dohody pre povahu Dohody, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Dohoda uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Add Comment
Cancel
Táto Dohoda predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Dohody a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Dohody.
Add Comment
Cancel
K zmene podmienok dohodnutých touto Dohodou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného zmluvnými stranami alebo osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu zmluvnú stranu.
Add Comment
Cancel
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Dohody. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
Pri riešení otázok touto Dohodou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanovenia Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka, ako aj ostatnými záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
V prípade, ak bude podľa tejto Dohodu potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Dohody, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
Add Comment
Cancel
Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto Dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Add Comment
Cancel
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.